VI. a VII. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy“

  

 

Dňa 02.09.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje:

 • VII. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre  individuálne mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 preprioritnú os 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 90 000,00 ). Obdobie realizácie plánovaného individuálneho mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. 10 2021.
 • VI. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 64 000,00). Obdobie realizácie plánovaného individuálneho mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. 03 2022.
Termín na predkladanie žiadostí: od 02.09.2020 do 22.09.2020 v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:
 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 22.09.2020 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane.

 

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:

 • očíslované, 

 • podpísané štatutárnym zástupcom.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť nasledujúce 
prílohy: 
 • Súvaha za predchádzajúci rok,
 • Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok,
 • Stanovy.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:


Individuálny mikroprojekt:
 • výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj
 • okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin,
 • okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Región Beskydy:
 • subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,
 • subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,
 • subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu, sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.
Každý z týchto subjektov musí:
 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.
Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
 • formálne hodnotenie
 • kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:


Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre individuálny mikroprojekt
 2. Súvaha za predchádzajúci rok.
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok.
 4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
 5. Štatút/Stanovy.
 6. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch verejnoprávnych záväzkov.
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte.
 8. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
 11. Skrátený popis mikroprojektu v jazyku partnera.

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia
V prípade otázok kontaktujte Odbor regionálneho rozvoja: 
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, email:
Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, email:
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, email:
Ing.Tomáš Bela - 041/5032 314, email:

Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky