Žiadosť č. 61

 

 • Otázka:

  V zmysle hore uvedeného zákona Vás žiadam o následovné písomné informácie  z výberového konania na funkciu riaditeľa DSS  J.Mazúra 34, Martin a to:
 1. Dátum a miesto výberového konania
 2. Menný zoznam členov výberovej komisie
 3. Zápisnicu z otvárania obálok
 4. Prezenčnú listinu zúčastnených uchádzačov
 5. Spôsob hodnotenia
 6. Dátum a podpisy prítomných členov výberovej komisie
 • Odpoveď: 
 1. Dátum a miesto výberového konania – 30.6.2016 v priestoroch Úradu ŽSK
 2. Menný zoznam členov výberovej komisie – v prílohe bod č. 2 a 6
 3. Zápisnicu z otvárania obálok – v prílohe bod č. 3
 4. Prezenčnú listinu zúčastnených uchádzačov -  v prílohe bod č. 4
 5. Spôsob hodnotenia – výberová komisia sa dohodla, že výber a hodnotenie uchádzačov bude prebiehať tajným hlasovaním členov komisie o tom, ktorého uchádzača odporučí komisia predsedovi ŽSK na podanie návrhu na vymenovanie Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 
 6. Dátum a podpisy prítomných členov výberovej komisie – v prílohe bod č. 2 a 6

Prílohy:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky