V. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci strešného projektu s vedúcim partnerom zväzkom Euroregion "Tatry".

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlasuje dňa 09.09.2020 V. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:
- prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"

Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Žilinský samosprávny kraj: cca 49 814, 84 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí: od 09.09.2020 do 30.09.2020 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Prešovský samosprávny kraj:
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Oblasť podpory na poľskej strane:
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:
· individuálne mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v slovenskom a v poľskom jazyku;

  • výška financovania: min. 2 000 EUR a max. 50 000 EUR (z EFRR)
  • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
  • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Upozornenie:

- V rámci Programu nie je možné financovať aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia ako napríklad výstavba, modernizácia škôl, školiacich miestností, nákup zariadenia apod.
- Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2021.

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 30. septembra 2020 v čase do 15:00 hod.
Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:
Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ (parafované štatutárom na každej strane) spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musia byť:
- očíslované,
- podpísané štatutárnym zástupcom.

Kto môže predkladať žiadosti:
1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.
Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :
· orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
· orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
· inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
· vedecké inštitúcie,
· mimovládne neziskové organizácie,
· Európske zoskupenia územnej spolupráce,
· cirkvi a náboženské spoločnosti,
· inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:
· mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
· mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
· byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
· formálne hodnotenie
· kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

· Príručka pre mikroprijímateľa
· Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov
· Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty
· Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia
· Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu
· Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka
· Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)

Zoznam príloh k žiadosti:
1.Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt), PL verzia
2. Súvaha za predchádzajúci rok
3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
5. Štatút/Stanovy
6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte
8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu
10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie, PL verzia

Povinné prílohy:
· Pre mikroprojekty obsahujúce investičný prvok
· Pre mikroprojekty z oblasti IT
· Doklad preukazujúci majetkovo právne vzťahy

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:
· Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
· Príručka pre prijímateľa
· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

V prípade otázok kontaktujte Odbor regionálneho rozvoja:
Ing.Tomáš Bela - 041/5032 314, email:
Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327, email:
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, email:
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, email:
Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky