2. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“

 

 

2. výzva
na predkladanie  Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
pre mikroprojekty

 

Dňa 3.4.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 420 041,47 EUR)

Termín na predkladanie žiadostí: od 3.4.2017 do 29.9.2017 v čase do 15:00 hodiny (pôvodne do 31. júla 2017 v čase do 15:30 hod)

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja do 29.9.2017 v čase do 15:00 hodiny (pôvodne do 31. júla 2017 v čase do 15:30 hod). Rozhoduje dátum a čas doručenia žiadosti v papierovej verzii do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť vytvorená  prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adrese www.e-interreg.eu v súlade s užívateľskou príručkou „Generátorom žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka“

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy)  Žiadosti o poskytnutie finančného  príspevku pre mikroprojekt vytlačené  z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Upozornenie pre žiadateľov

Informácia k predkladaniu príloh k žiadosti o poskytnutie FP -  na stiahnutie >> TU <<
Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu. Platí pre spoločný aj individuálny mikroprojekt.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt: 

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov 

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov 

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 
 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj:
 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného  z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

• orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
• orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
• inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
• vedecké inštitúcie,  
• mimovládne neziskové organizácie,
• Európske zoskupenia územnej spolupráce,
• cirkvi a náboženské spoločnosti,
• inštitúcie odborného vzdelávania. 

Každý z týchto subjektov musí:

• mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
• mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
• byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu. 

Zoznam oprávnených partnerov Programu sa nachádza v prílohe č.1.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
-  formálne hodnotenie 
-  kvalitatívne hodnotenie

Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia príloha č. 3, Hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia príloha č. 4

Nevyhnutné dokumenty:

Dokumenty záväzné v rámci výzvy sú zverejnené na webovej lokalite www.regionzilina.sk

Príručka pre mikroprijímateľa
Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov
Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty
Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia
Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu
Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka
Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)

Záväzné usmernenia:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020_15.06.2016

Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Zoznam povinných príloh k žiadosti:

 1. Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu/Partnerská dohoda  o realizácii individuálneho mikroprojektu (podľa vzoru).
 2. Súvaha za predchádzajúci rok 
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
 4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
 5. Štatút/stanovy
 6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a o nedoplatkov na verejnoprávnych  záväzkoch
 7. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
 8. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
 11. Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné pripojiť v súlade s poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu -  je potrebné vymenovať, ktoré dokumenty boli pripojené:
• pre mikroprojekty obsahujúce investičný prvok:
- mapy, skice lokalizácie mikroprojektu (môžu byť vytvorené samostatne partnerom) a iné dokumenty vyžadované vnútroštátnymi právnymi predpismi. Technická dokumentácia musí byť pripojená taktiež v elektronickej podobe (CD, DVD, atď.),
• pre mikroprojekty z oblasti IT: 

požiadavky alebo funkčné a technické parametre umožňujúce posúdenie funkcionality IT investície napr. uvedenie úrovne vyspelosti, e-služby (analogicky k úrovni e-vyspelosti  verejných služieb) t. j. či vďaka službe je možné získať informácie,  je možná jednosmerná interakcia, dvojsmerná interakcia,  vykonanie transakcie, ako aj personalizácia služby.
• Doklad preukazujúci majetkovo právne vzťahy

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303,
email:  
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 ,
email:
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email:
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155,
email:

 

DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ V POĽSKOM JAZYKU >>>TU<<<


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky