Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p.

                                                                                                                                                                      

1.1. Charakteristika spoločnosti

 1. Obchodné meno spoločnosti : Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p.
 2. Právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným.
 3. Sídlo spoločnosti, adresa: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
 4. Spoločnosť je založená vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia výkonu potrieb obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja, rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, ako aj výkonu poľnohospodárskej, obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania.
 5. Spoločnosť je sociálno-ekonomický partner založený vo verejnom záujme za účelom podpory regionálneho rozvoja, za účelom podpory najmenej rozvinutých okresov.
 6. Spoločnosť vykonáva zákazky alebo koncesie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác.
 7. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
 8. Spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07. 2018.
 9. Jediným spoločníkom spoločnosti je Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
 10. Orgánmi spoločnosti sú:
  a) valné zhromaždenie
  b) konateľ spoločnosti
  c) dozorná rada
  d) poradný výbor

1.2. Predmet činnosti spoločnosti

 1. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v záujme napĺňania účelu spoločnosti je:
  a) vytváranie užitočných pracovných miest,
  b) údržba majetku,
  c) vykonávanie investičnej a plánovacej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja a rozvoja Žilinského samosprávneho kraja,
  d) vykonávanie zákaziek alebo koncesií na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác prednostne pre Žilinský samosprávny kraj a organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti,
  e) podieľanie sa na podpore regionálneho rozvoja,
  f) plnenie úlohy súvisiacej s realizáciou ročného plánu a priorít činnosti.
 2. Vedľajším predmetom činnosti nadväzujúcim na hlavný predmet činnosti je:
  a) podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
  b) nadobúdanie alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania, s dodržiavaním zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, 
  c) spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom, ústrednými orgánmi štátnej správy, regionálnou samosprávou ako aj s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi (§ 2 písm. e) zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.) pri vykonávaní úloh súvisiacou s tvorbou regionálnej politiky a plnení úlohy súvisiacej s realizáciou akčného plánu a ročných priorít,
  d) vedenie agendy súvisiacej s realizáciou ročného plánu a priorít činnosti.
 3. Vykonáva ďalšiu činnosť v súlade s predmetom podnikania pre Žilinský samosprávny kraj
1.3. Hlavné činnosti spoločnosti

Plán hlavných činnosti vychádza z  obsahu zakladateľskej listine spoločnosti, jedná sa o :
 1. sociálne podnikanie
 2. in-house riešenia
 3. drobné opravy a údržba
Cieľ sociálneho podnikania
Cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom naplňovania verejného záujmu cez poskytovanie spoločensky prospešnej služby a to prostredníctvom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Hlavným cieľom sociálneho podnikania je zriadenie prevádzky integračného sociálneho podniku, definovaného ako verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, prostredníctvom zriadenia konkrétneho typu prevádzky na území Žilinského kraja, ktorá bude poskytovať služby, alebo tovary.

Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu
Sociálny vplyv bude spoločnosť merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb, v súlade s § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) , z celkového počtu zamestnancov sociálneho podniku.

Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade dosahovaný regionálnou podporou zamestnanosti zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných či nezamestnateľných osôb z vylúčených komunít /marginalizovanej skupiny/ a pracovnou integráciou, s cieľom posilniť ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do spoločnosti a bežnej populácie. Budeme zamestnávať znevýhodnené osoby, najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov, a umožníme im tak pracovnú integráciu medzi zdravých jedincov s cieľom vzájomného porozumenia a spolupráce. Avšak cieľom nie je len ich zamestnanie, ale aj vytváranie príležitosti na vymanenie sa zo sociálnej a ekonomickej vylúčenosti.

Spoločnosti bol udelený, Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Sr, štatút registrovaného sociálneho podniku ako prvej spoločnosti zriadenej VUC. Druh : integračný sociálny podnik.

 

Sme v poradí len deviaty registrovaný sociálny podnik na Slovensku.

 

Kontakty: 

konateľ spoločnosti : Ing. Henrieta Jaššová

tel.: +421 910 210 414

email: konatel@sepzsk.sk

www.sepzsk.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky