Právne predpisy v sociálnej oblasti

Právne predpisy v sociálnej oblasti a predpisy súvisiace so sociálnou oblasťou:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. (pdf.; 310 kB) o sociálnych službách 
 • Zákon č. 195/1998 Z.z. (pdf.,334 kB) o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Z.z. (pdf., 203 kB)Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 213/1997 Z.z. (pdf.,121 kB) o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 83/1990 Zb. (pdf., 153 kB) o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.34/2002 Z.z. (pdf., 121 kB) o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.431/2002 Z.z. (pdf., 188) o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.308/1991 Zb. (pdf., 71 kB) o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.18/1996 Z.z. (pdf., 92 kB) o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.523/2004 Z.z. (pdf., 155 kB) o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.583/2004 Z.z. (pdf., 96 kB) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.552/2003 Z.z.(pdf., 83 kB) o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003  Z.z. (pdf., 102 kB) o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.599/2003  Z.z. (pdf., 108 kB) o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 601/2003 Z.z. (pdf., 47 kB) o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.36/2005  Z.z. (pdf., 208 kB) zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.305/2005  Z.z. (pdf., 352 kB) o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.
 • Zákon č. 428/2002  Z.z. (pdf., 218 kB) o ochrane osobných údajov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky