Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – vzor

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi poskytovateľom a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.).


Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

7

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

29.04.2019

30.04.2019


Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku upravený pre projekty financované z IROP

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

6

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – projekty IROP

4.3.2019

4.3.2019

Archív

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

20.4.2015

20.4.2015

2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.11.2015

30.11.2015

3

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

11.2.2016

11.2.2016

4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

22.12.2017

22.12.2017

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.4.2018

30.4.2018

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.2018

30.4.2018

30.4.2018

    6 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)  31.10.2018    31.10.2018

Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky