Odbor SO pre IROP

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového programu obdobia 2014-2020 (IROP) bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Žilinský samosprávny kraj určený ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP). Odbor SO pre IROP kompetenčne spadá pod predsedu ŽSK a má dve samostatné oddelenia:

  • oddelenie implementácie projektov
  • oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia
Žilinský samosprávny kraj ako SO pre IROP vykonáva v programovom období 2014-2020 úlohy riadenia a implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (RIÚS ŽK) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013 - Regionálny operačný programSpodná navigácia

Aktualizácia: 21.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky