Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
3/21 Zámeru priameho nájmu číslo 1/2021 – HNsP 12.01.2021
2/21 Dodatok č. 3 k VZN ŽSK č. 62/2019 08.01.2021
1/21 Uznesenie z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 08.01.2021
157/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 03/2020 - CSS LIKAVA 30.12.2020
156/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 02/2020 - CSS LIKAVA 30.12.2020
155/20 Oznámenie o prerokovaní Zadania Územného plánu regiónu Žilinského kraja 22.12.2020
154/20 Zámer a podmienky OVS č.7/2020 – LNsP 14.12.2020
153/20 Zámer priameho nájmu LH č. 13/2020 14.12.2020
152/20 Zámer priameho nájmu LH č. 12/2020 14.12.2020
151/20 Zámer priameho nájmu č. LH 11/2020 14.12.2020
150/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. Z1/2020 11.12.2020
148/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 014/2020 10.12.2020
147/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 013/2020 10.12.2020
146/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 012/2020 10.12.2020
145/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 011/2020 10.12.2020
144/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 010/2020 10.12.2020
143/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020/LH 10.12.2020
141/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 7/2020 09.12.2020
140/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2020 09.12.2020
138/20 Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov 04.12.2020
137/20 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 04.12.2020
135/20 Uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 02.12.2020
129/20 ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2020 09.11.2020
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
126/20 Zámer č. 25/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
125/20 Zámer č. 24/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
124/20 Zámer č. 23/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
122/20 Zámer budúceho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2020/OD 06.11.2020
121/20 NÁVRH DODATKU Č. 3 K VZN ŽSK Č. 62/2019 06.11.2020
120/20 NÁVRH DODATKU Č. 2 K VZN ŽSK Č. 63/2019 06.11.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky