Výzva na predkladanie PZ na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.júla 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

VÝZVA

na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky