VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Dňa 07.01.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 7/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 07.01.2021

Dátum uzavretia: 26.03.2021

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

VÝZVA č. 7/FMP/11b

Prílohy k výzve:

Formulár žiadosti 11b

Vzor náležitostí obálky projektu

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky