Regionálna integrovaná územná stratégia – RIÚS

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja 

Integrovaný regionálny operačný program je pripravovaný a bude implementovaný v súlade s princípom „partnerstva“, v rámci implementačného mechanizmu sa navrhuje aplikovať integrovaný prístup. IROP bude implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“).  
RIÚS budú mať povahu jedného z nástrojov integrovaného prístupu, ktoré EK ponúka pre programové obdobie 20014-2020. Model RIÚS je postavený na implementácii danej stratégie, územne pokrývajúcej región na úrovni NUTS 3 (samosprávny kraj). 

Východiská pre realizáciu integrovaného prístupu v SR sú uvedené v PD SR a v zmysle legislatívy EÚ na programové obdobie 2014 – 2020 sa realizujú prostredníctvom nasledovných opatrení: 
- integrované územné investície (ďalej len ,,IÚI");
- udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“);
- miestny rozvoj vedený komunitou („CLLD“). 

IÚI predstavujú nástroj strategického a výsledkovo orientovaného prístupu s cieľom riešiť potreby a výzvy regiónov podľa ich špecifických potrieb. IÚI budú v podmienkach SR realizované prostredníctvom RIÚS. V kontexte IROP a RIÚS sú IÚI súbor vzájomne prepojených aktivít (vecne a/alebo časovo a/alebo funkčne a/alebo komplementárne a/alebo synergicky a pod.) realizovaných na vymedzenom území.

UMR sa bude realizovať ako súčasť modelu RIÚS. Bude zameraný na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti, pričom najmenej 5 % zdrojov EFRR vyčlenených na národnej úrovni v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa vyčlení na integrované činnosti udržateľného rozvoja miest. Partnerská dohoda SR definuje osem krajských miest vrátane ich jadrového pásma ťažiska osídlenia vymedzené v KURS 2001 v znení KURS 2011, ktoré predstavujú mestské funkčné oblasti, a na ktorých sa budú realizovať opatrenia UMR v zmysle čl. 7 Nariadenia o EP a Rady (EÚ) č. 1301/2013.
Zapracovanie UMR do RIÚS predstavuje integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len ,,stratégia UMR“). Do stratégie UMR spadá krajské mesto Žilina spolu s jeho 10 mestskými funkčnými oblasťami (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové).

CLLD je postavený na fungovaní miestnych verejno-súkromných partnerstiev, inštitucionalizovaných v podobe miestnych akčných skupín. Nástroj CLLD nie je pre RIÚS relevantný. 

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (RIÚS Žilinského kraja) bude strategickým dokumentom pre realizáciu investičných priorít IROP na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do roku 2023 v oblastiach regionálnej dopravy, regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a životného prostredia.

RIÚS Žilinského kraja má vychádzať z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky