Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – zmena a doplnok č. 1 – proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu informuje verejnosť v zmysle § 6, ods. 5 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zverejnení Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“, ktoré je zverejnené na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok.

Do Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.1“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod. na adrese:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Odbor dopravy a územného plánovania
č. kan. A201
Komenského 48
011 09 Žilina 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégiaŽilinského kraja – Zmena a doplnok č.1 “ je možné predkladať najneskôr do 24. 06. 2016 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Námestie M. R. Štefánika č. 1

010 01 Žilina

OZNÁMENIE

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky