Útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Hlavný kontrolór je fyzická osoba zvolená zastupiteľstvom na 6 rokov. Za výkon svojej činnosti zodpovedá zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi hlavný kontrolór.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky