Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôlDovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

VÝZVA 
na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky