Registrácia cyklotrasy 5442 na Suchý

  • Otázka

Na základe akých rozhodnutí bola zaregistrovaná cyklotrasa 5442 na Suchý po pozemkoch spoločenstva (časť pod Jedľovinou - Chata pod Suchým) napriek nesúhlasnému stanovisku Urbárskej obce poz. spol. Varín. Odstránenie trasovania cyklotrasy v časti Pod Jedľovinou - Chata pod Suchým na www.zask.sk 

  • Odpoveď

Cykloturistické trasy vo Vašej oblasti nevyznačil Žilinský samosprávny kraj, ale Združenie turizmu Terchová v roku 2012. Toto združenie pred vyznačením požiadalo Katastrálny úrad ŽP v Žiline o vydanie rozhodnutia k vyznačeniu cykloturistických trás, vrátane trasy číslo 5442 na chatu pod Suchým. Rozhodnutie bolo vydané dňa 13.6.2012, právoplatnosť nadobudlo 15.6.2012 a zrejme sa k nemu nikto neodvolal. Z toho dôvodu pokladáme vyznačenie týchto cyklotrás za legálne. Napriek tomu však podľa informácií Združenia turizmu Terchová vyznačenie trasy číslo 5442 na Vašom majetku v úseku Pod Jedľovinou – Chata po Suchým nebolo vyznačené a podľa našich informácií ani dnes vyznačené nie je.

V našom propagačnom materiáli „Bicyklom na horské chaty“, ktorý je aj na webovej stránke samosprávy sa to taktiež konštatuje: „úsek v majetku Urbárskej spoločnosti Varín pre jeho nesúhlas nie je bohužiaľ vyznačený.“ Na druhej strane v súlade s Lesným zákonom a platným návštevným poriadkom NP Malá Fatra upozorňujeme, že na Chatu pod Suchým sa môžu dostať lesnou cestou. Z tohto hľadiska nevidíme žiadny rozpor s existujúcim stavom popísanej trasy ani s legislatívnymi podmienkami cykloturistického využívania lesných ciest. Je to aj v súlade s Vašim vyjadrením, že neupierate cyklistom právo vstupu na Vašu lesnú cestu.

Po lesných cestách umožňuje cyklistom jazdiť na vlastné nebezpečenstvo bez obmedzení platný Lesný zákon 326/2005 Zb., v paragrafe 30 využívanie lesov verejnosťou a potom konkrétne v paragrafe 31, písmeno 1, odsek d) Zákaz niektorých činností v lese. Pri prijímaní tohto lesného zákona Ministerstvo pôdohospodárstva deklarovalo, že na Slovensku uvoľnilo pre pohyb cyklistov cca 40 000 km lesných ciest. Vydalo k tomu aj CD s mapami týchto ciest. Aktuálna mapa lesných ciest je dnes voľne k dispozícii na portáli NLC Zvolen (https://gis.nlcsk.org/lc/). Sú na nej aj lesné cesty na chatu pod Suchým či už spod Starhradu alebo od Varína cez Jedľovinu. Tieto lesné cesty sú aj na množstve ďalších mapových portáloch. Práve tieto zdroje sú hlavným námetom cyklistov pre vyhľadávanie svojich výjazdov v lesnom prostredí.

 

Ďalším bodom, ktorý ste v žiadosti o nápravu sformulovali je webová stránka www.cykloportál.sk, kde je vyznačený v mapovej časti aj úsek vedúci po pozemkoch patriacich medzi spoločnú nehnuteľnosť Vášho spoločenstva. Táto webová stránka nie je spravovaná Žilinským samosprávnym krajom, ale Slovenským cykloklubom. Na základe Vášho listu ich požiadame o úpravu v mapovej časti v zmysle platného stavu.

Chata pod Suchým je významným turistickým bodom, ktorý prirodzene priťahuje cykloturistov i peších turistov. Z toho dôvodu je potrebné hľadať riešenie ako predchádzať potenciálnym kolíziám medzi pešími turistami, cykloturistami a obhospodarovateľmi lesov v týchto územiach. Jednou z ciest je práve vyznačenie cykloturistických trás, ktoré sú nástrojom pre usmernenie pohybu cykloturistov v území. Pri nich práve vlastníci môžu písomne deklarovať podmienky jazdy cykloturistov po ich majetku. Rámec systému značenia cykloturistických trás definuje novelizovaná norma STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, v ktorom mimo iného sú uvedené aj významová doplnková informačná cyklotabuľka B.14.7. upozorňujúca na zníženie rýchlosti cyklistov vzhľadom na premávku lesných vozidiel a najmä informačná doplnková cyklotabuľka B.15. Práve na informačnú tabuľku sa umiestňuje text stanovených zásad jazdenia po príslušnej vyznačenej cykloturistickej trase. Na túto tabuľku by ste si mohli zadefinovať Vami požadované pravidlá. Pri povolení vyznačenia by ste zároveň preniesli starosť o údržbu tohto značenia na správcu vyznačenej cykloturistickej trasy.

Na záver by sme Vás chceli ubezpečiť, že je našou snahou hľadať spoločné riešenie a súlad pri rozumnom využívaní krajiny ako z hospodárskeho tak aj rekreačného hľadiska. Aj z toho dôvodu Vás chceme požiadať o opätovné prediskutovanie a prehodnotenie zamietavého postoja k vyznačeniu cykloturistickej trasy v úseku Pod Jedľovinou – Chata po Suchým.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky