Rada partnerstva Žilinského kraja

Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja (ďalej Rada partnerstva) je vytvorená z iniciatívy Žilinského samosprávneho kraja, na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, za spolupráce subjektov miestnej a regionálnej samosprávy.

Rada partnerstva Žilinského kraja predstavuje mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií, ktoré integrujú všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území (spracovávajú sa ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja) a ich realizáciu v programovom období 2021 - 2027.

Predsedom Rady partnerstva je predseda Žilinského samosprávneho kraja a zvoláva rokovanie Rady. Rada partnerstva sa člení na komory. Činnosť komôr je podporené Sekretariátom Rady partnerstva, ktorý zriaďuje a ktorého činnosť zabezpečuje ŽSK.

Rada sa skladá z nasledujúcich komôr a ich členov: Komora:

 

a) komora regionálnej samosprávy
b) komora miestnej územnej samosprávy
c) komora podnikateľského sektora, akademického a vzdelávacieho sektora, občianskej spoločnosti a neziskového sektora
d) komora štátnej správy
e) komora území udržateľného mestského rozvoja

 

Pôsobenie Rady partnerstva Žilinského kraja upravuje jej Štatút a Rokovací poriadok.

V rámci strategicko plánovacích regiónov, ktoré v rámci ŽSK predstavujú jeho prirodzené regióny – Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec sú vytvorené Regionálne rady partnerstva, ktoré predstavujú zoskupenie partnerov na úrovni prirodzeného regiónu v zmysle štatútu príslušnej Regionálnej rady partnerstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky