Kancelária predsedníčky ŽSK

 

Mgr. Ľudmila Kučáková

riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 710
fax: 041 / 5032 702Kontakt - zamestnanci kancelárie


Kancelária predsedníčky ŽSK

(1) Kanceláriu predsedníčky ŽSK riadi riaditeľ kancelárie, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia. Riaditeľ kancelárie za svoju činnosť zodpovedá predsedovi samosprávneho kraja.

(2) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto oddelenia.

(3) Sekretariát predsedníčky ŽSK plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie predsedu samosprávneho kraja.


(4)
Sekretariát podpredsedov ŽSK plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie podpredsedov samosprávneho kraja.

(5) Oddelenie hodnoty za peniaze 
najmä:
a) zabezpečuje opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík kľúčových kompetencií samosprávneho kraja, 
b) vyhodnocuje dopady politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií samosprávneho kraja na dosiahnutie výsledkov prinášajúcich občanom najvyšší úžitok,
c) zavádza systémy manažmentu kvality samosprávneho kraja a v OvZP, 
d) v spolupráci s útvarmi úradu buduje nové a posilňuje existujúce odborné analytické a metodické kapacity na modelovanie, tvorbu, monitoring implementácie a hodnotenie dopadu reformných politík samosprávneho kraja,
e) zavádza opatrenia zamerané na oblasti hodnotenia dopadov politík, projektového riadenia, programového rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, merania výkonnosti a efektívnosti organizácií a ľudských zdrojov samosprávneho kraja, 
f) vykonáva interný audit a kontrolnú činnosť iných útvarov úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja na pokyn predsedu samosprávneho kraja. 

(6) Oddelenie komunikácie najmä:
a) zabezpečuje vzťahy s verejnosťou zo všeobecného pohľadu a v zmysle platnej legislatívy o slobodnom prístupe k informáciám,
b) zabezpečuje využívanie všetkých nástrojov marketingovej komunikácie v podmienkach samosprávy,
c) zabezpečuje spoluprácu úradu so zástupcami masmédií, propaguje samosprávny kraj v masovokomunikačných prostriedkoch, podáva reakcie a stanoviská k závažným publikovaným materiálom, ktoré súvisia s činnosťou úradu, resp. samosprávneho kraja,
d) zabezpečuje prezentovanie samosprávneho kraja, predsedu samosprávneho kraja, úradu a všetkých jeho zamestnancov, prípadne jednotlivých aktivít,
e) zabezpečuje publicistické spracovanie tém, organizovanie komunikačných a iných podujatí, monitoring elektronických médií,
f) pripravuje, organizuje a zúčastňuje sa na rokovaniach, stretnutiach a vystúpeniach predsedu samosprávneho kraja, vyhotovuje z nich zápisy a audiovizuálnu dokumentáciu, 
g) komunikuje s médiami, monitoruje výstupy z médií a pripravuje návrhy výstupov za samosprávny kraj, 
h) zabezpečuje prípravu a organizáciu tlačových konferencií a brífingov,
i) participuje na príprave propagačných materiálov za úrad a samosprávny kraj, 
j) zabezpečuje aktualizáciu a dopĺňanie informácií na internetovú stránku samosprávneho kraja,

k) zabezpečuje agendu spojenú s udeľovaním povolení používať symboly samosprávneho kraja.

(7) Oddelenie interného auditu a činností orgánov kraja najmä:
a) organizačne a administratívne zabezpečuje rokovania zastupiteľstva, z rokovaní spracováva zápisnice, dozerá na včasnú prípravu a predloženie materiálov určených na prerokovanie zastupiteľstva príslušnými odbormi úradu,
b) spracováva návrh programu rokovania zastupiteľstva podľa podnetov predkladaných odbormi úradu,
c) kompletizuje materiály na rokovanie zastupiteľstva a zabezpečuje ich doručenie poslancom,
d) vedie evidenciu plnenia uznesení zastupiteľstva,
e) vedie evidenciu interpelácií a záznamov o ich vybavení,
f) vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení a ostatných dokumentov schválených v zastupiteľstve,
g) vykonáva administratívne činnosti pre komisie zastupiteľstva a podľa pokynov ich predsedov organizuje ich zasadnutia, 
h) zabezpečuje zverejnenie návrhov na internetovej stránke a úradnej tabuli samosprávneho kraja pred ich prerokovaním v zastupiteľstve a ostatných dokumentov schválených v zastupiteľstve, 
i) zabezpečuje riadne a včasné vyvesovanie a zvesovanie písomností určených pre obyvateľov kraja na úradnej tabuli úradu, vedie evidenciu o oznamovaných písomnostiach a archivuje ich,
j) vykonáva administratívne činnosti pre zasadnutia poslaneckého grémia a podľa pokynov predsedu samosprávneho kraja organizuje ich zasadnutia, 
k) zaisťuje informačný servis pre poslancov a predsedu samosprávneho kraja,
l) zabezpečuje komunikáciu poslancov s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami samosprávneho kraja a úradom,
m) vykonáva interný audit a kontrolnú činnosť iných útvarov úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja na pokyn predsedu samosprávneho kraja,
n) vykonáva kontrolnú činnosť v organizáciách, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK,
o) vybavuje a kontroluje vybavovanie vybraných podnetov a sťažností doručených na Úrad ŽSK,
p) spolupracuje pri tvorbe interných predpisov s vecne príslušným odborom Úradu ŽSK.      

(8) Oddelenie zahraničných vzťahov najmä:
a) participuje na príprave a tvorbe medziregionálnych dohôd o spolupráci,
b) zabezpečuje realizáciu uzatvorených dohôd o spolupráci a koordinuje všetky aktivity medzi zainteresovanými,
c) organizuje a zabezpečuje rokovania predstaviteľov samosprávneho kraja a úradu so zástupcami štátnych orgánov, organizácií, inštitúcií, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi SR,
d) protokolárne zabezpečuje všetky potrebné záležitosti spojené s prijímaním oficiálnych domácich a zahraničných návštev,
e) zabezpečuje preklady, tlmočenie, podkladové a informačné materiály podľa požiadaviek predsedu samosprávneho kraja a ostatných zamestnancov samosprávneho kraja,
f) vybavuje priamy aj písomný styk predsedu samosprávneho kraja so zahraničím,
g) spracúva informácie o medzinárodných konferenciách a zabezpečuje účasť samosprávneho kraja na týchto konferenciách,
h) vedie evidenciu o aktivitách samosprávneho kraja pri spolupráci s ostatnými krajmi a s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie,
i) zabezpečuje zahraničné pracovné cesty predsedu a poslancov samosprávneho kraja, ako i zamestnancov samosprávneho kraja,
j) eviduje všetky zmluvy o medziregionálnej spolupráci uzavreté samosprávnym krajom,
k) participuje na príprave konferencií organizovaných samosprávnym krajom,
l) zabezpečuje agendu spojenú s udeľovaním ocenení samosprávneho kraja a záštit nad podujatiami,
m) participuje na príprave propagačných materiálov za úrad a samosprávny kraj.

(8) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov.

(9) Oddelenie ľudských zdrojov najmä:
a) zodpovedá za implementáciu a realizáciu schválenej personálnej stratégie úradu samosprávneho kraja a jednotlivých personálnych procesov,
b) spolupracuje s vedením úradu pri komplexnom riadení ľudských zdrojov na úrade - personálne a kapacitné plánovanie, výber, prijímanie a adaptácia nových zamestnancov, riadenie, vedenie, hodnotenie a rozvoj zamestnancov, odmeňovanie a motivácia zamestnancov, preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov samosprávneho kraja z pracovného procesu,
c) vypracováva interné predpisy, pokyny, príp. informácie týkajúce sa personálnej a pracovnoprávnej agendy úradu v súlade s platnou legislatívou,
d) zodpovedá za definovanie a sleduje dodržiavanie firemnej kultúry a Etického kódexu na úrade,
e) organizačne zabezpečuje proces výberu riaditeľov OvZP, realizuje rozhodnutia zastupiteľstva a rád škôl, súvisiace s ich menovaním a odvolávaním,
f) so súhlasom predsedu samosprávneho kraja vyhotovuje a uzatvára pracovné zmluvy, zmeny obsahu pracovných zmlúv so zamestnancami samosprávneho kraja a riaditeľmi OvZP,
g) vypracováva návrhy na mzdové a pracovné zaradenie zamestnancov samosprávneho kraja a riaditeľov OvZP s ohľadom na splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov v súlade s platnou legislatívou,
h) vedie personálnu agendu zamestnancov samosprávneho kraja, riaditeľov OvZP a externých zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov samosprávneho kraja, členov komisií zastupiteľstva a pod.,
i) vypracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie centrálnu evidenciu týchto dohôd, dohôd o zabezpečení praxe študentov a absolventskej praxe,
j) vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov samosprávneho kraja, spracováva koncepciu vzdelávania a pripravuje analýzy potrebné k realizácii plánov vzdelávania,
k) spolupracuje s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov úradu pri hodnotení pracovného výkonu zamestnancov samosprávneho kraja,
l) zodpovedá za realizáciu prieskumov spokojnosti a angažovanosti zamestnancov úradu,
m) spolupracuje s inými odbormi úradu pri vykonávaní kontrol a prešetrovaní sťažností,
n) komplexne zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov samosprávneho kraja a ostatných zamestnancov, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
o) vedie prehľad o neprítomnosti zamestnancov samosprávneho kraja v práci, čerpaní dovolenky, pracovnej neschopnosti a pod.,
p) spracováva podklady potrebné k prerokovaniu a schváleniu rozpočtu pre oblasť odmeňovania a miezd,
q) analyzuje a pravidelne vyhodnocuje objem skutočne čerpaných mzdových prostriedkov úradu,
r) komunikuje a spolupracuje s poisťovňami, s finančnou správou, štatistickým úradom a úradom práce pri plnení povinností za zamestnávateľa,
s) zabezpečuje internú komunikáciu na úrade týkajúcu sa pracovných a personálnych otázok,
t) spolupracuje s vedením úradu na sústavnom zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia,
u) pripravuje analýzy pre vedenie úradu týkajúce sa stavu ľudských zdrojov a personálnych otázok na úrade,
v) v spolupráci s vedením úradu pripravuje návrhy na zmenu organizačnej štruktúry úradu a vedie evidenciu jej naplnenosti,
w) metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oblasti implementácie personálnej stratégie ŽSK ,
x) v spolupráci s oddelením komunikácie koordinuje všetky aktivity týkajúce sa reprezentovania úradu ako zamestnávateľa,
y) vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou oddelenia. 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky