Všeobecne záväzné nariadenia

 • VZN 2/2003 - úplne znenie - zrušené dňa 15. 5. 2011
  o ocenení Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 152,84 kB)
 1. VZN 2/2003
  o ocenení Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 149,44 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 2/2003
  o ocenení Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 3/2004 - úplné znenie o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 179,63 kB)
  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 4/2004 - úplne znenie - zrušené 31.12.2016 a nahradené VZN ŽSK 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 345,73 kB)
 1. VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (pdf.; 236,02 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v duálnom zobrazení
 1. Dodatok 2 k VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27. 04. 2005.
 1. Dodatok 3 k VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010.
 2. Dodatok 4 k VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010 a Dodatku č. 3 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 6/7 zo dňa 9.11.2010
 1. Metodický pokyn riaditeľa Úradu ŽSK č. 2/2007 k VZN ŽSK č. 4/2004 a k návrhu zmlúv vypracovaných podľa VZN č. 4/2004 - zrušený dňa 1.6.2010
 2. Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2015 k VZN ŽSK č. 4/2004
 3. Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2010 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť končí 31.12.2015
 • VZN 6/2005
  o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (PDF, 184 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 7/2005 - úplne znenie
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (doc.; 186 kB) 

  VZN 7/2005- zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (PDF, 81 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 7/2005
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 1. Dodatok 2 k VZN 7/2005

  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • VZN 8/2005 - úplne znenie
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doc.; 138,5 kB) VZN 8/2005 - zrušené dňom 8. marca 2010 nadobudnutím účinnosti VZN 22/2010 o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 39 kB)

 1. Dodatok 1 k VZN 8/2005
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja (pdf.;243,4 kB)
 1. Dodatok 2 k VZN 8/2005
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja v znení dodatku číslo 1 (pdf.; 35 kB)
 • VZN 9/2007
  ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov
 • VZN 10/2007
  o zdanení motorových vozidiel - zrušené dňa 31.12.2010
 • VZN 11/2008
  o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 12/2008 - úplne znenie o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY (pdf.; 193,38 kB) - zrušené a nahradené VZN ŽSK č. 23/2010
 1. VZN 12/2008 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY (pdf.; 244,07 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 12/2008 k všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY
 1. Dodatok 2 k VZN 12/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
 1. Dodatok 3 k VZN 12/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 • VZN 13/2008 -úplné znenie – VZN zrušené VZN č. 35/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu vidieka
 1. Dodatok 1 k VZN 13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka.
 1. Dodatok 2 k VZN 13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 11/3 zo dňa 16. 02. 2010.
 • VZN 14/2008
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK zriaďovateľom neštátnych ZUŠ, JŠ a ŠZ - zrušené dňa 31.12.2009
 1. Príloha č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB)
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 2. Príloha č.2 k VZN 15/2008 (pdf.; 27 kB)
  k všeobecnému záväznému nariadeniu ŽSK číslo 15/2005 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach-v
 1. Príloha č.1 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 20 kB)
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 2. Príloha č.2 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB)
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 3. Príloha č.3 k Dodatku č.1 k VZN 15/2008 (pdf.; 28 kB)
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.2 k VZN 15/2008
 1. Príloha č.2 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008
 2. Príloha č.3 k Dodatku č.3 k VZN 15/2008
 1. Príloha č.4 k Dodatku č. 4 k VZN č. 15/2008
 1. Príloha 1 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008
 2. Príloha 2 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008
 3. Príloha 3 k Dodatku č.5 k VZN 15/2008
 • VZN 16/2009 - úplné znenie - VZN zrušené VZN č. 36/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu rozvoja cestovného ruchu
 1. Dodatok 1 k VZN 16/2009
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu zo dňa 17. 03. 2009
 1. Dodatok 2 k VZN 16/2009

  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 12/3 zo dňa 16. 02. 2010.

 • VZN 17/2009
  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN 18/2009 - zrušené dňom 30. 06. 2014 nadobudnutím účinnosti VZN 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
 1. Dodatok 1 k VZN 18/2009

  o poskytovaní sociálnych služieb

 • Úplné znenie VZN 20/2010
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  VZN 20/2010

  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.

  1. Dodatok č. 1 k VZN 20/2010
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja. 

  2. Dodatok č. 2 k VZN 20/2010
  o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 14/10 zo dňa 27.4. 2011

  3. Dodatok č. 3 k VZN 20/2010

  4. Dodatok č. 4 k VZN 20/2010
 • VZN 22/2010
  o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja na rok 2010 - VZN stratilo platnosť a účinnosť dňom 31.12.2010
 • VZN 25/2011 - zrušené dňom 3.januára 2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 26/2011
  o záväzných častiach Zmien a doplnkovč. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 1. Príloha 1.1.
 2. Príloha 1.2
 • VZN 29/2013
  o zrušení Školského internátu, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok ako súčasti Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok

Dodatok č. 5 k VZN ŽSK č. 39/2015 - s účinnosťou od 1. januára 2019
    - Príloha č. 1 k VZN ŽSK č. 39/2015
    - Príloha č. 2 k VZN ŽSK č. 39/2015

 • VZN č.40/2015
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosť
  Príloha 1 k VZN č.40/2015

  Metodický pokyn riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2016k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 40/2015
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 • VZN č. 41/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Vrbická cesta 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • VZN č. 42/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
 • VZN č. 43/2016
  o zrušení Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a jej súčastí: Školskej jedálne, Komenského 1049/23, 038 53 Turany, Školského internátu, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
 • VZN č. 44/2016
  o zriadení Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany ako súčasti Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin s organizačnými zložkami Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola rybárska, Červenej armády 25, 036 01 Martin
 • VZN č. 45/2016
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti

  Príloha 1 k VZN č.45/2016

  Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2016
  Príloha 1
 • VZN č.47/2017
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Školská 837, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č.48/2017
  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti
  Príloha 1 k VZN č. 48/2017

 • VZN č.49/2018
  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
 • VZN č. 51/2018 - ruší sa dňom 31.12.2018
  o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.
 • VZN č. 52/2018
  o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica.
 • VZN č. 53/2018
  o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 54/2018
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto k 01.09.2018.
 • VZN č. 55/2018
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
 • VZN č. 56/2019
  o zrušení Školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica.
 • VZN č. 57/2019
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
 • VZN č. 58/2019
  o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok.
 • VZN č. 59/2019
  o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
 • VZN č. 60/2019
  o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
 • VZN č. 61/2019 - ruší sa dňom 31.8.2020
  o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
 • Úplné znenie VZN č. 62/2019 - platné od 1.2.2021
  - Príloha č. 1
  - Príloha č. 2
  - Príloha ABCDEFGHI
 • VZN č. 62/2019
  o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
  - Príloha č. 1 a 2
  - Príloha ABCDEFGHI
  - Dodatok č. 1, Príloha č. 2 - platná do 30.9.2020
  - Dodatok č. 2, Príloha č. 2
  -
   Dodatok č. 3, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha ABCDEaI
 • VZN č. 65/2020
  o organizácii referenda 
 • VZN č. 66/2020 
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
 • VZN č. 67/2021
  o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín a Školskej jedálne, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky