Ak žiadate informácie...

na základe zákona č. 207/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle smernice č. 45/2006 o postupe pri aplikovaní zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

 • Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
 1. komu je určená,
 2. kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 3. akú informáciu si žiada sprístupniť,
 4. spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 5. musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.
 1. písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Žilinský samosprávny kraj
  Ul. Komenského 48
  011 09 Žilina
 2. písomne osobným doručením do podateľne (prízemie) príp. gestorovi (3. posch., č. d. 318)
  Žilinský samosprávny kraj
  Ul. Komenského 48
  011 09 Žilina
 3. ústne u gestora ( PhDr. Jana Šutarová, kancelária predsedníčky ŽSK, oddelenie komunikácie, 3. posch., č. d. 318)
 4. telefonicky na čísle: 041/ 50 32 326,
 5. elektronickou poštou na adresu: 
 • Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.
 • Žiadosť sa vybavuje najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti. Lehotu vybavenia žiadosti môže ŽSK z vážnych dôvodov bližšie uvedených v zákone predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu jej predĺženia  oznámi ŽSK žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.
 • Opravné prostriedky:

  Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky