Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve na projektové zámery IROP – špecifický cieľ 221

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11. júna 2018, bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky