Výhľadový plán pre územnú rezervu štátnej cesty 1/78, obchvat obce Lokca a Babín

 

  • Otázka

Poskytnutie informácií ohľadom Výhľadového plánu pre územnú rezervu štátnej cesty 1/78 a vybudovanie obchvatu Obce Lokca a Obce Babín (okres Námestovo).

  • Odpoveď
K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj nedisponuje Výhľadovým plánom pre územnú rezervu štátnej cesty 1/78 a vybudovanie obchvatu obce Babín, ani informáciou v rámci akého konania bol vypracovaný. Uvedené podklady pripravovala Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) ako správca cesty I/78.

K bodu 2 -

Obchvat obcí Lokca a Babín bol zaradený do územnoplánovacej dokumentácie regionálnej úrovne v roku 2011 na základe požiadavky SSC a v záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení (územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne) je jeho územný koridor zabezpečovaný záväzným regulatívom č. 5.3.30 a): „v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu cesty I/78 v trase a úsekoch: stavebná úprava Oravský Podzámok, stavebná úprava sedlo Príslop, preložky Hruštín, Babín, Lokca v kategórii C 9,5/70-60, cesta regionálneho významu,

K bodu 3 -
Budovanie uvedeného obchvatu je v kompetencii SSC, ktorá je správcom cesty I/78.

K bodu 4 -
Územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne je spracovaná v mierke M = 1:50 000, preto rieši územné rozvojové javy v podrobnosti funkčných plôch a územných koridorov regionálnej a nadregionálnej úrovne a nezaoberá sa umiestnením stavieb na konkrétnych parcelách. 

K bodu 5 -
Žilinský samosprávny kraj nedisponuje uvedenými dokumentáciami. Vzhľadom k tomu, že Žilinský samosprávny kraj sčasti nedisponuje Vami požadovanými informáciami, postupujeme Vašu žiadosť Slovenskej správe ciest ako povinnej osobe. 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky