Počet a lokalita poranených resp. uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami. Invázne rastliny

  • Otázka

Počet a lokalita poranených resp. uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami. Druhy inváznych rastlín, lokalita a plocha výskytu.

  • Odpoveď
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ako majetkový správca ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) neeviduje na cestných pozemkoch výskyt inváznych rastlín ani strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci dopravnej infraštruktúry SR. 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. a III. triedy, vybudovala v roku 2017 na MO 519-018 – most v Beniciach - chodník pre vydri na jednej strane opory vo vodnom toku.

 

Každoročne správca cesty dáva stanovisko pre vykonanie technických opatrení potrebných pre ochranu obojživelníkov (zriadenie oplôtkov výšky 40 cm – plastová fólia), ktoré zriaďuje Štátna ochrana prírody SR. Tieto dočasné opatrenia sú zriaďované na ceste II/583 v km 42,700 – 43,100, ktoré zriaďuje Správa Národného parku Malá Fatra, Varín a na ceste III/2301 v km 3,700 – 3,900, ktoré zriaďuje Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba.

ŽSK v rámci projektov ROP III, realizoval opatrenia na záchranu obojživelníkov v rámci projektu Rekonštrukcia cesty III/2132 v SO 02 „Opatrenia na záchranu obojživelníkov v staničení 1,175 – 1,698. V rámci projektu boli osadené betónové záchytné stienky pre obojživelníkov a päť podchodov.

Krajská samospráva v rámci projektov ROP III, má v projektovej dokumentácii SO 02 - Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 v km 42,500 – 42,800 zakomponované

osadenie betónových stienok (0,40 m nad cestou) pozdĺž oboch strán cesty na kolíznom úseku (300 m) a vytvorenie dvoch nových migračných priechodov so svetlosťou 0,70 x 0,70. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov však tieto opatrenia pre ochranu obojživelníkov zatiaľ neboli zrealizované.

Tabuľka č. 1 - Protihlukové steny v ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky