Výzva na predkladanie ŽoNFP - cyklodoprava

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

  • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
  • Prioritná os: 7 – REACT-EU
  • Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
  • Špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
  • Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Výzva je dostupná TU: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.08.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky