Oblasť kultúrneho dedičstva

 • smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. februára 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna 2001, ktorou sa mení smernica Rady 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu
 • nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru
 • nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru
 • nariadenie Komisie (ES) č. 1526/98 zo 16. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru
 • nariadenie Komisie (ES) č. 656/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru
 • nariadenie Rady (EHS) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú opatrenia zakazujúce uvoľnenie falšovaných a pirátskych tovarov do voľného obehu, ich export, reexport alebo uplatňovanie režimu suspenzie pre tieto tovary
 • nariadenie Komisie (ES) č. 1367/95, ktorým sa stanovujú pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 stanovujúceho zakazujúce opatrenia pre voľný obeh, vývoz, opätovný vývoz alebo uplatňovanie dočasných postupov pri uvádzaní napodobených a pirátskych tovarov
 • odporúčanie č. 75/65/EHS z 20. decembra 1974 týkajúce sa ochrany architektonického a prírodného dedičstva
 • rezolúcia ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 20. decembra 1985 o osobitných podmienkach dostupnosti múzeí a kultúrnych podujatí pre mládež (83/C 348/02)
 • rezolúcia ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 13. novembra 1986 o ochrane európskeho architektonického dedičstva (86/C 320/01)
 • rezolúcia ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 13. novembra 1986 o konzervovaní umeleckých diel a artefaktov (86/C 320/03)
 • závery Rady zo 17. júna 1994 o návrhu akčného plánu spoločenstva na poli kultúrneho dedičstva (94/C 235/01)
 • závery Rady zo 17. júna 1994 týkajúce sa väčšej spolupráce v oblasti archívov (94/C 235/03)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky