15. máj 2011

- SORO pomáha úspešným prijímateľom NFP
- Odborný seminár pri riadení projektov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. mája 2011

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval 10. mája 2011 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) odborný seminár zameraný na finančné riadenie, administrovanie žiadostí o platbu a na implementáciu projektu týkajúce sa zmeny zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).

„Seminár sa zameriaval na pomoc úspešným prijímateľom NFP pri riadení projektov realizovaných v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo orientované projekty, a prispieť tak k plynulému a bezproblémovému čerpaniu schválených finančných prostriedkov,“ povedal riaditeľ SO/RO pre ROP Milan Ovseník.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia obcí a miest z regiónov samosprávneho kraja, ktorí pri implementácii svojich projektov prešli úspešne kontrolou procesu verejného obstarávania a v tomto období sa pripravujú na podanie žiadosti o platbu. Na týchto stretnutiach upozorňovali odborníci prijímateľov pomoci na najčastejšie problémy, s ktorými sa zamestnanci SO/RO pre ROP pri realizovaných kontrolách stretli.

„Pozornosť sme zameriavali najmä na kontroly žiadostí o platbu, dokumentácie verejného obstarávania či kontrolu na mieste. Zároveň sme prezentovali a spoločne riešili individuálne problémy zástupcov obcí a miest, ktoré vznikli pri realizácii ich projektov,“ dodal Ovseník.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky