Odpovede novinárom 2020/2021

12.10.2021
R. Varga, Tlačová agentúra SITA

Chcel by som vás poprosiť o aktuálny report o Covide z krajských nemocníc. Celkový počet hospitalizovaných pacientov s COVID + koľko z nich je v Čadci, L. Mikuláši, D. Kubíne a Trstenej? Celkový počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii? Pomer zaočkovaných/nezaočkovaných?

Celkový počet hospitalizovaných pacientov s COVID + koľko z nich je v Čadci, L. Mikuláši, D. Kubíne a Trstenej: 85 / CA- 53, DK-9,LM- 10, TS- 13

Celkový počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii: 14

Pomer zaočkovaných/nezaočkovaných: cca 85 % nezaočkovaných pacientov 

12.10.2021
Janka Kolembusová, mojekysuce.sk

Poprosím o informácie o pripravovanom stretnutí na tému: Tranzit kamiónov cez Bystrickú dolinu (cesta II/520 a II/520A). Kto iniciuje stretnutie, aké sú body stretnutia a kto je na stretnutie pozvaní? 

Stretnutie sa organizuje kvôli požiadavkám, ktoré prichádzajú na úrad ŽSK z dôvodu rozdielneho riešenia dopravnej situácie v Bystrickej doline a na Orave na ceste II/520, za účelom zjednotenia dopravných riešení. Stretnutia sa koná na podnet poslanca NR SR Milana Kuriaka a pozvanými účastníkmi sú i všetci dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopraných inšpektorátov, prezídia policajného zboru,  zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcov ciest, regionálnych prepravcov, riešiteľ dopravného projektu a starostovia a primátori dotknutých katastrálnych území. Cieľom stretnutia je vytvoriť priestor na diskusiu všetkých zúčastnených strán o stave dotknutých ciest a zákaze tranzitnej nákladnej dopravy cez Bystrickú dolinu, ku ktorej dlhodobo viaceré subjekty zaujímajú rozdielne postoje.

10.10.2021
Pavol Stolárik, Petitpress

Veľmi rád by som poprosil o informáciu, aký je stav v zariadeniachsociálnych služieb na Kysuciach v správe Žilinského samosprávneho kraja čo satýka pozitivity na ochorenie Covid-19, v akej sú farbe, čo sa týkasemaforu zariadení sociálnych služieb a ako to vyzerá s možnosťami návštevv zariadeniach a aké opatrenia prijal ŽSK proti šíreniu ochorenia v zariadeniach. Zároveň by som poprosil informáciu, či župa opäť plánuje pre očkovanie klientovzariadení sociálnych služieb treťou dávkou zriadiť mobilnú očkovaciu jednotku.

Aký je stav v zariadeniach sociálnych služieb na Kysuciach v správe Žilinského samosprávneho kraja čo sa týka pozitivity na ochorenie Covid-19?
Klienti a zamestnanci pozitívni na  COVID-19 sú v k 4.10.2021 len v 1 zariadení na Kysuciach

V akej sú farbe, čo sa týka semaforu zariadení sociálnych služieb celkový počet ZSS na  Kysuciach:  
6 z toho zelené: 5 z toho oranžové: 0 z toho červené: 1 

Ako to vyzerá s  možnosťami návštev v zariadeniach?
Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19, MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb. Návšteva je pri vstupe do zariadenia (vo fáze monitoring, v stupňoch ohrozenia a v stupňoch varovania) povinná sa preukázať:
- potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) alebo
- potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test).
Zároveň musia byť dodržané protiepidemiologické opatrenia: dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a dodržiavanie potrebného odstupu medzi návštevou a  klientom.Každé zariadenie má podmienky pre návštevy zverejnené na svojej internetovej stránke.

Aké opatrenia prijal ŽSK proti šíreniu ochorenia v zariadeniach?
Opatrenia v súlade s  usmernením MPSVR

Informáciu, či župa opäť plánuje pre očkovanie klientov zariadení sociálnych služieb treťou dávkou zriadiť mobilnú očkovaciu jednotku
Áno

7.10.2021
Magdaléna Palúchová, Aktualita.sk/Regióny

Prosím Vás o stanovisko k oprave mosta v Námestove, ktorý je v šiestom stupni poškodenia. Prebieha už nejaký prípravný proces k oprave, resp. kedy by kraj vedel vyčleniť prostriedky na opravu? Bude oprava mosta nasledovať až po oprave mosta v Oravskej Jasenici Slovenskou správou ciest? 

Rekonštrukcia mosta v Námestove na ceste III/2273 predstavuje obrovskú investíciu, a to z hľadiska rozsahu prác, prípravy i samotnej výšky investície. Odhadovaná výška investície sa predpokladá na 10 – 15mil.  EUR aj z dôvodu, že v súčasnosti považujeme za nevyhnutné aby most po rekonštrukcii spĺňal požiadavky aj pre absorbovanie cyklodopravy. Keďže takúto investíciu ŽSK nedokáže pokryť z vlastného rozpočtu, bude sa uchádzať o mimorozpočtové zdroje, akými sú aj eurofondy čo sa však bude týkať nového programového obdobia 2021 – 2027, kde rekonštrukcie ciest II. triedy budú opätovne oprávnenými výdavkami, ako tomu bolo aj v tomto programovom období, ktoré končí. Keďže most je v  súčasnosti cestou III. triedy, ŽSK už dávnejšie začal s jeho preklasifikovaním, o ktorom musí rozhodnúť cestná databanka a následne Ministerstvo dopravy a  výstavby SR, s tým, že most musí spĺňať všetky technické parametre cesty II. triedy. V tomto čase prebieha zhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu a jeho napojenia na cestu ( vzhľadom na rozširovanie mosta bude nevyhnutné konštrukčne upravovať i cestu napájajúcu sa na most). Keďže ide o  obrovskú investíciu, je potrebné vypracovať aj dokumentáciu stavebného zámeru a  zaradiť investíciu medzi verejné práce súbežne s týmito činnosťami.  Rovnako bude potrebné zrealizovať posúdenie vplyvov na životné prostredie v  zmysle zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov. Preto nie je možné predpokladať, že rekonštrukcia začne v krátkom čase.  Považujeme za dôležité, aby do času rekonštrukcie mostu v správe ŽSK boli ukončené rekonštrukcie mostov v správe SSC na ceste I/78 pri Oravskej Jasenici, ktoré mali byť podľa prvých informácií SSC realizované tento, nanajvýš budúci rok. Pri týchto mostoch pôjde o jednoduchšie rekonštrukcie ako si vyžaduje most v správe ŽSK a veríme, že nenastanú žiadne komplikácie, ktoré zbrzdia rozbehnuté procesy, ktoré by ochromili až odrezali celý región Bielej Oravy od okolia.

6.10.2021
Miroslav Jaroš, TASR


Koľko je v súčasnosti v nemocniciach v  správe Žilinského samosprávneho kraja hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19
Koľko je pre nich v nemocniciach k dispozícii lôžok a či už spustili jednotlivé nemocnice reprofilizáciu oddelení - pociťujú nemocnice nedostatok zdravotníckeho personálu a ak áno, na ktorých oddeleniach chýba najviac ľudí.

Koľko je v  súčasnosti v nemocniciach v správe Žilinského samosprávneho kraja hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19
Aktuálne je v župných nemocniciach hospitalizovaných 66 pacientov. Oproti včerajšku je to nárast o 18 pacientov. Zdravotný stav 11 z nich si vyžaduje UPV, na HF je napojených 7 hospitalizovaných. Z dôvodu agresivity Delta vírusu COVID 19 sa aktuálne stav veľmi rýchlo mení, zároveň evidujeme nárast počtu prípadov u mladých ľudí.

Koľko je pre nich v nemocniciach k dispozícii lôžok a či už spustili jednotlivé nemocnice reprofilizáciu oddelení.
V nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je aktuálne 164 reprofilizovaných lôžok. Prechádzame do 2. a 3. fázy reprofilizácie. - pociťujú nemocnice nedostatok zdravotníckeho personálu a ak áno, na ktorých oddeleniach chýba najviac ľudí Nemocnice výrazne pociťujú nedostatok zdravotníckeho personálu, a to práve na COVID oddeleniach a OAIM. Zdravotníci sú zároveň frustrovaní zo značného počtu neočkovaných pacientov, ktorí podcenili význam očkovania ako prevencie ťažkého priebehu ochorenia, čo vyústilo v hospitalizáciu a zaťaženie zdravotníckeho systému. V tejto situácii by určite pomohlo opätovné zavedenie Covid príplatku, ktorý však aktuálne MZ SR negarantuje. 

6.10.2021
Tomáš Garai, Hospodárske noviny

Na čom aktuálne viazne spor o pozemky pod železničným megaprojektom Uzol Žilina? Majiteľ autobusovej stanice tvrdí, že proces viazol aj na tom, že VÚC-ke nechcela dať súhlas na to, že bude autobusová stanica s novým parametrami pre jej potreby. K slovnému súhlasu malo dôjsť až v septembri. Viete to potvrdiť? Prípadne popísať prečo sú rokovania o majektoprávne vysporiadanie pozemkov na mŕtvom bode?

Rekonštrukcia železničného uzlu Žilina aktuálne viazne na tom, že majiteľ pozemku doteraz nepodpísal zmluvu o budúcej zmluve na predaj pozemku pre nadjazd ponad železničnú trať, ktorá mu bola zo strany investora stavby zaslaná. Investorom stavby sú ŽSR. Majiteľ doposiaľ nepristúpil k podpisu uvedenej zmluvy aj napriek tomu, že všetky zúčastnené strany splnili jeho požiadavky a ŽSK začalo rokovať aj o ďalších, ktoré majiteľ pozemku predložil. Rokovania nie sú na  mŕtvom bode, ale medzi všetkými dotknutými subjektmi stále prebiehajú. Žilinský samosprávny kraj už niekoľkokrát deklaroval, a to i písomne, že súhlasí s odpredajom, že odpredaj pozemkov neobmedzí fungovanie prímestskej dopravy a teda upravená autobusová stanica bude postačujúca.

6.10.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Máme informáciu o tom, že situácia sa v nemocnicach kraja zhoršuje - pribúdajú pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. A nemocnice ich nemajú toľko k dispozícii, resp. mali by, pokiaľ by obmedzili plánovanú operatívu. Moje otázky (vraveli mi, že pani Pekarčíková by tieto údaje mala mať za celý kraj aj s Martinom a Ružomberkom) Koľko ÚVP je v kraji vyčlenených pre covidových pacientov?Koľko je ich aktuálne obsadených? Koľko pacientov je aktuálne s kovidom v nemocnicach v kraji? (aby sme mohli vypočítať percentuálny podiel pacientov na ÚPV)Koľko pacientov tvoria neočkovaní? V ktorých nemocnicach je aktuálne najvážnejšia situácia?

Koľko ÚVP je v kraji vyčlenených pre covidových pacientov?
V nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja máme vyčlenených pre  covidových pacientov 42 UPV. Aktuálne nemáme údaje ku kapacitám vyčleneným v nemocniciach ďalších zriaďovateľov v kraji.  

Koľko je ich aktuálne obsadených?
V župných nemocniciach bolo k včerajšiemu dňu hospitalizovaných 12 pacientov, ktorých stav si vyžadoval UPV.  

Koľko pacientov je aktuálne s kovidom v nemocnicach v kraji? (aby sme mohli vypočítať percentuálny podiel pacientov na ÚPV)
K včerajšiemu dňu bolo vo všetkých nemocniciach v Žilinskom kraji hospitalizovaných 120 covid pacientov, z toho 39 pacientov potrebuje UPV (12 z nich bolo v župných nemocniciach). Situácia sa však veľmi rýchlo mení, priebeh ochorenia je veľmi vážny a rýchly. Len od včera popoludnia do dnešného rána bolo prijatých do Kysuckej nemocnice ďalších 16 covid pacientov. 

Koľko pacientov tvoria neočkovaní?
Viac než 80% hospitalizovaných pacientov je nezaočkovaných.  

V ktorých nemocnicach je aktuálne najvážnejšia situácia?
Aktuálne je najvážnejšia situácia na Kysuciach (KNsP) a v Žiline (Žilinská nemocnica). 

5.10.2021
Michal Hudec, EURACTIV

Rád by som Vás poprosil o vyjadrenie k niekoľkým otázkam týkajúcich sa boja s klimatickou zmenou. Odpovede by som potreboval do  štvrtka obeda.Vopred veľmi pekne ďakujem. Akým spôsobom sa kraj venuje boju s klimatickou zmenou, či už z pohľadu adaptácie alebo mitigácie, a všeobecnejšie aj ochrane životného prostredia ako takého? Aké opatrenia kraj v týchto oblastiach prijíma? Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje vlastnú Envirostratégiu. Chystá sa k podobnému kroku aj ZSK, prípadne, je už podobný alebo obdobný dokument hotový? Ako funguje spolupráca medzi štátom, krajom a mestami pri nastavovaní adaptačných a  mitigačných opatrení a opatrení na ochranu životného prostredia? Ste spokojný s kompetenciami, ktoré kraj a samosprávy v týchto oblastiach majú? Ak nie, ako by sa mali zmeniť?

Akým spôsobom sa kraj venuje boju s klimatickou zmenou, či už z pohľadu adaptácie alebo mitigácie, a všeobecnejšie aj ochrane životného prostredia ako takého? Aké opatrenia kraj v týchto oblastiach prijíma?
Vo vzťahu k adaptačným a mitigačným opatreniam sa zameriavame na:
- Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
- Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a voľnej krajine vrátane zvyšovania podielu drevinovej vegetácie v sídlach a voľnej krajine
- Integrácia verejnej dopravy a podpora nemotorovej dopravy
- Príprava strategických dokumentov a podpora spolupráce a to predovšetkým Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK (samostatná pracovná skupina pre oblasť životného prostredia), Nízkouhlíkovej stratégie ŽSK a Programu obnovy krajiny ŽSK 

Okrem tejto oblasti sa venujeme:
- Optimalizácii funkčného využívania krajiny prostredníctvom nástrojov územného plánovania (príprava nového Územného plánu regiónu Žilinského kraja, štúdie vodných nádrží Liptovská Mara a Oravská priehrada)
- Problematike znečistenia ovzdušia v súčinnosti s Moravsko-slezkým krajom a Sliezskym vojvodstvom (ukončený bol projekt Air Tritia, kde bol vypracovaný interaktívny predpovedný model v spolupráci s poprednými výskumnými pracoviskami na Slovensku, Česku a Poľsku) a zároveň bol spustený projekt, v rámci ktorého sme vytvorili pozíciu manažéra kvality ovzdušia, ktorý vytvára prepojenie medzi užívateľmi v území samosprávnym krajom a MŽP SR
- Zaoberáme sa aplikáciou pripravovanej zmeny v systéme riadenia chránených území na Slovensku a to hlavne naštartovaním komunikácie medzi organizáciami ochrany prírody a užívateľmi v území  

Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje vlastnú Envirostratégiu. Chystá sa k podobnému kroku aj ZSK, prípadne, je už podobný alebo obdobný dokument hotový? 
ŽSK sa v súčasnosti plnou silou sústredí na prípravu PHSR ŽSK vrátane prípravy kľúčových projektov v oblasti životného prostredia v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi, z ktorých je možné vybrať:
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov
- Podpora infraštruktúry národných parkov a environmentálnych centier
- Ekologická doprava v Demänovskej doline
- Príprava regionálnych centier udržateľnej energetiky
- Obehové hospodárstvo a znižovanie komunálneho odpadu
- Adaptačné a mitigačné opatrenia v sídlach a  voľnej krajine
- Budovanie cyklodopravnej infraštruktúry 

Ako funguje spolupráca medzi štátom, krajom a  mestami pri nastavovaní adaptačných a mitigačných opatrení a opatrení na  ochranu životného prostredia?
Spolupráca medzi štátom a krajmi sa iba rozbieha v tejto téme a v súčasnosti je obmedzená na výmenu informácií, konferencie a prípravu metodických postupov. Zároveň prebieha príprava výziev, ktorých prijímateľmi sú obce ako aj regióny. Na úrovni štátu a regiónov sa snažíme spolupracovať na príprave partnerskej dohody a operačného programu pre nové programové obdobie ako aj implementácie plánu obnovy a odolnosti, kde povodie Kysuce je jedným z troch modelových území pre prípravu strategickej štúdie povodia Kysuce.V rámci rozpracovania inštitucionálneho rámca Programu obnovy krajiny sa pripravuje vznik tzv. vodných rád v jednotlivých rizikových povodiach ako východisko pre následné nastavenie spolupráce a akčných plánov.  

Ste spokojný s kompetenciami, ktoré kraj a  samosprávy v týchto oblastiach majú? Ak nie, ako by sa mali zmeniť? 
Momentálne diskutovaným problémom je návrh zákona o územnom plánovaní, ako aj príprava nového zákona o krajinnom plánovaní a v neposlednom rade aj reforma ochrany prírody na  Slovensku vrátane prístupu k ochrane voľnej krajiny. Od nastavenia týchto kľúčových zákonov sa budú následne odvíjať aj kompetencie samosprávnych krajov. Momentálne sú kompetencie samosprávnych krajov pomerne obmedzené alebo ťažko vymožiteľné, preto uvítame posilnené kompetencie, ktoré koordináciu v rámci regionálneho rozvoja a ochrany prírody krajom posilnia.

4.10.2021
Vladimír Šnídl, Denník N

V Denníku N pripravujeme článok o útokoch na lekárov, ktorí propagujú očkovanie proti covidu, prípade sa podieľajú na očkovaní - napríklad v rámci mobilných očkovacích tímov. Mohli by ste mi prosím poslať len vaše vyjadrenie z minulého týždňa k opatreniam, ktoré ste priali po incidente v Podbieli a ďalších obciach ŽSK?

Žilinský kraj vždy usiluje o to, aby každý výjazd VakciZuzky bol predom plánovaný, odkomunikovaný a prebehol načas, bez konfliktov a za maximálnej bezpečnosti zdravotníckeho tímu i občanov, ktorí sa prišli dať zaočkovať. Po prvom vážnejšom incidente v Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na  mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. Po incidentoch v  Martine, Hornej Štubni a Podbieli sme požiadali políciu o súčinnosť a pomoc pri udržaní poriadku a nerušenie priebehu očkovania. Žilinský kraj považuje spustenie VakciZuzky za úspešný projekt, ktorý zvýšil a zjednodušil prístup obyvateľov k očkovaniu a v mnohých regiónoch aj významne zaočkovanosť zvýšil. K 3.10.2021 VakciZuzka uskutočnila výjazdy v 100 obciach (5 obcí navštívila 2x.) Zaočkovala spolu 4 809 občanov.

28.9.2021
Dagmar Úradníková, RTVS

Prosím o štatistiku k počtom tried/žiakov na dištančnom vzdelávaní na stredných školách v ZP ŽSK k 27.9.2021.

Podľa aktuálnych informácií prebiehalo dištančné vzdelávanie v rámci porovnania období od 20.09.2021 do 27.09.2021 na 16-tich školách zo  60-tich, v rámci ktorých bolo zatvorených 30 tried s celkovým počtom 581 žiakov. Počet škôl s prebiehajúcim dištančným vzdelávaním stúpol v sledovanom období k 27.09.2021 o 14 %, t.j. o 2 školy a zároveň sa zvýšil i počet zatvorených tried z 27 na 30 tried. Celkový počet žiakov 735 k 20.09.2021 na  dištančnom vzdelávaní sa znížil o 154 žiakov t. zn., že došlo k  poklesu o  21%, na celkový počet žiakov 581.

28.9.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Prosím Vás pekne, čo sa to robí na moste ponad Jalovčianku v Liptovskom Mikuláši? O zlom technickom stave sme písali začiatkom roka. Už sa začali stavebné práce? Videla som, ako tam chlapi podkopávajú jeden nosník (pilier). A potom tam bol odstavený domiešavač a lial pod most betón. Ak to nie je začiatok rekonštrukcie, o aké práce teda ide a čo je ich cieľom? na  základe akého odbného posudku ste pristúpili k podkopaniu nosníka? Pani Lašová, čo je nové vo veci chystanej rekonštrukcie? Posledná oficiálna info zo  župy bola, že pracujete na inžinieringu.   Ak sa teda teraz nejedná o začatie rekonštrukčných prác, kedy by sa mali začať? V rozpočte na to peniaze vyčlenené na rok 2021 sú.

Na mostnom objekte, ktorý uvádzate, sa vykonávala stavebná údržba. Išlo o zabezpečenie spodnej stavby - pilierov mosta. SC ŽSK pristúpila k zabezpečeniu pilierov z dôvodu ich zdegradovaného stavu. Technické riešenie zabezpečenia piliera bolo vopred konzultované s odborne spôsobilou osobou, ktorá takúto opravu v rámci bežnej údržby odporučila a financovaná bola z bežných výdavkov SC ŽSK, pričom išlo o rýchle a finančne nenáročné riešenie pred zimnou sezónou.Žilinský samosprávny kraj má stále v rozpočte kapitálových výdavkov zaradenú aj stavebnú akciu „Rekonštrukcia mostného objektu MO 584-024 cez vodný tok Jalovčianka v k.ú. mestskej časti Liptovského Mikuláša Liptovská Ondrášová“, ktorá je pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, takže v tejto chvíli nie je možné komplexnú rekonštrukciu začať. Zároveň chceme uviesť, že v krátkom čase bude otvorená výzva IROP "Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému", v rámci ktorej sme pripravení podať viaceré projekty, medzi nimi i projekt "Rekonštrukcia mostného objektu MO 584-024 cez vodný tok Jalovčianka v k. ú. Mestskej časti Liptovského Mikuláša Liptovská Ondrášová". V zmysle podmienok bude rozhodujúci termín ukončenia celého projektu. V prípade odsúhlasenia projektu a jeho financovania cez NFP, bude suma vynaložená z  kapitálových výdavkov refinancovaná. K daným krokom chce ŽSK pristúpiť z dôvodu šetrenia verejných zdrojov a ich možného využitia na ďalšie rekonštrukcie mostných objektov a ciest v rámci kraja. 

28.9.2021
Maria Rusnaková, Zoznam.sk

Na našom portáli sa aktuálne zaoberáme incidentom, ktorý sa stal začiatkom mesiaca na námestí v Martine, kedy tzv. Martinskí povstalci prerušili župné očkovanie. Čo sa v daný deň presne udialo? Ako reagovala samospráva mesta na tento incident? Vedeli by ste mi poskytnúť konkrétnejšie informáciu o tejto skupine? Ako bude postupovať aby do budúcna predišla týmto situáciám?  

Mobilná očkovacia linka ŽSK VakciZuzka počas plánovaného výjazdu do Martina narazila na  odpor skupiny občanov, ktorí majú odmietavý postoj k očkovaniu. Táto skupina výrazným hlukom a slovnými útokmi narúšala priebeh očkovania, natáčala si sebaprezenračné videá a svojím konaním spôsobovala nepohodu pre zdravotníkov i občanov, ba až znemožňovali vykonávanie činnosti zdravotníkom. Rovnako táto skupina nerešpektovala právo i vôľu občanov, ktorí sa chceli dať zaočkovať. K incidentu bola nakoniec privolaná Mestská polícia a výjazd bol predčasne ukončený. Neuspokojení záujemci o očkovanie boli nasmerovaní na  Epidemiologickú ambulanciu do Žiliny, kde sa rovnako môžu občania dať zaočkovať bez registrácie vakcínou Janssen. Žilinský samosprávny kraj nemá bližšie informácie o tejto skupine. Po incidente v  Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov s  touto organizovanou skupinou. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a  individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. 

28.9.2021
Roman Cuprik, Denník SME

V marci som vám posielal otázky k  eurofondovým projektom: „Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji“ a „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“ Vzhľadom na to, že podľa harmonogramov by už oba projekty mali byť skončené a vy by ste mali vidieť všetky výstupy sa chcem znovu opýtať, či ste už videli nejaké konkrétne výstupy z projektov a ako vyzerala komunikácia s dodávateľom. 

Žilinský samosprávny kraj nedisponuje údajmi o týchto prijímateľoch a nemá žiadne informácie o uvedených projektoch, ani do nich nijako nevstupoval. Odporúčame preto osloviť priamo konkrétneho žiadateľa/prijímateľa, ktorí budú môcť poskytnúť požadované analýzy. V spomínaných projektoch sa pod Žilinským samosprávnym krajom myslí výlučne územie, nie orgán verejnej správy. 

28.9.2021
Lenka Bodóvá, RTVS

Akou čiastkou financuje kraj neverejných poskytovateľov Centier včasnej intervencie? 

ŽSK má v Registri poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných 4 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. V roku 2021 sa týmto neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovania sociálnej služby - služba včasnej intervencie v celkovej výške 227 311,20 EUR (17 352 hodín, pričom hodinová sadzba za danú odbornú činnosť je stanovená na 13,10 EUR). Sumu uvádzam ako celkový údaj - teda spolu 4 poskytovateľov.

23.9.2021
Marek Fišera, ŽILINAK

Pre pripravovaný článok na  spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie k narušovaniu očkovaniu VakciZuzka, ku ktorému došlo v Martine aj Podbieli: - plánuje ŽSK nejaké opatrenia na zamedzenie prerušovania očkovania skupinkami odporcov?- stihla VakciZuzka zaočkovať v  Podbieli všetkých záujemcov?- prípadne iné informácie 

Plánuje ŽSK nejaké opatrenia na zamedzenie prerušovania očkovania skupinkami odporcov?
Žilinský kraj vždy usiluje o to, aby každý výjazd VakciZuzky bol predom plánovaný, odkomunikovaný a prebehol načas, bez konfliktov a za maximálnej bezpečnosti zdravotníckeho tímu i občanov, ktorí sa prišli dať zaočkovať. Po prvom vážnejšom incidente v Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na  mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. Po incidentoch v  Martine, Hornej Štubni a Podbieli, sme vyžiadali políciu o súčinnosť a pomoc pri udržaní poriadku a nerušenie priebehu očkovania.

Stihla VakciZuzka zaočkovať v Podbieli všetkých záujemcov?
Pri výjazde v daný deň sme v Habovke zaočkovali 15 ľudí a v Podbieli 6, približne 30 občanov nebolo zaočkovaných, nakoľko im antivaxeri bránili v prístupe k zdravotníckemu tímu. V takýchto situáciách ponúkame občanom možnosť dať sa zaočkovať vakcínou Janssen v  Epidemiologickej ambulancii v Žiline, kde sme v daný deň zaočkovali 139 ľudí.

Prípadne iné informácie Žilinský kraj považuje VakciZuzku za úspešný krok k zvyšovaniu zaočkovanosti v kraji.
V období 19. júl – 19. september zaočkovala výjazdová jednotka 4314 občanov v 87 obciach, kde sa jej rapídne podarilo zvýšiť podiel zaočkovaných.

22.9.2021
Ľubica Stančiková, MY Liptovské noviny

Dobrý deň želám, pani Lašová. Postrehla som, že sa začína rekonštrukcia úseku cesty II/537 okolo Pribyliny. Cesta je v správe ŽSK. Možno si niečo ušlo, ale robili ste ku tomu nejakú tlačovú správu? Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť? Koľko bude oprava stáť ?Čo všetko sa plánuje urobiť? Z akých zdrojov budete opravu financovať? Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké? 

Rekonštrukcia cesty, na ktorú sa pýtate, je súčasťou projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a Českej strane. Tento projekt zahŕňa tri úseky ciest na Liptove, a to menovite: - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2353 v k.ú. Bukovina   Hoci zhotoviteľ si prevzal stavbu v závere augusta, práce nebudú bežať súbežne na všetkých častiach. Aktuálne sa robí na ceste III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá. Stavbu realizuje firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť?
Stavenisko bolo odovzdané 26. augusta a odhadovaná doba rekonštrukcie sú dva mesiace.

Koľko bude oprava stáť?
Celkové náklady na rekonštrukciu všetkých troch ciest zahrnutých do projektu sú 284 415,75 EUR.

Čo všetko sa plánuje urobiť?
Rekonštrukcia prinesie komplexnú obnovu povrchu vozovky a zrezanie krajníc. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnný ACO 11-II hrúbky 50 mm, pričom na  vybratých úsekoch je navrhnutá aj kompletná výmena konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia. Súčasťou projektu je aj obnova vodorovného dopravného značenia. Novozrealizovaný kryt vozovky bude mať lepšie protišmykové vlastnosti, zrezanie krajníc zabezpečí lepší odtok povrchovej vody do priekop a  násypov, resp. zelených plôch. Zrealizovaním rekonštrukcie komunikácie v  predmetnom rozsahu sa zlepší bezpečnosť a plynulosť na danej ceste a zároveň sa zníži prašnosť a hlučnosť komunikácie

Z akých zdrojov budete opravu financovať?
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina prebieha v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a  Českej strane. Projekt zahŕňa aj ďalšie úseky ciest na Liptove, a to cestu III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá a cestu III/2353 v k.ú. Bukovina.

Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké?
Na vybraných úsekoch cesty bude doprava regulovaná zhotoviteľom stavby. V ostatných častiach pôjde o štandardné obmedzenia dopravy, t.j. rekonštrukcia bude prebiehať po polprofiloch vozovky. Veríme, že prínos dobre zrekonštruovanej cesty bude určite vyšší ako obmedzenia, ktoré budú návštevníci a obyvatelia regiónu znášať počas rekonštrukcie.

21.9.2021
Mária Zerzanová, newsnadmedia.sk

Dobrý deň,
na sociálnej sieti koluje video (nižšie pripájam link) z očkovacieho centra v Podbieli, kam prišla vyjadriť nespokojnosť skupina občanov. Nemali rúška, no odvolávali sa na to, že miesto je nehygienické, viackrát zaútočili na lekárku, že chcú vidieť jej doklad totožnosti. Neskôr incident musela riešiť polícia. Poprosím Vás o krátke vyjadrenie. Bolo očkovacie centrum v Podbieli schválené VÚC a dodržali tam všetky potrebné opatrenia?

Čo sa týka aktuálneho incidentu v Podbieli, sú to práve protestujúci občania, ktorí nedodržali platné epidemiologické nariadenia pre  daný okres, t.j. v interiéri musia mať prekryté dýchacie cesty. Žilinský samosprávny kraj má poverenie Ministerstva zdravotníctva SR na organizáciu a koordináciu očkovania obyvateľstva v kraji. Prioritne sme v letnom období vakcinovali v exteriéri alebo interiéri počas nepriaznivého počasia  v priestoroch, ktoré sme mali interne odkomunikované s vedením mesta/ obce. Výjazdu vždy predchádza osobná a písomná komunikácia s primátorom alebo starostom mesta/ obce, sú informovaní a priamo s nami kooperujú na  výjazde a podpore informovanosti občanov. Priestory, v ktorých výjazdové očkovanie prebieha, zabezpečuje príslušná samospráva po konzultácii so zdravotníckym tímom. Samotné očkovanie vykonávajú profesionálny tím- lekár, sestra, záchranár, admin- medik, vodič. Pri každom očkovaní sú plne zabezpečené hygienicko - epidemiologické opatrenia, bezpečnosť a zdravotná pomoc rovnako, ako je tomu na napríklad v pevnom očkovacom centre, resp. v ambulancii lekára. 


21.9.2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny

Prosím Vás o stanovisko k prerušenému očkovaniu v Podbieli. Dorazilo k nám video, kde to vyzerá, že je tam istý pán, čo v Martine. Máte informáciu, že ide o tú istú skupinu? Ide o druhé takéto prerušenie po Martine? Oni tam namietajú, nech sa zdravotníci preukážu a že ide o zdravotnícky úkon a má sa robiť v zdravotníckom zariadení, chcete to komentovať?

Žilinský samosprávny kraj nemá informácie o tom, či ide v oboch prípadoch o tú istú skupinu. Incidenty sme postúpili na  riešenie polícii. Čo sa týka aktuálneho incidentu v Podbieli, sú to práve protestujúci občania, ktorí nedodržali platné epidemiologické nariadenia pre  daný okres, t.j. v interiéri musia mať prekryté dýchacie cesty. Žilinský samosprávny kraj má poverenie Ministerstva zdravotníctva SR na organizáciu a koordináciu očkovania obyvateľstva v kraji. Prioritne sme v letnom období vakcinovali v exteriéri alebo interiéri počas nepriaznivého počasia  v priestoroch, ktoré sme mali interne odkomunikované s vedením mesta/ obce. Výjazdu vždy predchádza osobná a písomná komunikácia s primátorom alebo starostom mesta/ obce , sú informovaní a priamo s nami kooperujú na  výjazde a podpore informovanosti občanov. Priestory, v ktorých výjazdové očkovanie prebieha, zabezpečuje príslušná samospráva po konzultácii so zdravotníckym tímom. Samotné očkovanie vykonávajú profesionálny tím- lekár, sestra, záchranár, admin- medik, vodič . Pri každom očkovaní sú plne zabezpečené hygienicko - epidemiologické opatrenia, bezpečnosť a zdravotná pomoc rovnako, ako je tomu na napríklad v pevnom očkovacom centre, resp. v ambulancii lekára. 

21.9.2021
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre MY Žilinské noviny a sme.sk o  chystanej inštalácii sochy cyklistu v Žiline.  Kto s nápadom vyšiel a prečo?  Kde bude socha osadená a kedy?  Bude znázorňovať Petra Sagana, alebo cyklistu všeobecne?  Aké zadanie išlo tvorcom zo strany župy?  
Ďakujem Vám za spoluprácu. 

Kto s  nápadom vyšiel a prečo?
Projekt sochy zobrazujúcej cyklistu vznikol pred piatimi rokmi na župe. Jeho cieľom bolo propagovať cyklistiku, ale i významného cyklistu, rodáka zo Žilinského kraja, ktorý nielen preslávil svoje rodisko, ale pritiahol k cyklistike a športu mladých ľudí v celom regióne. V neposlednom rade išlo župe o skultúrnenie verejného priestranstva v rekreačnej časti v smere na Vodné dielo Žilina umeleckým dielom s jasným odkazom na cyklistiku a župou vybudované cyklotrasy v tejto zóne.

Kde bude socha osadená a kedy? 
Socha by mala byť odsadená na kruhovom objazde za celulózkou v Žiline, a to pravdepodobne na  jeseň 2022.

Bude znázorňovať Petra Sagana, alebo cyklistu všeobecne? 
Socha bude znázorňovať cyklistu vo všeobecnosti.

Aké zadanie išlo tvorcom zo strany župy? 
Koncept diela bol zadaný všeobecne a umelecké prevedenie bolo ponechané na tvorcoch - pedagógoch odboru umelecký kováč na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom meste. Do samotnej realizácie sú zapojení majstri i žiaci viacerých ročníkov, pričom projekt bude výsledkom ich umeleckej zručnosti  v čase. Dielo bude nakoniec podrobené rôznym povrchovým úpravám, ktoré predĺžia jeho životnosť.

20.9.2021
Pavol Stolárik, Petitpress

Koľko tried a v akých školách je na dištančnom vzdelávaní v regióne Kysúc?

Kysuce_dištatnčné vyučovanie

16.9.2021
Marek Fišera, INAQ s.r.o.


Kde je možné nájsť oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov po jednotlivých rokoch za funkcionárov ŽSK? 

Výpisy z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov ŽSK zverejňujeme na základe žiadosti komisie na ochranu verejného záujmu na webovej stránke v časti:  https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/komisie-zastupitelstva-zsk-5-volebne-obdobie-2017-2022.html.  Ústavný zákon neukladá komisii lehotu na zverejnenie oznámení. V rámci zaužívanej praxe budú výpisy za rok 2020 zverejnené najneskôr do 30. 9. 2021 tak, ako obvykle každý rok po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu po septembrovom zasadnutí zastupiteľstva. 

9.9.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Dobrý deň želám.
Postrehla som, že sa začína rekonštrukcia úseku cesty II/537 okolo Pribyliny. Cesta je v správe ŽSK. Možno si niečo ušlo, ale robili ste ku tomu nejakú tlačovú správu? Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť? Koľko bude oprava stáť? Čo všetko sa plánuje urobiť? Z akých zdrojov budete opravu financovať? Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké? Veľmi pekne ďakujem

Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť?
Stavenisko bolo odovzdané 26. augusta a odhadovaná doba rekonštrukcie sú dva mesiace.

Koľko bude oprava stáť?
Celkové náklady na  rekonštrukciu všetkých troch ciest zahrnutých do projektu sú 284 415,75 EUR.

Čo všetko sa plánuje urobiť?
Rekonštrukcia prinesie komplexnú obnovu povrchu vozovky a zrezanie krajníc. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnný ACO 11-II hrúbky 50 mm, pričom na  vybratých úsekoch je navrhnutá aj kompletná výmena konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia. Súčasťou projektu je aj obnova vodorovného dopravného značenia. Novozrealizovaný kryt vozovky bude mať lepšie protišmykové vlastnosti, zrezanie krajníc zabezpečí lepší odtok povrchovej vody do priekop a  násypov, resp. zelených plôch. Zrealizovaním rekonštrukcie komunikácie v  predmetnom rozsahu sa zlepší bezpečnosť a plynulosť na danej ceste a zároveň sa zníži prašnosť a hlučnosť komunikácie

Z akých zdrojov budete opravu financovať?
Rekonštrukcia a  modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina prebieha v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a  Českej strane. Projekt zahŕňa aj ďalšie úseky ciest na Liptove, a to cestu III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá a cestu III/2353 v k.ú. Bukovina.

Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké?
Na vybraných úsekoch cesty bude doprava regulovaná zhotoviteľom stavby. V ostatných častiach pôjde o štandardné obmedzenia dopravy, t. j. rekonštrukcia bude prebiehať po polprofiloch vozovky. Veríme, že prínos dobre zrekonštruovanej cesty bude určite vyšší ako obmedzenia, ktoré budú návštevníci a obyvatelia regiónu znášať počas rekonštrukcie. 

7.9.2021
Roman Kopka

Dobrý deň,  
včera (v pondelok) bol v Martine na Divadelnom námestí očkovací tím ŽSK "Vakci Zuzka"  Chcel by som Vás poprosiť najprv o to, koľko ľudí sa prišlo zaočkovať, aké boli ich reakcie na túto možnosť, či ešte v Turci plánujete výjazd  a potom by som vás chcel poprosiť o vyjadrenie k protestu časti občanov pri očkovaní - napríklad či  sa vám to už niekde stalo, malo to potom vplyv na účasť ľudí a podobne. 

Dňa 6. septembra zaočkoval zdravotnícky tím mobilnej očkovacej linky VakciZuzky 46 záujemcov o očkovanie v meste Martin, ďalších záujemcov sme z dôvodu neprimeraných reakcií ľudí protestujúcich proti vakcinácii a následnom rozhodnutí o predčasnom ukončení vakcinácie nevedeli uspokojiť. Harmonogram výjazdov je stanovovaný podľa podielu zaočkovanosti v danej samospráve. Keďže v Turci sú samosprávy, kde je percento zaočkovaných stále nízke, vo  výjazdovom očkovaní v Turci plánujeme pokračovať.  

Čo sa týka incidentu počas očkovania v Martine, doposiaľ sme počas žiadneho výjazdu nezaznamenali takúto silnú negatívnu reakciu. V doteraz navštívených samosprávach sme sa stretli s  pozitívnou odozvou občanov, so záujmom o očkovanie a samotný priebeh vakcinácie prebiehal bez problémov. O uvedenom svedčí aj fakt, že k dnešnému dňu sme takto zaočkovali  3976 osôb v 75 mestách a obciach. V ojedinelých prípadoch sme zaznamenali slovné útoky jednotlivcov na vakcinačný tím. Udalosť v Martine mala vplyv na množstvo zaočkovaných, nakoľko výjazd musel byť predčasne ukončený. Neuspokojených záujemcov sme usmernili na možnosť vakcinácie vo vakcinačnom centre pri UNM Martin ( Pfizer) alebo Epidemiologickej ambulancii v Žiline (Janssen). Žilinský samosprávny kraj rešpektuje občanov s odmietavým postojom voči očkovaniu, ale považuje za neprijateľné, aby títo občania svojím správaním ohrozovali nielen tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli dať zaočkovať, ale tiež zdravotníkov, ktorí toto očkovanie v regiónoch vykonávajú nad rámec svojich pracovných povinnosti. 


3.9.2021
Peter Marko, Pravda.sk

Núdzové-sociálne bývanie majú na starosti VÚC a tak sa vás chcem spýtať, aké sú kapacity takýchto sociálnych bytov? Pre koho sú dostupné, čo musí človek spĺňať? Vedú sa aj nejaké štatistiky prečo sa tam ľudia dostali? Či to je strata práce, násilie, alebo ochorenie? Sú tieto zariadenia vhodné pre tehotné ženy alebo pre ženy po pôrode? Pani Záborská by chcela aby ženy v takýchto zariadeniach zotrvali aj tri roky - myslíte si že by sa to pri aktuálnych kapacitách podarilo? Poprosil by som vás o vyjadrenie do 15:00

Núdzové-sociálne bývanie majú na starosti VÚC a tak sa vás chcem spýtať, aké sú kapacity takýchto sociálnych bytov? Žilinský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 3 zariadenia núdzového bývania: Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina – kapacita 24Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín – kapacita 16Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš – kapacita 14Žilinský samosprávny kraj poskytuje trom zariadeniam núdzového bývania  s kapacitou 51 finančný príspevok na prevádzku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  Pre koho sú dostupné, čo musí človek spĺňať? V zariadení núdzového bývania sú fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb. Dostupné sú pre ženy, v niektorých zariadeniach núdzového bývania aj pre mužov s deťmi, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, hlavným dôvodom je domáce násilie. V prípade poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania /ďalej len ZNB/, je nutné podať Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v ZNB. Vo väčšine prípadov sú zariadenia sociálnych služieb oslovené zo strany ÚPSVaR, oddelením sociálno-právnej ochrany, políciou a inými inštitúciami  o umiestnenie. Vedú sa aj nejaké štatistiky prečo sa tam ľudia dostali? Či to je strata práce, násilie, alebo ochorenie? Štatistiky dôvodu umiestnenia v ZNB sa veľmi ťažko vedú, nakoľko pri každej rodine je týchto vplyvov viac, nie je to iba jeden vplyv, nedá sa to teda úplne presne kategorizovať. Sú tieto zariadenia vhodné pre tehotné ženy alebo pre ženy po pôrode? ZNB sú vhodné pre tehotné klientky, často sú prijaté aj priamo z pôrodnice. Pani Záborská by chcela aby ženy v takýchto zariadeniach zotrvali aj tri roky - myslíte si že by sa to pri aktuálnych kapacitách podarilo? V prípade, ak ide o tehotné ženy, resp. o ženy na  materskej dovolenke, bolo by vhodné, keby žena mohla vzhľadom na jej možnosti matky samoživiteľky zotrvať v zariadení viac ako 1 rok. Mnohé ženy však prechádzajú viacerými zariadeniami  ZNB (striedajú ich), pričom túto službu využívajú aj niekoľko rokov. Najväčším problémom týchto žien je finančná situácia, problémy nájsť si prácu a najmä si ju udržať, z toho vyplýva, že nie sú schopné si nájsť vhodné trvalé bývanie.

31. 8. 2021
Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny 

Pekne pozdravujem do  Žiliny.Tému požiaru drevenice spracujeme do novín. Pani Lašová, dnes mi prišlo info od hasičov, že požiar vznikol z nedbanlivosti dospelej osoby, požiar vznikol od žeravých uhlíkov pri vonkajšej stene drevenice.Budete ako majiteľ zisťovať, kto konkrétne požiar spôsobil? Areál je oplotený, neviem si predstaviť, ako by sa k drevenici dostal niekto cudzí a vysypal tam uhlíky. Možno od susedov?Uplatníte aj nejakú osobnú zodpovednosť?Môžem poprosiť o  stanovisko k týmto skutočnostiam do štvrtka obeda?

I keď, čím skôr, tým lepšie. Ďakujem Vám.  V tejto chvíli Vám neviem dať konkrétnu odpoveď. Žilinský samosprávny kraj aktuálne nemá k dispozícii oficiálnu správu z vyšetrovania, preto považuje za predčasné vyjadrovať sa k príčinám požiaru. Po obdržaní oficiálnej správy z  vyšetrovania, kde budú špecifikované príčiny nešťastia, budeme postupovať v  zmysle legislatívy.

31. 8. 2021
Iva Zigová, aktuality.sk 

Pozdravujem, posielam niekoľko otázok k požiaru Hálovej drevenice vo Važci.
- Vie už ŽSK, akým spôsobom pomôže pri obnove drevenice po požiari a aký bude postup a budúce využitie drevenice?
- Podľa hasičov sa požiar rozšíril z uhlíkov a z nedbanlivosti. Bude na túto informáciu zriaďovateľ  galérie nejako reagovať?
Prosím, o odpovede do 15. hodiny. Ďakujem a prajem príjemný deň. 

Vie už ŽSK, akým spôsobom pomôže pri obnove drevenice po požiari a aký bude postup a budúce využitie drevenice?Bez komplexných údajov nie je možné konkretizovať ďalší postup pri obnove NKP. Nasledujúce kroky stanovíme až na základe posudkov a  určenia presného rozsahu poškodenia. Budeme však robiť všetko preto, aby sme Hálovu drevenicu rekonštruovali do pôvodného stavu. Lokalita má veľkú perspektívu z pohľadu rozvoja cestovného ruchu,  naším primárnym zámerom je oba objekty, teda Hálovu drevenicu i Hálov dom naďalej využívať pre návštevníkov, na organizáciu podujatí a komunitný rozvoj regiónu, a to aj v spolupráci s obcou Važec a OOCR Liptov. Podľa hasičov sa požiar rozšíril z uhlíkov a z nedbanlivosti. Bude na túto informáciu zriaďovateľ  galérie nejako reagovať? Žilinský samosprávny kraj aktuálne nemá k dispozícii oficiálnu správu z vyšetrovania. Preto je predčasné vyjadrovať sa k príčinám požiaru. Po obdržaní oficiálnej správy z vyšetrovania, kde budú špecifikované príčiny nešťastia, budeme postupovať v zmysle legislatívy.

30. 8. 2021
Dagmar Uradníková, RTVS 

Pani hovorkyňa, prajem pekný deň. Poprosím, platí ŽSK ešte za dočasné premostenie v mestskej časti Vranie? Ak nie, prečo? Poprosím o skorú odpoveď. Ďakujem.

Uradníková, RTVS.  Nájomná zmluva, ktorá zaväzovala ŽSK i mesto Žilina platiť Združeniu právnických osôb finančné prostriedky, skončila k 31.1.2021. Od toho času Žilinský samosprávny kraj neplatí za dočasné premostenie v žilinskej mestskej časti Vranie. Investorom a stavebníkom mostného objektu je NDS, ktorá iniciovala všetky nevyhnutné stavebné konania na ďalšie užívanie tohto mosta


27.8.2021
Jana Hambálková, Prílohy SME

1. Aké zariadenia pre seniorov spadajú pod Váš samosprávny kraj, aký je ich počet a aké sú ich kapacity z hľadiska počtu seniorov, ktorým vedia poskytnúť služby?
2. Aké sú podmienky na získanie miesta v niektorom zo zariadení? kde a ako treba o poskytnutie služby požiadať?
3. Aké sú aktuálne čakacie lehoty do zariadenia pre  seniora a ako sa zmenili v súvislosti s pandémiou?
3. Aké sú poplatky v jednotlivých zariadeniach (nemusíte napísať za každé samostatne, stačí orientačný údaj medzi xxx eur po xxx eur) a od čoho závisí výsledná suma, ktorú klient platí? koľko prispieva samospráva/štát na pobyt seniora v zariadení?

Dobrý deň,

pripravujeme na jeseň v denníku Sme seniorskú prílohu, v ktorej by sme chceli urobiť prehľad možností pomoci pre seniorov resp. ich rodinných príslušníkov. Chcela by som Vás poprosiť o odpovede na  nasledovné otázky:

1/   Aké zariadenia pre seniorov spadajú pod Váš samosprávny kraj, aký je ich počet a aké sú ich kapacity V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 26 zariadení sociálnych služieb: 23 zariadení Centrum sociálnych služieb, 2 zariadenia Domov sociálnych služieb, 1 zariadenie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. 

2/  Aké sú podmienky na získanie miesta v niektorom zo zariadení? kde a ako treba o poskytnutie služby požiadať?
- Odkázanosť na sociálnu službu – stupeň odkázanosti určí/potvrdí lekár
- Vypísať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (na www stránke ŽSK) a doručiť ju na ŽSK – odbor sociálnych vecí   - resp. priamo do  príslušného zariadenia sociálnych služieb 

Povinné prílohy k žiadosti: 1. fotokópia (nie je potrebné overiť) potvrdenia o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, 2. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (príloha č. 1 tohto tlačiva), 3. fotokópia dokladu (nie je potrebné overiť), ktorým sa preukazuje zákonné zastupovanie maloletého alebo opatrovníctvo (len v prípade ak je žiadateľ maloletý alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony), 4. iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (v prípade potreby si náležité doklady vyžiada ŽSK).  

3/  Aké sú aktuálne čakacie lehoty do zariadenia pre seniora a ako sa zmenili v súvislosti s pandémiou? Aktuálne nie sú čakacie lehoty na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb, ak príslušný senior spĺňa podmienky na umiestnenie do  zariadenia sociálnych služieb a má pripravenú žiadosť a všetky podklady.  

4/  Aké sú poplatky v jednotlivých zariadeniach (nemusíte napísať za každé samostatne, stačí orientačný údaj medzi xxx eur po xxx eur) a od čoho závisí výsledná suma, ktorú klient platí? koľko prispieva samospráva/štát na pobyt seniora v zariadení? Priemerné mesačné poplatky na 1 prijímateľa sociálnych služieb (PSS) sú cca 300 – 450 €. Výsledná suma, za ktorú platí klient závisí od počtu dní v mesiaci, od ubytovania (či izba pre jedného, alebo viac PSS a koľko m2), od druhu stravy, spotreby el. energie (žehlička, varná konvica, TV, mikrovlnka, ... na  izbe PSS), využívania iných služieb (upratovanie, pranie, žehlenie, úschova cenín,...). Priemerné EON na jedného PSS / 1 mesiac  sú 1200 € a rozdiel po odčítaní úhrady PSS dopláca ŽSK.

26. 8. 2021
Miroslav Lyko, RTVS

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, koľko mostov v kraji na "vašich" cestách nutne potrebuje opravu a z akých zdrojov to financujete, resp. budete financovať. Prispieva, resp. prispeje na tento účel aj štát? Vopred ďakujem.

Žilinský samosprávny kraj má vo vlastníctve 786 mostných objektov, ktoré podrobuje pravidelnej kontrole ich stavebno-technického stavu. Bežné prehliadky sa realizujú po zimnom období na všetkých MO, ktoré patria pod správu SC ŽSK. Po týchto prehliadkach sa aktualizuje stavebno-technický stav.  Okrem toho sa na jednotlivých MO vykonáva každé štyri roky hlavná prehliadka. Stavebno-technický stav mostných objektov sa diagnostikuje v rámci 7-miestnej stupnice, od stupňa I. – veľmi dobrý až po stupeň VII. – havarijný.Na základe posledného prehľadu bežných a hlavných kontrol bol stav MO v ŽSK k 31. 12. 2020 nasledovný, viď tabuľka.  Z uvedených dát vyplýva, že v ŽSK je jeden MO uzavretý z dôvodu havarijného stavu (stupeň VII.) a 63 je vo veľmi zlom stave (stupeň VI.), ktoré v obmedzenej miere spĺňajú základné podmienky kladené v  súčasnosti platnými normami a predpismi ohľadne bezpečnosti premávky na  mostných objektoch a sú užívaniaschopné. Prevažná väčšina MO v Žilinskom kraji je v zaradená v stupni V. a menej a vyžaduje si bežnú údržbuČo sa týka financovania, samosprávne kraje dlhodobo upozorňujú na neúmerný modernizačný dlh v oblasti infraštruktúry. V roku 2019 nám bola od štátu poskytnutá Návratná finančná výpomoc vo výške 15 mil. EUR, ktorá sa používa prioritne ako zdroj na opravu a rekonštrukciu ciest, mostných objektov a zosuvov. Rovnako Žilinský kraj čerpá prostriedky z eurofondov a  cezhraničných spoluprác (INTERREG). Pri kombinovanom financovaní z prostriedkov EU, vlastných zdrojov a úverov sme v tomto volebnom období doteraz rekonštruovali 31 MO a do konca roka 2022 plánujeme opraviť ďalších 36, z toho 16 MO sa rekonštruovalo alebo rozostavalo už v tomto roku.   V súčasnosti nie je Žilinskému kraju (rovnako, ako aj iným krajom) poskytnutá žiadna ďalšia finančná pomoc, a to nie len v zameraní na cesty a MO, ale aj v  oblasti prímestskej autobusovej dopravy, v ktorej máme od začiatku pandémie od  marca 2020 výpadok tržieb v porovnaní s posledným predpandemickým rokom 2019 viac než 7 miliónov EUR, a to najmä z dôvodu obmedzení v súvislosti s núdzovým stavom, mimoriadnou situáciou i nárastom niektorých komodít

24. 8. 2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny 

Dobrý deň, pani Lašová, chcela by som sa opýtať, či už má Žilinský samosprávny kraj nejaké hodnotenie úspešnosti VakciZuzky? Stretávate sa so záujmom u starostov a primátorov? Mohli by ste to v krátkosti zhodnotiť? Do niektorých obcí sa vakcinačná jednotka aj vrátila, potvrdilo sa Vám ochota ľudí dať sa zaočkovať, ak k nim príde vakcína bližšie? Prosím Vás o čísla, ak máte, koľko ľudí jednotka zaočkovala na Kysuciach a Orave. Zároveň sa chcem opýtať, či prebiehajú výjazdy, alebo či sú naplánované výjazdy domov k imobilným pacientom a či evidujete záujem? Prosím Vás, ak by sa dalo v krátkosti počas dnešného dňa. Ďakujem 

Žilinský samosprávny kraj považuje spustenie vakcinačnej linky VakciZuzky za úspešný projekt. Vďaka výjazdom sa nám podarilo cielene vakcinovať práve v tých mestách a obciach, kde bola zaočkovanosť obyvateľstva extrémne nízka (pod 20%), pretože práve kritérium podielu zaočkovaných bolo rozhodujúce pri plánovaní výjazdov. Od 19. júla sme zaočkovali v Žilinskom kraji 3111 obyvateľov. Na Kysuciach a Orave, kde je situácia so zaočkovanosťou dlhodobo najhoršia, sme zaočkovali 2148 občanov. V niektorých obciach sa nám tak podarilo zvýšiť podiel zaočkovanosti napríklad z 13 na 23 %. Môžeme konštatovať, že kraj má s mestami a obcami vynikajúcu spoluprácu. Primátori a starostovia podporujú výjazdy, sú nápomocní očkovaciemu tímu a ochotní zabezpečovať podmienky podľa našich potrieb. Samotní občania, až na malé výnimky, taktiež vítajú príchod VakciZuzky do svojej obce, oceňujú najmä dostupnosť, úsporu času a profesionalitu očkovacieho tímu. Na základe skúseností môžeme povedať, že je to práve jednoduchý a bezproblémový prístup k očkovaniu, ktoré mnohých občanov presvedčili o potrebe vakcinácie.Dôležité však bude, aby teraz po masívnom očkovaní, ktoré sme realizovali, aktívne vstúpili do zvyšovania podielu zaočkovanosti aj všeobecní lekári, ktorým pacienti dôverujú, overili si stav svojich nezaočkovaných pacientov a podporili ich k rozhodnutiu dať sa zaočkovať.  Mobilná očkovacia jednotka (MOJ) zaočkovala od 12. mája do 26. júla 664 imobilných občanov. Nahlasovanie záujmu imobilných občanov o túto formu očkovania zo  strany samospráv kontinuálne prebieha a jej výjazdy sa priebežne plánujú po dosiahnutí efektívnej kapacity z pohľadu logistiky

23. 8. 2021
Natália Holubová, RTVS 

Pekne pozdravujem, obraciam sa na Vás, pracujem na téme nedostatku zdravotníckeho personálu čo priamo súvisí so  vzdelávaním na stredných zdravotníckych školách, vychádzam pri tom z výsledkov kontroly NKÚ, ktorý si v rámci nej vybral aj Strednú zdravotnícku školu, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina.   Samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl vstupujú do procesu prípravy a navrhujú počty prijímaných žiakov do 1. ročníka. Podľa kontrolórov je problém najmä v tom, že počet absolventov zdravotníckych škôl nespĺňa reálny počet pracovnej sily, ktorú v nemocniciach potrebujeme. Samozrejme sú v tom zainteresované aj ministerstvá (školstvo, zdravotníctvo), no napriek tomu ma zaujíma ako sa ŽSK stavia k otázke vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, či je o  jednotlivé odbory záujem a či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v  nemocniciach ŽSK. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. 

1) ako sa ŽSK stavia k otázke vzdelávania na stredných zdravotníckych školách:  Obor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja má v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v správe 3 zdravotnícke školy v regióne Orava, Liptov a Horné Považie. Je nutné si však uvedomiť, že nedostatok zdravotníkov vznikol nielen dôsledkom pandémie, je problémom už dlhšie a teraz sa stal vypuklejší. O vekovom priemere nášho stredného zdravotníckeho personálu máme prostredníctvom odboru zdravotníctva nepotešujúce informácie.Každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v súčinnosti s inými rezortmi, subjektmi alebo stavovskými organizáciami so zohľadnením potrieb trhu práce a prognózou očakávaného počtu žiakov do 1. ročníka stredných škôl) stanovuje počet novoprijatých žiakov pre jednotlivé kraje. Ten mal bohužiaľ posledných 10 rokov klesajúcu tendenciu. Žilinský samosprávny kraj tento stanovený počet žiakov každoročne prerozdeľuje podľa ukazovateľov ako potreba trhu práce, nezamestnanosť v odbore a ďalšie ukazovatele a prerokúva so  zástupcami zamestnávateľov a rôznych organizácií.  ŽSK podporuje otváranie nových, trh práce žiadajúcich študijných či učebných odborov na školách, aby za zvýšil podiel atraktívnosti ponúkaných odborov na štúdium.  Nedostatok zdravotníckeho personálu v SR je z nášho pohľadu dlhodobým nepriaznivým stavom, ktorý však nesúvisí len s  množstvom absolventov zdravotníckych škôl, ale vplývajú naň faktory, ako sú napríklad atraktívnosť výkonu povolania zdravotníckeho personálu v SR s poukázaním na finančné ohodnotenie, cenu práce a v neposlednom rade pracovné podmienky. Nevyváženosť týchto zásadných faktorov má za následok, že naša spoločnosť nevie vytvoriť také podmienky, aby kvalifikovaný zdravotnícky personál vykonával svoje povolanie na území SR a nie v zahraničí. Nehovoriac o tom, že množstvo absolventov stredných zdravotníckych škôl pokračuje vo vzdelávaní na VŠ.Naše zdravotnícke školy ponúkajú svojim záujemcom o   štúdium v dennej, externej a pomaturitnej forme odbory: praktická sestra, zubný asistent, masér, zdravotnícky asistent, asistent výživy, zdravotnícky laborant, zdravotnícky záchranár, sanitár, diplomovaná všeobecná sestra.V spolupráci zainteresovaných odborov ŽSK (školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva) spolu so zdravotníckymi školami ŽSK rokoval o príprave a zavedení nového odboru, resp. experimentálneho overovania odboru -  odborná asistentka (opatrovateľka). Pre kraj sú to nové možnosti vzdelávania pre oblasť sociálnych služieb, ale i pre oblasť dlhodobej starostlivosti v zdravotníctve. Podnet vzišiel v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Novým odborom by sa zvýšila kvalita v oblasti sociálnych služieb, ale aj odborná kvalifikácia ľudí, ktorí v  tejto oblasti pracujú. Forma štúdia i obsah nového odboru je v súčasnosti konzultovaný s ministerstvami.  Žilinský kraj tiež investuje do modernizácie a rekonštrukcie budov zdravotníckych škôl. Minulý rok bola ukončená komplexná rekonštrukcia Zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši čím sa stala najmodernejšou na  celom Slovensku, tento rok finišujeme s komplexnou rekonštrukciou internátu pri Zdravotníckej škole v Žiline. ŽSK neustále podporuje rôzne aktivity, s ktorými prichádzajú stredné zdravotnícke školy, je otvorený k otváraniu nových zdravotníckych odborov a podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.  

2) či je o jednotlivé odbory záujem: O všetky zdravotnícke odbory je dostatočný záujem. Odbor školstva a športu ŽSK každoročne ako druhostupňový orgán rieši odvolania neprijatých uchádzačov. Tento rok bolo riešených 100 odvolaní v rámci stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.Posledné dva školské roky boli samotným Ministerstvom školstva navýšené počty žiakov pre zdravotnícke odbory po intervencii Ministerstva zdravotníctva.Pre školský rok 2021/2022 bol najvyšší počet žiakov určený samosprávnym krajom a po úprave Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na 273 žiakov v zdravotníckych odboroch. Kapacity pre  školský rok 2021/2022 pre stredné zdravotnícke školy sa naplnili hneď  po prvom kole prijímacích skúšok a teda ani realizácia druhého termínu skúšok nebola potrebná. To opäť potvrdzuje fakt, že o štúdium na zdravotníckych školách  je záujem.      Legislatívna úprava, súvisiaca so zmenou názvu a kompetencií zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru mala z pohľadu záujmu uchádzačov pozitívny vplyv, ktorý sa premietol i do navýšenia počtu žiakov. Riziko je identifikované v opätovnej zmene praktickej sestry na zdravotníckeho asistenta, čo môže opätovne znížiť atraktivitu štúdia a môže to mať negatívny vplyv na atraktivitu uvedeného študijného odboru. Pri porovnaní školského vzdelávacieho programu pre  praktickú sestru a zdravotníckeho asistenta nedošlo k žiadnej zmene. Nezmenené zostali dĺžka a forma štúdia, požiadavky a podmienky nevyhnutné na prijatie na štúdium, poskytnutý stupeň vzdelávania, forma vykonania maturitnej skúšky, charakteristika profilu absolventa a jeho kompetencie. Zmena nemala vplyv na možnosti pracovného zaradenia absolventa a možnosti ďalšieho štúdia. 

3) či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v nemocniciach ŽSK: Každoročne stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK predkladajú odboru školstva a športu ŽSK „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok., kde sa sledujú aj „Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na  pracovnom trhu“.

4.) či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v nemocniciach ŽSK?   Je to jedna z možností, ktorú absolventi využívajú, pokiaľ nepokračujú v štúdiu. V kraji máme celkovo 7 nemocníc, z toho 4 sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vždy sa v rámci praxe snaží personál pritiahnuť študentov k práci v danej nemocnici.

23. 8. 2021
Ria Gehrerová, DENNÍK N 

Dobrý deň,viete mi, prosím, poskytnúť informáciu o tom, koľko ľudí sa v Žilinskom kraji od piatka do nedele zaočkovalo vakcínou Janssen? V nedeľu bol totiž posledný termín pre očkovanie a  získanie plnej zaočkovanosti pred príchodom pápeža Františka. Tak som zvedavá, či sa ľudia začali očkovať nejako vo väčšom.Vďaka. 

Čo sa týka vakcíny Janssen, od piatka do nedele sa ňou v  Žilinskom kraji zaočkovalo 490 ľudí. Z toho VakciZuzka ( výjazdové očkovanie) zaočkovala v piatok 68 a sobotu 263 ľudí, a v Epidemiologickej ambulancii ŽSK v Žiline sa v piatok zaočkovalo 159 ľudí. Počet zaočkovaných sa výrazne nevymykal našim denným normám a prírastkom. Pri stručnom prieskume sa jednalo spolu približne o cca 50 ľudí, pre ktorých dôvod voľby pre očkovanie bola návšteva pápeža na Slovensku.

23. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:
- koľko ľudí zaočkovali pracovníci VakciZuzky počas akcie na Námestí Andreja Hlinku v sobotu v Žiline?
- koľko je celkom zaočkovaných osôb doteraz vďaka vakcinačnej linke VakciZuzka? 

V sobotu 21.8. v Žiline na Hlinkovom námestí bolo zaočkovaných 263 osôb. VakciZuzka doteraz zaočkovala 3 070 občanov. Údaj je platný k dnešnému dňu k 13.00 hod. k ukončenému výjazdu do obce Kamenná Poruba, nie sú zohľadnené dáta z druhej obce Rajecká Lesná, kde očkovanie aktuálne ešte len prebieha.

22. 8. 2021
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny, zilina.sme.sk, Žilinské echo 

Dobrý deň, chcem Vás požiadať pre MY Žilinské noviny a zilina.sme.sk o informácie.Koľko ľudí ste zaočkovali v sobotu v Žiline počas očkovania VakciZuzky?Dostali všetci záujemcovia vakcínu?Bola táto akcia niečím špecifická? Zopakujete ešte očkovanie v Žiline?  Ďakujem za spoluprácu. Koľko ľudí ste zaočkovali v sobotu v Žiline počas očkovania VakciZuzky? V sobotu 21. 8 sme v Žiline zaočkovali 263 ľudí. Dostali všetci záujemcovia vakcínu? Našou snahou bolo uspokojiť všetkých záujemcov, aj z tohto dôvodu sme očkovanie naplánovali v predĺženom čase od 11.00 do 18.00 hod. Nakoľko v závere očkovania zostali nezaočkovaní záujemcovia, odporučili sme im očkovanie na nasledujúci deň v Epidemiologickej ambulancii Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, a to rovnako bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Bola táto akcia niečím špecifická? 

Uvedený výjazd VakciZuzky nebol špecifický. Hoci v Žiline existuje značné množstvo očkovacích miest/ centier a zaočkovanosť populácie je veľmi dobrá, chceli sme aj v tomto meste umožniť prístup k očkovaniu priamo na  „ulici“ a to vakcínou Janssen, ktorá je jednodávková. Zaevidovali sme, že naše služby využili v značnom počte aj obyvatelia iných krajov, napr. Trebišov, Handlová, Partizánske, Trenčín, Detva a ďalšie, čo dokazuje, že dostupnosť očkovania je rozhodujúcim faktorom a občania oceňujú túto formu vakcinácie, ktorú Žilinský kraj organizuje prostredníctvom vakcinačnej linky VakciZuzky.  Zopakujete ešte očkovanie v Žiline?  Zatiaľ pokračujeme v ďalších naplánovaných lokalitách s nižšou zaočkovanosťou a  následne sa vrátime aj do väčších miest

19. 8. 2021
Jakub Łoginow, DENNIK N
 

Dobrý deň,V Denníku N máme teraz projekt o Tatrách, v ktorom píšeme aj o tom, prečo sa slovenske aj poľské Tatry potom ak bol v 1994 roku vytvorený Euroregión Tatry naďalej nevedia spojiť, prečo na rozdiel od Alpského regiónu tu naďalej nepremávajú cezhraničné autobusy a keď už sa pracuje na nejakých projektach prepojenia troch tatranských regiónov verejnou dopravou (Žilinský kraj, Malopoľsko, Prešovský kraj), ide to veľmi pomaly a ani teraz nie sú tu tie dávno sľúbené cezhraničné autobusy. Píšem o tom v čerstvom článku: https://dennikn.sk/2509137/preco-sa-slovenske-a-polske-tatry-nevedia-spojit-a-v-com-by-sme-sa-mohli-inspirovat-pri-ochrane-lesov-a-vzduchu/?ref=listaj v predchádzajúcim z konca júla: https://dennikn.sk/2484481/tatransky-spoj-mal-ist-az-do-tatier-cuduju-sa-v-ziline-preco-nejazdi-autobus-z-polskych-do-slovenskych-hor/?ref=listPlánujem aj ďalší text o aktuálnom dianí v súvislosti so sľúbeným spustením cezhraničných spojení s prestupom na Suchej Hore. Máme už takmer koniec letných prázdnin a ohlásené spoje naďalej nepremávajú. Mám v súvislosti s tým dve otázky a žiadosť o  komentár.

1) Čo je príčinou tohto stavu, možno je niečo zlé na spolupráci s úradom Malopoľského vojvodstva, alebo je nejaký iný dôvod?

2) Aký je aktuálny stav projektu, kedy a v akej podobe tieto spoje konečne budú fungovať?  

3) Žiadosť o komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika vo veci o ktorej píšem nižšie:Zaujíma mňa to, že na  projekte cezhraničných spojení Malopoľsko-Žilinský kraj sa pracuje od marca 2017 a ako to je možné, že za tie 4 roky sa táto vec ešte nevyriešila. Práve vtedy (marec 2017) bol prvý kontakt v tejto veci poľskej strany so vtedajším riaditeľom dopravy Ivanom Mokrým. Vo februári 2018 sa v Trstenej uskutočnilo stretnutie v tejto veci vedenia Malopoľského vojvodstva a pani predsedníčky Eriky Jurinovej, na ktorým sa zúčastnili aj podpredsedovia Igor Janckulík a  Peter Dobeš, čiže to nie je nová vec. Stále od 2013 roka v tejto veci pôsobí občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy" (www.facebook.com/polskaslowacja), ktorú sleduje na Facebooku 9000 ľudí, čiže je to dôvod na to, aby ju sledoval aj úrad Žilinského kraja, najmä tlačový odbor - a aby tým pádom vedel, aké sú spoločenské očakávania v tejto veci. Čiže ak to zhrnieme, už 4 roky sa pracuje na dosť jednoduchým projekte cezhraničných autobusov a stále je s tým nejaký problém - a tu však nehovoríme o nejakom investičnom zámere, napríklad výstavby diaľnici alebo novej železničnej trati. Dokonca v tom čase, keď Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo nevedelo sa dohodnúť a zriadiť spoločne priame autobusové spojenia (2017 - 2021), Ukrajina stihla postaviť úplne novú železničnú trať európskeho štandartu do Mukačeva a  zaviedli sa vlaky Mukačevo - Košice. Dokonca Žilina a Krakov sú natoľko blízko, že v tejto veci nie je problém, aby sa delegácie stretávali osobne aj každý mesiac aby túto vec doriešiť. Namiesto toho, Malopoľské vojvodstvo v roku 2019 spustilo cezhraničnú linku na ktorej pracovalo spolu so Žilinským krajom posledne 3 roky a o linke úradníci ŽSK ani nevedeli a začali v tejto veci rokovať až v  novembri 2020. To všetko znie tak absurdné, že chcel by som úprimne požiadať o  oficiálny komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika, ako to všetko čo som popísal bolo vôbec možné a prečo sa v  čase: január 2019 - november 2020 nikto na úrade Žilinského kraja ani nezaujímal, ako ďalej dopadol projekt cezhraničných autobusov, prečo sa nikto neozval poľským partnerom a prečo sa nikto neozval občianskym aktivistom. 

1) Čo je príčinou tohto stavu, možno je niečo zlé na spolupráci s úradom Malopoľského vojvodstva, alebo je nejaký iný dôvod?
Vo februári 2021 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva formou videokonferencie o cezhraničnom prepojení medzi regiónmi, najmä s ohľadom na  obsluhu regiónov ako atraktívnych turistických oblastí. Z rokovania vyplynulo, že slovenská legislatíva neumožňuje financovať spoje poľského dopravcu bez verejného obstarávania a medzinárodnú dopravu, navyše turistickú, zahrnúť do  zmluvy o službách vo verejnom záujme. Z toho dôvodu bolo dohodnuté, že obe strany sa pokúsia zosúladiť cestovné poriadky tak, aby bol možný prestup cestujúcich na hranici Suchá Hora/Chocholów. Pôvodnému poľskému dopravcovi Eurozebra, s. r. o. skončila platnosť zmluvy k 30.03.2021 a nový dopravca sa pripravoval na nástup na službu.Dňa 24. 4. 2021 sme odoslali poľskej strane zosúladené spoje slovenského dopravcu ARRIVA Liorbus, a. s. so spojmi poľskej linky Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów. Od 13.06. 2021 slovenský dopravca ARRIVA Liorbus, a. s., predĺžil spoje až po štátnu hranicu Chocholow/Suchá hora.  

2) Aký je aktuálny stav projektu, kedy a v akej podobe tieto spoje konečne budú fungovať?
V auguste 2021 Žilinský samosprávny kraj a Malopoľské vojvodstvo podpísali Memorandum o spolupráci pri zabezpečení nadväzných spojov a plynulom prestupe cestujúcich na štátnej hranici na linke Chochołów / Suchá Hora. Dňa 18.08.2021 sa uskutočnilo rokovanie s poľskou stranou, na ktorom sa opätovne riešilo vzájomné zosúladenie spojov, pretože poľský dopravca nedokázal všetky spoje technicky prispôsobiť slovenským spojom. Na rokovaní sa dohodlo aj presné prestupné miesto pre prestup cestujúcich. K prestupnému miestu musí následne ŽSK a dopravca získať medzinárodnú licenciu a podniknúť príslušné administratívne úkony, ktoré si vyžadujú svoj čas v zmysle súčasne platnej legislatívy. Následne na tieto dohody uskutočnilo ŽSK stretnutie so svojím dopravcom dňa  25. 8. 2021, na ktorom dostal dopravca inštrukcie, ako má v danej veci postupovať, k čomu začal už podnikať aj potrebné kroky.Dátum, ku ktorému začne linka fungovať, v súčasnosti teda závisí od dĺžky procesov, no len samotné správne konanie na vydanie povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu je 4 mesiace. Lehota 4 mesiacov je stanovená v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1073/2009, v ktorej má ministerstvo rozhodnúť o žiadosti, pričom neplynie v prípade prerušenia konania podľa § 29 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. 

3) Žiadosť o komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika vo  veci o ktorej píšem nižšie: Zaujíma mňa to, že na  projekte cezhraničných spojení Malopoľsko-Žilinský kraj sa pracuje od marca 2017 a ako to je možné, že za tie 4 roky sa táto vec ešte nevyriešila. Práve vtedy (marec 2017) bol prvý kontakt v tejto veci poľskej strany so vtedajším riaditeľom dopravy Ivanom Mokrým. Vo februári 2018 sa v Trstenej uskutočnilo stretnutie v tejto veci vedenia Malopoľského vojvodstva a pani predsedníčky Eriky Jurinovej, na ktorým sa zúčastnili aj podpredsedovia Igor Janckulík a  Peter Dobeš, čiže to nie je nová vec. Stále od 2013 roka v tejto veci pôsobí občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy" (www.facebook.com/polskaslowacja), ktorú sleduje na Facebooku 9000 ľudí, čiže je to dôvod na to, aby ju sledoval aj úrad Žilinského kraja, najmä tlačový odbor - a aby tým pádom vedel, aké sú spoločenské očakávania v tejto veci. Čiže ak to zhrnieme, už 4 roky sa pracuje na dosť jednoduchým projekte cezhraničných autobusov a stále je s tým nejaký problém - a tu však nehovoríme o nejakom investičnom zámere, napríklad výstavby diaľnici alebo novej železničnej trati. Dokonca v tom čase, keď Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo nevedelo sa dohodnúť a zriadiť spoločne priame autobusové spojenia (2017 - 2021), Ukrajina stihla postaviť úplne novú železničnú trať európskeho štandartu do Mukačeva a  zaviedli sa vlaky Mukačevo - Košice. Dokonca Žilina a Krakov sú natoľko blízko, že v tejto veci nie je problém, aby sa delegácie stretávali osobne aj každý mesiac aby túto vec doriešiť. Namiesto toho, Malopoľské vojvodstvo v roku 2019 spustilo cezhraničnú linku na ktorej pracovalo spolu so Žilinským krajom posledne 3 roky a o linke úradníci ŽSK ani nevedeli a začali v tejto veci rokovať až v novembri 2020. To všetko znie tak absurdné, že chcel by som úprimne požiadať o oficiálny komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika, ako to všetko čo som popísal bolo vôbec možné a prečo sa v čase: január 2019 - november 2020 nikto na úrade Žilinského kraja ani nezaujímal, ako ďalej dopadol projekt cezhraničných autobusov, prečo sa nikto neozval poľským partnerom a prečo sa nikto neozval občianskym aktivistom. Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja aktívne komunikuje so svojimi kolegami z Malopoľského vojvodstva. Boli sme informovaní o krokoch vojvodstva pri zabezpečovaní cezhraničnej dopravy v regióne. Autobusová linka, ktorú uvádzate, premávala od novembra 2019. V marci 2020 bola z dôvodu pandémie COVID-u zastavená. Autobusová linka Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów -  Suchá Hora - Trstená slúžila primárne na turistické účely. Povinnosťou ŽSK je však prednostne zabezpečovať služby vo  verejnom záujme, čiže dochádzku do zamestnania a škôl, teda musí zabezpečiť dopravnú obslužnosť regiónu tak, ako mu to ukladá legislatíva SR. Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadnu požiadavku o prevádzke takejto linky zo  strany cestujúcej verejnosti, ani sťažnosti, že nie je zo strany poľského dopravcu ešte spustená. Túto linku pôvodne požadovalo Malopoľské vojvodstvo a  Žilinský samosprávny kraj mu v tejto veci poskytuje maximálnu súčinnosť. Obe strany sú si vzájomne nápomocné, rešpektujú ale i obmedzenia a dĺžky procesov, ktoré súvisia s národnými legislatívami v oblasti zabezpečenia dopravnej obslužnosti a verejného obstarávania. Žilinský kraj i Malopoľské vojvodstvo sa od prvotného zámeru usilujú nájsť vhodný a obojstranne vyhovujúci model fungovania cezhraničnej linky, a to aj napriek tomu, že ju zhodne považujú za nerentabilnú, vzhľadom na jej obsaditeľnosť, a to v priemere 4 cestujúci za deň, ako aj na prebiehajúcu pandémiu, ktorá značne obmedzila možnosti cestovania medzi regiónmi.  Aj napriek tomu sa obe stany rozhodli pokračovať v procese spustenia jej prevádzky a zvýšeniu jej potenciálu, a to vzhľadom k možnostiam cestovného ruchu, ktoré ponúka dotknutý región.

18. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:
- kedy bude ukončená výstavba ihriska na Varšavskej ceste?
- aké práce ešte bude zhotoviteľ realizovať?
- na kedy je plánovaná kolaudácia a otvorenie ihriska pre verejnosť? Ďakujem. 

Výstavba športoviska na Varšavskej už bola ukončená. Zhotoviteľ dokončil všetky objednané práce a dielo odovzdal v predstihu pred riadnym termínom uvedeným v Zmluve. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony pre potreby zahájenia kolaudačného konania. Ihrisko bude možné odovzdať do užívania až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o skúšobnej prevádzke. Robíme všetko preto, aby študenti a kluby mohli ihrisko využívať čo najskôr.

17. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:- z akého dôvodu došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk v zákazke Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť?- plánuje sa ŽSK zapojiť do výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74? Ak áno, je známe, na ktoré úseky plánuje samospráva žiadať prostriedky?- aký je aktuálny stav prípravy cyklotrasy v úseku Strečno - Lipovec, Vrútky a mení niečo na  situácii odkúpenie dvoch parciel podľa https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2021/august/12.8/664-2021-od-kz-prva-arbitrazna-zverejnenie.pdf ? Ďakujem.  

Príčinou predlženia lehoty na predkladanie ponúk sú otázky od uchádzačov v rámci procesu VO, ktoré vyvolali zmenu projektovej dokumentácie a s ňu súvisiaceho výkazu výmer a rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že ŽSK má na úseky, ktoré obstaráva, schválený finančný mechanizmus a ďalšie úseky sú v štádiu projektových príprav, sa Žilinský kraj do tejto výzvy nemôže zapojiť. V regióne, najmä zo strany obcí a miest, však existujú projekty, ktoré na túto výzvu čakajú.  Pre úsek cyklotrasy Strečno – Lipovec bolo spracované a schválené posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie EIA, vypracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, a taktiež podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. V súčasnosti Žilinský kraj čaká na rozhodnutie stavebného úradu, ktorý má určiť ďalší postup vo veci nesúhlasu obce Nezbudská Lúčka. Odkúpením dvoch parciel, cez ktoré vedie trasovanie a sú teda dotknuté výstavbou cyklotrasy, sa na  procesoch nič nemení.

16. 8. 2021
Miroslava Mlynárová, TASR 

Prajem príjemný deň,v súvislosti so  zmenou klímy sa chcem opýtať, aké opatrenia realizujete/plánujete realizovať na  jej zmiernenie. Ak už niečo pripravujete, resp. robíte, z čoho to financujete/chcete financovať? Máte na takéto opatrenia dostatok finančných prostriedkov? Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš čas a informácie. 

Žilinský samosprávny kraj intenzívne vníma zmeny klímy a  závažné dôsledky, ktoré so sebou nesú. V oblasti adaptácie na zmenu klímy a  zmierňovania klimatických zmien sa sústreďujeme na tri kľúčové oblasti: 

a) Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budovV rámci týchto opatrení sa snažíme dosiahnuť energetické úspory pri prevádzke budov. Tieto úspory prispievajú k zníženiu produkcie CO2 pri výrobe elektrickej energie alebo vykurovaní. Úspory sa dosahujú hlavne zateplením obvodových múrov, strešných konštrukcií, ale aj výmenou okien a  reguláciou vykurovania či inštalovaním moderného osvetlenia. V tomto smere sa realizujú projekty pri niekoľkých budovách v správe ŽSK, pričom ďalšie projekty sa pripravujú do vyhlásených a pripravovaných výziev z Operačného programu kvalita životného prostredia a Envirofondu.Východiskom pre správne nasmerovanie opatrení na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov sú energetické audity budov, ktoré pomáhajú identifikovať súčasný stav budov z hľadiska energetických strát a  navrhnúť najefektívnejšie riešenia. Významným prínosom je spolupráca so Žilinskou univerzitou, ktorá je v mnohých oblastiach dotýkajúcich sa úspory energie v budovách lídrom. Snahou je zakomponovať výsledky aplikovaného výskumu do prípravy našich projektov. 

b) Adaptačné a mitigačné opatrenia v krajine a v urbanizovanom prostredíTieto opatrenia sa zameriavajú na zvyšovanie schopnosti krajiny, vrátane zastavaného územia, zadržiavať vodu a zlepšovať tepelnú bilanciu krajiny. Tu sa snažíme využiť predchádzajúce skúsenosti ľudí v území, ktoré získali pri realizácii vodozádržných opatrení v predošlých rokoch. V tomto smere spolupracujeme so skutočnými lídrami, ktorí sa téme venujú a ich poznatky využívame v ďalších regiónoch. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vypracovať ucelený plán obnovy krajiny a začať ho systematicky realizovať a to v krátkom čase. Rovnako sa zameriavame na vytvorenie praktického mechanizmu výsadby drevín vo voľnej krajine a zastavanom území a to aj prostredníctvom projektu LIFE, ktorý sa zameriava na kvalitu ovzdušia. Snažíme sa identifikovať pozemky vo vlastníctve ŽSK, ktoré by boli vhodné na výsadbu drevín a následne výsadby drevín zrealizovať. Pri tejto téme spolupracujeme aj s Nadáciou Ekopolis a prijali sme aj nových ľudí, ktorí by mali byť v tomto smere nápomocní. 

c) Príprava strategických a koncepčných dokumentovKľúčovými dokumentami pre ŽSK je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK a územný plán. V súčasnom období sa pripravuje nový program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Jedna z tematických pracovných skupín sa venuje aj zmenám klímy. Výsledný dokument nebude popisovať iba očakávané ciele a opatrenia, ale bude špecifikovať aj konkrétne kľúčové projekty, ktoré by mali byť následne realizované, a to aj s podporu európskych štrukturálnych a investičných fondov, plánu obnovy, ale aj vlastných zdrojov. V tomto roku sa pripravuje aj Nízkouhlíková stratégia Úradu ŽSK, ktorá na regionálnej úrovni rozpracováva opatrenia, ktoré vyplývajú z  Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR do roku 2030. Jej cieľom je analyzovať a  navrhnúť opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti Úradu ŽSK s ohľadom na ochranu životného prostredia, nakladanie s odpadmi a produkciou emisií.   Väčšina projektov je realizovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľký prínos očakávame z programu rozvoja vidieka hlavne v oblasti opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine. ŽSK poskytuje aj dotácie z vlastných finančných prostriedkov, a to prostredníctvom dotačnej schémy ŽSK. Takto boli aj v minulosti realizované projekty zamerané na  vodozádržné opatrenia v krajine.

11. 8. 2021
Andrea Liptaiová, Televízia Turiec  

Dobrý deň pani Jaloviarová,včera sme mali rozhovor v Martine s pani predsedníčkou Erikou Jurinovou aj ohľadom očkovania v  kraji. Prosím vedeli by ste mi poslať údaj, aká je v kraji zaočkovanosť a aká je zaočkovanosť v regióne Turiec, možno v percentách?Možno informáciu, v  ktorom regióne je najvyššia a najnižšia zaočkovanosť?

Príspevok by sme spracovali na nášho piatkového (13.08.) spravodajstva. Prosím dali by sa údaje zaslať, ak je to možné do 13.08. do 10:00:Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. V Žilinskom kraji je zaočkovanosť 40 %, čo približne kopíruje celoslovenský priemer. V okrese Martin 40,58 %, v okrese Turčianske Teplice 39,34 %. Najvyššia zaočkovanosť je v krajskom meste Žilina, kde presahuje 50 %, pričom v okrese Žilina dosahuje takmer 45 %. Najnižšia je v kysuckých okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, kde je to necelých 34 %.

10. 8. 2021
Jana Čunderlíková, Aktuality.sk 

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o nasledujúcu informáciu: Evidujete zvýšený záujem ľudí o očkovanie bez registrácie vo vašich centrách v období od 20. júla doposiaľ?Ak áno ako vám záujem o očkovanie narástol oproti predchádzajúcemu obdobiu?Čomu to pripisujete?Ak záujem o očkovanie bez registrácie nestúpol, hoci medzičasom bolo oznámené, že na podujatia s  pápežom môžu ísť len zaočkovaní, a bola spustená aj očkovacia lotéria a  sprostredkovateľský bonus, ako si vysvetľujete, že nezabrala ani takéto motivačná kampaň? Za odpoveď vopred ďakujem, poprosím o ňu dnes do 17- tej hodiny. Evidujete zvýšený záujem ľudí o očkovanie bez registrácie vo vašich centrách v období od 20. júla doposiaľ?  

Celkový záujem o očkovanie má klesajúcu tendenciu. V snahe zaočkovať a uspokojiť každého záujemcu realizujeme očkovanie bez registrácie vo  všetkých vakcinačných centrách v Žilinskom kraji a súčasne VakciZuzkou – výjazdovou očkovacou jednotkou, kde priamy záujem je variabilný podľa regiónu. Primárnym cieľom VakciZuzky je dostať očkovanie čo najbližšie k ľuďom, k tým ktorí sa nemali možnosť zaregistrovať, alebo sa nemôžu dostať do vakcinačných centier. Na stave zaočkovanosti na úrovni obcí a miest sa výrazne podieľa aj dobrá alebo slabá spolupráca VÚC, starostov/ primátorov  a poslancov v danej obci alebo meste. Ak áno ako vám záujem o očkovanie narástol oproti predchádzajúcemu obdobiu? Regionálne narastá percento zaočkovaných vo všetkých okresoch priamo úmerne, čo je potešujúce a reflektuje na aktuálne percento zaočkovanosti.  Momentálne má ŽSK 40% zaočkovanosť.  Regionálne najnižších 34 % stále máme v okrese Čadca a Kysucké Nové mesto aj napriek najaktívnejšiemu prístupu v daných lokalitách. Čomu to pripisujete? Pripisujem to nedostatočnej miere edukácie a intervencie ku verejnosti zo strany lekárov primárneho kontaktu na miestnej úrovni a ich osobnej zainteresovanosti na zvýšení povedomia a význame očkovanie ich pacientov. Zároveň značnému množstvu antivaxerov a významnej miere aj laxnosti ľudí k problému s ochorením COVID, ktoré začínajú vnímať ako nevýznamné ochorenie, bez dopadu na ich vlastné zdravie. A v istej miere aj „prísnosť“ a  dohľad nad dodržiavaním štátom nastavených opatrení. Ak záujem o očkovanie bez registrácie nestúpol, hoci medzičasom bolo oznámené, že na podujatia s  pápežom môžu ísť len zaočkovaní, a bola spustená aj očkovacia lotéria a  sprostredkovateľský bonus, ako si vysvetľujete, že nezabrala ani takéto motivačná kampaň?  Kampaň z môjho osobného pohľadu v tejto forme nie je správnym riešením. Lotéria je istá forma hazardu a to pre zdravie nesmie platiť. Motivácia nemá byť v tom, že ľudí s nižším záujmom a menej zodpovedným prístupom finančne zvýhodníme, ale práve nezaočkovaných by som znevýhodnila napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  formou doplatku na lieky pri ochorení COVID , doplatok za podanie nadštandardnej liečby v zdravotníckom zariadení, kúpele a podobne. A zároveň prečo sprostredkovateľský  bonus pre očkovaných nie je skôr zameraný na  zvýhodnenie očkovaných napr. vo forme bonusu na vitamíny alebo regeneračné pobyty , čo by rovnako zlepšilo zdravotný stav populácie. A to by však muselo platiť aj pri ďalších možno z pohľadu verejnosti menej závažných ochoreniach spôsobených napríklad fajčením alebo alkoholom. Prevencia je lacnejšia ako liečba a to platí aj pre niektoré nádorové, srdcovo-cievne ochorenia ale rovnako tak aj tie, ktorým sa práve vakcináciou dá zmierniť priebeh alebo úplne predísť, akým je ochorenie COVID19.

6. 8. 2021
Maxim Mičúch / Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny 

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre týždenník MY Žilinské noviny, s ktorým spolupracujem počas praxe ako študent žurnalistiky.  - Koľko ľudí bolo dnes zaočkovaných vo Veľkej a Malej Čiernej, prípadne Jasenovom?- Koľko ľudí zaočkovala Vakcizuzka k dnešnému dňu?- Zdravotnícky personál vo Veľkej Čiernej dnes nebol vôbec ochotný s nami komunikovať, aj po niekoľkých otázkach, pretože im údajne robíme zlú reklamu. Mal personál Vakcizuzky v poslednej dobe nejaké negatívne skúsenosti, ktoré by toto správanie vysvetlili?Chcel by som Vás požiadať o informácie ešte dnes, prípadne zajtra, aby sme to mohli použiť v  pondelkových novinách. Údaj z obce Jasenové nemusí byť, aby ste na to nemuseli čakať. Ďakujem.  

Rada by som Vám zaslala požadované údaje. Nakoľko dnešný výjazd VakciZuzky bol len pred malou chvíľou ukončený a evidencia údajov do  systému prebieha až po návrate vozidla na úrad, neviem Vám poskytnúť údaj čiastkovo za obec Veľká Čierna a Jasenovo, ale spolu dnes v týchto obciach bolo zaočkovaných 59 občanov.  K dnešnému dňu tak VakciZuzka zaočkovala 1 899 občanov v 35 navštívených obciach / mestách.    Nedokážem sa vyjadriť k Vašej druhej otázke, nakoľko nemám vôbec žiadne informácie k Vašej dnešnej komunikácii so zdravotníckym personálom počas výjazdu. Verím, že išlo o nedorozumenie. Žiaľ, zdravotnícky personál VakciZuzky sa naozaj v  niektorých obciach stretáva aj s nepríjemnými slovnými reakciami od občanov, ktorí očkovanie odmietajú. Vo všeobecnosti ale možno povedať, že výjazdové očkovanie je prijímané pozitívne a tí občania, ktorí o vakcináciu majú záujem, ho vo svojej obci vítajú

3. 8. 2021
Miroslav Jaroš, TASR 

Vážená pani Lašová,chcem Vás poprosiť o  informáciu, či je stanovený termín, dokedy bude fungovať veľkokapacitné očkovacie centrum Žilinského samosprávneho kraja. Zároveň aj o informáciu, aká je očkovacia stratégia ŽSK na najbližšie obdobie. Vopred ďakujem za ochotu. 

Žilinský samosprávny kraj zriadil v rámci Žiliny dve očkovacie centrá, a to VKOC na Rosinskej a Epidemiologickú ambulanciu na  Sasinkovej. Činnosť VKOC ako aj ambulancie aktuálne prispôsobujeme reálnemu záujmu o vakcináciu. Na základe počtov prihlásených sme sa rozhodli predbežne utlmiť činnosť VKOC k pondelku 9. augusta. Epidemiologická ambulancia však bude fungovať aj naďalej, operatívne do nej presmerujeme očkovancov tak, aby sme efektívne využili ľudské i finančné zdroje. V prípade, žeby došlo k nárastu počtu záujemcov o očkovanie v čakárni, sme pripravení VKOC znova spustiť. Rada by som  tiež doplnila, že len v rámci Žiliny fungujú ďalšie štyri očkovacie centrá - FNsP Žilina, Žilpo, MEDIVASA a  MEDCENTRUM. Žilinský samosprávny kraj pozorne analyzuje a vyhodnocuje počet občanov registrovaných v čakárni na vakcináciu. V súčinnosti so všetkými očkovacími centrami v kraji prispôsobuje počtu registrovaných aj očkovaciu stratégiu. Aktuálne evidujeme klesajúci záujem o očkovanie, preto v budúcnosti nevylučujeme racionalizáciu očkovacích kapacít.  Na základe súčasných dát ako cestu k zvyšovaniu počtu zaočkovanosti v kraji vidíme výjazdy vakcinačnej linky VakciZuzky priamo do  obcí a miest z nízkym podielom zaočkovaných. Od spustenia linky 19. júla sme takto zaočkovali už viac než 1 400 občanov a do niektorých miest sa plánujeme pre veľký záujem opätovne vrátiť. Ďalšie kroky Žilinského kraja v nastavení očkovacej stratégie budú závislé od  najbližšieho vývoja situácie

30 7. 2021
Monika Grznárová, Markíza

Dobrý deň. Do dnešných televíznych novín pripravujem reportáž o zaočkovanosti podľa krajov. Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázky: Bratislavský kraj už mení očkovaciu stratégiu a 7. augusta budú poslednýkrát očkovať vo  veľkokapacitnom centre. Aká je Vaša očkovacia stratégia? Do kedy budete očkovať v očkovacích centrách? Musia sa ľudia registrovať alebo očkujete aj bez pozvánky? Ďakujem za odpoveď.

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti očkuje vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre rovnako registrovaných ako aj neregistrovaných záujemcov. Doterajšia prax však ukázala, že z počtu zaočkovaných občanov tvoria neregistrovaní záujemci len malý podiel a výrazne prevažujú občania, ktorí požiadali o očkovací termín prostredníctvom národného systému čakárne.Na základe počtu registrovaných občanov v čakárni aj Žilinský samosprávny kraj eviduje čoraz nižší záujem o očkovanie. Nakoľko Žilinský samosprávny kraj očkuje v rámci Žiliny na dvoch miestach, môže na  základe počtov prihlásených operatívne presmerovať tok očkovancov tak, aby efektívne využil ľudské i finančné zdroje. Tento víkend napríklad bude Epidemiologická ambulancia očkovať v sobotu vakcínou Sputnik I., v nedeľu vakcínou Janssen a VKOC v nedeľu vakcínou Pfizer.  Žilinský kraj bude naďalej dôsledne vyhodnocovať počty prihlásených, s úplným zatvorením VKOC alebo Epidemiologickej ambulancie v tejto chvíli neuvažuje, nakoľko ešte stále sú v  čakárni záujemci o vakcínu 1./2. dávka. Ďalšie kroky Žilinského kraja v tejto veci budú závislé od najbližšieho vývoja situácie.   Na základe súčasných dát ako cestu k zvyšovaniu počtu zaočkovanosti v kraji vidíme výjazdy vakcinačnej linky VakciZuzky priamo do obcí a miest z nízkym podielom zaočkovaných. Od spustenia linky 19. júla sme takto zaočkovali už viac než 1300 občanov a do niektorých miest sa plánujeme pre veľký záujem opätovne vrátiť.

29. 7. 2021
Roland Nagy, denník Új Szó 

Dobrý deň! Momentálne sa zaoberám témou očkovania a chcel by som sa Vás opýtať, či by ste mi mohli poskytnúť údaje (ak máte k dispozícii) o tom, zatiaľ koľko ľudí ste zaočkovali bez registrácie vo veľkokapacitných očkovacích centrách?Kontaktoval som aj ministerstvo zdravotníctva, ale nedostal som odpoveď. Ďakujem! 

Od 17. júla, kedy sme oficiálne vo VKOC na  Rosinskej ceste v Žiline spustili očkovanie pre neregistrovaných záujemcov, sme takto zaočkovali 151 občanov. K tomuto počtu je potrebné prirátať aj takých občanov, ktorí sa síce zaregistrovali a dostali termín do iného očkovacieho centra, no rozhodli sa tento termín nevyužiť a prísť do VKOC. Takúto štatistiku ale nevedieme a preto takýmto údajom nedisponujeme.   Okrem toho očkujeme neregistrovaných občanov aj prostredníctvom vakcinačnej linky VakciZuzky, k 30. júlu to bolo 1433 občanov v mestách a obciach.

28. 7. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o  bližšie informácie:- kde je aktuálne / počas nadchádzajúceho týždňa možné v Žilinskom kraji využiť očkovanie bez registrácie? (ak je možné spresniť aj dátumy a vakcínu)Ďakujem. Aktuálny harmonogram vakcinačnej linky VakcziZuzka zverejňujeme na krajskom FB i web sídle. Očkujeme vakcínou Janssen.  

Vo štvrtok 29.júla 2021 budeme očkovať v:
Hornom Vadičove od 11:00 do 13:00
Dolnom Vadičove od 13:30 do 15:30
Rudinskej od 16:00 do 18:00 

V piatok 30.júla 2021 v:
Radôstke od 11:00 do 13:00
Belej od 13:30 do 15:30 

V budúcom týždni VakciZuzka bude očkovať v  nižšie uvedených časoch a miestach:

Streda 4.8.2021                
RABČICE 11:00-13:00     
MÚTNE  15:00-17:30 

Štvrtok 5.8.2021              
OCHODNICA  10:00-12:00            
KRÁSNO NAD KYSUCOU  13:30-16:00 

Piatok 6.8.2021
VEĽKÁ ČIERNA (MALÁ ČIERNA) 10:00-13:00       
JASENOVÉ 14:00-16:00 

Ďakujem, čiže mimo VakciZuzky nie je a v blízkej budúcnosti nebude možnosť očkovania bez registrácie v niektorom z očkovacích centier?
Okrem VakciZuzky sa očkuje bez registrácie vo  veľkokapacitnom centre v Žiline, kde je pre tento účel otvorená samostatná očkovacia kója, neregistrovaní občania sa môžu dať zaočkovať aj v  Epidemiologickej ambulancii, ktorú kraj zriadil na Sasinkovej. V prípade dostatku vakcín však zaočkujú bez registrácie prípadných záujemcov aj v  župných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a v súčasnej situácii podobne ústretové sú aj ostatné očkovacie centra v kraji

28. 7. 2021
Maxim Mičúch, MY Žilinské noviny 

Dobrý deň,chcel by som Vás požiadať o informácie pre týždenník MY Žilinské noviny, s ktorým spolupracujem počas praxe ako študent žurnalistiky. Pripravujem reportáž z  výjazdu vakcinačnej linky Vakcizuzka v obciach Maršová-Rašov a Kolárovice.Aké je prosím presné číslo zaočkovaných ľudí v oboch obciach? Ďakujem. 

Počas včerajšieho výjazdu vakcinačnej linky VakciZuzka sa v obciach Kolárovice a Maršová-Rašov zaočkovalo 66 ľudí (34 – Kolárovice, 32 – Maršová-Rašov). Ďakujem za rýchlu odpoveď.Rád by som sa ešte spýtal, koľko ľudí bolo celkovo zaočkovaných od spustenia linky. Od spustenia linky do stredy 28. 7. VakciZuzka zaočkovala na svojich výjazdoch 1 272 obyvateľov

28. 7. 2021
Peter Madro, Pravda
 

Dobrý deň, dnes riešim, že prečo ľudom nechodia úplné údaje do Covid pasov a NCZI mi tvrdí, že to je tým, že vakcinačné centrá za to môžu, lebo vypisujú nesprávne údaje. Kraje prevádzkujú najväčšie očkovacie centrá tak sa chcem spýtať, ako vnímate túto kritiku zo strany NCZI.Sára sa bola zaočkovať 16. júla druhou dávkou AstraZeneca  v očkovacom centre v Malackách. Doteraz sa nevie dostať ku Covid preukazu. Covid pas po prvej dávke jej pritom prišiel bez problémov. Až teraz nastali komplikácie.NCZI tvrdí, že problém býva napríklad pri nesúlade v mene alebo v priezvisku, chýbajúce telefónne číslo či nesprávny formát telefónneho čísla alebo chyby pri zadávaní rodného čísla. S týmito údajmi však nie je problém, pretože ten Sára nemala po prvej dávke.Viac a  viac čitateľov sa na nás obracia, že po druhej dávke nemajú aktualizované údaje a robí im to na hraniciach problémy, myslíte si, že to môže byť spôsobené tým, že lekár vyplní zle formulár? Poprosil by som vás o vyjadrenie do 15,30, ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj bol poverený na  zabezpečenie plnenia úloh v zmysle § 46 ods. 1 písm. j) zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde jednou z úloh je aj koordinácia a spolupráca pri zriadení a organizácií veľkokapacitných očkovacích centier. Vzhľadom na uvedené Žilinský samosprávny kraj zriadil a prevádzkuje Veľkokapacitné očkovacie centrum v Žiline.Prvoradou úlohou veľkokapacitného očkovacieho centra je zaočkovať čo najširšiu populáciu a tým znížiť dopady pandémie. Registrácia na očkovanie  je vykonávaná samotnými záujemcami, ktorí zadávajú údaje do systému. Zadávanie údajov na  mieste prebieha len u tých občanov, ktorí prídu bez predchádzajúcej registrácie. VKOC Žilina nedokáže ovplyvniť prípady, kedy samotný očkovanec poskytne nesprávne alebo neúplné údaje. Rovnako tak nezodpovedáme za ďalší manažment a vydávanie Covid Passov, nakoľko toto je plne v gescii NCZI. Aj my vnímame problémy občanov pri vydávaní Covid Passov, ich príčiny však prisudzujeme celkovému nastaveniu súčasného systému, na ktoré nemáme dosah

27. 7. 2021
Tomáš Garai, Mafra Slovakia 

Dobrý deň, vedeli by ste mi poskytnúť výsledky kontroly NKÚ, ktoré sa týkali hospodárenia v  oblasti mostných objektov, resp. nejaké výstupy župy v tejto veci? Odpoveď by som potreboval zajtra do 13:30.  

Na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na  rok 2020 bola vykonaná kontrola rekonštrukcii, opráv a údržby mostných objektov (ďalej ako MO) na cestách II. a III. triedy. Jej účelom bolo preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu MO, ako aj účinnosť systému opráv a údržby MO na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov. Kontrola prebiehala v období 09. 12. 2020 do 14. 06. 2021. O výsledku kontroly bol vypracovaný záznam. Na základe výstupov NKÚ SR možno konštatovať, že kontrolou neboli zistené žiadne závažné porušenia. Identifikované nedostatky, ktoré z prevažnej miery poukazovali na chyby v písaní a v jednom prípade na zle zavzorcovaný údaj, sú len administratívneho charakteru. V rámci vykonanej kontroly NKÚ SR vyzdvihlo zostavený programový rozpočet a skutočnosť, že v zásobníku investičných akcií na nadchádzajúce obdobie uvažujeme aj s  intenzitou dopravy, hľadiskom významnosti cestných komunikácií, ako aj mierou napojenia na iný druh dopravy. Takisto poukázali na kvalitu zostavených plánov VO a zásobníka investičných akcií. Pozitívne bol vyhodnotený aj fakt, že investičné akcie má ŽSK zaznamenané aj v interaktívnej mape na svojej webovej stránke, vďaka čomu je verejnosť plne informovaná o plánovaných ako aj prebiehajúcich akciách. Rovnako kladne bol ohodnotený aj spôsob zobrazovania kvantitatívnych ukazovateľov programového rozpočtu, a to formou percentuálneho vyjadrenia.: „Podiel mostov na cestách II. a III. triedy v zlom stave (stupeň technického stavu V, podľa TP 08/2012) a vo veľmi zlom stave (stupeň technického stavu VI, podľa TP 08/2012) k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy poľa údajov Cestnej databanky za rok v %“. Kompletný záznam o výsledku kontroly je zverejnený na web sídle kraja na nižšie uvedenom linku: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/sprava-vysledku-kontroly-najvyssieho-kontrolneho-uradu-slovenskej-republiky-z.html

27. 7. 2021
Jana Hambalková, SME 

Dobrý deň, pripravujeme v denníku Sme prílohu o tipoch na dovolenku na Slovensku. Našla som na webe taký starší projekt (Karpatská mapa možností, v spolupráci s Poľskom), v rámci ktorého bol Zbojnícky chodník - putovanie po miestach, kde sa traduje rozprávanie o zbojníkoch. Vraj je veľa z nich v rámci Žilinského kraja (oslovila som Prešovský) a chcela by som sa spýtať, ci by mi niekto od Vás v rámci sekcie cestovného ruchu príp. krajskej organizácie CR nevedel pomôcť. Vybrať tipy na takéto miesta s nejakým krátkym popisom a fotkou. Ďakujem veľmi pekne za pomoc a pekný deň prajem

Projekt, ktorý spomínate, realizoval Prešovský samosprávny kraj, nižšie uvádzam detailnejšiu informáciu:
- VEDÚCI PARTNER: o Malopoľské kultúrne centrum Sokolv Nowym Sączu
- PROJEKTOVÝ PARTNER: o Prešovský Samosprávny Kraj
- OBDOBIE REALIZÁCIE: o 01.09.2009-30.04.2013
- FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 566 405,36 euro V tomto projekte neboli akokoľvek podporené aktivity, prípadne lokality v rámci Žilinského kraja. Cieľom projektu bolo hlavne vytvoriť portál http://www.karpackamapaprzygody.pl/ pre návštevníkov PSK. Uvedený Zbojnícky chodník sa nachádza výlučne v lokalitách PSK a Malopoľského vojvodstva.   Na území nášho kraja sa síce nachádza „Zbojnícky chodník“, ide ale o turistickú značenú trasu vo Vrátnej doline v Terchovej, ktorá je známa pod týmto názvom.

26. 7. 2021
Lýdia Kokavcová, RTVS 

Dobrý deň, pripravujeme publicisticky film pre RTVS o problematike Demänovskej doliny. Počas našich rozhovorov s expertmi viackrát odznelo, že Zmeny a doplnky c.1 Územného plánu obce Demänovská dolina, ktoré tamojší poslanci schválili v roku 2015, porušujú ustanovenie obsiahnuté v Územnom pláne VUC. Konkrétne malo ísť o  ustanovenie o nezakladaní nových stavieb. (Zmeny a doplnky c.1 totiž v pomerne veľkom rozsahu uvoľnili územia pre nove stavby.)Prosím, môžete mi potvrdiť, ci je to tak? A príp. ako presne znelo/znie príslušne ustanovenie UP VUC? (Podobnú skutočnosť o porušení UP VUC konštatoval aj štátny tajomník MZP SR, Michal Kiča.)Vašu odpoveď by som potrebovala najneskôr do piatka, 30.7.2021. Ďakujem a želám Vám pekný deň.  

Nižšie uvádzam požadované znenie príslušného ustanovenia, na ktoré sa odvolávate. Zároveň by som sa rada vysvetlila, že záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení (ďalej aj ÚPN VÚC ŽK) neobsahuje žiadny záväzný regulatív o nezakladaní nových stavieb v území kraja. ÚPN VÚC ŽK v platnom znení ako územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne je spracovaný v mierke M = 1:50 000 a rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu, teda územné rozvojové javy v podrobnosti funkčných plôch a územných koridorov regionálnej a  nadregionálnej úrovne a nezaoberá sa riešením jednotlivých stavieb v území.  Žilinský samosprávny kraj sa ako orgán územného plánovania regionálnej úrovne vyjadroval k návrhu Zmien a Doplnkov č.1 Územného plánu obce Demänovská Dolina (ďalej aj ZaD č.1 ÚPN-O DD) z hľadiska súladu so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK,  a  to okrem iného aj  z hľadiska záväzného regulatívu č. 1.21: „ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v  nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.“  Na základe stanoviska ŽSK  v procese prerokovania ZaD č.1 ÚPN-O DD bol návrh územnoplánovacej dokumentácie upravený tak, aby nenavrhoval izolované urbanistické celky, resp. nové strediská cestovného ruchu. Žilinský kraj v zmysle svojho ÚPN VÚC ŽK nemá možnosť ovplyvniť umiestňovanie nových jednotlivých stavieb v území, nakoľko je to nad podrobnosť jeho riešenia. Umiestňovanie jednotlivých stavieb sa musí realizovať v súlade s platným územným plánom obce a je plne v kompetencii stavebného úradu obce Demänovská Dolina. Žilinský kraj sa ako dotknutý orgán ku konaniam k umiestňovaniu jednotlivých stavieb nevyjadruje.

23. 7. 2021
Petra Lániková, vZdravotnictve.sk/SITA 

Na základe porovnania údajov prvého a tretieho júlového týždňa počet ľudí v čakárni klesá. V prvom týždni sa do VKOC Žilina prišlo zaočkovať 1223 registrovaných očkovancov (1. + 2. dávka). V treťom týždni to už bolo len 546 ľudí, z nich 57 bolo neregistrovaných.

23. 7. 2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny

Dobrý deň, pani Jaloviarová,keďže pani Lašová má dovolenku, dovolím si obrátiť sa na Vás.Potrebovala by som v  krátkosti sprostredkovať jednu odpoveď. Chcem sa opýtať, ako kraj zatiaľ hodnotí výjazdy vakcinačnej jednotky, ktorá je v teréne na  Kysuciach a Orave? Niektoré obce si vyžiadali, aby prišla opäť - koľko bolo zatiaľ takýchto obcí? Potvrdzuje sa vám väčší záujem o očkovanie, keď prídete bližšie k ľuďom? Prosím Vás, ak by sa dalo dnes zareagovať, pokojne aj telefonicky. Alebo ak by ste mi vedeli poskytnúť telefón na niekoho z očkovacieho tímu. Ďakujem pekne. 

Na hodnotenie výjazdov je ešte priskoro. Je našou snahou robiť maximum pre zvýšenie zaočkovanosti a tým zlepšenie situácie pre prípadnú ďalšiu epidémiu. Mobilný vakcinačný tím jazdí s VakciZuzkou od pondelka 19. júla. K dispozícii je jednodávková vakcína Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. V prvý deň sme v troch oravských obciach zaočkovali 67 ľudí, na druhý deň v troch obciach na Kysuciach 74, v stredu sa na severe Kysúc prišlo zaočkovať 171 ľudí, vo štvrtok 22. júla opäť na Kysuciach to bolo 147 ľudí. VakciZuzka približuje vakcíny čo najbližšie k ľuďom. Očkujeme na vopred ohlásenom mieste priamo v obci, aby ľudia nemuseli cestovať, čakať, vychádzame tak v ústrety tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú, nemôžu alebo nedokážu registrovať. Je našou snahou urobiť maximum pre zaočkovanosť ľudí v kraji. Chceme, aby spoločnosť fungovala s čo najmenšími zdravotnými komplikáciami súvisiacimi s COVID – 19. Záleží nám na tom, aby sa vakcíny dostali aj do menej odľahlých regiónov s nízkou zaočkovanosťou, máme vytvorenú mapu zaočkovanosti a  podľa toho sa vytvára aj trasa vakcinačnej linky. Výjazdy plánujeme na  týždennej báze spolu so starostami a primátormi. Rozpisy zverejňujeme na web sídle kraja, ako aj na krajskej sociálnej sieti, kde ich môžeme operatívne aktualizovať a konkretizovať. Informovanosť zabezpečujú aj jednotlivé obce prostredníctvom svojich informačných kanálov, či už sú to webstránky, sociálne siete alebo vyhlásenia v obecných rozhlasoch. Nateraz máme za sebou prvé štyri očkovacie dni VakciZuzky. Zbierame spätnú väzbu, zhodnotíme záujem a ohlasy v  jednotlivých lokalitách, aj prípadný opätovný záujem o výjazdy mobilného očkovacieho tímu a ďalšie budeme zabezpečovať podľa potreby a záujmu obyvateľov. Napríklad už túto sobotu (24.7.2021) má VakciZuzka naplánovaný výjazd opäť do kysuckej obce Skalité, kde sa očkovalo aj v stredu (21.7.2021).Výjazdy Vakcizuzky počas víkendu:
- Sobota 24. júla: Skalité (9.00 – 11.00), Čadca (12.30 – 16.00)
- Nedeľa 25 júla: Oravská Polhora (11.00 – 13.00), Sihelné 13.30 – 15.30), Rabča (16.00 do  18.00)
*časy príchodov a odchodov sú orientačné.Okrem mobilných výjazdov pokračujeme v očkovaní vo všetkých 15 očkovacích centrách, ktoré sú v každom regióne/okrese Žilinského kraja. Možnosť očkovania pre neregistrovaných sme otvorili od uplynulej soboty 17. júla vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline na Rosinskej ceste č. 4 (športová hala), kde je tiež k dispozícií jednodávková vakcína Janssen. Táto vakcína a možnosť očkovania bez registrácie bude vo Veľkokapacitnom očkovacom centre ŽSK na Rosinskej v Žiline dostupná aj v nedeľu 25. júla.Od 20. júla až do odvolania sprístupnili očkovanie bez registrácie aj v Kysuckej nemocnice v Čadci, kde očkujú vakcínou Pfizer. 24. júla budú očkovať okrem objednaných aj neobjednaných v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená (obidve nemocnice sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja). Pripájam aj odkaz, kde je možné pozrieť interaktívnu mapu zaočkovanosti a najbližších výjazdov mobilného vakcitímu: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vdaka-vakcizuzke-dostupnejsie-ockovanie-priamo-regionoch.html

22. 7. 2021
Eva Bariová, TV JOJ
 

Dobrý deň, viete mi prosím poskytnúť  informácie  , či obyvatelia vašeho kraja majú možnosť očkovania bez registrácie? V ktorých dňoch? A akou vakcínou? 

Obyvatelia kraja majú možnosť očkovať sa aj bez registrácie. Aktuálne prebiehajú výjazdy mobilnej očkovacej linky VakciZuzka, a to do  najmenej zaočkovaných obcí kraja. Pri výjazdoch sa očkuje vakcínou Janssen. Harmonogram je zverejnený na web sídle kraja, ako aj na krajskej sociálnej sieti FB, v tomto týždni budú výjazdy prebiehať PO – PIA. Bez registrácie sa v určených dňoch možno zaočkovať aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline, aktuálne aj zajtra, a to vakcínou Pfizer.

22. 7. 2021
Jana Čunderlíková, aktuality.sk
 

Dobrý deň,chcela by som poprosiť o jednu informáciu: Odkedy v utorok minister zdravotníctva oznámil, že na podujatia s pápežom Františkom budú môcť ísť iba plne zaočkovaní, zvýšil sa vo vašich vakcinačných centrách záujem o  očkovanie (najmä očkovanie bez registrácie)?Ak áno, je to výraznejší nárast? Ďakujem za odpoveď, poprosím o ňu do piatku do 11- tej hodiny. 

V súčasnosti neregistrujeme zvýšený záujem o očkovanie, a to ani v súvislosti s  ohlásenou návštevou pápeža Františka v septembri 2021. Zároveň by som rada doplnila, že aj keby sme zaznamenali zvýšený záujem, nedokážeme posúdiť jeho príčinu, nakoľko očkovanci nemajú povinnosť uvádzať dôvody, ktoré ich viedli k rozhodnutiu dať sa zaočkovať. Aktuálne by to mohli byť napríklad aj obmedzenia súvisiace s cestovaním do zahraničia.

22. 7. 2021
Radoslav Blažek, MY Kysuce
 

Dobrý deň,prosím Vás, potreboval by som ešte do aktuálneho vydania informácie k VakciZuzke. Vyplynuli mi z očkovania na Kysuciach. 1.V ktorých obciach a kedy budete v nasledujúci dňoch očkovať? Pošlete prosím kompletný harmonogram?2.V niektorých obciach a mestách bol vysoký záujem. Budete na týchto miestach očkovať opäť? Ďakujem pekne. 

1.V ktorých obciach a kedy budete v nasledujúci dňoch očkovať? Pošlete prosím kompletný harmonogram?
Výjazdy vakcinačnej linky VakciZuzka organizuje Žilinský kraj od pondelka 19. júla. Harmonogram výjazdov je zverejnený na krajskom FB. Termíny, ako aj konkrétne obce, v ktorých sa bude očkovať, stanovujeme maximálne s týždňovým predstihom, a to po dohovore s konkrétnymi obcami. Základným kritériom pri výbere obcí je percento zaočkovanosti – vakcinačná linka bude primárne očkovať v mestách a obciach s tou najnižšou zaočkovanosťou obyvateľstva a následne rozšíri výjazdy aj do ďalších samospráv podľa záujmu. 

2.V niektorých obciach a mestách bol vysoký záujem. Budete na týchto miestach očkovať opäť?
Počas výjazdového očkovania VakciZuzka očkuje v priemere v troch obciach, v každej obci zvyčajne strávi 2-3 hodiny. Aby bol dodržaný harmonogram, po uplynutí tohto času sa očkovací tím presúva na ďalšie miesto. Pokiaľ sa preukáže zvýšený záujem obyvateľstva, ktorý vakcinačná jednotka nemôže v danom dni pokryť, do obce / mesta sa vráti počas niektorého z nasledujúcich výjazdov, aby zaočkovala tých občanov, ktorí počas prvého výjazdu z kapacitných a časových dôvodov zaočkovaní neboli

22. 7. 2021
Radoslav Blažek, MY Kysuce 

Dobrý deň,  prosím Vás, viete mi poskytnúť informácie, kedy a kde bude očkovať VakciZuzka v najbližších dňoch na  Kysuciach? Ak je nejaký harmonogram, zverejním na webe aj v novinách. Písalo nám viacero ľudí, či a kedy bude napr. v Turzovke (a v okolí), len neviem im odpovedať. 

Aktuálne sme zverejnili výjazdy na dnes a zajtra. V Turzovke očkujeme dnes 13:30-18:00. Ďalší výjazd v tomto týždni na Kysuce pripravujeme na štvrtok – malo by ísť o obce Horný Vadičov, Dolný Vadičov a Rudinská. Výjazdy sa riešia operatívne po dohovore so starostami a očkovacím tímom, po definitívnom potvrdení zverejníme informácie na našom web sídle, ako aj krajskom FB.

21. 7. 2021
Nancy Závodská, Medikom – Slovenská lekárska komora 

Dobrý deň, pani Lašová, Obraciam sa na Vás ako mediálna manažérka Slovenskej lekárskej komory a zároveň šéfredaktorka nášho časopisu Medikom (dostáva ho mesačne vyše 14 tisíc lekárov) s prosbou o  spoluprácu pri príprave témy do ďalšieho čísla. Chcem sa v ňom venovať aj nedostatku – úbytku lekárov – všeobecných a špecialistov – na  Slovensku. Oslovujem preto jednotlivé VUC-ky, či by mi mohli poskytnúť nasledujúce údaje:

1. Koľko ambulancií špecialistov či všeobecných lekárov, ktoré máte v pôsobnosti vášho kraja, bolo za posledný rok zrušených? Prípadne koľko žiadostí o zrušenie evidujete? A naopak – ako to vyzerá so žiadosťami o zradenie nových ambulancií?
2. Aká je celková situácia s ambulanciami vo vašom kraji? Koľko ich máte, prípadne koľko je neobsadených? Ak by vám k tejto téme napadlo ešte čokoľvek, čo je z vášho pohľadu dôležité, budem rada, ak mi to napíšete.Poprosila by som o  spätnú väzbu a informácie ideálne do 15. augusta.Ďakujem vopred za spoluprácu. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktuje aj telefonicky. 

1. V Žilinskom kraji bolo v roku 2020  spolu zrušených 13 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast, z dôvodu zmeny právnej formy podnikania, odchodu lekárov do dôchodku, zdravotných dôvodov alebo z dôvodu úmrtia. Z dôvodu nezáujmu lekárov o prevádzkovanie ambulancie boli pacienti zo 7 zrušených ambulancií pridelení, prípadne prerozdelení do starostlivosti  súčasných poskytovateľov tak, aby bola zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť.  V rámci špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti bolo  v roku 2020 zrušených celkom 21 ambulancií,  z toho 9 ambulancií bez  prevzatia praxe novým poskytovateľom, pacienti boli v rámci slobodnej voľby pridelení do  starostlivosti súčasných poskytovateľov – špecialistov.   

2. V Žilinskom kraji  sa v niektorých regiónoch kraja  v  súčasnosti už zhoršuje situácia so zabezpečovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako napr. v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia, psychiatria, pediatrická nefrológia, pneumológia a ftizeológia, otorinolaryngológia a foniatria, čeľustná ortopédia, klinická logopédia, oftalmológia, neurológia. V  rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  dlhodobo evidujeme  nedostatok všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre dospelých (lekári v dôchodkom a  preddôchodkovom veku), v prípade ukončenia činnosti sú zdravotné obvody prerozdeľované. V súčasnosti na odbore zdravotníctva ŽSK neevidujeme žiadosti mladých lekárov o otvorenie si ambulancie,  prípadne o prevzatie praxe. Avšak odbor aktívne oslovuje potenciálnych lekárov do ambulancií na rôznych lekárskych podujatiach či spoluprácou s medikmi. Žilinský kraj už v roku 2019 ako prvý samosprávny kraj na  Slovensku pripravil a začal realizovať projekt Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK, na ktorý vyčlenil 150 000 eur ako príspevok na materiálno-technické vybavenie novozriadených ambulancií v ohrozených oblastiach. Cieľom projektu je stabilizácia siete poskytovateľov kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore vznikli nové zubné ambulancie v Oravskom Veselom a v Kysuckom Novom Meste, ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Bytči, endokrinologická ambulancia v Martine, angiologická ambulancia v Liptovskom Mikuláši a  ambulancia všeobecného lekára v Liptovskom Hrádku. V dotačnom projekte plánoval kraj pokračovať aj v roku 2020, avšak z dôvodu koronakrízy nebol dotačný program zrealizovaný. Veríme, že situácia sa čoskoro stabilizuje a opätovne budeme môcť  podporiť vytváranie ambulancií pre nových lekárov, ktorí nepristupujú k zriaďovaniu ambulancií aj pre vysokú finančnú náročnosť, a tým zvýšime dostupnosť k poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja.

20. 7. 2021
Branislav Koscelník, SME 

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre MY Žilinské noviny. Ďakujem za spoluprácu. Neuvažuje župa nad očkovaním v nákupných centrách, alebo miestach s väčším pohybom ľudí pre  neregistrovaných záujemcov? Aká je aktuálna očkovacia stratégia ŽSK? Kde vnímate priestor na rozšírenie očkovania? Koľkých neregistrovaných zaočkovali v sobotu vo Vakcinačnom centre ŽSK v Žiline? Aké sú prvé skúsenosti s VakciZuzkou? Neuvažuje župa nad očkovaním v nákupných centrách, alebo miestach s väčším pohybom ľudí pre  neregistrovaných záujemcov?

V Žiline sa sústreďujeme na očkovanie neregistrovaných vo  veľkokapacitnom očkovacom centre na Rosinskej ceste v Športovej hale, ktoré funguje od februára. Je verejnosti dostatočne známe a je jednoducho dostupné. Pre neobjednaných máme vyhradenú samostatnú kóju, preto sa aktuálne nesústreďujeme na nákupné centrá vo väčších mestách. Počas uplynulej soboty sa prišlo dať zaočkovať len 57 ľudí bez registrácie, čo je z nášho pohľadu vysoko neefektívne. Naša cesta, aj vzhľadom na veľké rozdiely v zaočkovanosti medzi lokalitami, je byť čo najbližšie k ľuďom a uplatňovať proaktívny prístup na  úrovni najslabšie zaočkovaných regiónov až obcí čím odstraňujeme bariéru v  dostupnosti. Ako veľkú prídavnú hodnotu vnímame spoluprácu s medikmi, ktorí robia edukáciu verejnosti v teréne a monitorujú dôvody, obavy obyvateľov a  často sa práve touto formou dostávame k ľuďom bližšie a odbúravame strach a  obavy z očkovania.  Aká je aktuálna očkovacia stratégia ŽSK? Kde vnímate priestor na rozšírenie očkovania? Pokračujeme v očkovaní vo všetkých 15 očkovacích centrách, ktoré sú v každom regióne/okrese Žilinského kraja. Ich týždenný rozpis pravidelne aktualizujeme podľa vakcín, aby verejnosť vedela kde a čím sa bude očkovať v najbližších dňoch a podľa toho sa môžu prihlásiť na očkovanie. Rozpis podľa vakcín zverejňujeme na sociálnej sieti https://www.facebook.com/ZilinskyKraj aj na krajskej webstránke https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/prehlad-vakcinacnych-centier-zilinskom-kraji-podla-vakciny-od-17-23-jula.html.Ľudia, ktorí majú záujem o očkovanie sa môžu registrovať aj do zoznamu náhradníkov, ktorý je dostupný na webstránkach vakcinačných centier. Možnosť očkovania pre neregistrovaných sme otvorili od uplynulej soboty 17. júla vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline na Rosinskej ceste č. 4 (športová hala), kde je k dispozícií jednodávková vakcína Janssen (od spoločnosti Johnson&Johnson). Od 20. júla až do odvolania sprístupnili očkovanie bez registrácie aj v Kysuckej nemocnice v Čadci, kde očkujú vakcínou Pfizer. 24. júla budú očkovať okrem objednaných aj neobjednaných v  Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená (obidve nemocnice sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja). Záleží nám na tom, aby sa vakcíny dostali aj do menej odľahlých regiónov s nízkou zaočkovanosťou, preto sme očkovanie pre neregistrovaných rozšírili o ďalšiu možnosť. Od pondelka 19. júla vyráža každý deň do obcí a  miest mobilné očkovacie tímy vakcinačnej linky „VakciZuzka“. Zdravotníci výjazdovej vakcinačnej linky zaočkujú každého záujemcu priamo na mieste, bez registrácie. Aj tu je k dispozícii jednodávková vakcína Janssen. Výjazdy plánujeme na týždennej báze spolu so starostami a primátormi. Rozpisy zverejníme na web sídle kraja, ako aj na krajskej sociálnej sieti, kde ich môžeme operatívne aktualizovať a konkretizovať. Informovanosť zabezpečujú aj jednotlivé obce prostredníctvom svojich informačných kanálov, či už sú to webstránky, sociálne siete alebo vyhlásenia v obecných rozhlasoch. Možnosť vakcinácie sme ponúkli zatiaľ v najmenej zaočkovaných obciach a výjazdy budeme zabezpečovať podľa potreby a záujmu obyvateľov. Máme vytvorenú mapu zaočkovanosti a podľa toho sa vytvára aj trasa vakcinačnej linky. Koľkých neregistrovaných zaočkovali v sobotu vo Vakcinačnom centre ŽSK v Žiline? V sobotu 17.7. bolo vo VKOC Žilina zaočkovaných 546 ľudí, z  toho 57 bez objednania. Vakcína Janssen a možnosť očkovania bez registrácie bude vo Veľkokapacitnom očkovacom centre ŽSK na Rosinskej v Žiline dostupná aj v nedeľu 25. júla. Aké sú prvé skúsenosti s VakciZuzkou? V prvý deň sme v troch oravských obciach zaočkovali 67 ľudí, na druhý deň v troch obciach na Kysuciach 74, včera sa na severe Kysúc prišlo zaočkovať 171 ľudí. V priemere sme pripravení zaočkovať do 300 ľudí, tak pevne veríme, že obyvatelia využijú ponúkané možnosti ochrany pred ťažkým ochorením. Bohužiaľ pri výjazdoch musíme často čeliť silnej dezinformačnej i antivakcinačnej kampani, čo nie je pre zdravotníkov príjemné. VakciZuzka približuje vakcíny čo najbližšie k ľuďom. Očkujeme na vopred ohlásenom mieste priamo v obci, aby ľudia nemuseli cestovať, čakať, vychádzame tak v ústrety tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú, nemôžu alebo nedokážu registrovať. Je našou snahou urobiť maximum pre zaočkovanosť ľudí v kraji. Chceme aby spoločnosť fungovala s čo najmenšími zdravotnými komplikáciami súvisiacimi s COVID – 19.

20. 7. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie k zoznamu vakcinačných centier na  https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/prehlad-vakcinacnych-centier-zilinskom-kraji-podla-vakciny-od-17-23-jula.html:- v zozname nie je Janssen, znamená to, že sa ním v tomto období neočkuje? Ak nie, aký je dôvod? Ak áno, kde všade sa ním očkuje a v akom čase. Ďakujem. 

Vakcínou Janssen (od spoločnosti Johnson&Johnson) očkujeme každý deň, je k dispozícii vo výjazdovej vakcinačnej linke „VakciZuzka“, ktorá počas týždňa vyráža do odľahlejších a menej zaočkovaných regiónov. Počas tohto týždňa sú naplánované výjazdy na Oravu, Kysuce i  Liptov. Zdravotníci zaočkujú každého, aj bez objednávania, bez nutnosti cestovať, bez čakania, priamo v obci. Výjazdy plánujeme na týždennej báze a  kooperujeme so starostami a primátormi. Rozpis zverejňujem na webstránke zilinskazupa.sk a krajskej sociálnej sieti https://www.facebook.com/ZilinskyKraj, kde môžeme tieto informácie operatívne aktualizovať a upresňovať. Takisto obce a mestá využívajú na informovanie občanov svoje informačné kanály, či už sú to webstránky, sociálne siete alebo vyhlásenia v obecných rozhlasoch.  Máme vytvorenú mapu zaočkovanosti a podľa toho sa vytvárala aj vakcinačná trasa. Počas prvého výjazdu na severe Oravy (pondelok 19.7.) sme zaočkovali 67 ľudí.  V utorok sme v regióne Kysúc zaočkovali 74 ľudí. Dnes a zajtra sú v pláne opäť Kysuce:
- Streda 21.7. od 11.00 do 18.00 hod. Skalité (orientačné časy príchodu a odchodu: 11:00 - 13:00), Čierne (13:30 – 15:30) , Svrčinovec (16:00 – 18:00)
- Štvrtok 22.7. od 11.00 do 18.00 hod. Krásno nad Kysucou, Kysucký Lieskovec, PovinaKu koncu pracovného týždňa by mala VakciZuzka doraziť aj na  Liptov, v sobotu do Čadce a v nedeľu na Oravu, čo ešte budeme postupne konkretizovať.Od uplynulej soboty 17. júla sme  otvorili možnosť očkovania pre  neregistrovaných  vo 

Veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline na Rosinskej 4 (športová hala), kde je k dispozícií jednodávková vakcína Janssen. Túto možnosť ponúkneme vo VKOC na Rosinskej v  Žiline aj počas nadchádzajúcej nedele 25. júla, kedy sa opäť vakcínou Janssen okrem pozvaných môžu dať zaočkovať aj ľudia bez objednávania. Očkovanie bez registrácie sprístupnili od 20. júla až do  odvolania v Kysuckej nemocnice v Čadci, kde očkujú vakcínou Pfizer. 24.7.2021 budú očkovať okrem objednaných aj neobjednaných v Hornooravskej nemocnici s  poliklinikou Trstená (obidve nemocnice sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja).

Zároveň na webstránke https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/prehlad-vakcinacnych-centier-zilinskom-kraji-podla-vakciny-od-17-23-jula.html a  sociálnej sieti ŽSK zverejňujeme a aktualizujeme očkovací rozpis podľa druhov vakcín, dní a časov v jednotlivých vakcinačných centrách, podľa ktorého sa záujemcovia môžu objednať na preferovanú vakcínu.

20. 7. 2021
Dagmar Úradníková, RTVS 

Pani hovorkyňa, môžete mi prosím preveriť či bol dočasný most v Žiline - Vraní ponad Kysucu už opravený alebo sa s opravou ešte ani nezačalo? Bola som na dovolenke a dnes som videla po ňom prechádzať autá, tak neviem. Ďakujem. 

Rekonštrukciu dočasného premostenia vo Vraní plne zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je správcom mosta. Opravu NDS avizovala na letne mesiace júl, resp. august. Keďže nás doposiaľ v tejto veci nekontaktovali, s prácami sa ešte nezačalo, pretože o ich začiatku bude NDS ŽSK vopred informovať.

19. 7. 2021
Veronika Folentová, DENNÍK N 

Dobrý deň prajem,chcela by som vás poprosiť o odpovede na par otázok ohľadne očkovania. V Prešovskej župe očkovali cez víkend v obchodnom dome a stretlo sa to so záujmom.Plánujete niečo podobné - teda očkovanie na iných ako bežných lokalitách?Ak áno, kde, na akých miestach?Poslali by ste mi poprípade harmonogram - kde a kedy a koľko ľudí sú kapacity?Ak nie, prečo?Poprosím vás, poslali by ste mi odpovede do 14. hodiny? Ďakujem pekne. 

Od uplynulej soboty 17. júla sme zatiaľ otvorili možnosť očkovania pre neregistrovaných  vo  Veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline na Rosinskej 4 (športová hala), kde je k dispozícií jednodávková vakcína Janssen (od spoločnosti Johnson&Johnson). Túto možnosť ponúkneme aj počas nadchádzajúcej nedele 25. júla, kedy sa vakcínou Janssen okrem pozvaných môžu dať zaočkovať aj neregistrovaní. Očkovanie bez registrácie sprístupnili od 20. júla až do odvolania aj v Kysuckej nemocnice v Čadci, kde očkujú vakcínou Pfizer. 24. júla budú očkovať okrem objednaných aj neobjednaných v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená (obidve nemocnice sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja).

Záleží nám na tom, aby sa vakcíny dostali aj do menej odľahlých regiónov, ktoré vykazujú nízku zaočkovanosť, preto sme očkovanie pre neregistrovaných rozšírili o ďalšiu možnosť a prakticky denne očkujeme ľudí bez registrácie prostredníctvom výjazdového vakcinačného tímu. Od pondelka 19. júla vyráža každý deň do obcí a  miest vakcinačná linka „VakciZuzka“. Výjazdy plánujeme na týždennej báze spolu so starostami a primátormi. Rozpisy zverejníme na web sídle kraja, ako aj na krajskej sociálnej sieti a informovanosť zabezpečujú aj jednotlivé obce prostredníctvom svojich. Možnosť vakcinácie sme ponúkli zatiaľ v najmenej zaočkovaných obciach, máme vytvorenú mapu zaočkovanosti a podľa toho sa vytvárala aj vakcinačná trasa. Zdravotníci výjazdovej vakcinačnej linky zaočkujú každého záujemcu priamo na mieste, bez nutnosti cestovať, bez registrácie, bez čakania. Aj tu je k dispozícii jednodávková vakcína Janssen. V tomto týždni sú výjazdy vakcinačnej linky naplánované do obcí na Kysuciach, Orave a Liptove. Počas víkendu bude napríklad výjazdová vakcinačná linka v Čadci (sobota 24. júla) a na Orave (nedeľa 25. júla). Počas prvého výjazdu na severe Oravy (pondelok 19.7.) sme zaočkovali 67 ľudí. O deň neskôr v troch kysuckých obciach 74 ľudí.Aktuálne pokračujeme v očkovaní vo všetkých 15 očkovacích centrách, ktoré sú v každom regióne Žilinského samosprávneho kraja. Ich týždenný rozpis pravidelne aktualizujeme podľa vakcín, aby verejnosť vedela kde a čím sa bude očkovať v najbližších dňoch. Rozpis podľa vakcín zverejňujeme na župnej webstránke (https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/prehlad-vakcinacnych-centier-zilinskom-kraji-podla-vakciny-od-17-23-jula.html) a sociálnej sieti https://www.facebook.com/ZilinskyKraj. Ľudia, ktorí majú záujem o očkovanie sa môžu registrovať aj do zoznamu náhradníkov, ktorý je dostupný na webstránkach vakcinačných centier.  

Aktuálne sa teda nesústredíme na nákupné centrá vo  väčších mestách, lebo najväčšie mesto v Žilinskom kraji je Žilina, kde majú ľudia dobrú a jednoduchú dostupnosť vo veľkokapacitnom centre bez  čakania, s vyhradenou očkovacou kójou pre neobjednaných, no počas uplynulej soboty sa prišlo dať zaočkovať len 57 ľudí bez registrácie. Teda z nášho pohľadu vysoko neefektívne. Naša cesta je regionálna dostupnosť a v zásade následne proaktívny prístup na úrovni najslabšie zaočkovaných regiónov. Tam súčasne navnímame dôvody prečo sa ľudia nechcú očkovať, odstránime často bariéru v dostupnosti a čo je našou prídavnou hodnotou sú medici, ktorí robia edukáciu verejnosti a monitorujú dôvody, obavy a často sa práve touto formou dostávame k ľuďom bližšie a odbúravame strach a obavy z očkovania.

19. 7. 2021
Jana Čunderlíková, aktuality.sk 

Dobrý deň,chcela by som poprosiť o nasledujúcu informáciu:Mohli by ste mi poslať zoznam miest aj s presnými adresami, kde sa v rámci vášho kraja testuje PCR, AG alebo  LAMP testami?Prípadne, ak to máte niekde zverejnené, postačí mi link na zdroj. Máte rozdelené, že na  ako mieste nájdu ľudia aké testy (PCR, či AG, či LAMP)?Vopred ďakujem, poprosím o informáciu dnes do 15- tej hodiny.

Zoznam MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST (MOM), ktoré sa nachádzajú v nemocniciach a poliklinikách, ktoré sú priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja + Centrum zdravotnej starostlivosti v Kysuckom Novom Meste (kde je poskytovateľom MOM Žilinský samosprávny kraj).  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311/57 AG aj PCR testovanie

https://www.kysuckanemocnica.sk/aktualne-spravy/632-od-13-7-2021-sa-menia-podmienky-testovania

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, AG testyhttps://www.nsptrstena.sk/product/sk/ag-testovanie-pre-verejnost Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín, Nemocničná 10, AG testy

https://www.donsp.sk/donsp/?page_id=5372

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, AG testy
- Objednávanie na tel. čísle +421 917 135 219 (objednávanie v časoch: pondelok-piatok 10.00-12.00 h.)
- Cena AG testu je 15 eur, testy sa robia počas pracovných dní od 13. do 14. hodiny
- Odberová miestnosť je v areáli nemocnice, pavilón G, 1. poschodie (nad vakcinačným centrom)

Oravská poliklinika v Námestove, Červeného kríža 62/30, AG aj PCR testovanie

https://www.opnam.sk/sk/mobilna-odberove-miesto 

Centrum zdravotnej starostlivosti Kysucké Nové Mesto, Belanského 773/81, AG testy (aktuálne pripravujeme aj PCR testovanie)

https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/mobilne-odberove-miesta/kysucke-nove-mesto/mobilne-odberove-miesto-kysucke-nove-mesto-zilinsky-samospravny-kraj.html?page_id=135937

V ŽSK pôsobia aj ďalšie MOM, ktoré prevádzkujú iní poskytovatelia, nemocnice MZ SR i neštátne zariadenia. Nedisponujeme informáciami, aké druhy testov poskytujú. Ich zoznamy môžete nájsť na webovom sídle ministerstva zdravotníctva (RT-PCR) alebo na portáli e-vuc:

https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria
https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/mobilne-odberove-miesta.html?page_id=135372

16. 7. 2021
Branislav Koscelník, SME 

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informáciu pre MY Žilinské noviny. Má župa zoznam lekárov, ktorí očkujú v ambulanciách? Zaujíma ma okres Žilina a Bytča. Ďakujem za spoluprácu. 

Nedisponujeme presným zoznamom ambulantných lekárov podľa regiónov, ktorí sa chcú zapojiť do  očkovania svojich pacientov. ŽSK je však na 2. mieste v záujme lekárov o  očkovanie v ambulanciách na Slovensku, k dnešnému dňu je to v rámci kraja podľa údajov z MZ SR 80 lekárov.

15. 7. 2021
Jana Čunderlíková, aktuality.sk 

Dobrý deň,nakoľko som z vašej VÚC neobdržala odpovede, posielam otázky ešte raz:chcela by som požiadať o nasledujúcu informáciu v nadväznosti na tlačovú besedu ministra zdravotníctva:Od akého konkrétneho dátumu začne váš kraj očkovať vo vakcinačných centrách aj bez predchádzajúcej registrácie a pozvánky? Aké doklady/ preukazy by určite mali mať so sebou neregistrovaní záujemcovia, aby mohla prebehnúť ich kompletná registrácia priamo na mieste vakcinačného centra? Ako presne to bude vo  vašich vakcinačných centrách fungovať, nakoľko k vám aj naďalej budú chodiť aj registrovaní záujemcovia? Budete mať pre neregistrovaných vyčlenené nejaké konkrétne hodiny počas dňa, alebo môžu chodiť priebežne? Koľko dávok vakcín budete vyčleňovať denne na očkovanie ľudí, ktorí prídu bez registrácie? Môžete poslať zoznam, všetkých vašich vakcinačných centier, kde budete očkovať aj neregistrovaných záujemcovMôžete zaslať harmonogram akou vakcínou sa bude očkovať a ktoré dni (aj neregistrovaných)?Očakávate, že tento krok zvýšiť záujem o očkovanie?Za vašu odpoveď vopred ďakujem, poprosím o dnes do 15- tej hodiny. 

Od akého konkrétneho dátumu začne váš kraj očkovať vo vakcinačných centrách aj bez predchádzajúcej registrácie a pozvánky?
Žilinský kraj začne oficiálne očkovať bez registrácie v  sobotu 17. 7.2021.  

Aké doklady/ preukazy by určite mali mať so sebou neregistrovaní záujemcovia, aby mohla prebehnúť ich kompletná registrácia priamo na mieste vakcinačného centra?
Záujemci o očkovanie by mali mať svoj zdravotný preukaz a  OP.  

Ako presne to bude vo  vašich vakcinačných centrách fungovať, nakoľko k vám aj naďalej budú chodiť aj registrovaní záujemcovia? Budete mať pre neregistrovaných vyčlenené nejaké konkrétne hodiny počas dňa, alebo môžu chodiť priebežne?
Očkovať neregistrovaných záujemcov budeme v daný deň vo  veľkokapacitnom očkovacom centre v Žiline. Pre takýchto očkovancov bude počas celého dňa vyčlenená samostatná očkovacia kója. V tejto kóji sa bude očkovať súbežne s kójou pre registrovaných očkovancov.  

Koľko dávok vakcín budete vyčleňovať denne na očkovanie ľudí, ktorí prídu bez registrácie?
Pre neregistrovaných očkovancov sme vyčlenili 300 vakcinačných dávok. Počet bol stanovený na základe časových a kapacitných možností očkovacieho tímu v jednej kóji.  

Môžete poslať zoznam, všetkých vašich vakcinačných centier, kde budete očkovať aj neregistrovaných záujemcov?
VKOC Rosinská cesta 4, Žilina, v sobotu 17. 7. 2021 čase 8.00 – 17.00 hod, vakcína Janssen.  Ďalšie týždne budeme riešiť individuálne. V blízkom čase zvažujeme zaviesť v každom očkovacom centre jeden deň vyhradený pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie. Momentálne prebiehajú procesy pre pilotné spustenie v  očkovacom centre v Trstenej.

Môžete zaslať harmonogram akou vakcínou sa bude očkovať a ktoré dni (aj neregistrovaných)?Viď vyššie. Očakávate, že tento krok zvýšiť záujem o očkovanie?
Veríme, že aj takýto krok zvýši záujem najmä tých, ktorí sa z rôznych dôvodov odmietali ci nedokázali registrovať. Je náročné v tejto fáze predpokladať, ako bude miesto vyťažené. Situáciu budeme sledovať a na základe záujmu verejnosti zvolíme ďalší postup

14. 7. 2021
Klára Gajdošová, MY Turčianske noviny 

Dobrý deň pani Lašová. Po telefonickom dohovore posielam otázočky. Ak môžete zistiť - koľko lekárov prejavilo záujem očkovať v rámci svojich ambulancií v Turčianskom regióne - t.j. okres Martin, okres Turčianske TepliceTo mi nakoniec stačí. Ďakujem. 

V ŽSK v súčasnosti máme 80 lekárov, ktorí budú očkovať vo  svojich ambulanciách.Deväť z nich pôsobí na Turci.Zaočkovanosť v Turci je nasledovná (a veľmi dobrá): Trenčianske Teplice - 37 %, Martin - 38 %

13. 7. 2021
Radoslav Blažek, MY Kysuce 

Dobrý deň,obraciam sa na Vás s  prosbou o informácie pre týždenník MY Kysuce. Potreboval by som odpovede, stanoviská na tému očkovania. Prosím Vás, viete mi odpovedať do piatka 10. h (kvôli uzávierke)?OtázkyKysuce patria medzi najmenej zaočkované regióny na Slovensku (okres Čadca je dvomi dávkami najmenej zaočkovanými). Aké sú podľa vás príčiny - čo vidíte za touto negatívnou štatistikou? Očkovať už môžu aj všeobecní lekári. Koľko všeobecných lekárov z okresu Čadca a okresu Kysucké Nové Mesto bude očkovať vo svojej ambulancii? Je ich menej - viac oproti iným regiónom? (Orava, Turiec), ZA a okolie, Liptov?Župa v spolupráci s  obcami organizovala očkovanie priamo v obciach/mestách. Koľko ľudí bolo takto zaočkovaných?Plánujete ešte očkovať v teréne? Ak áno, kedy a kde konkrétne? Ďakujem pekne.
Kysuce patria medzi najmenej zaočkované regióny na Slovensku (okres Čadca je dvomi dávkami najmenej zaočkovanými).

Aké sú podľa vás príčiny - čo vidíte za touto negatívnou štatistikou?
Zaočkovanosť na Kysuciach je aktuálne 28%, čo je však stále viac ako v Revúcej, Kežmarku alebo Gelnici, preto považujeme za dôležité realizovať podpornú kampaň na celom území Slovenska. Domnievame sa, že dôvodom nižšieho záujmu o očkovanie v  začiatkoch bola aj dostupnosť k objednaniu do národného systému z iných krajov. Možnosť výberu veľkého počtu vakcinačných miest spôsobila nárast počtu očkovaných ľudí mimo regiónu Kysúc a následné výrazné predlžovanie čakacích lehôt pre domácich obyvateľov vo vakcinačnom centre na Kysuciach. Značný vplyv má aj antivakcinačná kampaň a nedôvera v benefity očkovania ako takého. Na tému vakcinácie je potrebné viesť odbornú diskusiu, v ktorej profesionálna verejnosť musí pozitívne pôsobiť na obyvateľov a odstraňovať mýty a bariéry vedúce k odmietaniu vakcinácie. Súčasne môžu napomáhať aj dobré príklady a podpora očkovania zo strany miest a obcí.  Snaha by mala byť generovaná aj od všeobecných lekárov, ktorí sú pre pacientov dôveryhodným zdrojom informácií pre podporu očkovania. Očkovať už môžu aj všeobecní lekári.

Koľko všeobecných lekárov z okresu Čadca a okresu Kysucké Nové Mesto bude očkovať vo svojej ambulancii?
Je ich menej - viac oproti iným regiónom? (Orava, Turiec), ZA a okolie, Liptov?Nedisponujeme presným zoznamom ambulantných lekárov podľa regiónov, ktorí sa chcú zapojiť do očkovania svojich pacientov.
ŽSK je však na  2. mieste v záujme lekárov o očkovanie v ambulanciách na Slovensku, k dnešnému dňu je to v rámci kraja 80 lekárov.  Župa v spolupráci s  obcami organizovala očkovanie priamo v obciach/mestách.

Koľko ľudí bolo takto zaočkovaných?
Prvé výjazdové očkovania sme organizovali práve na  Kysuciach, a to primárne v okrajových, horšie dostupných obciach. Zaočkovali sme takto viac než 3 000 ľudí, najmä seniorov a ich sprievod. Rovnako tak  organizujeme očkovanie aj vo firmách, čo tiež veľmi výrazne napomáha zvýšiť očkovanosť. 

Plánujete ešte očkovať v teréne? Ak áno, kedy a kde konkrétne?
Áno, vynasnažíme sa o výraznú podporu v nedostatočne očkovaných mestách a obciach. Ďalším krokom župy je spustiť vakcinačnú linku priamo do najmenej zaočkovaných obcí. Linka pod názvom VakciZuzka bude očkovať všetkých bez nutnosti registrácie a mala by začať fungovať od pondelka budúceho týždňa. Očkovacie výjazdy sa plánujú napríklad do Novej Bystrice, Lodna, Klubiny, Svrčinovca, Čierneho, Skalitého, ale i Čadce a Krásna nad Kysucou a budú včas zverejnené na  sociálnej sieti kraja a web sídle.

12. 7. 2021
Simona Parížeková, zoznam.sk 

Dobrý deň som redaktorka portálu zoznam.sk, rada by som sa informovala o stave mostu na  Oravskou priehradou, údajne má dôjsť k rekonštrukcii tohto mosta. Je vypísané výberové konanie, poprípade ak už bolo, kto toto výberové konanie vyhral? Na kedy je naplánovaná rekonštrukcia mosta a ako dlho by mala trvať. Aké je stanovisko statika k tomuto mostu. Vydrží most nápor do začiatku rekonštrukcie? Strhne sa celý most a preprava sa bude musieť odkloniť? Rekonštruoval sa tento most už predtým? Má už Žilinský samosprávny kraj posudok o stave mosta ak áno s  akým výsledkom dopadol. A koľko by mala rekonštrukcia stáť? 

Žilinský samosprávny kraj má v majetku a v správe cesty II. a III. triedy v regióne. Na základe Vášho popisu sa domnievame, že ide o MO 7628 na ceste III. triedy  č. 2273 ponad Oravskú priehradu. Ak ste mali na mysli most na ceste I/78, ktorý sa nachádza v  blízkosti Oravskej priehrady, je potrebné sa obrátiť na Slovenskú správu ciest, IVSC Žilina. K cestám I. triedy nemáme kompetencie. Na mostnom objekte v správe ŽSK bola vykonaná v roku 2020 diagnostika spolu so stanovením skutočnej zaťažiteľnosti. Na základe záverov diagnostiky bol stanovený aktuálny stavebno-technický stav mostného objektu ako VI. – veľmi zlý. Na základe odporúčaní odborníkov sa pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá by zahŕňala kompletnú výmenu nosnej konštrukcie spolu so sanáciou spodnej stavby. Dňa 19/05/2021 bola podpísaná zmluva (20/05/2021 zverejnená) na zhotoviteľa PD.  Podrobnejšie detaily k realizovaniu stavby budeme vedieť po dopracovaní PD, kedy budeme mať presnejší odhad potrebných financií a spôsob realizácie. Odhadnúť predpokladaný začiatok  stavebných prác je veľmi ťažké, nakoľko sme len začiatku spracovávania PD, nevieme dopredu určiť, koľko bude trvať stavebné konanie (ktoré môže trvať od 3 mesiacov až po niekoľko rokov). Dobu realizácie môžeme predpokladať minimálne na jednu stavebnú sezónu.  Keďže existujúca nosná konštrukcia nedovoľuje z hľadiska statiky realizáciu po poloviciach, bude nutné realizovať stavebné práce pri úplnej uzávierke a presmerovať dopravu na obchádzkovú trasu.  Konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa v  obmedzenej miere základné podmienky kladené v súčasnosti platnými normami a  predpismi ohľadne bezpečnosti premávky na mostných objektoch. V súčasnosti prebieha proces usporiadania cestnej siete – cestu III. triedy (ktorej súčasťou je aj predmetný mostný objekt), chceme preklasifikovať z cesty III. triedy na cestu II. triedy. V takom prípade bude možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.  

Dobrý deň, čo presne znamená, že sa nachádza v VI. kategórií, aké kritéria pri tejto kategórií sú? Kedy aspoň približne plánujete výstavbu? 

Ako uvádzam v odpovedi, aktuálne už pracujeme na príprave PD. Samotnému začiatku stavby však predchádza množstvo ďalších procesov a  úkonov, pri ktorých nie sme schopní odhadnúť ich trvanie, preto v tejto fáze nie je možné stanoviť pevný termín.Stavebno-technický stav mostných objektov sa diagnostikuje v  rámci 7-miestnej stupnice, od stupňa I. – veľmi dobrý až po stupeň VII. – havarijný. Dotknutý most je zaradený v stupni VI. a môže sa využívať.  Vysvetlenie jednotlivých stupňov  (podľa TP 060):

I. bezchybný - Nové mosty alebo staršie mosty bez akýchkoľvek skrytých alebo zjavných porúch,
II. veľmi dobrý - Len vzhľadové poruchy, ktoré neovplyvňujú zaťažiteľnosť ani životnosť mosta,
III. dobrý - Väčšie poruchy neovplyvňujúce zaťažiteľnosť, ale znižujúce životnosť mosta,
IV. uspokojivý - Poruchy, ktoré nemajú okamžitý nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mosta, ale môžu ju ovplyvniť v budúcnosti,
V. zlý - Poruchy znižujúce zaťažiteľnosť mosta ale odstrániteľné bez väčších zásahov,
VI. veľmi zlý - Poruchy ovplyvňujúce zaťažiteľnosť mosta odstrániteľné výmenou alebo doplnením chýbajúcich častí,
VII. havarijný - Stav porúch je na hranici havárie, vyžaduje okamžité opatrenia ( uzavretie mosta, zosilnenie)

 

 

12. 7. 2021
František Kekely, My Kysuce 

Pekný deň prajem,moje meno je František Kekely a pracujem aj ako redaktor regionálnych novín (MY Kysuce, prípadne MY Žilina...). Chcel by som sa Vás opýtať na plánovanú cyklotrasu, ktorá by si mala napojiť na už existujúcu z  Bystríc, Krásna nad Kysucou a pokračovať ďalej do Žiliny. Aktuálne tuším končí v obci Dunajov. Vedeli by ste mi povedať, kedy táto cyklotrasa bude viesť až do Žiliny alebo je to zatiaľ veľmi ťažko odhadnúť? V akej fázy sú prípravy, plány, respektíve, čo ich najviac brzdí (myslím, že podľa pôvodných plánov už mala byť hotová)? Prosím, ak by sa dalo odpovedať do zajtra, resp. stredy ráno.Za prípadné odpovede vopred veľmi pekne ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj vypracoval technickú štúdiu Kysuckej cyklotrasy v trase úsek Dunajov – Žilina (Hrad Budatín) v celkovej dĺžke cca 17 km v roku 2019. Na základe tejto štúdie pokračuje v spracovaní ďalších stupňoch projektovej dokumentácie Združenie obcí na tejto trase. V roku 2020  bola podpísaná zmluva o združení finančných prostriedkov na projektovú prípravu medzi ŽSK a Združením obcí, kde ŽSK poskytol na túto činnosť 20 000 eur. Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia na územné rozhodnutie. Predpoklad začiatku realizácie tejto stavby je v tomto štádiu veľmi ťažké odhadnúť, nakoľko samotnej realizácii stavby predchádza ešte množstvo procesov, ktoré je nevyhnuté vykonať (napr. vydanie územného rozhodnutia, následne majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou, vydanie stavebného povolenia atď...). O územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj o poskytnutie finančných zdrojov z fondov EÚ na realizáciu stavby by malo žiadať Združenie obcí

9. 7. 2021
Jakub Łoginow, Denník N, Dziennik Gazety Prawnej a portálu TatrySkate 

Dobrý deň,Podľa výsledkov rokovania na videokonferencií medzi vedením Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva, ktoré sa konali vo februári, na začiatku leta mala byť z poľskej aj slovenskej strany zavedená linka, ktorá bude kopírovať trasu pôvodnej cezhraničnej autobusovej linky Bukowina Tatrzańska - Zakopané - Suchá Hora - Oravice - Zuberec - Roháče/Spálená - Zuberec - Oravský Podzámok - Dolný Kubín. Máme už rozbehnutú letnú turistickú sezónu, a sľúbené spojenia stále ešte neexistujú. Podľa pôvodných informácií, ktoré poskytol Žilinský kraj, úrad Žilinského kraja vraj zaviedol svoju časť linky a zlyhalo Malopoľské vojvodstvo, ktoré teraz musí prispôsobiť svoju linku k slovenským spojom a  zabezpečiť plynulý prestup cestujúcich na štátnej hranici. Avšak pozerám sa do  vyhľadávača spojov www.cp.sk a tam žiadne priame spojenie na úseku Suchá Hora - Oravice a Oravice - Zverovka chata alebo Zuberec, Brestová neexistuje, čo je dosť znepokojujúce, pretože tieto spojenia sú potrebné aj pre vnútroštátne cesty, o čom nám stále píšu naši čitatelia. Pôvodnú poľsku linku financuvanu úplne aj na slovenským úseku využívali aj obyvatelia Suchej Hory na dopravu do  práce v Dolným Kubíne či dovolenkári ubytovaní v Oraviciach, ktorí tým spôsobom sa po rokoch nefungovania verejnej dopravy vôbec mohli dostať na turistický chodník v oblasti Roháčov. 

1. Otázka znie, či táto priama linka Suchá Hora - Oravice - Roháčska dolina - Dolný Kubín bola zavedená a normálne premáva ale jednoducho nie je ešte vo vyhľadávaču (v takom prípade - kedy bude zavedená do cp.sk), alebo bola iba pripravená, ale s jej spustením sa čaká do momentu, až svoju linku zavedie Malopoľské vojvodstvo?
2. Či konečne už bolo dohodnuté priestupove miesto slovenského aj poľského autobusu? Pamätám si, že už v roku 2017 bol s tým problém, že keď poľska strana povie "zastávka na  štátnej hranici" tak myslí tým fizycku hranicu tam kde Malopoľsko zaviedlo v roku 2018 svoju zastávku Chocholów granica, a keď slovenska strana povie "zastavka na štátnej hranici" tak myslí tým existujúcu slovensku zastávku "Suchá Hora štátna hranica", ktorá však na štátnej hranici nie je, je vzdálená až 400 metrov a nachádza sa pri bývalom hraničnom priechode. Pásová a colná kontrola sa však pred vstupom do EÚ odohrávala nie na  štátnej hranice, ale 400 metrov ďalej už na území Slovenska. Preto keď má byť konečná zastávka poľských spojov Chocholów granica a slovenských Suchá Hora štátna hranica tak to jednoducho nebude fungovať, pretože sa spoje nestretnú a  cestujúci by museli ísť 400 metrov pešo cestou podĺž ktorej neexistuje chodník. Tak ako to bude riešené, Žilinský kraj zriadi dodatočnú zastávku pri samotnej hranice, alebo bude autobus zachádzať tie 2 metre ďalej na poľsku zastávku, alebo ešte inak?
3. Sú už nejaké aspoň predbežné termíny, kedy sa tento systém spustí a či plánuje sa nejaké oficiálne podujatie - otvorenie linky sa účasťou Pani Predsedníčky Eriky Jurinovej a  marszałka Witolda Kozlowského? 

K tomu ešte pridám, že je to pre všetkých pochopiteľne, že niektoré veci zmeškali kvôli covidu a  informačného chaosu v otázke otvárania a zatvárania hraníc. Tak že samotné komplikácie a oneskorenie sú pochopiteľne a čitatelia - cestujúci, ktorí má v  tejto veci oslovujú, prevažne chápu že to nezačalo fungovať hneď 15 júna, avšak všetkým chyba to, že na stránke Žilinského kraja nie sú žiadne oznamy o  aktuálnym stave prác nad cezhraničnou linkou ani žiadna informácia pre  cestujúcich, že to bude neskoršie ako sa pôvodne plánovalo a v akom obsahu. Na stránke Malopoľského vojvodstva bola informácia o výsledkoch rokovania Witolda Kozlowského a Eriky Jurinovej, na stránke ŽSK nie a preto nás stále čitatelia / cestujúci oslovujú s otázkou, ako s tým a prečo tento rok nemôžu cestovať tak ako minulý rok. V Denníku N sme nedávno písali o tom, že uzavretie malých hraničných priechodov sa nevzťahuje na chodcov, že aj keď tu bolo betonove zátarasy tak to vôbec nevadí v spustení z dvoch strán poľskej aj slovenskej linky, tiež som o týchto cezhraničných linkách v článku spomenul:https://dennikn.sk/2460101/uzavretie-hranic-sa-nevztahuje-na-chodcov-schengen-stale-plati-v-tatrach-aj-petrzalke/ Pretože už máme dávno rozbehnutú letnú sezónu a otázka hraníc je teraz stále top, budem vďačný za odpoveď na začiatku najbližšieho týždňa. Okrem Denníka N, bude informácia podaná aj na stránke www.tatryskate.eú a na stránke FB "Občianska iniciatíva Poľsko-Slovensko-autobusy", ktorá sa primárne venuje otázke cezhraničných autobusových spojov pomedzi Oravou a Poľskom.   Vo februári 2021 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva formou videokonferencie o cezhraničnom prepojení medzi regiónmi, najmä s ohľadom na obsluhu regiónov ako atraktívnych turistických oblastí. Z rokovania vyplynulo, že slovenská legislatíva neumožňuje financovať spoje poľského dopravcu bez verejného obstarávania a  medzinárodnú dopravu, navyše turistickú, zahrnúť do zmluvy o službách vo  verejnom záujme. Spoločne sa však dohodlo, že obe strany s dopravcami vyrokujú nadväznosť spojov a bezpečný prestup turistov. Na rokovaní neboli dohodnuté žiadne konkrétne termíny, pretože v čase rokovania bola poľská strana v štádiu vyhlásenia verejného obstarávania na nového dopravcu, čiže v tom čase ešte ani nebolo možné s dopravcom rokovať. Poľský dopravca Eurozebra, s. r. o., ktorý trasy pôvodne prevádzkoval, skončil prevádzku tejto linky ku dňu 30. 3. 2021 a nový ešte nebol v čase rokovania vysúťažený. Na rokovaní sa hľadali možnosti prepojenia poľskej linky Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów so slovenskou linkou Suchá Hora - Trstená, ako aj riešenie plynulého a bezpečného prestupu cestujúcich na štátnej hranici SR/PL.  Dňa 24. 4. 2021 sme odoslali poľskej strane zosúladené spoje slovenského dopravcu ARRIVA Liorbus, a. s. so spojmi poľskej linky Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów. Od 13.06. 2021 slovenský dopravca ARRIVA Liorbus, a. s., predĺžil spoje až po štátnu hranicu Chocholow/Suchá hora. Dňa 14. 6.2021 sme dostali informáciu, že poľský dopravca spoje nezaviedol. Preto sme poľskému dopravcovi poslali žiadosť o rokovanie, týkajúce sa plynulého a bezpečného prestupu cestujúcich na štátnej hranici. Keďže sa doteraz toto rokovanie neuskutočnilo, je predčasné hovoriť o tom, akým spôsobom bude prestup cestujúcich zabezpečený. V súčasnosti sa medzi oboma stranami, teda medzi Žilinským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom, plánuje podpis Zámeru o spolupráci pri zabezpečení nadväzných spojov a plynulom prestupe cestujúcich na štátnej hranici na linke Chochołów / Suchá Hora. Linka Suchá Hora - Trstená slúži prednostne na dochádzku do zamestnania a škôl slovenských obyvateľov. Primárne ju teda nemožno považovať za turistickú linku, ale je službou vo  verejnom záujme najmä pre obyvateľov Žilinského kraja, napriek tomu však Žilinský kraj chce zohľadniť potreby turistov odkázaných na verejnú dopravu. Žilinský samosprávny kraj rovnako neeviduje požiadavku o takúto linku, ani sťažnosti, že nie je zo strany poľského dopravcu ešte spustená. Túto linku pôvodne požadovalo Malopoľské vojvodstvo. Žilinský samosprávny kraj mu v tejto veci poskytuje maximálnu súčinnosť a komunikuje od samého začiatku riešenia veci so  svojím zmluvným dopravcom na úprave trasy tak, aby vyšiel v ústrety všetkým potenciálnym turistom na oboch stranách hranice

8. 7. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk

Dobrý deň, pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:
- kedy je predpokladaný dátum spustenia možnosti očkovanie vakcínou Janssen v kraji?
- ktoré očkovacie centrá budú poskytovať túto možnosť?
- pôjde stále o  očkovanie jednou dávkou?
- aký počet vakcín Janssen má Žilinský samosprávny kraj aktuálne k dispozícii, alebo budem mať k dispozícii pri začiatku očkovania?
- prípadne iné informácie
- kedy je predpokladaný dátum spustenia možnosti očkovanie vakcínou Janssen v kraji?

Vakcínou Janssen kraj začal očkovať v minulom týždni vo VKOC v Žiline. Používať vakcínu bude i pripravovaná vakcinačná linka pre  neregistrovaných očkovancov, ktorej výjazdy do obcí plánuje Žilinský kraj spustiť v budúcom týždni. Vakcínu Janssen plánujeme tiež použiť pre očkovanie pri výjazdových očkovaniach vo firmách.

- ktoré očkovacie centrá budú poskytovať túto možnosť?

Odpoveď viď vyššie.

- pôjde stále o  očkovanie jednou dávkou?

Áno, ide o jednodávkovú vakcínu.

- aký počet vakcín Janssen má Žilinský samosprávny kraj aktuálne k dispozícii, alebo budem mať k dispozícii pri začiatku očkovania?

ŽSK disponuje dostatkom všetkých vakcín, ktoré sú distribuované zo strany MZ SR podľa potreby. K 13.7. mal kraj k dispozícii 3000 dávok vakcíny Janssen, pričom k tomuto dňu vyočkoval 2200 dávok, preto má momentálne prebytok tejto očkovacej látky.

7. 7. 2021
Petra Lániková, vZdravotnictve.sk/SITA
 

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, koľkých ľudí vo vašom očkovacom centre denne zaočkujete vakcínou Sputnik V. Tiež by som rada vedela, kedy máte aktuálne naplánovaný posledný termín podania prvej dávky vakcíny Sputnik V, prípadne kedy má posledný naplánovaný termín podania druhej dávky.Vopred ďakujem za odpovede, poprosím dnes do 15:00.

Počas pracovných dní zaočkujeme vakcínou Sputnik V približne 140 občanov denne. Danou vakcínou očkujeme pacientov aj počas víkendov. Kapacity tieto dni navyšujeme na 200 občanov denne. Očkovanie prvou dávkou Sputnik V ukončíme ku koncu mesiaca júl. Očkovanie druhými dávkami budeme uzatvárať tri týždne po ukončení vakcinácie prvou dávkou. Zatiaľ neregistrujeme žiadnu vážnu nežiadúcu reakciu na vakcínu Sputnik V

7. 7. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk

Dobrý deň, pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie k medializovanej možnosti očkovania aj bez registrácie v čakárni:
- V ktorých očkovacích centrách v kraji sa bude možné zaočkovať bez registrácie v čakárni?
- Akými očkovacími látkami sa aktuálne očkuje v Žilinskom kraji?
Ďakujem. 

V ktorých očkovacích centrách v kraji sa bude možné zaočkovať bez registrácie v čakárni?

Žilinský samosprávny kraj nateraz nebude očkovať bez registrácie v žiadnom očkovacom centre, nakoľko je to mimoriadne administratívne  a technicky náročné. Je dôležité si uvedomiť, že vakcinačné centrá majú svoje vakcinačné kapacity a  počty vakcín alokované na daný deň. Množstvo vakcín si centrá určujú na základe počtu oficiálne prihlásených, ktorým systém pridelí konkrétne miesto a  termín.  Občania, ktorí sa nechcú registrovať cez národný systém čakárne, môžu využiť registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý vedie väčšina vakcinačných centier v ŽSK. Občanov z tohto zoznamu kontaktujú administratívni pracovníci len v prípade, že sa uvoľní miesto na očkovanie po niekom, kto svoj pridelený termín nevyužil. Nemôže sa tak stať, že občan príde do centra a nebude zaočkovaný, čo hrozí v súčasnosti, keď záujemci o očkovanie prichádzajú do centier celkom neohlásení.

Župa pre neregistrovaných očkovancov pripravuje výjazdové očkovanie do miest a obcí, ktoré bude prebiehať po dohode so samosprávami, očkovať sa na nich bude jednodávkovou vakcínou Janssen. 

- Akými očkovacími látkami sa aktuálne očkuje v Žilinskom kraji?

  • Pfizer/BioNTec
  • Moderna
  • Sputnik – len Epidemiologická ambulancia v Žiline
  • AstraZeneca - len druhá dávka
  • Jansen

6. 7. 2021
Veronika Folentová, DENNÍK N

Dobrý deň prajem, chcela by som vás poprosiť o odpovede na par otázok: 
BSK začal očkovať aj ľudí bez pozvánky po tom, čo im neprišlo 20% pozvaných. Plánujete to aj vy vo svojich očkovacích centrách?
Koľko ich u vás ešte funguje?
Dokedy bude podlá vás efektívne ich prevádzkovať? Kedy zvažujete, že by ste ich zatvorili? 

1. Aj našom VKOC ŽSK v Žiline rovnako evidujeme, že približne 20% pozvaných ľudí na očkovanie neprichádza. Preto sa aj my plynule snažíme umožniť vakcináciu každému, kto má záujem a ohlási sa buď telefonicky alebo sa dostaví aj priamo na VKOC.Rovnako tak postupujú aj ostatné vakcinačné centrá v  Žilinskom kraji, pretože „turistika“ ľudí medzi vakcinačnými miestami, mestami a krajmi stále pretrváva. Naším cieľom je poskytnúť možnosť zaočkovať sa rýchlo a dostupne pre každého, preto žiadnych záujemcov neodmietame.

2. V súčasnosti sa v kraji očkuje v 15 vakcinačných centrách, z toho v jednom veľkokapacitnom centre a jednej Epidemiologickej ambulancii v Žiline. Máme tiež sedem výjazdových očkovacích skupín (VOS) zriadených pri nemocniciach a jednu mobilnú očkovaciu jednotku (MOJ). Všetky fungujú v  naplánovaných harmonogramoch.

 

3. Veľkokapacitné centrum a  Epidemiologickú ambulanciu v Žiline budeme prevádzkovať do doby uspokojenia všetkých záujemcov, ktorí sú zaregistrovaní v  čakárni a súčasne pre potreby preočkovania 2. dávkou, resp. v prípade masívnejšej potreby vakcinácie novoočkovancov. Rovnako kraj bude postupovať pri zabezpečení činnosti mobilnej očkovacej jednotky do doby, kým nezaočkujeme všetkých záujemcov z radu imobilných občanov, a nenaplníme požiadavky na  očkovanie od miest, obcí alebo firiem.


5. 7. 2021
Ľubomír Chochula, Mestské noviny

Dobrý deň, prosím Vás o aktuálne oficiálne informácie o budúcom cykloprepojení Vrútok so Strečnom, píšem o tom článok do nášho mesačníka Mestské noviny (z Martina).
Otázky na  predsedníčku ŽSK:
1.) Aká je aktuálna situácia? Po kladnom rozhodnutí EIA sa malo požiadať o územné rozhodnutie, potom malo nasledovať stavebné konanie, vysporiadanie pozemkov a zabezpečovanie financií na samotnú realizáciu projektu. Ako chce župa riešiť problém s  chatármi v osade Jánošíkovo, ktorí žiadajú iné trasovanie. Ako to ovplyvní celý proces?
2.) Ide o finančne veľmi náročný projekt. O akú vysokú investíciu by išlo a bolo by to financované z eurofondov?
3.) Dá sa odhadnúť, kedy by sa mohlo začať stavať?
Ďakujem.

1.) Aká je aktuálna situácia? Po kladnom rozhodnutí EIA sa malo požiadať o územné rozhodnutie, potom malo nasledovať stavebné konanie, vysporiadanie pozemkov a zabezpečovanie financií na samotnú realizáciu projektu. Ako chce župa riešiť problém s chatármi v osade Jánošíkovo, ktorí žiadajú iné trasovanie. Ako to ovplyvní celý proces?
Po vydaní právoplatného záverečného stanoviska EIA v januári 2020 Žilinský samosprávny kraj požiadal o vydanie územného rozhodnutia na  príslušnom stavebnom úrade. Oznámenie o začatí územného konania však stavebný úrad nateraz nevydal, nakoľko je vydaný nesúhlas obce Nezbudská Lúčka k dokumentácii na územné rozhodnutie. Vec je v súčasnosti v riešení na stavebnom úrade. Čo sa týka petície chatárov z chatovej osady Jánošíkovo, tá bola riešená ešte v minulom roku. Sťažovateľom bolo jasne vysvetlené listom a  potom aj priamo na mieste, že trasa cyklochodníka nevedie osadou, ale je naprojektovaná v území pod ňou, teda medzi riekou Váh a chatovou osadou, a to po pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým má ŽSK uzatvorenú nájomnú zmluvu už od roku 2019. Domnievame sa tiež, že ich ďalšie výhrady k ochrane životného prostredia uspokojivo vyriešilo  posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA), ktorého proces trval päť rokov a boli do neho zapojené všetky relevantné subjekty.  Iné ako navrhnuté trasovanie je už v súčasnej fáze vylúčené. Cyklotrasa bola schválená v územnom pláne ŽSK ako verejnoprospešná stavba a  počas procesu EIA (trval takmer 5 rokov) nebola vznesená žiadna požiadavka na  to, aby trasa neviedla pod chatovou osadou, resp. cez obec Nezbudská Lúčka.  Žilinský kraj intenzívne komunikoval aj s obcou Nezbudská Lúčka, niekoľkokrát upravoval trasovanie cyklochodníka podľa požiadaviek obce, aby vyhovel všetkým námietkam. Vybudovanie cyklotrasy malo v obci vyriešiť mnohé kolízne situácie, ktoré tam už dnes vznikajú, preto je ich stanovisko pre nás nepochopiteľné. Všetko aktuálne závisí od stavebného úradu, ako sa vysporiada s pripomienkami týchto subjektov.

2.) Ide o finančne veľmi náročný projekt. O akú vysokú investíciu by išlo a bolo by to financované z eurofondov?
Žilinský samosprávny kraj chce na výstavbu využiť prostriedky z fondov EÚ, a to z nového programového obdobia. Odhadovaný rozpočet je niekoľko miliónov eur. 

3.) Dá sa odhadnúť, kedy by sa mohlo začať stavať?
Aktuálne nevieme odpovedať na Vašu otázku. Ďalšie kroky sú momentálne v kompetencii stavebného úradu, kde je podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia od minulého roka. Nie je to bežná situácia pri územných konaniach a stavebný úrad musí preveriť viacero informácii, aby rozhodnutie prijal. Na základe neho potom Žilinský kraj zvolí ďalší postup vo veci.

1.7. 2021
Ria Gehrerová, DENNÍK N

 

Dobrý deň, zisťujem, či sa lekári stretávajú s tým, že od nich pacienti chcú, aby im vydali očkovací certifikát aj v prípade, že neboli zaočkovaní. Prípadne, či sa nestretávajú s  požiadavkami, aby ich zaočkovali len "naoko", teda že očkovaciu látku im nevpichnú do pleca, ale ju vylejú. Pýtam sa na to, lebo sa nám do redakcie ozvala jedna lekárka, ktorá vravela, že má s takýmito požiadavkami skúsenosť. Registrujete takéto podnety? Tiež by som sa chcela spýtať, či je možné potrestať lekára, ktorý by takéto falošné potvrdenie vydal. Ak áno, aký trest mu hrozí? Vďaka za info.

Doteraz sme nezaregistrovali takýto podnet od lekárov ani z  vakcinačných centier. Pokiaľ sa tak deje, je to konanie, ktoré hraničí s  trestnoprávnou zodpovednosťou zdravotníckych pracovníkov, ako aj očkovancov, ktorí lekárov k takémuto konaniu navádzajú. Vzhľadom na veľmi dôkladné zaznamenávanie trasy vakcín vo  vakcinačných centrách, ktoré sú dnes v systéme, nevidíme priestor na takéto možnosti, no vzhľadom na vami prezentované informácie budeme s vakcinačnými centrami i lekármi , ktorí sú v systéme poskytovania vakcinácie komunikovať a  dôrazne upozorňovať na následky takéhoto konania. V prípade, že sa podľa pacienta také niečo udialo a má objektívne dokázateľné podozrenie, je namieste, aby podal podnet na Úrad pre  dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý rieši prípady nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Popísaný postup ošetruje viacero právnych ustanovení. V prvom rade ide o trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie. V zmysle zákona, osoba, ktorá „falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci“, môže byť potrestaná odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 79 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z. z. o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný viesť  zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu. Podľa § 21 ods.  5 zákona č.  576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a  čitateľný. Orgán príslušný na vydanie povolenia (podľa druhu ambulancie: MZ SR,  samosprávny kraj, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) vykonáva dozor nad plnením povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t. aj nad  povinnosťou viesť zdravotnú dokumentáciu v  súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Pokuta za porušenie povinnosti uvedenej v § 79 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je do 9 958 eur. Musím však konštatovať, že ide o vážny precedens pre  spoločnosť a hlavne zdravotnícku verejnosť a verím, že pravosť slov lekárky nebude potvrdená. Pacient si môže overiť stav po zaočkovaní vyšetrením prítomnosti protilátok na covid-19 v krvných testoch po uplynutí stanoveného času od vakcinácie.

29. 6. 2021
Janka Kolembusová, Moje Kysuce
 

Dobrý deň, Dňa 1.7.2021 sa menia pravidlá, zrušená bude prevažná časť testovacích miest. Viete už ktoré odberné miesta ostávajú v okrese Čadca a KNM a ako bude prebiehať testovanie v  prípade, že bude občan potrebovať výsledok testu? Ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj chce zachovať testovacie kapacity pre potreby obyvateľov vo všetkých regiónoch pri svojich nemocniciach a  centrách zdravotnej starostlivosti tak, aby testovanie bolo dostupné a rýchle.V regióne Kysúc bude prevádzkovať mobilné odberové miesto na  PCR aj Ag testovanie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Na stránke nemocnice nájdu všetci záujemci zverejnené ordinačné hodiny a po novom aj podmienky upravujúce platby pre samoplatcov. Odbor zdravotníctva ŽSK bude už v budúcom týždni znova uvádzať do prevádzky aj MOM pre PCR / AG testovanie v Kysuckom Novom Meste pri centre zdravotnej starostlivosti.Ordinačné hodiny a cenník budú zverejnené na stránke ŽSK a  požiadame aj mestá Čadca a Kysucké Nové Meste o zverejnenie informácií na  mestských webstránkach, aby sa občania oboznámili so všetkými podmienkami. Testovanie v oboch odberových miestach bude prebiehať nielen pre samoplatcov, ale aj pre pacientov objednaných cez corona.gov.sk pre odbery hradené zo zdravotného poistenia podľa aktuálne platných indikácií. V súčasnosti riešime administratívne úkony potrebné pre  nastavenie systému testovania v nových podmienkach, avšak samotné testovanie bude prebiehať podobne ako v pôvodnom režime. Objednať sa teda bude možné cez corona.gov.sk na antigénový test, ktorý bude vyhodnotený priamo na mieste do 15 minút, alebo na PCR test, ktorý bude následne vyšetrený v laboratóriu s  výsledkom na nasledujúci deň.Uvedené údaje sa týkajú testovacích kapacít, ktoré bude zriaďovať Žilinský samosprávny kraj, teda dve MOM – poliklinika KNM a Nemocnica Čadca. Sieť je však rozšírená aj o súkromné mobilné odberové miesta. Spolu by malo byť v regióne Kysúc sedem mobilných odberových miest.Presný rozpis na uvedenom linku, viď nižšie:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Moznosti-komercneho-antigenoveho-testovania

25. 6. 2021
Matej Kyba, Tlačová agentúra SITA

Dobrý deň,chcem sa spýtať, či počas včerajšieho večera zasiahli územie spadajúce pod Žilinský samosprávny kraj nejaké búrky a či evidujete nejaké škody spôsobené počasím. Vieme, že neďaleko česko-slovenských hraníc sa na Hodonínsku a Břeclavsku vyskytlo Tornádo sprevádzané búrkami aj s krupobitím. Prejavili sa nejako extrémy počasia aj na slovenskej strane hraníc? Ďakujem pekne za odpoveď. 

Žilinský samosprávny kraj nezaznamenal žiadne škody na  svojom majetku počas večera dňa 25. 6. 2021, kedy búrková činnosť vážne zasiahla územie Moravy. Čo sa týka miest a obcí, tieto hlásia pripadne mimoriadne udalosti príslušným okresným úradom, na ktoré je potrebné sa v tejto veci obrátiť. Žilinskému kraju vyplývajú povinnosti v zmysle zákona o ochrane pred povodňami, a ani v tejto oblasti nebola  hlásená nejaká udalosť. 

22. 6.  2021
Tibor Habo, aktuality.sk
 

Dobrý deň,chcem opäť ŽSK s  odstupom času požiadať o vyjadrenie k témam, ktorým sa venovala naša redakcia: Viackrát sme informovali o dokončení Oravskej polikliniky v Námestove, kde podľa spoločnosti Horvát klimatizácia a vetranie došlo zo strany spoločností TLM Investment a Otnava Dolný Kubín k nevyplateniu svojich subdodávateľov, medzi ktorými bola aj firma Horvát.  Spoločnosť Horvát na  poliklinike zhotovovala vzduchotechniku a klimatizáciu, pričom zo strany TLM Investment malo dôjsť k odovzdaniu tohto diela, hoci firma Horvát vzduchotechniku ešte riadne nedokončila a všetku dokumentáciu k dielu má stále u seba. Firma k tomu natočila viacero videí s upozornením na možné problémy s  poruchou vo vzduchotechnike. Vaša župa napriek tomu tvrdila, že dokumentáciu a  dielo riadne získala od TLM Investment, hoci ste neskôr uviedli, že ste touto firmou mohli byť zavádzaní. K tejto téme sa chcem spýtať: 1. Riešia ďalej župa možné zavádzanie spoločnosťou TLM Investment v súvislosti s odovzdanou vzduchotechnikou a jej dokumentáciou, ktorú dones oficiálne drží v rukách firma Horvát? Ak áno, aké kroky župa urobila? 2. Kto konkrétne podpisoval kolaudáciu vzduchotechniky a prevzatie diela za ŽSK? 3.  Keď bola vzduchotechnika odovzdaná, bolo potrebné ju ešte niekým dokončiť alebo sa od začiatku riadne používala?4.Čo si župa myslí o možnom nebezpečenstve vzduchotechniky, na ktorú upozorňuje firma Horvát? 5. V súvislosti s firmou TLM Investment sa chcem spýtať aj na prípad rekonštrukcie priestorov v SOŠ polytechnickej v  Dolnom Kubíne. Župa mi pred časom uviedla, že bude hľadať spôsoby, ako TLM Investment vyradiť zo svojich zákaziek, pretože jej generálny riaditeľ p. Hlavatík bol medzičasom odsúdený. Môžete uviesť, aké kroky urobila župa voči TLM Investment po zverejnení nášho článku? Prosím, dajte mi vedieť, kedy mi na tento mail viete zaslať odpoveď. Ďakujem a zostávam s pozdravom.

1. Firma Horvát žiadala v 11/2017  o postúpenie práv a povinností zo zmluvy o  dielo č.  875/2016/OI  s TLM Investment v časti VZT na  firmu Horvát.  Takéto riešenie nebolo možné, pretože zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania a verejný obstarávateľ nemôže časť predmetu zmluvy postúpiť na  tretiu osobu (napr. na subdodávateľa) bez toho, aby to bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.  Zároveň  táto zmluva o dielo bola vysúťažená v režime zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý ešte neupravoval možnosť uhradiť platbu priamo subdodávateľovi, ak je zhotoviteľ v omeškaní s platbou subdodávateľovi a preto nebolo v tejto zmluve ani také ustanovenie.    Žilinský samosprávny kraj začal pod vedením  županky Eriky Jurinovej  uplatňovať v súťažených zmluvách o dielo v  súlade s  § 41 ods.  7 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zmluvné ustanovenie umožňujúce tzv. priame platby subdodávateľom.  Súčasne nebolo možné, ani vyhovieť žiadosti firme Horvát, aby ŽSK odkúpil jej pohľadávky voči spoločnosti TLM Investment.  Podľa zákona č. 446/2001 Z. z.  o majetku vyšších územných celkov  nadobudajú vyššie územné celky  pohľadávky prechodom z majetku štátu na  základe zákona alebo vlastnou činnosťou.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK   neumožňujú, aby ŽSK  nadobúdal (kupoval) pohľadávky tretích osôb.   Zásady umožňujú len prevzatie dlhu alebo pristúpenie k záväzku, ak ide o dlh alebo záväzok organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Župa dala  v roku  2020 spracovať znalecký posudok na určenie príčin nefunkčnosti vzduchotechniky. Župa ďalej dožaduje vyjadrenia a  stanoviská zainteresovaných účastníkov výstavby k jednotlivým skutočnostiam, ktoré boli v priebehu stavby a pred dokončením, ktoré súviseli predovšetkým s  realizáciou vzduchotechniky za účelom správneho zváženia ďalších právnych krokov. ŽSK  bol  súčinný pri vybavovaní dožiadaní z orgánov  policajného zboru týkajúcich sa tejto veci.  ŽSK sám v roku 2021 podal trestné oznámenie pre nevyplatenie subdodávateľov, toto oznámenie však bolo posúdené ako duplicitné, pretože p. Horvát takéto oznámenie podal v roku  2018. Aktuálne pred vyšetrovateľom uviedol, že nechce riešiť nevyplatené faktúry, pretože tieto sú predmetom civilných konaní, a teda ani od ŽSK nepožaduje zaplatenie týchto faktúr, namietať však chce zákonnosť kolaudácie.   Župa v roku 2020/2021  riešila aj vyjadrenia  k namietaniu nezákonnosti vydania tohto kolaudačného rozhodnutia Okresným úradom Námestovo. Na základe podnetu od  GARANT PARTNER legal s.r.o. prokurátor Okresnej prokuratúry Námestovo podal protest proti vydanému kolaudačnému rozhodnutiu, avšak jeho protestu nevyhovel Stavebný úrad Námestovo, ani nadradený Okresný úrad Žilina a ani MDaV SR rozhodnutím zo dňa 19. 4. 2021. Ďalšie kroky župy budú závisieť od postupu prokurátora.   2. Preberacie konanie bolo začaté dňa 4. 10. 2017 a ukončené dňa  25. 10. 2017.  Preberacieho konania sa zúčastnili zástupcovia zhotoviteľa,  zástupcovia  ŽSK, zástupcovia budúceho užívateľa – správcu  (Oravskej polikliniky)  a stavebný dozor.   3. Preberacie konanie bolo ukončené dňa  25. 10. 2017 so súpisom drobných vád a nedorobkov.   Dňa  16. 11. 2017 bolo vydané  rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa  28. 03. 2021.  4. V súčasnosti sú vzhľadom na  všetky okolnosti VZT jednotky vypnuté, takže nehrozí nebezpečenstvo.  Vetranie laboratórnych priestorov  je zabezpečené lokálnymi VZT jednotkami. Vetranie čakární je zabezpečené priamym vetraním bez nutnosti VZT.  Podlažie je plne užívaniaschopné a bezpečné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo potvrdila aj kontrola zo strany Inšpektorátu práce.   5. SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne realizovala dve stavebné zákazky, kde v procese verejného obstarávania spoločnosť TLM Investment s.r.o., splnili všetky požadované požiadavky a  predložili potrebné doklady, zároveň predložili ponuku s najnižšou cenou. V prvej  zákazke „Rekonštrukcia chodby do spoločenskej miestnosti na prízemí školského internátu“ škola uzatvorila zmluvu s firmou TLM Investment s.r.o. napriek všetkým rizikám, pretože  v septembri boli nútení mať stavbu ukončenú a  otvoriť školu. Stavba bola riadne a načas odovzdaná a drobné závady na diele zhotoviteľ riešil v stanovených termínoch a k spokojnosti investora.  V druhej zákazke „Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska“ sa s  vyhodnotením ponúk škola obrátila na ŽSK a požiadala o súčinnosť  z dôvodu získaných informácií o problémoch pri plnení zákaziek spoločnosti TLM Investment s.r.o. na stavbách v  organizáciách v správe ŽSK. Uplatnením európskych smerníc a aplikácie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, bola menovaná spoločnosť z realizácie zákazky vylúčená. 

21. 6. 2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny
 

Dobrý deň prajem, pani Lašová.Podľa mojich informácií ŽSK pripravuje rekonštrukciu mosta medzi Bobrovcom a Jalovcom - okres Liptovský Mikuláš.Pani Lašová, o akú rekonštrukciu pôjde? Teda že či sa opraví súčasný most (má len jeden jazdný pruh)  a zachovajú sa jeho šírkové parametre, alebo sa postaví most úplne nový - širší? Bude mať most aj chodníček pre chodcov? Aké sú predpokladané náklady? Kedy by ste sa chceli pustiť do prác a z akých zdrojov by ste chceli rekonštrukciu financovať? 

Podľa všetkého sa Vaša otázka týka mostného objektu, ktorý sa nachádza pred obcou Jalovec, evidenčné číslo mostného objektu je 2321-003. Je pravda, že je v pláne jeho rekonštrukcia a v súčasnosti prebieha stavebné konanie za účelom vydania stavebného povolenia. Účelom navrhovaných stavebných prác, podľa vypracovanej PD,  je  stavba nového mostu v mieste existujúceho mostného objektu. Nový most nahradí existujúci mostný objekt, ktorý je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave a jeho oprava by bola neekonomická. Návrh nového mostu uvažuje s  minimálnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy cesty III/2321 v danom bode, nakoľko sa jedná o bodovú stavbu v intraviláne obce a vedenie cesty je dané existujúcou zástavbou, ktorá nebude narušená.Nový mostný objekt je navrhnutý ako rámová konštrukcia s  dĺžkou premostenia 11,00 m. Na moste je navrhnutá komunikácia v  šírke 6,0 m (šírka medzi obrubami) s  obojsmernou premávkou a s jednostranným chodníkom, na ľavej strane v smere do  obce Jalovec. Vzhľadom na šírkové usporiadanie existujúceho mostného objektu je navrhnutá dočasná obchádzka, ktorá bude slúžiť ako prístup do obce Jalovec počas výstavby. Obchádzka je umiestnená po ľavej strane navrhovaného mosta. V rámci rekonštrukcie mostného objektu dôjde aj k čiastočným úpravám v križovatke pred mostným objektom.Náklady spojené s búraním mostného objektu, vybudovaním dočasnej obchádzky a nového mostného objektu sú spolu 441 tis. Eur s DPH (podľa PD).Akonáhle bude vydané a právoplatné stavebné povolenie, môžeme spustiť proces verejného obstarávania, bohužiaľ teraz však nevieme s  určitosťou odhadnúť termín realizácie. Len ešte pre istotu ku obchádzke - to tam postavíte nejaký dočasný most, keď sa starý zvalí?Obchádzková trasa bude realizovaná dočasným zatrubnením potoka.  

21. 6. 2021
Martin Pavelek, MY Oravské noviny, My Liptovské noviny, Oravské Echo 

Dobrý deň. Píšem článok o  prímestskej autobusovej doprave v ŽSK. Zaujíma ma zistenie UVO, ktorý zistil pri ŽSK porušenie zákona pri verejnom obstarávaní. Aký je výsledok kontroly UVO? Podľa informácií, ktoré mám, má župa platiť pokutu 5 percent z vyplatenej sumy dopravcovi. Od novembra 2019 do konca apríla 2021 by to malo byť 1,3 milióna eur.  Za toto obdobie župa zaplatila dopravcovi viac ako 26 miliónov eur. Ktorých oblastí - okresov sa to týka - je to Horné Považie, Kysuce a Turiec? Robí UVO kontrolu zmluvy medzi ŽSK (Orava, Liptov) a SAD Žilina?Aké zmluvy má Liptov a Orava. Aké Horné Považie, Kysuce a Turiec? Je pravda, že v zmluve je dopravcovi garantovaná stopercentná ochrana investícií zo strany ŽSK? Čo to znamená?Aké vyjadrenie dal ŽSK pre UVO? Ako župa rieši tento problém? Zaplatí? Vyberie nového dodávateľa služieb v prímestskej autobusovej doprave? Prečo vybrala priamym rokovacím konaním dopravcu - SAD Žilina? Aká je zmluva - koľko župa za výkony platí? Koľko platila predchádzajúcemu dopravcovi? Prečo prišlo k navýšeniu sumy?Aký je výpadok príjmov v doprave kvôli korone? Kto bude stratu hradiť? Ďakujem za skorú odpoveď. 

V súčasnosti na ÚVO prebieha konanie o preskúmaní úkonov po uzavretí zmluvy pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo  verejnom záujme v rámci regiónov Kysuce, Horné Považie, Turiec a Orava, na  ktoré sa vzťahujú aj otázky postupu verejného obstarávania (viď. link). Počas sporového konania sa ŽSK k veci nemôže vyjadrovať. O výsledku kontroly Vás budeme informovať po doručení právoplatného rozhodnutia v  danej veci.  Vyrokované zmluvy boli riadne schválené v Zastupiteľstve ŽSK a sú verejne dostupné na https://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy-2019-2.html. Župa už zabezpečuje verejné obstarávanie na nového dodávateľa služieb v prímestskej autobusovej doprave.  Nižšie uvádzame úhrady župy za výkony v PAD: V roku 2018 stála župu PAD 19 996 660 EUR.V roku 2019 stála župu PAD 23 643 837 EUR.V roku 2020 stála župu PAD 29 434 889 EUR.   (Z tejto sumy je cca 4 500 000€ výpadok tržieb z dôvodu pandémie COVID 19) Od roku 2005, kedy prešla kompetencia objednávateľa prímestskej autobusovej dopravy na župu, sú dopravcovia rovnakí. K navýšeniu sumy, ktorú župa každoročne platí, dochádza každý rok, a to predovšetkým z dôvodu rastu miezd, príplatkov za prácu v noci a  cez víkend a inflácie. V roku 2019 došlo k nárastu minimálnej mzdy zo 480 €/mesiac na 520 €/mesiac (nárast o 8,33 %) a nárastu hodinovej minimálnej mzdy z 2,759 €/h na 2, 989 €/h, (a to aj z hľadiska výpočtu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce, kedy sa táto násobí príslušným koeficientom), taktiež k zvýšeniu príplatkov za nočnú prácu, prácu cez víkend, a to: za nočnú prácu sa príplatok z 35 % zvýšil na 40 %, za prácu v sobotu bolo navýšenie príplatku z  25 % na 50 % a za prácu v nedeľu bolo navýšenie z 50 % na 100 %. Miera inflácie – index spotrebiteľských cien dosiahol 2,7 %. V roku 2020 došlo k nárastu minimálnej mzdy z 520 €/mesiac na 580 EUR/m (nárast o 11,5 %) a nárastu hodinovej minimálnej mzdy o z 2, 989 €/h na 3,333 EUR/h, (a to aj z hľadiska výpočtu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce, kedy sa táto násobí príslušným koeficientom). Miera inflácie – index spotrebiteľských cien bola na úrovni 1,9 %.


17. 6. 2021
Miroslav Lyko, RTVS 

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, koľko máte v kraji voľných miest a na koľkých školách vo vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, pred druhým kolom prijímacích skúšok. Vopred ďakujem.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v 36 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na 655 nenaplnených voľných miest.

16. 6. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk
 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:- koľko obyvateľov kraja zaočkovali pracovníci mobilnej očkovacej jednotky? - sú aktuálne nejakí klienti, ktorí žiadali o očkovanie a ich dopyt nebol zatiaľ uspokojený? - koľko výjazdových dní absolvovala mobilná očkovacia jednotka? - aký je priemerný náklad na jeden deň očkovania mobilnej očkovacej jednotky? - prípadne iné informácie 

K 16. júnu 2021 zaočkovala mobilná očkovacia jednotka Žilinského kraja celkovo 300 imobilných občanov.   Ešte sme nezaočkovali všetkých záujemcov. Obce priebežne aktualizujú zoznamy imobilných občanov, ktorí prejavili záujem o mobilné očkovanie a títo sú následne zaradzovaní do harmonogramu výjazdov, ktorý pripravuje odbor zdravotníctva ŽSK.  K 16. júnu 2021 uskutočnila mobilná očkovacia jednotka Žilinského kraja 20 výjazdových dní. Denný priemer očkovancov je 12 imobilných občanov, ale snažíme sa čím skôr zabezpečiť zaočkovanie obyvateľov, preto sme nastavili počet na 18 ľudí denne. Priemerný náklad na technicko- materiálne vybavenie MOJ je cca 61 € / deň, náklad na mzdy činí cca 615 €.    

16. 6. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:   - Aký je súčasný stav prípravy cyklotrasy v úseku Strečno - Vrútky? Je vypracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie a podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade.   - Rokuje župa s predstaviteľmi obce Nezbudská Lúčka ohľadom možnosti zmeny rozhodnutia zastupiteľstva? ŽSK v súčasnosti už nerokuje s  predstaviteľmi obce Nezbudská Lúčka, nakoľko už prebehlo s obcou množstvo stretnutí, na ktorých ŽSK zohľadnil takmer všetky požiadavky obce. Napriek konštruktívnemu a ústretovému prístupu kraja Nezbudská Lúčka vydala nesúhlasné stanovisko.Uvažuje župa o zmene trasy tak, aby neviedla cez obec Nezbudská Lúčka? Nie, zmena trasovania je v tejto fáze vylúčená. Cyklotrasa bola navrhovaná od samého začiatku cez katastrálne územie Nezbudská Lúčka, bola schválená v územnom pláne ŽSK ako verejnoprospešná stavba, ktorá vedie obcou Nezbudská Lúčka a taktiež bolo vydané právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov stavby na životné prostredie (EIA), kde obec neuviedla svoj nesúhlas s trasovaním cez katastrálne územie Nezbudskej Lúčky.   - V prípade zotrvania obce na nesúhlasnom stanovisku, akým spôsobom bude župa riešiť ďalší postup v projekte? Ďalší postup určí príslušný stavebný úrad, resp. nadradené štátne orgány.   - Aký je v tomto štádiu odhadovaný dátum začatia a ukončenia výstavby cyklotrasy v danom úseku? O termíne začiatku a ukončenia výstavby sa v tomto štádiu dá len ťažko hovoriť, nakoľko je pred nami ešte viacero procesov, ktoré je potrebné vyriešiť. Aktuálne nevieme odhadnúť, ako dlho dokáže obec Nezbudská Lúčka brzdiť proces začiatku územného konania.    

16. 6. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie: - koľko producentov a  produktov sa zatiaľ prihlásilo/bolo prihlásených do výzvy? Od spustenia kampane sa zatiaľ neprihlásil žiaden lokálny producent.  - spočíva podpora v  mediálnej propagácii alebo bude produkty využívať ŽSK aj pre vlastné účely? (napríklad reprezentačná účely) V súčasnosti spočíva podpora len v mediálnej propagácii. - v akej podobe pripravuje župa katalóg? (tlačená/digitálna?) Katalóg pripravuje Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ  2014 – 2020, Fond malých projektov, pod názvom TRADIČNÉ A NAŠE - https://zilinskyturistickykraj.sk/projekty/tradicne-a-nase/tradicne-a-nase/, v prvom rade bude pripravená tlačená forma katalógu a následne bude katalóg zverejnený aj v online priestore na web stránke Žilinského turistického kraja a  Žilinského samosprávneho kraja, katalóg sa bude v online priestore priebežne aktualizovať. - prípade, že župa pripravuje tlačenú verziu, kto bude cieľovou skupinou a kde všade sa bude katalóg nachádzať? Katalóg je určený pre remeselníkov, producentov, podnikateľov, farmárov, firmy, bežných ľudí nielen zo Žilinského kraja, Slovenska, ale aj zo zahraničia, pre všetkých, ktorí majú záujem získať komplexný prehľad o lokálnych výrobkoch Žilinského kraja. Katalóg bude súčasťou propagačných materiálov o kraji prezentovaných a ponúkaných na veľtrhoch a  výstavách cestovného ruchu. Aj touto cestou sa zabezpečí propagácia pre  zapojených uchádzačov. - majú uchádzači vo  výzve nejaké náklady do budúcnosti? (napríklad poslanie počtu produktov či iné) Uchádzači nemajú nijaké náklady spojené s touto aktivitou.  

16. 6. 2021
Ján Krempaský, SME

Dobrý deň, pani hovorkyňa/pán hovorca, Iniciatíva Dáta bez pátosu minulý piatok zverejnila zaočkovanosť proti covidu. Z ich údajov vyplýva, že sú veľké regionálne rozdiely v zaočkovanosti. K tomu mám na vás niekoľko otázok:

1. Môžete mi poslať údaj koľko percent obyvateľov vášho kraja je momentálne zaočkovaných proti covidu - 19? Keby ste mali údaje za jednotlivé vaše okresy a poslali ste mi ich bolo by to úplne ideálne.

2. Ste ako župa spokojní s aktuálnou zaočkovanosťou vo vašom kraji? Ak nie ste, môžete uviesť, aké sú hlavné prekážky vyššej zaočkovanosti, prečo sa ľudia nechcú očkovať?

3. Je pre ľudí vo vašom kraji silný argument, že ak sa zaočkujú budú môcť slobodnejšie žiť?

4. Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby bola zaočkovanosť vyššia?

5. Súhlasíte, aby sa prípadné protipandemické opatrenia na jeseň, keď má prísť tretia vlna pandémie zavádzali podľa zaočkovanosti v jednotlivých krajoch/okresoch?

Vopred ďakujem za odpovede. Potreboval by som ich do 14:00. 

 

1.  Zodpovedané novinárom.

2. Treba na úvod povedať, že Žilinský kraj patril k najzasiahnutejším regiónom Slovenska. Naše nemocnice dlhé mesiace zažívali kritický stav v počte hospitalizovaných a ventilovaných pacientov. Aj vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti sa usilujeme o čo najvyššiu zaočkovanosť obyvateľov v regióne. Každý zaočkovaný človek zvyšuje našu šancu lepšie prekonať prípadné ďalšie návraty epidémie a skoro sa vrátiť do bežného chodu života. V Žilinskom kraji máme aktuálne 15 očkovacích centier, veľkokapacitné centrum, epidemiologickú ambulanciu, organizujeme výjazdové očkovanie do obcí a  miest, ako aj firiem, či k imobilným pacientom. Ponúkame tak možnosť zaočkovať sa každému, kto prejaví záujem. Hoci nemáme presné údaje, prečo ľudia odmietajú očkovanie, domnievame sa, že tu zohráva svoju úlohu viacero faktorov. Začiatok vakcinácie sprevádzali mimoriadne rozšírené hoaxy a konšpirácie, ktoré v istom momente až prevažovali nad relevantnými informáciami a ovplyvnili dôveru obyvateľstva voči vakcinácii. Ďalším faktorom môže byť celková nedôvera k očkovaniu z dôvodu častých zmien v národnej očkovacej stratégii, ktoré neboli verejnosti jasne a  zrozumiteľne vysvetlené. Zároveň štát nenastavil pravidlá pre zaočkovaných a  neočkovaných tak, aby bolo ľuďom jasné, že okrem najdôležitejšieho benefitu , ktorým je zdravie, budú mať zjednodušenú možnosť cestovať, stretávať sa, byť liečený v nemocniciach, kde ich neohrozí ďalší pacient a hlavne sa stanú bezpečnými pre ostatných.  Z regionálneho hľadiska to môže byť aj odľahlosť niektorých častí regiónu, z ktorých je dochádzková vzdialenosť do vakcinačného centra pre mnohých občanov nepohodlná, alebo je pre nich náročné ju zo zdravotných dôvodov absolvovať. Túto situáciu sa snažíme riešiť práve výjazdovými očkovaniami. Zároveň si myslíme, že očkovacia kampaň z národnej úrovne mala začať skôr a mala by prebiehať v  masívnejšom rozsahu a dôraznejšia, aby obyvatelia získali presný obraz o  výhodách očkovania.

3. Sme presvedčení, že uvoľnenie pravidiel pre tých, ktorí sú zaočkovaní, ako napríklad lepší dosah k službám, kultúrnym a športovým podujatiam, väčšia voľnosť pri cestovaní, možnosť pohybovať sa bez ochrany tváre a ďalšie benefity, ktoré by mohli byť naviazané na očkovanie, majú svoj zmysel a môžu motivovať obyvateľov kraja, ktorí sa z rôznych dôvodov pre  očkovanie nerozhodli, alebo o ňom nie sú presvedčení. Avšak, takéto pravidlá musia byť zrozumiteľné, jasne definovateľné a aj uplatniteľné v praxi, inak bude ich dosah minimálny. Považujeme za dôležité, aby stratégiu určilo a  aplikovalo MZ SR na národnej úrovni.

4. Pre všetkých, ktorí stále otáľajú s očkovaním, za kľúčové považujeme udržateľnosť dostupnosti k vakcinačným centrám, možnosť očkovania aj priamo v dedinách, vo väčších firmách a vakcíne , ktorej ľudia dôverujú.  Vidíme, že keď ľudia nemusia dochádzať, sú ochotnejší k očkovaniu. Teraz sme potrebovali zaočkovať rýchlo čo najviac populácie, preto majú význam veľkokapacitné očkovacie centrá a vakcinačné centrá pri nemocniciach. Následné zabezpečenie očkovania jednotlivcov  by malo byť dostupné u všeobecného lekára. V ambulancii lekára by mali byť určené termíny pre očkovanie, aby sa následne nestala ambulancia všeobecného lekára vakcinačným centrom, ale aby štandarde ponúkala možnosť očkovania podobne, ako pri očkovaní proti chrípke alebo pneumokokom.

5. Súhlasíme s tým, aby sa opatrenia po prípadnom návrate pandémie v jesenných mesiacoch aplikovali citlivejšie, nakoľko plošné zákazy nemali požadovaný efekt a významne ovplyvnili aj tie okresy, ktoré vykazovali podstatne lepší epidemiologický stav než iné. Je potrebné pozerať sa priamo na  regióny a ohniská epidémie, kde sa začne COVID 19 šíriť, a tak zavádzať spolu s  epidemiológmi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými zložkami krízového riadenia zmysluplné opatrenia na lokálnej úrovni. Následne ich strikte vyžadovať, dodržiavať a kontrolovať, lebo iba vtedy vieme, či sú opatrenia skutočne účinné alebo len pre „ oko“ alebo „ papier.   Zohľadňovať i stav zaočkovanosti je však podľa nás nie celkom vhodné kritérium. Obávame sa, že by sa tým vniesol akýsi moment kolektívnej zodpovednosti, kedy v regiónoch, kde bude menej zaočkovaných ľudí, budú musieť následky znášať aj tí, ktorí sa zaočkovať dali, čo nakoniec môže viesť k opačnému efektu.

14. 6. 2021
Stanislav Krakovský, Spoločník 

Dobrý deň,sme noviny pôsobiace v okresoch Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín -venujeme sa predovšetkým životu v samosprávach, náklad 4 500 ks Chcem Vás poprosiť o  stanovisko k rekonštrukcii cestnej komunikácie III. triedy v lokalite Skalka v kat. území obce Bziny - celková situácia, časový priebeh, zvládnutie stavby, stanovisko pani županky, ak je k dispozícii aj foto z rokovania, prípadne iné s  pani predsedníčkou Jurinovou Potreboval by som to do štvrtka 17. 06.2021 Ďakujem veľmi pekne. 

V prílohe Vám posielam TS a fotografie k Vašej požiadavke. V TS nájdete všetky požadované informácie, ak by Vám niečo chýbalo, ohláste sa mi. Odovzdanie diela predpokladáme 23. júna 2021.    

14. 6. 2021
Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny 

Pekne pozdravujeme do  Žiliny.Ráno nám písal čitateľ, zaujímal sa o cestu z Liptovského Trnovca do Liptovskej Sielnice. Tá je od vlaňajška (po tej strašnej dopravnej nehode) zbrúsená. Pýta sa, či to takto zostane. Prečo ŽSK pristúpilo k obrúseniu? Prečo je lepšie, ak je asfalt v tomto úseku zbrúsený?Asfalt však nie je zbrúsený v celej šírke, sú tam asi 30cm krajnice s pôvodným aasfaltom, je to dosť nebezpečné, lebo tadiaľ chodia cyklisti... a nie málo. Vodiči poukazujú na  to, že v ryhách sa drí voda, ktorá v zime zamŕzala, začína sa rozpadávať a  ničia sa tam pneumatiky. Ak ŽSK chystá položenie nového asfaltu, kedy by sa tak malo stať. 

Zbrúsenie cesty je len dočasné. Na rekonštrukciu cesty je spracovaná projektová dokumentácia. Rekonštrukcia je plánovaná z eurofondov, 1,1 mil. EUR a súčasťou rekonštrukcie sú aj bezpečnostné prvky, ako je osadenie zvodidiel v celej dĺžke cesty 4 km a zriadenie osvetleného prechodu pre  chodcov.K zdrsneniu došlo z dôvodu, že boli vykonané skúšky drsnosti obrusnej asfaltovej vrstvy vozovky, ktoré nevyšli v zmysle platnej normy a na vozovke hrozilo nebezpečenstvo šmyku. Frézovanie vozovky sa realizovalo v premenlivej hrúbke cca 1cm na šírku medzi vodiacimi 

9. 6. 2021
Zuzana Ľudviková, Dennik N 

Dobrý deň,volám sa Zuzana Ľudviková a píšem článok pre Denník N o ovzduší v turčianskej kotline v rámci ich dvojtýždňového pôsobenia v martinskom regióne. Chcela by som Vás požiadať o  odpovede k nasledujúcim otázkam:1. Aké sú hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v turčianskej kotline?Vedeli by ste mi poskytnúť aj konkrétne údaje o ich emisiách a podieľaní sa na znečistení ovzdušia za rok 2020 (príp. za rok 2021, ak už sú tieto údaje k dispozícii)?2. Aktuálne vysoké koncentrácie PM2,5, PM10 a NO2 sú podľa zistení IEP na Slovensku príčinou asi 1 592 predčasných úmrtí ročne a viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia v najviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc a  Ružomberka. Aké opatrenia sú nastavené v snahe zlepšiť stav ovzdušia v  martinskom regióne a celkovo v Žilinskom kraji? Ďakujem vopred za Vaše odpovede. V prípade otázok či nejasností ma, prosím, kontaktujte. 

1. Vykurovanie domácností tuhým palivom je významným zdrojom znečistenia ovzdušia v Turčianskej kotline. Okrem toho sa na znečisťovaní ovzdušia  podieľa automobilová doprava ako aj priemyselné odvetvia (napr. energetika). Viac konkrétnych informácií Vám poskytnú kompetentné orgány, a to napríklad v správe o kvalite ovzdušia, v správe o stave životného prostredia SR, v Programe na zlepšenie kvality ovzdušia. V správach nájdete aj monitorovanie znečisťujúcich látok a ich koncentrácie v sledovaných oblastiach. Správu o kvalite ovzdušia za rok 2020 vypracuje a vydá zodpovedný orgán SHMÚ koncom júna. http://www.shmu.sk/sk/?page=997https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21 

2. Je paradoxom, že hoci na území Žilinskej župy sa rozkladajú štyri národné parky  a viac než 50 % rozlohy je chránených, dlhodobo trpí zlými ukazovateľmi kvality ovzdušia. Žilinský samosprávny kraj veľmi citlivo vníma údaje o zhoršenej kvalite ovzdušia vo svojom území a podniká kroky k cielenejšiemu a  efektívnejšiemu monitoringu ovzdušia, ako i jednotlivých zdrojov znečistenia.  K tomuto účelu využíva aktívne zapájanie sa do projektov. Spomeniem napríklad projekt  AIR TRITIA, ktorého cieľom bol spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí, regiónov a štátov ako výsledok podrobného matematického modelovania a overenia rôznych typov meraní s použitím spracovania dát na superpočítačoch. V rámci projektu bol nastavený systém zdieľania informácií medzi mestami a regiónmi, boli identifikované potrebné opatrenia k znižovaniu emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Zároveň boli vypracované legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovaných stratégií pre riadenie kvality ovzdušia na jednotlivých územných úrovniach. Projekt prebiehal v rokoch 2017 – 2020 v rámci európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, ktorého je Žilinský kraj zakladajúcim členom.  Žilinský samosprávny kraj je tiež ako pridružený partner  zapojený do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, a taktiež podporuje vzdelávanie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti ochrany ovzdušia. V rámci tohto projektu tiež zriadil pozíciu manažéra kvality ovzdušia, ktorý sa problematike venuje.   Konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia pre  pôvodcov znečistenia ovzdušia sú obsiahnuté v Programe na zlepšenie kvality ovzdušia. Tento materiál však spracováva Okresný úrad v sídle kraja, na ktorý sa môžete obrátiť v tejto veci.

8. 6. 2021
Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny

Do redakcie nám prichádza množstvo podnetov, ktoré sa týkajú chystanej reformy nemocníc. Liptovskomikuášska nemocnica má byť zaradená do najnižšej komunitnej úrovne. Nemocnica by tým prišla o pôrodnicu, chirurgiu (sme top turistický región) ale aj neurológiu, naša nemocnica dosahuje výborné výsledky v liečbe cievnej mozgovej príhody, kde je kľúčový práve rýchly zásah lekárov. Skutočne si obyvatelia Liptovského Mikuláša nevedia predstaviť dochádzanie do Ružomberka aj vzhľadom na extrémne kritickú dopravnú situáciu (dochádzanie je naozaj katastrofálne). Vojenská nemocnica v Ružomberku spadá pod ministerstvo obrany, je strategickou pre tento rezort. Nemocnica v LM je župnou nemocnicou. Chcela by som poprosiť o stanovisko k tomu, že by mala byť nemocnicou najnižšej kategórie. Zapojila sa do  reformy nejako aj župa? Pripomienkovali ste nejako zaradenie svojich nemocníc? Môžem poprosiť o  stanovisko do štvrtka 9.6. do 12:00?

Predstavenie reformy Optimalizácie siete nemocníc (OSN) bolo prezentované na MZ SR sekciou stratégii dňa 26.5.2021. Boli sme prizvaní medzi hlavných aktérov za SK 8 zdravotnícku sekciu. Uvedeného iniciačného stretnutia sa za ŽSK zúčastnila riaditeľka odboru zdravotníctva, ktorá je zároveň predsedníčkou zdravotníckej sekcie SK8  a  mala tak možnosť vypočuť si a komentovať pripravovanú reformu. Na stretnutí sa prezentoval plán reformy, forma a jej ciele. MZ SR v danom čase predstavilo Optimalizáciu siete nemocníc bez detailných analytických informácii a máp. MZ SR má záujem o reštart nášho zdravotníctva, čo znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície. Organické prepojenie reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, deklarovalo ministerstvo ako jedinú cestu ku kvalitnému a  ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu. Súčasne nás informovali, že budú opakované rokovania nielen na politickej úrovni, ale i  na úrovni odborných spoločností a všetkých zainteresovaných subjektov. Pri predstavovaní reformy OSN nám neboli prezentované analýzy a dáta o konkrétnych nemocniciach, preto je ťažké sa vyjadrovať k Vami popísaným informáciám a o to viac nás mrzí, že dokument nebol vysvetlený komplexne. Vnímame to ako prejav nedôvery voči samosprávnym krajom. Vedenie ŽSK ako aj odbor zdravotníctva aktívne a hlavne intenzívne vstupuje do rokovaní na MZ SR, rovnako tak urobí aj v tomto prípade, aby sme mali možnosť vyjadrovať sa a aktívne ovplyvňovať reformu zdravotníctva na Slovensku, prioritne pre oblasť Žilinského kraja

7. 6. 2021
Miroslava Mlynárová, TASR 

Dobrý deň, pani Lašová,chcem Vás poprosiť o  informácie k znovuotvoreniu úseku cesty medzi Mokraďou a Bzinami na Orave. Je cesta od dnes sprejazdnená v celom profile? Kedy je v pláne úplné ukončenie prác? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Cesta medzi Dolným Kubínom a obcou Bziny bola uzavretá 14. marca 2021 po tom, čo sa predošlý deň na cestu zosunula časť brala. Dôvodom na  uzáveru bola nestabilita brala a teda potenciálne ďalšie vážne ohrozenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Bez ohľadu na túto náhlu udalosť plánoval Žilinský samosprávny kraj toto bralo sanovať, preto bolo možné takmer okamžite pristúpiť k oprave. Žilinský kraj, berúc do úvahy obmedzenú dostupnosť do obce Bziny a dĺžku obchádzkovej trasy, od začiatku komunikoval zhotoviteľovi potrebu čo najkratšieho úplného uzatvorenia cesty, čo sa nakoniec aj podarilo. Cesta bude od dnešného dňa sprejazdnená pre dopravu v oboch smeroch. Na stavbe sa však ďalej bude pracovať a v najbližších týždňoch budú vykonané dokončovacie práce na diele, preto verejnosť musí počítať s čiastočným obmedzením

7. 6. 2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny 

Dobrý deň, pani Lašová,ďakujem pekne za odpoveď ku Kysuckej cyklotrase. Ešte posielam email s prosbou o informácie ohľadne obce Bziny, kde sa zrútilo bralo a prebiehajú tam sanácie. Pani predsedníčka informovala na FB, že by mohli byť ukončené skôr. Prosím, napísali by ste mi, kedy by to mohlo byť prejazdné? Prípadne čo tam ešte treba dokončiť. Prosím Vás v priebehu dneška/zajtrajška, ak je to možné. Ďakujem pekne. 

Cesta medzi Dolným Kubínom a obcou Bziny bola uzavretá 14. marca 2021 po tom, čo sa predošlý deň na cestu zosunula časť brala. Dôvodom na  uzáveru bola nestabilita brala a teda potenciálne ďalšie vážne ohrozenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Bez ohľadu na túto náhlu udalosť plánoval Žilinský samosprávny kraj toto bralo sanovať, preto bolo možné takmer okamžite pristúpiť k oprave. Žilinský kraj, berúc do úvahy obmedzenú dostupnosť do obce Bziny a dĺžku obchádzkovej trasy, od začiatku komunikoval zhotoviteľovi potrebu čo najkratšieho úplného uzatvorenia cesty, čo sa nakoniec aj podarilo. Cesta bude od dnešného dňa sprejazdnená pre dopravu v oboch smeroch. Na stavbe sa však ďalej bude pracovať a v najbližších týždňoch budú vykonané dokončovacie práce na diele, preto verejnosť musí počítať s čiastočným obmedzením

4. 6. 2021
Radovan Stoklasa, Reuters 

Dobrý deň,ako som v tel. spomínal, pripravujeme pre agentúru Reuters reportáž o očkovaní Sputnikom V na  Slovensku, chcel som vás poprosiť o info, kde a kedy sa v ZA začne s očkovaním. Vopred srdečne ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj bude očkovať vakcínou Sputnik v  Epidemiologickej ambulancii, ktorú už pred časom zriadil na Sasinkovej ulici v  Žiline. K dnešnému dňu, t. j. 4.6.2021 k 13.00 hod. sme evidovali v čakárni 627 záujemcov zo Žiliny a okolia. Epidemiologická ambulancia plánuje denne zaočkovať touto vakcínou cca 150 ľudí. V súčasnosti nevieme povedať, kedy sa začne so samotnou vakcináciou, pretože jej spustenie závisí od ukončenia procesov súvisiacich s  uzavretím zmluvy s MZ SR a jej následného zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. Ak všetky administratívne úkony budú dnes úspešne ukončené, nič nebude brániť spustiť očkovanie od pondelka.    

4. 6. 2021
Jana Čunderlíková, Aktuality.sk 

Dobrý deň,chcela by som Vás touto cestou požiadať o nasledujúcu informáciu: Za vašu odpoveď vopred ďakujem, poprosí o ňu do pondelka do 10- tej hodiny. Ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti si župa zazmluvnila na prevádzku veľkokapacitných očkovacích centier? Aktuálne žiadnych, ŽSK zriadil epidemiologickú ambulanciu, zmluvy máme so všetkými ZP.  Podľa čoho ste si ich vyberali? Odpoveď viď vyššie. Akú odmenu máte dohodnutú s jednotlivými poskytovateľmi? € Lekári, sestry a admini sú zamestnancami ŽSK na dohodu o vykonaní práce. Odmena pre  lekára je 35 €/ hodina, pre sestru 15€ a admin dostáva 10 €/ hodinu

4. 6. 2021
Adrian Bobok, Česká tisková kancelář 

Dobrý deň,na základe nášho dnešného telefonického rozhovoru si Vás dovoľujem požiadať o informáciu, či sa v pondelok 7.6 začne vo VKOC Žilina očkovať proti covidu-19 vakcínou Sputnik V.V prípade, ak by sa začalo, prosím o orientačnú informáciu o počte ľudí, ktorí by mali byť v daný deň Sputnikom očkovaní. Spolu s kolegami z  Českej televízie a Českého rozhlasu by sme chceli spraviť reportáž o tom, že na  Slovensku očkovanie uvedenou vakcínou začalo, k čomu by sme chveli osloviť ľudí, ktorí sa nechali očkovať. Ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj bude očkovať vakcínou Sputnik v  Epidemiologickej ambulancii, ktorú už pred časom zriadil na Sasinkovej ulici v  Žiline. K dnešnému dňu, t. j. 4.6.2021 k 13.00 hod. sme evidovali v čakárni 627 záujemcov zo Žiliny a okolia. Epidemiologická ambulancia plánuje denne zaočkovať touto vakcínou cca 150 ľudí. V súčasnosti nevieme povedať, kedy sa začne so samotnou vakcináciou, pretože jej spustenie závisí od ukončenia procesov súvisiacich s uzavretím zmluvy s MZ SR a  jej následného zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. Ak všetky administratívne úkony budú dnes úspešne ukončené, nič nebude brániť spustiť očkovanie od pondelka

3.6.2021
Katarína Kiššová, Markíza 

Dobrý deň, prosím, mohli by ste mi poskytnúť informácie k mobilnému očkovaniu? Koľko mobilných očkovacích tímov máte?Koľko ľudí sa vám doteraz zaregistrovalo na očkovanie? Koľko ste už mobilne zaočkovali?Darí sa vám pokrývať dopyt po očkovaní? Ako dlho v priemere čakajú prihlásení na podanie vakcíny? 

Žilinský samosprávny kraj má k dispozícii 1 mobilnú očkovaciu jednotku, ktorú vysiela k imobilným občanom a pomáha nám aj VOS z UVN Ružomberok. Doteraz sa zaregistrovalo približne 550 ľudí. V súčasnosti však prebieha aktualizácia prihlásených občanov a v najbližších dňoch budú starostami a primátormi miest a obcí zaslané nové – aktuálne zoznamy záujemcov o mobilné očkovanie, nakoľko niektorí občania sa už medzičasom zaočkovali, majú zdravotné komplikácia, ktoré im nedovoľujú zaočkovať sa, stratili záujem o  očkovanie alebo naopak sa rozhodli pre vakcináciu. K dnešnému dňu sme mobilne zaočkovali 172 imobilných občanov.  Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili mobilné zaočkovanie pre každého imobilného občana, ktorý prejaví záujem. Vzhľadom na obmedzený denný počet zaočkovaných a  nevyhnutné logistické presuny vieme denne zaočkovať 12 až 18 občanov. Preto čakanie na podanie vakcíny je približne 3 týždne

1.6.2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny 

Dobrý deň prajem, ďakujem veľmi pekne za materiál. Chcela by som Vás zároveň poprosiť o stanovisko kraja vo veci cyklotrasy, ale tento raz inej - ide o Kysuckú cyklotrasu, ktorá by spájala Kysucké Nové Mesto a Žilinu. Tiež je podľa mojich informácií súčasťou Vážskej cyklotrasy.Cesta 1/11 medzi KNM a Žilinou je teraz veľmi vyťažená pre chýbajúcu diaľnicu a zaujíma ma, či kraj neráta v blízkej budúcnosti s tým, že by ľudia túto trasu mohli prekonávať aj na bicykloch. Predsa len, keď sa začne stavať diaľnica, budú potrebovať obchádzky a alternatívne trasy.Resp. moja otázka je, či cyklotrasa nebude postavená skôr, ako začnú s výstavbou chýbajúcich úsekov diaľnice D3 v roku 2023. A od čoho výstavba cyklotrasy závisí? Prosím Vás o odpoveď v priebehu týždňa. Ďakujem pekne a  ostávam s pozdravom 

Plán vybudovať cyklotrasu na Kysuciach je iniciatíva Združenia obcí, ktoré ležia na tejto trase. Žilinský kraj vo všeobecnosti podporuje budovanie cyklotrás na svojom území a preto i túto myšlienku od samého počiatku považoval za prospešnú. V roku 2019 župa na vlastné náklady vypracovala technickú štúdiu Kysuckej cyklotrasy v trase úsek Dunajov – Žilina (Hrad Budatín), vrátane jej spripomienkovania dotknutými subjektmi. Následne Žilinský kraj túto štúdiu poskytol Združeniu obcí, aby mohli pokračovať v  ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. V roku 2020 bola tiež podpísaná zmluva o združení finančných prostriedkov na projektovú prípravu medzi ŽSK a  Združením obcí, kde ŽSK poskytol na túto činnosť 20 000 eur. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie. Žilinský kraj síce procesy koordinuje, ale o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj o poskytnutie finančných zdrojov z fondov EÚ na realizáciu stavby bude žiadať vyššie spomenuté Združenie obcí.   Kysucká cyklotrasa nie je súčasťou Vážskej cyklotrasy, len sa na ňu napája pri Budatínskom hrade v Žiline. Či bude skôr ako diaľnica D3 nie je možné v tomto štádiu povedať, pretože to závisí od viacerých faktorov. Samotný proces od štúdie k finálnej realizácii je mnohostupňový a zahŕňa množstvo úkonov. Ako diaľnica D3, tak aj Kysucká cyklotrasa je rozdelená na viacero úsekov, pričom niektoré z nich sa budú budovať skôr, niektoré neskôr. Ako sme uviedli vyššie, aktuálne sa pracuje na spracovaní projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie. Po spracovaní bude nasledovať proces pripomienkovania dotknutými subjektmi. Ak všetky stanoviská budú kladné, ale napríklad s určitými podmienkami, tieto sa zapracujú do dokumentácie a následne sa môže požiadať o  vydanie územného rozhodnutia.  Proces bude pokračovať obstaraním dokumentácie na stavebné povolenie, jej vypracovaním, opäť pripomienkovaním, a tiež musí prebehnúť proces majetkovoprávneho usporiadania všetkých pozemkov dotknutých stavbou a musia sa zabezpečiť všetky úkony a procesy, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu stavebného povolenia. Po vydanom stavebnom povolení sa môže požiadať o financie z  európskej únie na výstavbu cyklotrasy. V prípade, že žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bude schválená, začína sa s verejným obstarávaním na  zhotoviteľa stavby a po vykonaní všetkých potrebných kontrol po vykonaní verejného obstarávania (ak nie sú žiadne pripomienky a námietky) sa môže podpísať zmluva s dodávateľom stavebných prác a následne sa s realizáciou stavby aj začne. Celý tento proces pri úplne nových akýchkoľvek líniových stavbách (cesty, chodníky, cyklotrasy, železnice, diaľnice) je veľmi náročný, zdĺhavý a takmer vždy sa počíta na roky, nie na mesiace

31. 5. 2021
Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny 

Pekne pozdravujeme do  Žiliny. Cez víkend bola mobilná očkovacia jednotka konečne už aj v našich liptovských obciach. Chceli by sme tému spracovať aj do novín, je to dôležité aj z hľadiska dokumentovania pre budúcnosť. Zaujímalo by ma: Koľko ľudí a v koľkých obciach sa cez víkend na Liptove podarilo zaočkovať? Ako to funguje, do  ktorých dedín príde očkovacia jednotka - aký je kľúč na ich výber? Akým spôsobom sa mohli ľudia na toto očkovanie prihlásiť? Budete v očkovaní cez víkendy na Liptove pokračovať? Ak áno, kedy? Možno ľudia nevedia, že je takáto možnosť a keby o nej vedeli, prihlásilo by sa ich viac...

Mobilná očkovacia jednotka, tzv. MOJ cez víkend na Liptove neočkovala, preto sa, žiaľ, nevieme vyjadriť k Vašej otázke. Na vysvetlenie uvádzam spôsoby výjazdových očkovaní, viď nižšie. 

MOJ je zriadená pri Epidemiologickej ambulancii v Žiline, ktorú zriadil Žilinský kraj, a očkuje vopred nahlásených imobilných pacientov v  ich domovoch výlučne v pracovných dňoch. Prvý výjazd sa uskutočnil 12. mája a v najbližších týždňoch sa zdravotnícky tím MOJ bude venovať preočkovaniu už navštívených občanov druhou dávkou. Až následne začne vykonávať ďalšie výjazdy do regiónov a teda aj na Liptov. Harmonogram týchto výjazdov v súčasnosti ešte nie je stanovený, stanovuje sa maximálne dva týždne vopred. Na tento typ očkovania sme mali k 30. 4. prihlásených 459 imobilných občanov v kraji a tento počet nie je konečný.

Ak cez víkend na Liptove prebehlo očkovanie, pravdepodobne sa jednalo o výjazdovú očkovaciu skupinu, tzv. VOS. VOSky zriaďujú všetky nemocnice v Žilinskom kraji (a teda rovnako štátne aj tie, ktoré zriaďuje ŽSK) a sú určené na plošnú vakcináciu v mestách a obciach, napríklad starších občanov, klientov a zamestnancov DSS alebo CSS a pod. Aj tieto výjazdy však prebiehajú len tam, kde sa prostredníctvom svojich obecných úradov občania prihlásili. Presný harmonogram takýchto výjazdov nemáme, ale výjazdy sú vždy ohlásené vopred a komunikované priamo v obci, takže občania ho nemôžu zmeškať.

Na obe očkovania sa prihlasuje prostredníctvom obecných / mestských úradov, ktoré nahlasujú dopyt občanov.

Na základe nášho telefonického dohovoru Vám posielam doplňujúce údaje k Vašim otázkam.

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku v sobotu 29. mája očkovala prostredníctvom svojej mobilnej očkovacej skupiny na Liptove, a  to v obciach Pribylina, Liptovský Peter, Jamník, Jakubovany, Závažná Poruba a  Partizánska Ľupča. Zaočkovali približne 250 občanov (očkovali plošne, ale v  niektorých obciach len imobilných pacientov).

Harmonogram výjazdových očkovaní si nemocnica určuje podľa vlastného uváženia a kapacít, ŽSK poskytuje len zoznamy nahlásených občanov.

28. 5. 2021
Peter Madro, Mafra Slovakia

Dobrý deň,

chcel by som vás do  pondelka 31.5. do 14:00 poprosiť o vyjadrenie k veľkokapacitným očkovacím centrám. Ministerstvo zdravotníctvo mi odpísalo, že spravovať vakcinačné centrá môže buď VUC alebo nemocnice. Keďže to nerobí súkromník ale zastrešuje župa sa chcem teda vás spýtať: Aká firma u vás zastrešuje očkovanie?
Nezazmluvnili sme žiadnu firmu, očkovanie realizujeme prostredníctvom a v súčinnosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých sme zazmluvnili v zmysle zmluvy o spolupráci. Po zriadení Epidemiologickej ambulancie pri ŽSK realizujeme očkovanie aj prostredníctvom tejto ambulancie, kde zamestnávame personál na dohodu o vykonaní práce a  realizujeme prostredníctvom nej i výjazdy za imobilnými pacientami do obcí.

Kto spravuje veľkokapacitné centrá (VKOC) a kto má na starosti mobilné očkovacie jednotky (MOJ)? Je to jedna alebo viacero firiem?
VKOC spravuje a prevádzkuje ŽSK, rovnako tak aj Epidemiologickú ambulanciu v Žiline, prostredníctvom ktorej sú organizované výjazdy mobilnej očkovacej jednotky pre imobilných pacientov (MOJ). Okrem toho sa na očkovaní podieľajú aj výjazdové očkovacie skupiny (VOS), ktoré sú zriadené pri každej nemocnici v kraji a na základe koordinácie ŽSK – odboru zdravotníctva realizujú výjazdové očkovanie klientov a zamestnancov CSS a DSS, zároveň aj očkovanie obyvateľov v mestách a obciach. Jedna VOS participuje na  očkovaní imobilných pacientov. Rozpisy výjazdov organizuje  ŽSK.

Kto je váš prevádzkovateľ resp. kto je lekár zodpovedný za chod centra? Má ich na starosti hlavný lekár kraja alebo niekto iný?
Koordinátorom je riaditeľka odboru zdravotníctva v  spolupráci s lekárom, sestrou a farmaceutom samosprávneho kraja. 

Kto je zodpovedný v  prípade nežiadúcich účinkov? Lekári alebo sestry čo podali vakcínu?
Lekár vo vakcinačnom centre  je priamo zodpovedný za indikáciu a podanie vakcíny a sestra za samotný úkon podania. Farmaceut monitoruje nežiadúce účinky a spolu s lekárom z VKOC hlásia prípadne nežiadúce účinky po podaní vakcíny. 

Na akú dlhú dobu má zmluvu a v akej výške? Mohli by ste mi na základe zákonu o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. túto zmluvu sprístuniť resp poslať?
Zmluvy alebo dohody  so zdravotníckymi pracovníkmi (lekár, sestra, záchranár, farmaceut)  a nezdravotníckymi pracovníkmi (admin. pracovníkmi) sú platné do konca roka 2021. V prípade zmluvy o spolupráci bola výška odmeny pre pracovnú zdravotnú službu (PZS) priamo hradená zo zdravotných poisťovní ( koľko zaočkovali, vykázali do ZP a ZP vyúčtovala sumu 5 € - následne 7,5 € lekárovi. Za dokumentáciu zodpovedá  a archivuje ju PZS, rovnako tak aj uhrádza mzdu sestre za výkon). Následne po vytvorení Epidemiologickej ambulancie ŽSK sme pristúpili k uzatváraniu dohôd o vykonaní práce. Výška odmeny pri dohode o vykonaní práce je pre lekára 35,- €/hodina, sestra, záchranár  farmaceut  15,- €/hodina, administratívny pracovník 10- €/hodina. Silové zložky neplatíme. Zmluvy o spolupráci sú zverejnené. Čo sa týka dohôd o  vykonaní práce, údaje o takýchto pracovno-právnych vzťahoch nespadajú pod rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z., a to z dôvodu ochrany osobných údajov.

Aké náklady a aké výdavky sú z prevádzkou spojené?
Súhrnné náklady, ktoré Žilinský samosprávny kraj uhradil v  súvislosti zo zriadením VKOC ŽSK s 5 očkovacími kójami, jednej epidemiologickej ambulancie a mobilnej očkovacej jednotky, predstavujú ku dnešnému dňu celkovú sumu približne 100 tisíc ako vstupnú investíciu. Prevádzkové náklady sa odvíjajú od počtu očkovacích dní a  výjazdov a aktualizujú sa v mesačných intervaloch. K 12. máju 2021 ŽSK uhradil náklady spojené s prevádzkou vyššie menovaných zariadení v celkovej sume 34 tisíc eur (vyčíslené od ich zriadenia).

Nikde som nenašiel pracovné ponuky do očkovacích centier - ako prebieha výberový proces? Aké podmienky musí spĺňať ten čo chce očkovať? Môžu sa u vás zamestnať aj študenti medicíny - akú prácu môžu vykonávať?
Výzva na personálne obsadenie pracovníkov na prevádzkovanie vakcinácie bola opakovane zverejnená na našej webovej stránke už v 2/2021, následne na stránkach lekárov a sestier 4/2021. Zdravotnícky personál sme pozývali do spolupráce i cez sociálne siete.
Personálne zabezpečenie  vakcinácie tvoria lekári ( prioritne PZS v primárnom kontakte + špecialisti + lekári z nemocníc), ktorí majú plnohodnotné vzdelania. Sestra musí spĺňať rovnako tak vzdelanie a registrácie v komore. Záchranári musia spĺňať požadované vzdelanie a registráciu. Administrátori sú študenti medicíny od 3. ročníka , aktívne spolupracujeme so SLOMSA https://www.slomsa.sk/. Spolupracujúce silové zložky sú profesionáli- vojak alebo policajt.
IT zabezpečujeme internými zamestnancami ŽSK a rovnako tak celú koordináciu vakcinácie vo VKOC a MOJ.

31. 5. 2021
Tomáš Garai, Mafra Slovakia
 

Dobrý deň. Kedy očakávate, že by výstavba železničného uzla v Žiline mohla výraznejšie ovplyvniť resp. obmedziť plynulosť dopravy v krajskom meste? Pripravujete nejaké dopravné riešenia pre takýto prípad? 

Investorom rekonštrukcie železničného uzla v  Žiline sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Zhotoviteľ stavby je povinný spracovať plán organizácie výstavby, ktorý schvaľuje Okresný úrad ako príslušný cestný správny orgán. V prípade výrazných obmedzení dopravy a uzávierok musia byť súčasťou plánu aj dopravné riešenia. Zhotoviteľ stavby plánuje začať stavebné práce čo najskôr a keďže musí začať rekonštrukciou železničného nadjazdu ponad Kysuckú ulicu, je predpoklad výrazných dopravných obmedzení. Kysucká ulica je miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve mesta Žilina, preto mesto intenzívne rieši možné dopravné scenáre spolu so ŽSR. Z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja ako objednávateľa prímestskej dopravy sa nás dotkne zmena organizácie dopravy vzhľadom na zmeny trás verejnej dopravy. Žilinský kraj v tejto veci komunikuje s mestom i investorom stavby.

27. 5. 2021
Ján Krempaský, SME 

Dobrý deň, pani hovorkyňa,Mám na  vás niekoľko otázok k slobodnému výberu vakcín, ktoré chce v najbližších dňoch spustiť MZ SR.
1. Máte už ako župa nejaké informácie od  MZ SR, ako by mal fungovať výber vakcín vo veľkokapacitných očkovacích centrách? Mám na mysli, či viete, odkedy by sa to malo vo vašich centrách spustiť a ktorými vakcínami by ste mali očkovať? Ak už viete, ktorými, môžete ich uviesť?
2. Ste vo vašich VOC schopní naraz v jeden deň očkovať viacerými vakcínami alebo by ste si to museli rozdeliť na viac dní, napríklad dnes Astra a zajtra Pfizer?
3. Máte nejaké problémy s Pfizerom alebo ako (skade) získavate dávky na očkovanie?
 

1. Informácie týkajúce sa plánovaného slobodného výberu vakcín v súčasnosti ešte nemáme od MZ SR zadefinované. Aktuálne očkujeme vakcínou spoločnosti AstraZeneca vo  veľkokapacitnom centre, keďže preočkúvavame druhou dávkou, v ostatných vakcinačných centrách očkujeme vakcínami od spoločnosti Pfizer-BioNTech alebo Moderna. Vakcinácia Sputnikom ešte nie je umožnená. Termín spustenia slobodného výberu vakcíny bude záležať na usmernení MZ SR. Na úrovni kraja máme dostatočné pokrytie očkovacích kapacít – každý týždeň ponúkame až 27 400 termínov na očkovanie rôznymi vakcínami, väčšinou Pfizer-BioNTech, Moderna a kontinuálne prebieha aj preočkovanie druhou dávkou AstraZeneca.  
2.Technicky nemáme problém očkovať akýmikoľvek vakcínami aj počas jedného dňa, ale vidíme v tom skôr riziko výrazného zaťaženia systému administratívy.  
3.Aktuálne neevidujeme žiadny problém s  dodávkou vakcín Pfizer-BioNTech. Dodávky z MZ SR sú zabezpečené plynule podľa potrieb a otvorených kapacít.

26. 5. 2021
Martin Pavelek, MY Oravské noviny, MY Liptovské noviny, Oravské Echo 

Dobrý deň Posielam vám list od nášho čitateľa, v ktorom poukazuje na dopravné značenie na  Kysuciach.Prosím si odpoveď, prečo je spomínanými dopravnými značkami obmedzená doprava v tom úseku, kto ju schválil a kedy?Ďakujem 

Tak, ako je uvedené v liste, na ceste II/520 je osadené dočasné dopravné značenie na základe zhoršeného stavebno-technického stavu vozovky. Dopravné značenie bude prehodnotené po realizácii rekonštrukcie cesty v úsekoch ckm 18,354 – 20,526 a 20,526 – 22,000.  Prvý úsek cesty v staničení ckm 18,354 – 20,526 bol odovzdaný zhotoviteľovi 18.05.2021 na realizáciu stavby a pre druhý úsek cesty v ckm 20,526 – 22,000 v súčasnosti prebieha proces vyhlásenia verejného obstarávateľa na zhotoviteľa stavby. Čo sa týka nesúladu dopravného značenia medzi jednotlivými okresmi, vzniknutá situácia nás mrzí, je paradoxom, že na osadenie dočasného dopravného značenia na ceste, ktorá prechádza dvoma regiónmi, nie je nutné vopred stanovisko správneho orgánu v susednom regióne, respektíve súladné stanovisko oboch správnych orgánov, aby nedošlo tak ako teraz k situácii, že zo  strany Kysúc je osadenie dočasného dopravného značenia iné ako zo strany Oravy.   Po rekonštrukcii cesty budeme pri nápravných opatreniach maximálne súčinní. Na základe stanoviska Správy ciest ŽSK po rekonštrukcii dôvod osadenia značky zákazu vjazdu vozidlám nad 12t pominie.Zároveň by sme chceli dodať, že v zmysle paragrafu 3, ods. 7 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) určuje používanie dopravných značiek na cestách II. a III. triedy cestný správny orgán, ktorým je príslušný Okresný úrad, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja sa k dopravnému značeniu nevyjadruje.

24. 5. 2021
Ľubica Stančíková, PetitPress 

Dobrý deň.Na FB Liptovského múzea vyšla minulý týždeň správa, citujem:" HAVRÁNOK PREJDE V NASLEDUJÚCICH ROKOCH ÚPLNOU REKONŠTRUKCIOU A DOBUDOVANÍM ", "Zub času sa však podpísal nad väčšinou stavieb a preto Liptovské múzeum prikročí už v tomto roku k sanácii súčasných objektov, na ktoré bude z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja vyčlenených viac ako 170.000 eur. "Pozerala som minulý týždeň župné zastupiteľstvo, kde poslanci schvaľovali spoluúčasť. Ja sa chcem spýtať, že či je to už isté, že ministerstvo kultúry poskytne Liptovskému múzeu dotáciu na rekonštrukciu archeoskanzenu Havránok (kiežby to bolo isté). Lebo ja som to pochopila tak, že minulý týždeň poslanci schvaľovali len spoluúčasť - súhlas zastupteľstva je potrebný pre podanie žiadosti. A žiadosti ešte ministerstvo kultúry nevyhodnocovalo. Rada by som o Havránku informovala, no potrebujem si ujasniť v akom stave je financovanie. 

Žilinský samosprávny kraj vo svojej tlačovej správe zo dňa 17. mája 2021 oznámil rozhodnutie Zastupiteľstva týkajúce sa projektu obnovy častí múzea v prírode Liptovský Havránok. Kraj sa v projekte uchádza o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom na rok 2021 Ministerstva kultúry SR. Krajskí poslanci schválili podanie žiadosti o  spolufinancovanie. O samotnej žiadosti však MK SR ešte len bude rozhodovať. Veríme, že žiadosť bude úspešná a Žilinská župa finančné prostriedky na obnovu múzea získa. Liptovské múzeum, žiaľ,  komunikovalo túto vec nepresne, za čo sa ospravedlňujeme. Informácie zverejnené na ich stránke budú opravené v krátkom čase. 

24. 5. 2021
Lucia Hakszer, Pravda 

Dobrý deň prajem,ozývam sa všetkým samosprávnym krajom, pretože v Pravde píšeme článok o materských školách a ich dostupnosti či nedostatku. Chcem sa Vás preto spýtať, prosím koľko žiadostí o umiestnenie v materskej škole ste v jednotlivých krajoch tento rok  zamietli pre nedostatok miesta? (prípadne neviem, či máte uzavreté údaje za tento rok, ak v niektorých krajoch náhodou chýbajú, prosím, napíšte mi všetci údaj za oba roky, ak je to možné) Ako rodičia vo Vašom kraji situáciu riešia?Ďakujem veľmi pekne za odpovede, prosím dajte mi vedieť aspoň zajtra (25.5.). 

Žilinský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom materských škôl, preto Vám takéto údaje nedokážeme poskytnúť. Dovolila by som si odporučiť Vám obrátiť sa na  mestá a obce, prípadne na odbor školstva na príslušných okresných úradoch, ktoré by mohli disponovať takýmito údajmi.

24. 5. 2021
Mária Dvořáčková, Mafra Slovakia 

Dobrý deň,chcela by som vás poprosiť o vyjadrenie k pripravovanému článku o optimalizácii siete škôl. 
1. Optimalizovali ste posledné mesiace sieť škôl? Ak áno, ktoré školy ste zrušili alebo spojili?
2. Rozmýšľate do budúcnosti o spojení alebo zrušení niektorých škôl? Aké sú dôvody?
3. Zmenili sa v prípade optimalizácie žiakom výrazne podmienky napríklad na dochádzanie do školy? 

1. Výrazná racionalizácia škôl v ŽSK prebehla naposledy v rokoch 2015 a 2016.Rušenie či spájanie škôl v blížiacom sa školskom roku 2021 / 2022 neplánujeme. Pripravujeme však plán na zefektívnenie chodu škôl tým, že sa niektoré školy napr. presťahujú do inej nenaplnenej budovy školy. V tomto prípade nepôjde o spájanie škôl a tým ich rušenie, ale zjednodušene povedané o presťahovanie so zachovaním právnej subjektivity. Tento plán je v príprave. Okrem toho prebiehajú zmeny v hospodárení škôl, využívaní nových ekonomických nástrojov a pod., čo môže priniesť pozitívne zmeny v  efektivite riadenia.V tomto čase zmena nastane len v Tvrdošíne v  zmene názvu školy, kde sme vyradili zo siete škôl a školských zariadení Spojenú školu, Medvedzie, Tvrdošín  a jej organizačnú zložku Obchodná akadémia. V uvedenom odbore už žiaci neštudovali. Z toho dôvodu sa zmenil aj názov školy  na  Strednú priemyselnú školu informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie, Tvrdošín. 
2. Dôvodom pre optimalizáciu školskej siete, ktorá sa v minulosti dotkla niektorých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, je predovšetkým nepriaznivý demografický trend, ktorý spôsobuje, že v našom regióne je stále väčšia kapacita škôl ako počet detí. Optimalizácia by sa mala týkať škôl alebo školských zariadení, ktoré sú každoročne dofinancované nad 100% normatívu a majú malý počet žiakov. Financovanie takýchto škôl totiž ide na úkor väčších škôl. Verejnosť si tiež často neuvedomuje, že je mimoriadne ekonomicky neefektívne udržiavať školské budovy s vyššou kapacitou pre nízky počet študentov a zabezpečiť kvalitnú výučbu, nakoľko pedagógovia uprednostňujú väčšie školy (vyššia možnosť osobného rozvoja, možnosť vyšších úväzkov v  prípade záujmu a pod.).  
3.  Akékoľvek rušenie či zlučovanie školy je vždy výsledkom dôsledného zváženia potrieb v  regióne a vždy sa o ňom najskôr rokuje na úrovni riaditeľov škôl. Prihliada sa aj na to, aby boli žiaci presunutí do takej školy , aby nemuseli ďaleko dochádzať a cestovať, aby mali vytvorené podmienky minimálne na takej istej úrovni ako mali v prípade pôvodnej školy alebo školského zariadenia. 
4. r. 2018- zrušenie Spojenej školy, Kysucké Nové Mesto – organizačná zložka Obchodná akadémia zanikla, druhá organizačná zložka Stredná priemyselná škola pôsobí ako samostatná škola - Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mestor. 2016- zrušenie Strednej odbornej školy obchodu a  služieb, Liptovský Mikuláš - zrušenie Strednej odbornej školy drevárskej, Liptovský Hrádok  - došlo k zmene, resp. zlúčeniu s inou školou - odbory a žiaci prešli do lesníckej školy, ktorá zmenila názov na Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok- zrušenie Strednej odbornej školy, Turany – niektoré odbory a žiaci, ako aj Elokované pracovisko pri ÚVTOS Sučany  prešli do Spojenej školy, Martin, organizačnej zložky SOŠ strojníckar. 2015 Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky  - došlo k zmene zriaďovateľa, gymnázium je organizačnou zložkou Spojenej školy vo Vrútkach, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrútky Vo všetkých prípadoch bolo dôvodom na postup župy nízky počet žiakov a nezáujem žiakov o dané odbory.

17. 5. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň, pre  pripravovaný článok na náš spravodajský portál www.zilinak.sk by som vás chcel požiadať o bližšie informácie k obstaraniu služieb prímestskej dopravy Liptov a  Orava:- podľa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9945/summary bolo plánované otváranie ponúk na 03. máj, chcem vás požiadať o sprístupnenie výsledku otvárania ponúk. Ďakujem.  

V týchto dňoch prebiehajú revízne postupy zo  strany Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vyhodnocuje podané námietky zo  strany dopravcov. Je vydané predbežné oznámenie a v procesoch verejného obstarávania sa bude môcť pokračovať až po vydaní rozhodnutia UVO. Z tohto dôvodu sa lehoty na predkladanie ponúk budú posúvať. Možnosť účasti na otváraní ponúk bude umožnená iba subjektom, ktoré podali ponuku. Verejnosť po skončení súťaže bude mať možnosť nahliadať do  výsledkov aj priebehu verejnej súťaže.

13. 5. 2021
Dorota Mikulášová, MY Oravské noviny

Koľko občanov bolo na Orave doposiaľ zaočkovaných? Ideálne podľa okresov, t.j. Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín.Akým spôsobom prebieha očkovanie pomocou výjazdovej očkovacej skupiny? Kto výjazdovú očkovaciu skupiny v okrese Námestovo zriaďuje a kto tvorí tím? Akým spôsobom prebieha registrácia na takéto očkovanie? Ak sú, prosím aj o nejaké počty. Pre akú vekovú skupinu je očkovanie pomocou výjazdovej očkovacej skupiny zriadené? A akou vakcínou budú očkovaní? Aká je denná kapacita výjazdovej očkovacej skupiny? Kde a  kedy bude výjazdová očkovacie skupiny najbližší víkend zriadená? Prosím o  presne informácie, ak by sa dalo, chcela by som si prísť urobiť foto.Prečo sa začalo práve okresom Námestovo?Budú takéto výjazdy pokračovať? Prípadne či sa môžu imobilní občania chystať na  mobilnú očkovaciu jednotku? 

Bohužiaľ takýmito údajmi nedisponujem, údaje má k dispozícii NCZI. Keďže na vakcináciu vo vakcinačných centrách sa majú možnosť prihlásiť  a zaočkovať i  obyvatelia iných regiónov, počty podaných vakcín pre obyvateľov regiónu Oravy nepoznáme.  Obce/mestá zisťujú záujem o vakcináciu u  svojich obyvateľov a zabezpečujú zoznam ľudí na očkovanie podľa vopred zadaných kritérií (prioritne seniorská veková kategória). ŽSK následne zostaví časový harmonogram podľa menného zoznamu a poskytne VOS. Obce tiež pripravujú zázemie pre zdravotnícky a administratívny personál (obecné úrady, kultúrne domy a  pod.). Očkovanie podlieha prísnemu plánovaniu a dôslednej logistike, vďaka čomu prebieha rýchlo a efektívne. Výjazdovú očkovaciu skupinu, ktorá bude očkovať v okrese Námestovo, zriaďuje Dolnooravská  nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Jedná sa o nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja. Jej tím tvorí zdravotnícky a administratívny / IKT personál.  Registrácia prebieha v úzkej spolupráci odboru zdravotníctva ŽSK  s mestami a obcami, prostredníctvom formulárov a cez okresné úrady.  Očkovanie je zriadené prioritne pre seniorov vo vekovej skupine 60+, očkuje sa Pfizer-om a zaočkujeme aj sprievodnú osobu.  Pri každom výjazde máme snahu zaočkovať čo najväčšiu skupinu obyvateľov, najmä vo vyššom veku. Našou ambíciou je počas výjazdu jednej výjazdovej skupiny zaočkovať okolo 500 ľudí. Najbližší víkend bude VOS očkovať v okrese Námestovo- Oravské Veselé spolu s okolitými obcami, ale aj spádové obce v  okrese Turčianske Teplice.   VOS v tejto fáze očkujú občanov z odľahlejších regiónov kraja, pre ktorých je náročné dostať sa do očkovacieho centra. Okres Námestovo spadá do tejto kategórie, pričom dlhodobo bola situácia v okrese Námestovo veľmi zlá. Súčasne centrálny národný objednávací systém poskytuje možnosť objednania sa aj obyvateľom z iných krajov, čo plní miesta v našich regionálnych vakcinačných centrách a teda aj na Orave a preto cesta očkovania v  obciach jednoznačne zvýši prístup k očkovaniu pre obyvateľov, čím zabezpečíme zvýšenú zaočkovanosť v regióne.  ŽSK plánuje pokračovať v takýchto výjazdoch. Budúci týždeň bude VOS opätovne očkovať na Kysuciach, tentokrát v Kysuckom Novom Meste a priľahlých obciach. V stredu 12. mája spustil Žilinský kraj i  očkovanie imobilných občanov mobilnou očkovacou jednotkou (MOJ). Prvý výjazd smeroval do obcí v Rajeckej doline. MOJ bude očkovať imobilných občanov po všetkých regiónoch kraja a teda i na Orave, harmonogram sa pripravuje a tvorí operatívne. Doteraz máme prihlásených viac ako 450 imobilných pacientov, ktorých budeme postupne očkovať v ich domovoch.

13. 5. 2021
Petra Lániková, v Zdravotnictve.sk/SITA 

Dobrý deň, rada by som sa v rámci pripravovaného článku informovala, akých náhradníkov na  očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aktuálne vo vašom kraji uprednostňujete (chronicki chorí, darcovia krvi, tehotné ženy... poprosím vymenovať), ďalej tiež akým spôsobom sa môže v kraji človek prihlásiť ako náhradník na očkovanie (link na konkrétnu stránku alebo čakanie vo veľkokapacitných očkovacích centrách, atď.) a koľko asi trvá, kým sa takémuto človeku niekto ozve. 

Žilinský samosprávny kraj postupuje pri koncipovaní zoznamov náhradníkov na očkovanie podľa vyhlášky č. 161/2021 MZ SR, ktorá novelizovala vyhlášku č. 96/2021. Príslušná vyhláška presne ustanovuje kritériá pri zaraďovaní občanov do zoznamov náhradníkov. Na základe týchto kritérií je rozhodujúci faktorom zdravotné postihnutie pacienta, ktoré vyhláška delí na 3 úrovne: s ťažkým zdravotným postihnutím, so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.  Žilinský kraj pripravil informačný systém, do  ktorého náhradníkov nahlasujú výlučne lekári, nakoľko máme za to, že lekári najlepšie poznajú stav svojich pacientov. Po evidencii pacienta jeho ošetrujúcim lekárom príde občanovi sms správa o tom, že bol zaradený na zoznam náhradníkov. Tento zoznam je prístupný všetkým vakcinačným centrám v kraji, aktuálne je to 16 centier. Následne si centrá vyberajú zo zoznamu náhradníkov podľa ich zdravotného stavu, veku a vzdialenosti od vakcinačného miesta. Čas, ktorý uplynie od zaradenia na zoznam po pridelenie termínu pre náhradníka, je veľmi individuálny a závisí od lokality. Niektoré vakcinačné centrá evidujú nedostatok záujemcov o očkovanie aj v  štandardných termínoch (napríklad okres Námestovo), preto náhradník získa termín skôr, ako napríklad tam, kde počet záujemcov vysoko prevyšuje kapacity centra (napríklad okres Žilina). Ak nebude k dispozícii dostatok náhradníkov, ŽSK je pripravený otvoriť systém prihlasovania aj pre verejnosť. K 14. máju má ŽSK zaregistrovaných 1563 náhradníkov čakajúcich na vakcináciu.

12. 5. 2021
Eva Struhárňanská, dennikstandard.sk  

Dobrý deň,   chcela by som Vám položiť niekoľko otázok k mobilným očkovacím tímom.
1) Akí ľudia prejavujú najväčší záujem o  mobilné očkovanie a aké vekové kategórie tvoria najväčší podiel medzi zaštepenými?
2) Koľko ľudí už stihli tímy zaočkovať? Koľko ďalších sa nahlásilo? Aké sú plány na očkovanie do budúcna, budú sa počty vakcín pre tímy navyšovať?
3) Zriadilo sa mobilné očkovacie stredisko alebo sa tímy presúvajú z obce do obce? 
 

1)Evidujeme všeobecný záujem verejnosti o očkovanie, avšak službu mobilného očkovania otvárame prioritne pre vekovú kategóriu 60+. Seniori tvoria najvyšší podiel medzi ľuďmi zaočkovanými prostredníctvom výjazdových očkovacích skupín, avšak chcem zdôrazniť, že očkujeme aj sprevádzajúcu osobu.     
2) Výjazdová očkovacia skupina zaočkovala prvých približne 500 občanov v kysuckých obciach počas minulej soboty. Tento víkend bude očkovať v obci Oravské Veselé v  okrese Námestovo a tiež v okrese Turčianske Teplice, budúci týždeň sa opäť vráti na Kysuce do Kysuckého Nového Mesta a priľahlých obcí. Počas každého výjazdu plánujeme zaočkovať všetkých občanov, ktorí sa nahlásili v obci na  vakcináciu. Predpokladáme, že to bude podobne ako pri výjazde na Kysuce, v  jednom spáde okolo 500 ľudí.  
3) Výjazdové očkovanie koordinuje odbor zdravotníctva ŽSK. Výjazdy sa delia na  skupinové a individuálne. Očkovanie v obciach rieši OZ ŽSK  v spolupráci s výjazdovými očkovacími skupinami (VOS) pri nemocniciach (VOS zriaďujú všetky nemocnice a doteraz očkovali CSS/DSS) a individuálne výjazdy organizuje prostredníctvom Mobilnej očkovacej jednotky (MOJ), ktorá je zriadená pri epidemiologickej ambulancii ŽSK a bude očkovať imobilných občanov v ich domovoch. Termíny výjazdov koordinuje župa. O mieste pre očkovanie v obci rozhoduje OZ ŽSK v spolupráci s obcami, miesto pre vakcináciu musí byť pripravené podľa inštrukcií, preto je jednoduchšie, ak je presunov VOS čo najmenej.

10. 5. 2021
Branislav Koscelník, SME / MY Žilinské noviny 

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o informáciu pre MY Žilinské noviny a sme.sk. Zaujíma ma, či sa župa dohodla s Georgeom Trabelssiem na podmienkach, ktoré žiada, aby železniciam predal pozemky v žilinskej autobusovej stanici pre výstavbu cestného nadjazdu. Aké požiadavky mal Trabelssie? Čo je nedoriešené? Požaduje od župy preplatenie presunov autobusov z autobusovej stanice na Košickú ulicu? Je to akceptovateľné? 

Investorom a stavebníkom stavby Rekonštrukcie železničného uzla, ktorého súčasťou je aj cestný nadjazd ponad železničnú trať, ktorý si vyžaduje kúpu pozemku od Organizátora RIDS, a. s., sú Železnice Slovenskej republiky. Žilinský samosprávny kraj nie je v tejto veci účastníkom stavebného konania, ani nemá s touto stavbou žiaden právny vzťah. ŽSK však poskytuje investorovi maximálnu súčinnosť, pretože si uvedomuje, že nadjazd je pre občanov kraja a mesto Žilina nevyhnutný. Povinnosť preplatiť technologické kilometre, ktoré vzniknú z potreby presunu autobusov na Košickú ulicu, vyplýva ŽSK priamo z platnej zmluvy o službách vo verejnom záujme so SAD Žilina, a. s.

10. 5. 2021
Nina Hrabovská Francelová, The Slovak Spectator 

Dobrý deň prajem, kontaktujem Vás kvôli pripravovanému článku pre The Slovak Spectator ohľadom očkovania mobilnými očkovacími tímami. Našli by ste si, prosím, čas a chuť, na  zodpovedanie nasledovných otázok, ideálne do stredy (12.5.): Aký veľký je záujem o očkovanie priamo v obciach prostredníctvom mobilných očkovacích tímov? Koľko ľudí ste už stihli takouto formou zaočkovať a koľko dní ste touto formou očkovali?  Koľko máte záujemcov o ďalšie očkovania? Majú záujem prevažne seniori a imobilní ľudia? Musia spĺňať nejaké konkrétne podmienky (napr. keď má človek 45 rokov, ešte nebol očkovaný a v jeho obci bude mobilný očkovací tím, môže sa prihlásiť alebo pre takéhoto človeka tento spôsob očkovania nie je určený)? Možno viete povedať od očkovacieho tímu z terénu: je vzdialenosť do očkovacieho centra a cestovanie tým dôvodom, prečo sa títo ľudia ešte nedali očkovať? Alebo sú tam aj iné dôvody? Ako je to s alokáciou vakcín pre vaše mobilné očkovacie tímy? Máte dosť vakcín podľa kapacít? Hlásia sa Vám záujemcovia o vakcináciu sami alebo ich proaktívne oslovujete s ponukou očkovania?  Predpokladám, že očkujete dvojdávkovými vakcínami. Ide o veľké finančné a logistické náklady ísť do obcí na dvakrát? 

Evidujeme záujem o očkovanie v menších mestách a obciach. Ľudia si želajú, aby vakcinácia bola dostupnejšia, a to hlavne skupina obyvateľov seniorského veku. Súčasne s nimi sa majú záujem očkovať aj mladší, čo považujeme za veľmi pozitívne. Už vo februári sme začali očkovať klientov a  zamestnancov  DSS/CSS prostredníctvom výjazdových očkovacích skupín (VOS), ktoré zriadili všetky nemocnice v kraji. Aktuálne sú klienti vo verejných zariadeniach sociálnych služieb zaočkovaní na  takmer 85 %, horšia situácia je v neverejných zariadeniach (cca 55%), kde evidujeme nižší záujem. Pilotný výjazd VOS do odľahlých obcí kraja za účelom vakcinácie sme spustili 8.5.2021 v obciach na Kysuciach ( Korňa, Vysoká nad Kysucou + Makov, Zborov nad Bystricou a mesto Turzovka) a zaočkovali sme približne 500 ľudí, prioritne seniorov a časť sprevádzajúcich osôb. Túto VOS zabezpečila Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci.   Vo výjazdoch do obcí budeme pokračovať aj tento víkend, a to do okresu Turčianske Teplice, kde scentralizujeme okolité menšie obce. VOS zabezpečí Univerzitná nemocnica v Martine. Súčasne prebehne výjazdové očkovanie aj v okrese Námestovo. Budúci týždeň je naplánovaná vakcinácia prostredníctvom VOS opäť na Kysuciach, a to v Kysuckom Novom Meste a  priľahlých obciach. Pri každom výjazde máme snahu zaočkovať čo najväčšiu skupinu obyvateľov, najmä vo vyššom veku. Našou ambíciou je počas výjazdu jednej výjazdovej skupiny zaočkovať okolo 500 ľudí. Veríme, že sa nám podarí tieto ciele napĺňať. Pracujeme s rôznymi scenármi. Obce a mestá dostali z odboru zdravotníctva ŽSK možnosť online nahlásiť záujem svojich obyvateľov. Zo štatistiky vyplynulo, že o takúto formou vakcinácie majú záujem prioritne seniori. Očkovanie VOS v  obci prebieha podľa kritérií, ktoré nastavuje Ministerstvo zdravotníctva SR a  teda možnosť očkovania pfizer-om majú už aj nižšie vekové ročníky. ŽSK sa rozhodol, že výjazdové očkovanie v tejto fáze zaháji prioritne pre seniorov 60+ a prípadne ich sprievod (čo znamená aj mladšie osoby). Obce/mestá dostali informáciu o počte a dostupnosti vakcín a požiadavku zabezpečiť zoznamy ľudí na  očkovanie podľa vopred zadaných kritérií (teda prioritne veková kategória). ŽSK následne zostavilo časový harmonogram podľa menného zoznamu a obce pripravili priestory pre zdravotnícky a administratívny personál. Očkovanie podlieha prísnemu plánovaniu a dôslednej logistike, vďaka čomu prebieha rýchlo a efektívne. Čo sa týka imobilných obyvateľov, tam je režim iný. Župa 12. mája spustila výjazdy mobilnej očkovacej jednotky, ktorá je zameraná na vakcináciu práve imobilných občanov. Aktuálne je takýchto občanov v databáze 459, máme za sebou prvé dva (zajtra už tri) dni vakcinovania imobilných. Vzdialenosť do vakcinačných centier sme identifikovali ako jeden z dôvodov, prečo sa seniori neprihlasujú na očkovanie. Znížená mobilita občana spôsobuje neochotu cestovať do centra. Preto sme sa zamerali na dostupnosť vakcinácie v regiónoch. ŽSK má aktuálne 16 vakcinačných centier, no ďalšie dve centrá majú vniknúť už v krátkom čase, v nateraz nepokrytých regiónoch. Na očkovanie do centier sa však hlásia ľudia cez národný objednávací systém - čakáreň, a tým vzniká problém „očkovacej turistiky, kedy termíny dostávajú ľudia mimo nášho kraja a obyvatelia ŽSK termíny nemajú.   Preto výjazdy do obcí považujeme za veľký prínos k zvýšeniu dostupnosti očkovania práve pre seniorov – obyvateľov ŽSK, čo je pre zlepšenie epidemiologickej situácie v kraji kľúčové.  Kapacita našich vakcinačných centier je v  súčasnosti cez 22 000 ľudí týždenne. Pre VOS vyčleňujeme vakcíny podľa toho, ako naplánujeme očkovacie kapacity. Bude však dôležité v istom momente otvoriť možnosť vakcinácie pre všetky vekove kategórie. Podľa ďalšieho vývoja v  národnej očkovacej stratégii budeme pružne reagovať.  Spolupracujeme aktívne s obcami a mestami, ktoré sme oslovili cez Okresné úrady s požiadavkou na zisťovanie počtov imobilných občanov, ale  zároveň nás obce oslovujú v požiadavkách na vakcináciu prostredníctvom VOS. Všeobecne môžem povedať, že sa stretávame aj s dopytmi zo strany verejnosti. Vyhodnocujeme, že v Žilinskom kraji je o očkovanie záujem.  Očkujeme dvojvakcínou, teda podaná musí byť aj druhá dávka vakcíny. Obce a mestá pripravia adekvátne priestorové podmienky, to je na pleciach starostov, ktorí sú veľmi ústretoví a ochotní a VOS má uhradené náklady za očkovanca. To znamená, že náklady na mzdy a logistiku znáša VOS (nemocnice alebo kraj) a pri refundácii platby zo zdravotnej poisťovne sú náklady z časti uhradené. Je potrebné dodať, že obce, nemocnice a župa na celom procese spolupracujú a navzájom si pomáhajú, preto sa náklady rozložia a nie sú tak zaťažujúce. Dôležité je však mať ich uhradené v plnom rozsahu, čo sa dá efektívne dosiahnuť v prípade výjazdov pre vyšší počet obyvateľstva.

7.5.2021
Katarína Kiššová, Markíza 

Dobrý deň, Som redaktorkou portálu Markízy tvnoviny.sk. Prosím, mohli by ste sa vyjadriť k téme očkovania a presunu vakcín do  Bratislavy? Minister Lengvarský povedal, že do Bratislavského kraja presunie viac vakcín podľa záujmu. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že navýšili počty vakcín vo všetkých krajoch. Vnímate rozdelenie vakcín ako spravodlivé? 

Delenie vakcín prebieha na národnej úrovni a je plne v gescii MZ SR, ktoré spolupracuje so samosprávnymi krajmi. Z našej úrovne nevieme posúdiť, či BSK eviduje vyšší záujem o očkovanie, ako v iných krajoch Slovenska. Ak sa k takémuto záveru dospelo na základe prihlášok v  národnom systéme Čakárne, považujeme to na klamlivý údaj. Vnímame, že mnohí obyvatelia kraja sa dostatočne nehlásia do systému, pretože ho považujú za nedostatočný, čo môže zdanlivo evokovať nižší záujem o vakcináciu. Na regionálnej úrovni však evidujeme vysoký záujem o očkovanie. V tejto fáze považujeme za kľúčové odstrániť všetky nezrovnalosti v národnom systéme Čakárne a venovať zvýšenú pozornosť kampani na podporu očkovania vo všetkých regiónoch Slovenska. MZ SR navýšilo dodávky vakcín aj pre Žilinský samosprávny kraj. V súčasnosti preto považujeme systém delenia očkovacích látok za spravodlivý.

6. 5. 2021
Ria Gehrerová, Denník N 

OZ Občan, demokracia a zodpovednosť vydalo štúdiu o tom, ako boli počas pandémie porušované práva tehotných a rodiacich žien. Chcem sa spýtať, či ste v súvislosti s touto oblasťou na VÚC zaznamenali sťažnosti. Ak áno, čoho sa týkali? Už ste ich vyhodnotili? Ak áno, ako? 

Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadne sťažnosti tehotných a rodiacich žien v  súvislosti s porušovaním ich práv počas pandémie.

3. 5. 2021
Marián Koreň, Euractiv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie navrhuje v budúcom programovom období presunúť 10 % z alokácie SR (1,05 miliardy eur) pre  menej rozvinuté regióny výlučne na projekty realizované v Bratislavskom kraji (BSK). Súhlasí Váš kraj s týmto návrhom MIRRI? Ako tento návrh hodnotíte?  MIRRI svoj návrh odôvodňuje nižšie uvedenými argumentami. Ako Váš kraj hodnotí toto zdôvodnenie? Sú tieto argumenty dostatočné pre presun danej časti alokácie do BSK? 

Veľmi nízka alokácia vyčlenená pre BSK – 20,4 mil. EUR Na území BSK vzniká takmer 30 % HDP krajiny, pričom z rozvoja BSK vo veľkej miere profitujú aj ostatné regióny SR („spill-over-effect“); BSK dlhodobo figuruje medzi 10 najrozvinutejšími regiónmi EÚ podľa HDP na obyv. v PKS. Výška HDP však nie je premietnutá do úrovne hospodárskeho, sociálneho a  environmentálneho rozvoja regiónu BSK je centrom rozvoja vedy a výskumu v  SR (kraj disponuje viac ako 50 % celoslovenských vedecko-výskumných kapacít a generuje viac ako 70 % všetkých vedeckých výstupov SR), má preto najvhodnejšie predpoklady pre komercionalizáciu V rámci BSK žije a pracuje veľká časť populácie SR a pôsobia tú významní zamestnávatelia, ako aj inštitúcie celoštátneho významu BSK napriek svojej štatistickej rozvinutosti čelí veľkým vnútroregionálnym rozdielom a vážnym štrukturálnym výzvam vo viacerých oblastiach BSK má dlhodobé skúsenosti s  realizovaním projektov financovaných z fondov EÚ   
1. ŽSK chápe využitie flexibility a ideu presunu časti  alokácie ERDF do BSK. Samosprávne kraje aj v minulosti prejavili určitý stupeň spolupatričnosti a podporili využitie flexibility v prospech BSK. Nemôžeme sa však stotožniť s rozsahom aktuálne navrhovaného presunu v rámci ERDF. Realizácia takto dimenzovaného presunu, spolu s vnútroštátnym príspevkom, robí z BSK jeden z najviac podporených regiónov z ERDF a nepriaznivo by sa odrazila na rozsahu a kvalite intervencií v menej rozvinutých regiónoch s  dopadom na spomalenie vyrovnávania regionálnych rozdielov resp. prehĺbenie disparít.  
2. Vyššie uvedené konštatovania vychádzajú z hodnotenia situácie v BSK, ale ich „váha“ na zdôvodnenie navrhovaného presunu môže byť predmetom diskusie, nakoľko : 
- a) nízka alokácia v rámci ERDF sa aj v minulosti riešila primeranou mierou využitia flexibility 
- b) miera profitu z rozvoja BSK za hranicami Trnavského a Nitrianskeho kraja nie je už taká výrazná a smerom na  východ sa ďalej významne znižuje 
- c) vedú sa diskusie o vhodnosti ukazovateľa HDP, ako kritéria pre posúdenie rozvoja regiónu.  Aj v iných krajoch SR je vykázaný určitý rast HDP, ktorý sa adekvátne nepremieta v iných ukazovateľoch rozvoja regiónu ( napr. ŽSK má 3-tí najvyšší HDP na obyvateľa v PKS (po BSK A TTSK), ale napr. čisté peňažné príjmy domácností sú v rámci SR nižšie už len v PSK;  podiel populácie ohrozenej chudobou je 4-tý najvyšší v SR, pričom ako jednému kraju v porovnaní medzi rokmi 2008 a 2019 stúpol) 
- d) podotýkame, že nejde o jediný „zdroj“ podpory pre BSK, významné intervencie v BSK sú plánované aj v rámci Plánu obnovy, a to najmä smerom k vedecko – výskumným kapacitám (univerzity, veda, výskum a inovácie), na ktoré sa odvoláva aj odôvodnenie 
- e) počtom trvale bývajúceho obyvateľstva patrí BSK na  5. miesto v rámci krajov SR, pričom viac či menej významní zamestnávatelia pôsobia v rámci celej SR . Veríme, že cieľom rozvoja SR je vyvážený, polycentrický rozvoj regiónov v zmysle  Koncepcie územného rozvoja Slovenska a nie koncentrácia v rámci jedného regiónu 
- f) uvedené konštatovanie je možné aplikovať na viaceré regióny SR 
- g) platí aj pre ostatné regióny SR

27. 4.2021
Marek Fišera, zilinak.sk

Pre pripravovaný článok na náš spravodajský portál www.zilinak.sk by som vás chcel požiadať v nadväznosti na tlačovú konferenciu z  februára 2019 o informácie:https://www.zilinak.sk/prispevky/11339/vedenie-zupy-podava-trestne-oznamenia-a-podnety-na-kontrolu-po-predchodcoch-nasli-vazne-pochybenia 
1. Koľko bolo nakoniec podaných trestných oznámení? 
2. V akej fáze šetrenia sú 
3. Na tlačovej konferencii bolo prezentované, že Žilinskému samosprávnemu kraju môže hroziť "vrátenie peňazí z eurofondov". Došlo k takejto situácii od tlačovej konferencie? 
4. Existujú z tohto pohľadu projekty, pri ktorých je takéto riziko podľa vedenia ŽSK?  

1. Úrad ŽSK podal štyri trestné oznámenia (postupu vo verejnom obstarávaní, ďalej len VO, sa týkali dve).  
2. V jednom prípade polícia ešte koná, dve boli ukončené s výsledkom, že konanie nebolo posúdené ako trestný čin a v jednom prípade bola neprávoplatne odsúdený bývalý riadiaci pracovník Úradu ŽSK. Okrem toho viaceré staršie obstarávania, ktoré boli komunikované na TK, boli odoslané na Úrad pre verejné obstarávanie, ďalej len ÚVO, ktorý preveruje zákonnosť postupov pri VO. ÚVO ich vyhodnocuje priebežne. V niekoľkých prípadoch boli zistené porušenia zákona, ktoré spôsobili zmarenie hospodárskej súťaže. Po ukončení všetkých konaní revíznych postupov zo strany ÚVO, pri ktorých zistenia poukazujú na porušenie zákona a následnému vzniku škody úradu, podá ŽSK trestné oznámenie. 
3. Župa po nástupe riešila eurofondové projekty, u ktorých bola ohrozená refundácia z dôvodu neukončenia stavby v termíne. V  jednom  prípade sa stalo, že kvôli nedodržaniu termínu župa prišla o 1,2 mil.€, ktoré neboli refundované z dôvodu neskorej realizácie. Dôvodom bolo zdĺhavé VO realizované predchádzajúcim vedením, ktoré nebolo síce vyhodnotené ako pochybné, ale predchádzajúcim vedením došlo k niektorým nesprávnym manažérskym rozhodnutiam o realizácii stavby, ktoré stav spôsobili. ÚVO preveruje obstarávania projektov financovaných z NFP, ktoré sa týkajú nadlimitných zákaziek. 
4. Pri projektoch, ktoré začalo realizovať súčasné vedenie župy, neevidujeme riziko vrátenia peňazí z  eurofondov. 3. 5. 2021

30.3.2021
Otázka (SITA, Radoslav Varga)

Dobré ráno,
chcel by som vás poprosiť o krátku aktuálnu informáciu k sanácii brala Bziny a tamojšej mimoriadnej situácii, či už je podpísaná zmluva s realizátorom a aký je predpokladaný harmonogram prác.

Zmluva o dielo na stavebné práce je už podpísaná. Zhotoviteľ má podľa Zmluvy o dielo tri mesiace na realizáciu prác.

30.3.2021
Otázka (SME, Magdaléna Palúchová)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcela by som sa ešte vrátiť k Bzinám. Chcem sa opýtať, či sa už nejako rozhodlo o výnimke pre záchranné zložky a kedy sa v úseku začne s prácami?
Tiež sa chcem opýtať, keďže sa plánovala sanácia brala, bol nejaký plán/návrh, ako vlastne zabezpečiť prechod týchto záchranných zložiek? Alebo aj pre ne mala platiť obchádzka cez Or. Podzámok?
Dnešným dňom – 30.3.2021 je odovzdané stavnisko zhotoviteľovi, ten má podľa zmluvy o dielo tri mesiace na realizáciu prác.
 
To, kedy bude umožnený prejazd záchranných zložiek sa momentálne nedá presne určiť. Prvotnou etapou prác bude čistenie a zasanovanie svahu, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu uvoľňovaniu a tým priamemu ohrozeniu dopravy na ceste a takisto železničnej trati. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za stavenisko a je upovedomený o požiadavke na prejazd záchranných zložiek. Je nutné zaistiť bezpečnosť, a to rovnako pre záchranné zložky.
 
Akonáhle to stavba a  stabilita svahu dovolí, bude za súhlasu Zhotoviteľa umožnený prejazd záchranných zložiek.

30.3.2021
Otázka (MTV Ružomerok, Martina Sivačková)

1. Plánuje Správa ciest ŽSK v najbližších dňoch/týždňoch opravu výtlkov na cestách v okrese Ružomberok?
V súvislosti s prácami na cestách budú iba čiastočné obmedzenia dopravy na opravovaných úsekoch ciest alebo plánujete aj uzáveru niektorých úsekov a komplexnú rekonštrukciu?
1. SC ŽSK stredisko Ružomberok, počas zimných mesiacov zimy 2020/21 vykonávala nevyhnutné opravy výtlkov na cestách v okrese Ružomberok súčasne s výkonom zimnej údržby.  Tieto výspravky v zimnom období sú realizované technológiou určenou na zimné obdobie. Samozrejme,  po spustení Obaľovacích centier na výrobu obaľovanej zmesi budeme aktívne pracovať na  odstraňovaní výtlkov na cestách I. a III. tried v okrese Ružomberok. Obmedzenia dopravy budú čiastočné, pracoviská budú vyznačené prenosným dopravným značením a podľa potreby reguláciu dopravy budú zabezpečovať príslušní pracovníci SC ŽSK.


2. V akých konkrétnych úsekoch v okrese Ružomberok bude prebiehať oprava výtlkov, resp. ktoré úseky sú najkritickejšie?
2. Na základe vykonávaných obhliadok úsekov zodpovednými pracovníkmi v teréne sa opravy výtlkov realizujú podľa skutočnej potreby, nie sú vopred vytipované konkrétne úseky ciest. Prioritne sa musia opravovať nebezpečné výtlky.

3. Koľko bude oprava výtlkov v Ružomberskom okrese SC ŽSK stáť a koľko ton asfaltu bude potrebných na ich opravu (ak sú tieto údaje známe)?
3. Presné reálne náklady na opravu výtlkov ako aj množstvá, budú známe až po realizácii týchto prác. Upozorňujeme, že výspravky sa podľa potreby musia realizovať celý rok.
 
4. Správa ciest Košického samosprávneho kraja pred pár dňami informovala, že poškodené úseky ciest/výtlky, im môže nahlasovať aj verejnosť, a to buď prostredníctvom dispečingu alebo emailom. Je takáto možnosť aj v prípade Správy ciest ŽSK?

4. Áno, takáto možnosť je aj v prípade SC ŽSK. Všetky postrehy, nápady a pripomienky ohľadom údržby ciest môže verejnosť adresovať SC ŽSK na portáli www.sczsk.sk pod položkou Odkaz správcovi.

29.3.2021
Otázka (SME, Roman Cuprik)


Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať niekoľko otázok k  eurofondovým projektom:  „Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji“ -  ide o analýzy, ktoré malo vypracovať Združenie pre rozvoj regiónov.  https://www.crz.gov.sk/3965512/ Druhým projektom je „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“, čiže analýzy, ktoré vypracovala Asociácia pre občiansku spoločnosť.  https://www.crz.gov.sk/3891092/
 
-Videli ste už výstupy z týchto analýz? Čo vám Združenie a Asociácia vlastne dodali?
-Ako tieto výstupy hodnotíte? Bola cena za sľubované analýzy primeraná?
-Mohli by ste mi ich sprístupniť?
-Projekty fungujú z NFP, ktoré v roku 2019 poskytlo ministerstvo vnútra. Riešilo ministerstvo tieto analýzy aj s vašim úradom, alebo v podstate finančne podporili analýzy o Žilinskom kraji bez toho, aby ste o niečom takom vedeli?


Žilinský samosprávny kraj identifikuje uvedené projekty, ako projekty realizované prostredníctvom OP Efektívna verejná správa, kde žiadateľom sú subjekty Združenie pre rozvoj regiónov a Asociácia pre občiansku spoločnosť.
Zo zdrojov, ktoré vieme vyhľadať prostredníctvom ITMS 2014+ sú tieto projekty stále vo fáze realizácie s termínom ukončenia 1.4.2021.

Žilinský samosprávy kraj v uvedených projektoch nefiguruje ako partner a taktiež tieto subjekty neeviduje ani Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Žilinskom samosprávnom kraji v rámci konzultačných aktivít.
 
-Videli ste už výstupy z týchto analýz? Čo vám Združenie a Asociácia vlastne dodali?      
  -  Nie, doteraz nám nie sú známe výstupy analýz.
-Ako tieto výstupy hodnotíte? Bola cena za sľubované analýzy primeraná? -Mohli by ste mi ich sprístupniť?                  
-  Nevieme vyhodnotiť túto otázku, nakoľko cenu za výstupy nepoznáme. Cena za výstupy je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizovali uvedení žiadatelia.
Tým pádom nevieme analýzy sprístupniť, nakoľko ich nemáme k dispozícii. Odporúčame sa obrátiť, priamo na žiadateľov NFP.
-Projekty fungujú z NFP, ktoré v roku 2019 poskytlo ministerstvo vnútra. Riešilo ministerstvo tieto analýzy aj s vašim úradom, alebo v podstate finančne podporili analýzy o Žilinskom kraji bez toho, aby ste o niečom takom vedeli? - Ministerstvo vnútra, ako Riadiaci orgán pre OP EVS uvedené analýzy so ŽSK neriešilo ani inak neprejednávalo.


23.3.2021
Otázka (Euractiv, Michal Hudec)Znamená to, že z plánu obnovy chcete financovať najmä cyklotrasy medzi mestami a obcami? Prípadne, na čo sa chcete v rozvoji cyklodopravy v žilinskom kraji zamerať?

Žilinský samosprávny kraj sa dlhodobo venuje rozvoju cyklistickej dopravy bez rozdielu umiestnenia cyklotrás v extraviláne a intraviláne. V prioritách kraja máme hlavne kostrové cyklodopravné trasy, ktoré sú integrované v mestách na mestské cyklotrasy a v extraviláne aj na cykloturistické trasy. Keďže v kraji máme veľké priemyselné parky a závody väčšinou umiestnené v extraviláne miest a obcí, vnímame aspekt dochádzky do práce nielen v rámci mesta a obce, ale aj mesta a obce – priemyselný park, ako aj z priestoru medzi mestami a obcami.

V našom ponímaní by v rámci Plánu obnovy mali byť financované také reformné a inovatívne cyklodopravné projekty na celom Slovensku, ktoré by boli bezprostredne integrované na verejnú dopravu – či už železničnú alebo autobusovú, mali by zahŕňať moderné a rozvojové reformné prvky – hlavne cykloelektromobilitu ako aj mobiliáre – dobíjacie stanice pre elektrobicykle, parkovacie cykloveže, stojiská pre bicykle, požičovne bicyklov a pod., pričom by tieto projekty slúžili hlavne na dochádzku do práce (aj do priemyselných parkov), škôl a zariadení občianskej vybavenosti. Stanovili by sme zrejme  konkrétnu dĺžku cyklotrasy bez rozdielu či je v intraviláne alebo extraviláne mesta alebo obce (napr. 7-8 km), ako aj bez ďalších obmedzení.
 
Pri našom ponímaní by sme potom v rámci EŠIF zaradili všetky ostatné cyklodopravné projekty, ako aj cykloturistické projekty. Spadali by sem projekty, ktoré nespĺňajú kritériá pre zaradenie do Plánu obnovy. Ku kritériám by mohlo patriť hlavne zabezpečenie bezpečnosti cyklistov na cyklotrasách umiestnených zväčša mimo zóny automobilovej dopravy, využiteľnosť týchto cyklotrás cyklistami, ich príspevok k zníženiu používania áut. Pri cykloturistických trasách by sa rozlíšili cyklotrasy s budovaním povrchovej infraštruktúry a trasy, ktoré vedú po existujúcej sieti zariadení, kedy sa vykonáva iba ich značenie alebo údržba a obnova.

Povinné by bolo na takýchto cyklotrasách (cyklodopravné) osadenie sčítačov, aby sme mali reálne dáta o ich využiteľnosti.  Pri cyklotrasách v EŠIFe by neboli žiadne územné ani dĺžkové obmedzenia a ani obmedzenia pre účel ich využitia.
 
V oboch programoch EÚ by sa tak umožnila pri dodržaní presne stanovených pravidiel realizácia cykloprojektov v intraviláne i extraviláne miest a obcí. Samozrejme musí byť účinne zabezpečené, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu cykloprojektov z oboch zdrojov EÚ. Ak by však nastala situácia, že by cyklodoprava bola podporená iba z jedného zdroja EÚ, musia v ňom byť stanovené nediskriminačné podmienky pre rovnocenný územný prístup, ako aj rovnocenná oprávnenosť cyklodopravných a cykloturistických projektov.
 
 
Máte vypracovanú stratégiu rozvoja cyklodopravy v žilinskom kraj?  Ako vyberáte vhodné projekty, ktoré chcete implementovať, a ako ich prioritizujete?

Žilinský samosprávny kraj sa dlhodobo a systematicky venuje problematike cyklodopravy na svojom území. Spolupracuje pri tom s mestami, združeniami miest a obcí, ako aj obcami a inými združeniami  na svojom území. Viacročné úsilie je premietnuté do zákonných procesov na dosiahnutie tohto cieľa. Ten je zachytený v územnom plánovaní kľúčových cyklotrás, napríklad zmeny a doplnky č.5 Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja z roku 2018 sú venované výlučne cyklodoprave, ktoré okrem iného riešia vybrané cyklodopravné trasy  ako verejnoprospešné stavby. Žilinský samosprávny kraj má spracovanú aj cyklostratégiu z roku 2014, ktorá sa však v súčasnej dobe pre zásadné národné legislatívne zmeny aktualizuje. V roku 2020 sme spracovali Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy a mobility (strategický dopravno–plánovací dokument), ktorého súčasťou je aj cyklodoprava.  Ďalej či už samosprávny kraj, mestá a obce a združenia miest a obcí majú systematicky  spracované technické štúdie cyklotrás, projektové dokumentácie cyklotrás na úrovni DÚR, DSP, ukončené štúdie EIA a prebiehajú majetkovoprávne usporiadania pozemkov. Málokto vie, že náročnosť procesov legislatívnej prípravy cyklodopravnej trasy je v slovenských pomeroch na úrovni, ak nie aj náročnejší, ako príprava stavieb diaľnice.
Preto investori – mestá a obce vedia, kde je potrebné v čo najväčšej miere realizovať stavbu cyklotrás umiestených mimo zóny dopravy. U nás v kraji ešte uplatňujeme zásadu, že najnáročnejšie cykloprojekty – legislatívne, projekčné a finančné zastrešuje Žilinský samosprávny kraj. V praxi však častokrát nastáva, že do realizácie idú projekty, ktoré sa v tomto náročnom procese podarí stihnúť pripraviť.
 
V prioritách ŽSK máme hlavne nosné a kostrové cyklotrasy. Hlavným strategickým cykloprojektom ŽSK je preto Vážska cyklodopravná trasa, ktorá prechádza od hranice TSK až po hranicu PSK, ako aj územím viacerých miest a obcí. Pozostávala by zo súboru viacerých vzájomne prepojených projektov a dosiahla by celkovú dĺžku zhruba 170 km.
 
Spolupracujete pri plánovaní cyklotrás s mimovládnymi organizáciami?

Pri plánovaní cyklotrás v Žilinskom kraji vykonávame rôzne prieskumy, diskusie, zúčastňujeme sa konferencií i diskusných fór, do ktorých sa zapájajú nielen mimovládne organizácie, ale aj aktívni jedinci. Pri procesoch posudzovania EIA pre cyklotrasu Strečno Vrútky a Rajeckej cyklotrasy boli mimovládne organizácie aj priamymi účastníkmi konaní. Značenie a správu siete integrovaných cykloturistických trás na území kraja majú na starosti výlučne mimovládne organizácie.


19.3.2021
Otázka (Žilinak, Marek Fišera)

chcel by som vás požiadať o informácie k výstavbe cyklotrasy Žilina - Vrútky - Martin, úseku Strečno - Lipovec:
- v akej fáze je príprava výstavby cyklotrasy a kedy je predpokladaný dátum ukončenie?
V súčasnosti čakáme na vydanie územného rozhodnutia na úsek Strečno – Lipovec - Vrútky. Pokiaľ nebude vydané územné rozhodnutie, nemôžeme podnikať ďalšie procesné úkony smerujúce k získaniu vydania stavebného povolenia. Z týchto dôvodov nevieme zatiaľ povedať, kedy bude ukončená projekčná fáza procesu, vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení a tým pádom ani následná výstavba.

- zdržala budovanie cyklotrasy petícia chatárov z chatovej osady Jánošíkovo?
Petícia spolu s ďalšími aktivitami, ktoré  vyvíjajú chatári z Jánošíkova zdržala tento projekt a je predpoklad, že ho ešte v následných konaniach zdrží.  

- je táto petícia zo strany ŽSK vybavená (resp. zamietnutá) alebo ešte prebieha nejaký proces?
Petícia bola zo strany ŽSK vybavená. Okrem toho sa uskutočnili aj osobné stretnutia zástupcov chatárov z Jánošíkova s pani predsedníčkou ŽSK, členmi komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ako aj s pracovníkmi ŽSK priamo v teréne.

- má ŽSK vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrasy?
ŽSK plánuje financovať realizáciu uvedeného úseku cyklotrasy primárne z fondov EÚ.

- kedy je odhadovaný začiatok budovania trasy?
Po získaní stavebného povolenia by ŽSK chcel bezodkladne požiadať o získanie financií z fondov EÚ a v prípade ich schválenia robiť všetky kroky k tomu, aby sa so stavbou cyklotrasy Strečno – Lipovec začalo čím skôr.  
 
18.3.2021
Otázka (SME, Ján Krempaský)

Dobrý deň, pani hovorkyňa/pán hovorca,

Mám na vás jednu otázku.

Štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková v utorok na tlačovke povedala: "AstraZeneca nám oznámila, že v marci príde 25.184 dávok. Budeme sa musieť na to prispôsobiť vo veľkokapacitných očkovacích miestach (VOM), kde sa očkuje práve touto vakcínou,"

Otázka na vás:

Už viete, ako sa vo vašich VOM prispôsobíte na zníženie dodávok Astra Zeneca? Akou vakcínou namiesto Astry budete očkovať ľudí medzi 60. a 70. rokom života?


Počet vakcinácií a následne objednávanie osôb regulujeme podľa počtu dodaných vakcín. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre ŽSK budeme mať dostatočný počet vakcín pre víkendové očkovanie. Aktuálne budeme očkovať 1100 ľudí.

Zatiaľ máme dostatok vakcín aj pre uvedenú vekovú kategóriu (60-70). Vo vakcinačnej matici nášho kraja zabezpečujeme očkovanie na úrovni polikliník aj vakcínou Moderna. A v najbližšom čase bude viac subjektov (polikliník) mať k dispozícii Modernu, teda pre vyšší počet obyvateľov v seniorskej vekovej kategórii.


17.3.2021
Otázka (Klára Gajdošová, My Turčianske noviny)

    Niektoré župy na Slovensku zriadili veľkokapacitné vakcinačné "stany" alebo strediská, chystá sa to aj v rámci Žilinskej župy?
    Ako sa župa angažovala v zriaďovaní, podpore prípadne participácii vakcinačných centier v rámci Turčianskeho regiónu?
    Chystá sa v súvislosti s očkovaním niečo?


Už pred viac ako mesiacom (13.februára) sme otvorili ako prvý spomedzi krajov veľkokapacitné očkovacie centrum na Športovej hale pri Spojenej škole v Žiline. Ide o pilotný projekt v spolupráci s ambulantným sektorom. Počas piatich víkendov sme v ňom doteraz zaočkovali 4424 osôb.

Okrem toho máme zriadené očkovacie strediská v každej z našich nemocníc - Kysuckej, Hornooravskej, Dolnooravskej a Liptovskej a očkujeme už aj v námestovskej poliklinike.

V súčasnosti nad zriadením ďalšieho veľkokapacitného očkovacieho centra neuvažujeme, sústredíme sa skôr na zabezpečenie očkovania bližšie k ľuďom v jednotlivých regiónoch v poliklinikách a nemocniciach. Dnes sa v Žilinskom kraji očkuje celkovo v šiestich poliklinikách, siedmych nemocniciach a jednom veľkokapacitnom očkovacom centre.

Našim smelým cieľom je zaočkovať aspoň 70% ľudí v kraji. Za týmto účelom sme rozbehli aj očkovaciu kampaň, aby ľudia nemali z vakcíny obavy, snažíme sa vyvracať dezinformácie a naopak poskytujeme relevantné informácie. Zriadili sme aj VAKCI-linku, na ktorej ľuďom radi poradíme, vysvetlíme, čo očkovanie prináša a aké sú ich možnosti.16.3.2021
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Kontaktovali nás nespokojní návštevníci nemocnice a volali nám, že na
základe akého nariadenia kontrolujú testy pri vstupe do nemocnice keď
podľa usmernení nie je test povinný pri návšteve lekára.

Toto nám napísala pacientka Kysuckej nemocnice " bola som objednaná na
neurológiu, kde lekár nepožadoval test. Sestrička s vojakmi pri vchode
do nemocnice ma nechceli pustiť na dohodnuté vyšetrenie! "

Kto je zodpovedný za takéto nariadenie.
Ak to platí na vstup do areálu, prečo to nieje uvedené napríklad aj na
webe nemocnice (pani riešila všetky kontakty, volala do nemocnice, mala
naštudovanú ich stránku a prijaté obmedzenia, FB...)


vstup do lôžkovej časti KNsP Čadca cestou urgentného príjmu je možný len s aktuálnym negatívnym testom na COVID-19 (PCR alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín) a to na základe rozhodnutia epidemiologickej komisie zo dňa ‪22. 2. 2021‬, ktorá tak rozhodla z dôvodu výrazne nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne, katastrofálnej situácie v počte hospitalizovaných COVID pozitívnych pacientov a preplnenia kapacity reprofilizovaných lôžok.

Cieľom je ochrana pacientov i slúžiacich zdravotníkov?


16.3.2021
Otázka (MY Žilinské noviny, Branislav Koscelník)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informáciu pre MY Žilinské noviny.

Ktoré cesty, mosty... zrekonštruujete v tomto roku v žilinskom regióne? A máte už na tieto investície vyčlenené peniaze?

Eurofondy

Žilinský samosprávny kraj aktuálne pokračuje v modernizácií mostov a ciest na Kysuciach (v rámci cezhraničného projektu  „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN - T ). V rámci projektu sa opraví cesta II/487 v k. ú. Čadca, Makov, Podvysoká, Vysoká n/Kysucou, a 8 mostov - po zimnej údržbe sa bude pokračovať s prácami na mostoch Makov, Vysoká nad Kysucou, Staškov a Raková.

V krátkom čase by sa malo začať aj opravou mosta vo Vysokej nad Kysucou a prácami vyplývajúcimi z projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a Českej strane“ v regióne Orava (pôjde o modernizáciu cesty III/2247 v k. ú. Vyšný Kubín, Osádka, Malatiná a cesty III/2301 v k. ú. Zuberec) a na Kysuciach (modernizácia cesty II/520 v k. ú. Nová Bystrica). Zmluvy o dielo sú na tieto stavebné akcie sú už podpísané.
 
 
 
Kapitálové výdavky:
 
Tieto akcie sú v pláne a sú kryté rozpočtom, z toho nasledovné akcie sú v procese verejného obstarávania:
-          Rekonštrukcia MO541-006 cez potok Žarnovský v k. ú. Obce Veľké Rovné,
-          Rekonštrukcia mostného objektu MO 519-010 za križovatkou do obce Ivančiná,
-          Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica
-          Rekonštrukcia MO 2075-001 cez rieku Varínka pred obcou Lysica
-          Rekonštrukcia MO 2020-001 cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa
-          Rekonštrukcia MO 2353-001 cez potok Sestrč v k. ú. Bukovina
-          Rekonštrukcia cesty III/2347 v intraviláne Huty (Borové)
-          Rekonštrukcia MO 2347-001 cez potok Hutianka v k. ú. Huty                      (podpísaná zmluva)
-          Rekonštrukcia  MO 2347-004 cez potok Kukučkový  v k. ú. Huty                (Podpísaná zmluva)


 

15.3.2021
Otázka (Magdaléna Palúchová, Aktuality.sk)


prosím Vás o odpovede k bralu medzi Mokraďou a Bzinami. V reportáži TV Markíza sa spomína, že bralo patrí železniciam a cesta ŽSK. Ako mala prebiehať plánovaná sanácia tohto brala? Respektíve aké práce mal robiť kraj? Je tam naplánovaná súčinnosť železníc?
Pozemok nad cestou patrí Slovenskej republike a správcom sú Železnice SR. Cesta patrí ŽSK a SC ŽSK vykonáva správu a údržbu. Pri všetkých rokovaniach ohľadne spracovania projektovej dokumentácie sanácie brala boli prizývaní okrem iných aj zástupcovia ŽSR. Momentálne je  úsek cesty uzatvorený, na základe rozhodnutia krízového štábu. V danom úseku sú osadené betónové zábrany, aby prípadne ďalšie padajúce kamene neohrozovali železničnú trať. Zatiaľ SC ŽSK, Závod Orava vykoná na základe  obhliadky a záverov z nej nevyhnutné zabezpečovacie práce.
Na predmetnú sanáciu svahu je vydané právoplatné Stavebné povolenie a verejné obstarávanie na Zhotoviteľa prác je v záverečnej fáze. Predpoklad uzatvorenia zmluvy je  12.týždeň 2021. Následne bude odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi prác.
 
Ako sa v tomto momente zabezpečí tento úsek? Mali tam byť betónové zátarasy, aby kamene nepadali na železnicu.

Momentálne je úsek cesty uzatvorený a sú tam osadené betónové zátarasy, aby padajúce kamene neohrozovali železničnú trať. Doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase cez Obec Pribiš a Pucov, čo je odsúhlasené aj v stavebnom povolení.

Padlo už rozhodnutie, či týmto úsekom budú môcť prejsť záchranné zložky? Kto by o tom mal rozhodnúť a dokedy? To ma asi najviac zaujíma. Lebo v inom prípade by aj zložky museli ísť obchádzkou okolo 20KM?

Dnes 15.3.2021 sa konalo stretnutie za účasti projektanta, ktorý určil nevyhnutné prvé kroky ktoré by mohli viesť k bezpečnému, nevyhnutnému prejazdu záchranných zložiek.  Správa ciest ŽSK osadila betónové zátarasy a čo najskôr začne s nevyhnutnými prácami, ako je: výrubom stromov s odstránením rozvoľnených skál a vyčistením rozvoľneného svahu.
Predpoklad zabezpečovacích prác je v trvaní 7-10 dní,  čiže po odstránení prekážok a nevyhnutnom zabezpečení svahu sa komisionálne rozhodne, či budú môcť záchranne zložky prechádzať dotknutým úsekom, alebo bude treba vykonať ďalšie kroky k zabezpečeniu prejazdu týchto zložiek.
   
Pani predsedníčka na FB vysvetľovala, že sa celý proces obstarávania nedal posunúť, rozumiem, že musia prebehnúť kroky, ktoré sa nedajú obísť, ale predsa len, nedal sa úsek aspoň trochu lepšie zabezpečiť, keďže aj v minulom roku tam padlo skálie? A keďže je to celkom potrebná cesta pre ľudí z doliny?
Sanáciu brala sme začali riešiť už v roku 2018, kedy bola vypracovaná geologická správa ako podklad pre vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne sa v roku 2019  podpísala Zmluva na projekčné práce. Následne sme začali vybavovať stavebné povolenie a po získaní právoplatného stavebného povolenia 8.6.2020 sme spustili proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. V súčasnosti je  verejné obstarávanie v záverečnej fáze.
 
Nemôže napríklad kraj využiť nejaké "urýchlené konanie" v takýchto kritických prípadoch?

Nakoľko už je zmluva s víťazným uchádzačom pred podpisom (predpokald podpisu ZoD 12.týždeň 2021), sme toho názoru, že iné riešenie neprinesie zrýchlenie procesu, skôr naopak by to celé skomplikovalo..


12.3.2021
Otázka (Žilinak, Marek Fišera)

chcel by som vás požiadať o informácie k výzve Daruj notebook pre študenta:
- koľko notebookov bolo doteraz darovaných a prerozdelených?

Darovali sme osem notebookov, jeden počítač a jeden počítač je ešte na ceste.
 
- našli sa medzi darcami aj osoby/inštitúcie, ktoré darovali väčší počet? Ak áno, koľko

Medzi darcami boli najmä jednotlivci. Za ich ústretovosť im chcem naozaj zo srdca poďakovať.

- pokračuje ešte výzva?
Áno, výzva pokračuje. Napriek tomu, ze školy sa postupne otvárajú, stále existuje mnoho študentov na dištančnom vzdelávaní bez počítača alebo si ho zdieľajú viacerí súrodenci.
 
- podporil ŽSK nejakým spôsobom (materiálne) výzvu?
Zapojilo sa pár zamestnancov, ktorí darovali svoje zariadenia.Tu musíme povedať, že autorom myslienky daruj notebook bola organizácia OZ VIAC. Samosprávny kraj len pomohol túto aktivitu propagovať v celom kraji.


 


11.3.2021
Otázka (Jana Kubisová, Aktuality)

Máme otázky v súvislosti s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, konkrétne mestskej časti Demänová.

1.      Vzhľadom na rozpor územného plánu VÚC ŽSK a územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vo vyššie uvedenej veci sa chceme opýtať či sú tieto dva dokumenty v súlade?

 
Odpoveď na položenú otázku je potrebné vnímať v širších súvislostiach:
Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení (ďalej aj ÚPN VÚC ŽK) ako územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne, je spracovaný v mierke M = 1:50 000, to znamená, že rieši územné rozvojové javy nadregionálneho a regionálneho významu primerane mierke – t.j. schematicky  a na úrovni všeobecne platných záväzných regulatívov a téz, ktoré sú aplikovateľné na širšie územie.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení  (ÚPN – M LM) je spracovaný v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK. To znamená, že  rešpektuje, v primeranej podrobnosti spodrobňuje  a ďalej rozvíja územné rozvojové zámery a ciele (úlohy) vyplývajúce zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu.

 Uvedený súlad oboch územnoplánovacích dokumentácií potvrdil aj bývalý Krajský stavebný úrad v Žiline ako príslušný orgán vydaním § 25 v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon).
 
 
2.      Ako je možné, že mesto Liptovský Mikuláš považuje lokalitu Demänová - Zalašteky vo svojom územnom pláne za územie s rekreačným a zmiešaným využitím, kde je možné povoliť developerské zámery v ochrannom pásme NP Nízke Tatry a ktoré zasahujú do tesnej blízkosti vyššie spomínaných chránených území, keď územný plán žilinskej župy zakladá v týchto územiach podľa časti 3.1 (Záväzné regulatívy funkčného usporiadania území) viazať novú výstavbu do podhoria a tiež nerozširovať existujúce ani nezakladať nové urbanizované plochy v ochranných pásmach národných parkov?
 
Na základe textu uvedeného v úvode predpokladáme, že sa odvolávate na aktuálne platný záväzný regulatív č. ÚPN VÚC ŽK“ č. 4.13.1 „v obciach a ich miestnych častiach v ochranných pásmach Národného parku Malá Fatra, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra - viazať novú výstavbu v ďalšom procese urbanizácie predovšetkým na jestvujúce sídelné útvary v podhorskej oblasti“, (vyššie v texte je uvádzaný záv. regulatív č.4.13.1 z pôvodného ÚPN VÚC ŽK z roku 1998, ktorý bol v r. 2008 nahradený súčasným znením).
 
 V procese spracovania  územnoplánovacích dokumentácií regionálnej i miestnej úrovne boli plochy popri ceste II/584 na základe všeobecnej dohody v území (t.j. všetkých dotknutých subjektov vrátane ochrany prírody) navrhnuté  ako plochy so zmiešanou funkciou občianskej vybavenosti a bývania. Presný spôsob ich využitia je stanovený v záväznej časti ÚPN M LM v platnom znení (napr. index zástavanosti v pomere k zeleni, prípustné resp. neprípustné funkcie využitia plôch, počet podlaží postavených budov...).
 
Nedošlo k porušeniu záv. regulatívu 4.13.1 ÚPN VÚC ŽK. Môže byť mätúce, že navrhovaná činnosť je riešená na plochách mimo momentálne zastavaných plôch, je však súčasťou väčšieho územia určeného na rozvoj, ktoré bolo v procese územného plánovania dohodnuté na túto funkciu.
 
Návrh rozvojových plôch v dotknutom území v k.ú. Liptovský Mikuláš sa opieral aj o stanovené princípy v záväzných regulatívoch ÚPN VÚC ŽK:
1.8   podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
3.12       dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych centier rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách cestovného ruchu,


9.3.2021
Otázka (Vladimíra Legíňová, RTVS)

Dobrý deň, prosím vás,

v rozhlase sa venujem kanalizáciám a ich dobudovaniu na Slovensku. Už som zmapovala situáciu v BBSK, kde je podľa rezortu ŽP situácia najhoršia, teraz by som sa chcela pozrieť do ŽSK.

Hovorila som so ZMOSom a oni okrem iného uviedli, že najmä na Liptove sa obciam (Hybe, Ľubeľa, Kokava) kanalizáciu podarilo dobudovať, čo významne podporí rozvoj CR a teda, že mať kanalizáciu či prístup k pitnej vode v 21. storočí je nutné pre rozvoj regiónov.

Mohli by ste mi prosím poslať info o tom, či sa aj ŽSK touto situáciou zaoberá, na koľkých miestach stále nie je dobudovaná kanalizácia, aký je súčasný stav a kde je najhoršia situácia? Patrí dobudovanie kanalizácie medzi priority ŽSK?Žilinský kraj je v rámci Slovenska krajom s nadpriemerným podielom obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť. Napriek tomu sú v rámci kraja výrazné rozdiely v napojení na verejnú kanalizačnú sieť (VKS) – medzi okresy kraja s najvyšším podielom obyvateľov napojených na VKS patria okresy Martin (cca 89 %), Liptovský Mikuláš (cca 84%) a Ružomberok (cca 83 %). Naopak k okresom s najnižším podielom obyvateľov napojených VKS patria okresy Čadca (cca 52%), Bytča (cca 55 %) a krajským rekordérom je okres Turčianske Teplice (len cca 44%).

V prípade najmä okresu Turčianske Teplice je aj to dôsledok štruktúry osídlenia, kde väčšinu sídiel tvoria obce s nízkym počtom obyvateľov, kde bude potrebné hľadať alternatívne spôsoby nakladania s odpadovými vodami.
 
Žilinský samosprávny kraj situáciu sleduje a vyhodnocuje a aj na základe realizovaných prieskumov potrieb jednotlivých území, je téma verejných vodovodov a kanalizácií a potreba dobudovania tejto infraštruktúry najmú v územiach kraja s podpriemerným pokrytím akcentovaná aj pri príprave nového programového obdobia a komunikácií s príslušnými rezortami..
5.3.2021
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Chcela by som sa spýtať na zámer župy rekonštruovať most ponad Jalovčianku v katastri Liptovského Mikuláša – mč. Liptovská Ondrašová.
Prečo teda župa presúva projekt do eurofondového balíka? Môže sa tým oddialiť samotná realizácia.

V rámci IROP bude otvorená výzva "Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému", v rámci ktorej plánujeme podať projekty. Rekonštrukcia mostného objektu cez vodný tok Jalovčianka v Liptovskej Ondrášovej je jedna z viacerých akcií, ktoré v rami projektu plánujeme realizovať. V zmysle podmienok je rozhodujúci termín ukončenia celého projektu. V prípade uznania projektu a jeho financovania v rámci eurofondov bude suma vynaložená z kapitálových výdavkov refinancovaná. V súčasnosti neuvažujeme s oneskorením termínu realizácie stavby. Rekonštrukciu chce ŽSK financovať z eurofondov z dôvodu šetrenia verejných zdrojov. Ušetrené financie použije na rekonštrukcie ďalších mostných objektov v ŽSK, ktoré sú vo veľmi zlom stave.

Kedy má župa zámer spustiť opravu mosta?

Realizácia stavebných prác závisí od času jej prípravy, ktorej čas vzhľadom na náročnú pandemickú situáciu nevieme presne odhadnúť.

V akom stave projektovej prípravy je momentálne oprava mosta?

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu, resp. pre prestavbu predmetného mostného objektu spolu s obchádzkovou trasou bola vypracovaná 02/2020. Aktuálne prebieha inžinierska činnosť, ktorá okrem stanovených podkladov k vydaniu stavebného povolenia zahŕňa aj vybavenie podkladov k dočasným záberom pozemkov. Vybavovanie týchto potrebných podkladov komplikuje súčasná situácia spojená s aktuálnou pandémiou.

Aké sú predpokladané náklady?

Podľa spracovanej projektovej dokumentácie sú predpokladané náklady vo výške necelých 550 000,00 Eur s DPH.

A ešte sa chcem spýtať, v akom stave je rekonštrukcia mosta ponad Váh v LM v smere do Iľanova a Ploštína (zvykne sa volať aj Vrbický most)? Aj tento most má vážne statické poruchy.


Na tento mostný objekt sa v súčasností spracováva projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu, zmluva so zhotoviteľom projektu bola podpísaná 02/2021.2.3.2021
Otázka (Radoslav Varga, SITA)

Poprosím o aktuálny report o Covide z krajských nemocníc:
celkový počet obsadených covidových lôžok + koľko z nich je obsadených

- V Čadci  máme obsadených 98 covidových lôžok ,v  Liptovskom Mikuláši 26 , v Dolnom Kubíne 49  a v Trstenej 22. K dnešnému dňu máme teda spolu obsadených 195 lôžok.
V KNsP sme zvýšili počet reporfilizovaných lôžok o 12 .
- celkový počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii
K dnešnému dňu je 20 pacientov napojených na pľúcnej ventilácií.
- počet voľných reprofilizovaných lôžok
Aktuálne máme 78 voľných reprofilizovaných lôžok
- počet evidovaných nakazených zamestnancov a z toho koľko je zdravotníkov

Evidujeme 45 nakazených zamestnancov, z toho je 38 zdravotníkov.1.3.2021
Otázka (Pravda, Eva Štenclová)

Dobrý deň,
mnohí ľudia sa sťažujú, že sa nedokážu dovolať svojmu obvodnému lekárovi. Jedno z opatrení, ktoré vláda v nedeľu večer schválila, hovorí o tom, že chcú požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu.

Čo si myslíte o najnovšie schválených opatreniach?
Dostávate sťažnosti, že pacienti sa nevedia dovolať svojim lekárom? Ak áno, koľko zhruba takýchto sťažností evidujete a ako ich riešite?
Zriadite linku, ktorú dala vláda na zoznam opatrení?
Od kedy by mohla byť funkčná?

Odbor zdravotníctva ŽSK eviduje denne priemerne 10 sťažností na neprítomnosť lekára v ambulancii, zväčša telefonických. Odbor zdravotníctva následne vykonáva kontrolu buď telefonickú alebo osobnú v ambulancii.

Župa ma zriadenú mailovú adresu zdravotnictvo@zilinskazupa.sk, kam môže verejnosť posielať rôzne podnety aj sťažnosti, rovnako sa preverujú všetky podnety cez kontaktný formulár na webe ŽSK. Okrem toho máme zriadenú adresu neordinujem@zilinskazupa.sk, ktorá slúži pre lekárov, aby tam nahlasovali svoju neprítomnosť. Odbor zdravotníctva denne kontrolu stav v ambulanciách, dnes bolo evidovaných 41 neprítomných.1.3.2021
Otázka (Zuzana Kovačič-Hanzelová, SME)

Dobry den,

viete mi prosim povedat kolko zamestnancov uradu bolo do dnesneho dna zaockovanych?

Z viac ako 250 zamestnancov Úradu ŽSK je zaočkovaných desať osôb, ktoré sú v priamom styku s infekčným prostredím - organizujú činnosť na krajom zriadených mobilných odberových miestach alebo vykonávajú priamu intervenciu  v zariadeniach sociálnych služieb .19.2.2021
Otázka (Radoslav Blažek, My Kysuce)Koľko pacientov je momentálne hospitalizovaných v súvislosti s ochorením COVID-19?
V Kysuckej nemocnici s poliklinikou máme hospitalizovaných 60 pacientov.
 
Koľko z nich je vo vážnejšom stave?
Aktuálne máme  7 pacientov na umelej pľúcnej ventilácií.
 
Koľko lôžok je voľných?
26 reporfilizovaných lôžok je voľných.
 

Ako je to s personálom? Koľko lekárov je na PN v súvislosti s ochorením COVID-19, koľko zdravotníckeho personálu je PN?
V tejto chvíli je 9 zdravotníkov na COVID PN.
 
Koľko lekárov a zdravotníckeho personálu z koľkých je zaočkovaných?
Aktuálne máme zaočkovaných 60% zamestnancov Kysuckej nemocnice v Čadci. Časť zamestnancov je ešte v stave tesne po COVIDe alebo v 3 mesačnom prechodnom období.
 
Prejavuje sa očkovanie pozitívne v radoch lekárov? (myslím tým menej lekárov PN pre COVID-19)?
Ešte len nedávno prebehla 2. fáza preočkovania a preto je ešte predbežné konštatovať , či a ako sa očkovanie prejaví na počte nakazených zdravotníkov.


15.2.2021
Otázka (Alexandra Moštková, TASR)

Dobrý deň,
 
rada by som poprosila o informácie v súvislosti so situáciou v Centre sociálnych služieb (CSS) Horný Turiec v súvislosti so šírením nového koronavírusu.
 
Koľko klientov malo pozitívny test na nový koronavírus, prípadne je u nich potvrdené ochorenie COVID-19? Aký majú priebeh ochorenia? Je CSS alebo jeho časť v karanténe?
 
Eviduje ŽSK pozitívne prípady aj medzi zamestnancami?
 
Zvláda zariadenie epidemiologickú situáciu? Plánuje ŽSK zabezpečiť zariadeniu nejakú pomoc, ktorá by pomohla zvládnuť situáciu v CSS?

 
Aktuálne je v zariadení 23 prijímateľov sociálnej služby a osem zamestnancov pozitívnych. Zariadenie je v karanténe.
 
Prijímatelia soc. služby sú vo väčšej miere bez príznakov ochorenia. V ojedinelých prípadoch prijímatelia pociťujú slabosť a sú zaznamenané subfebrílie, ktoré po pár dňoch ustúpili. Od 01. 02. 2021 bol jeden prijímateľ hospitalizovaný, ktorý na následky COVID 19 zomrel.

Zariadenie zvláda epidemiologickú situáciu dobre. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná zdravotná a opatrovateľská starostlivosť a zabezpečená je aj sociálna starostlivosť formou poradenstva. Tiež je poskytovaná duchovná činnosť pre lepšie zvládanie tejto záťažovej situácie. Sociálne pracovníčky denne poskytujú ventilačný rozhovor prijímateľom. Zariadenie momentálne nepotrebuje personálnu výpomoc, v prípade potreby je ŽSK pripravené pomôcť.
 8.2.2021
Otázka (Kamila Olahova, SITA)


Dobrý deň, pripravujem článok o súčasných opatreniach v oblasti školstva a bola by som rada, keby ste mi odpovedali na niekoľko otázok:

- Ako prebiehal proces prípravy na covidový automat pre školy počas víkendu?
- Pomohli pri riešení otázky otvárania škôl zavedené opatrenia alebo ju skôr skomplikovali ?
- S akými problémami ste sa stretli?
- Ako sa nakoniec automat vo Vašom kraji aplikoval do praxe?
- Vyzvali ste školy, aby predsa len zostali zatvorené alebo ste ich inštruovali inak?
- Disponujete informáciami o tom, koľko škôl a v ktorých okresoch sa otvorilo, resp. ostalo zatvorených ?ŽSK ako zriaďovateľ 60 stredných škôl a školských zariadení, zvážil všetky dôsledky otvorenia a neotvorenia škôl a po spoločnej konzultácii so všetkými riaditeľmi škôl v pôsobnosti kraja sme dospeli k záveru, že ak riaditeľ školy stihne všetko zrealizovať vo svojej réžií (pretestovanie zamestnancov a žiakov v už zriadených MOM) a prekonzultuje to s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tak otvorí od 08.02.2021 svoju školu a žiaci končiacich ročníkov nastúpia na prezenčnú formu vyučovania Tie školy, ktoré to nie sú schopné zabezpečiť, tak budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania a pripravia sa na otvorenie škôl hneď po prázdninách t. j. 22.02.2021.
 
K dnešnému dňu otvoril Žilinský samosprávny kraj 15 škôl:
·         Kysuce – 2 školy
·         Horné Považie – 4 školy
·         Turiec – 2 školy
·         Liptov – 2 školy
·         Orava – 5 škôl
 
Vzhľadom na to, že v našom kraji je viacero stredných  škôl s celoslovenskou pôsobnosťou a momentálne stále platí zákaz otvorenia školských internátov, nie sme v stave zabezpečiť, aby všetky stredné školy v ZP ŽSK mohli prezenčne vyučovať žiakov končiacich ročníkov od 08.02.2021.

 

 

 5.2.2021
Otázka (Dorota Mikukášová, My Oravské noviny)


Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie k vakcinácii v NO okrese.
Keďže NO okres a je spádová oblasť, ľudia sa dopytujú po zriadení vakcinačného centra bližšie než v Dolnom Kubíne alebo v Trstenej.

Pripadá do úvahy zriadenie vakcinačného centra v poliklinike Námestove?
Áno, aktuálne sa pripravujeme na vytvorenie vakcinačného centra v Oravskej Poliklinike Námestovo.

Je to možné? Ak nie, prečo? Čo je potrebné k tomu, aby bolo zriadené vakcinačné centrum?

Potrebné je k tomu oficiálne povolenie od Ministerstva zdravotníctva SR, materiálno – technické vybavenie a personálne obsadenie. Na príprave každej zložky sa aktuálne intenzívne pracuje, aby bolo možné čím skôr začať prevádzku.

Je potrebná špeciálna technológia, miestnosť a pod? Aká?
Samozrejme, že vybavenie si vyžaduje špeciálne zariadenia pre mrazenie a chladenie vakcín, osobitne pripravené miestnosti a súčasne vyškolenie personálu, napojenie na objednávací systém NCZI.

Vybraté skupiny obyvateľov ( podľa pokynov MZSR) námestovského okresu už aktuálne môžu využívať možnosti vakcinácie o vakcinačných centrách pri nemocniciach v DNsP Dolný Kubín a rovnako tak od 15.2.2021 aj v HNsP Trstená.

 


5.2.2021
Otázka (Pavol Vlček,My Kysucké noviny)


na základe nášho telefonického hovoru vám zasielam otázky ohľadom vakcinácie v domovoch pre seniorov na Kysuciach.


V ktorých domovoch už vakcinácia prebehla (prípadne, ktoré sú naplánované ? ) ?
 
Proces očkovania klientov a zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb sa uskutočňuje 3 základnými spôsobmi:
1.      Individuálne očkovanie  - registrácia cez online formulár
2.      Skupinové očkovanie  - v priestoroch vakcinačného centra (VC) – min. 10 osôb
3.      Skupinové očkovanie  - prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS) – min. 20 osôb
 
V prípade záujmu o očkovanie pre svojich zamestnancov/klientov postupujú zariadenia sociálnych služieb v zmysle usmernenia MPSVR SR.
 
K 2.2.2021 prebehlo očkovanie proti COVID-19 v dvoch zariadeniach sociálnych služieb a to:
CSS Žarec Čadca, CSS PARK Čadca,
 
Naplánované sú takmer všetky ostatné zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK a neverejných poskytovateľov sociál.služieb. Niektoré menšie zariadenia sociálnych služieb hľadajú riešenie, ako zabezpečiť skupinové očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, nakoľko nespĺňajú podmienku minimálneho počtu očkovaných – 20 osôb.
Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti miest a obcí realizujú očkovania väčšinou individuálne.
 
Ako prebieha? (aké sú ohlasy ? )
 
Pred očkovaním bola doktorom zariadenia vykonaná kontrola zdravotného stavu tých, čo sa chcú dať zaočkovať – niektorým nebolo odporúčané očkovanie, niektorým boli cca 3 dni pred očkovaním vysadené niektoré lieky. V deň očkovania prišiel opäť doktor zariadenia a bol prítomný pri každom očkovaní. Chodiaci klienti boli očkovaní v pripravenej miestnosti a po zaočkovaní boli pozorovaní 30 min. Ležiacich pacientov očkovali priamo na izbách. Doktorovi asistovali zdravotné sestry.
Všetko prebiehalo v pohode, bez komplikácií, s veľkou ústretovosťou, obetavosťou a trpezlivosťou zdravotníckych zamestnancov.
Komplikácie po zaočkovaní sa nevyskytli, max. mierna bolesť v mieste vpichu.
Klienti a zamestnanci, ktorí neboli zaočkovaní z dôvodu prekonania ochorenia COVID-19, budú zaočkovaní v neskorších termínoch, mnohí pri skupinovom očkovaní VOS, keď sa bude očkovať 2.dávka.
 
Koľko ľudí už bolo zaočkovaných ?
 
Z regiónu Kysuce bolo zaočkovaných už celkovo 129 zamestnancov a 173 klientov, čo predstavuje 25% zamestnancov a 28% klientov.
 
Ako funguje systém náhradníkov ?  
 
Ráno pred očkovaním sa upresňovali počty očkovaných, takže systém náhradníkov sa nepoužíval.

 
2.2.2021
Otázka (Magdaléna Palúchová, Aktuality.sk)

Dobrý deň, pani hovorkyňa,

prosím Vás o odpoveď na niekoľko otázok ohľadne hospodárenia ŽSK v čase koronakrízy.

1.Chcem sa opýtať, či žilinská župa v roku 2020 kvôli koronakríze odložila dôležité investície/ výstavbu/ rekonštrukcie/ opravy.
2.Ak áno, podarí sa niečo z toho v tomto roku dohnať? Vstupuje župa do nového roka opatrnejšie, čo sa týka plánovania, alebo je v pláne realizácia nejakých dôležitých projektov?
3.Zasiahlo plošné testovanie výraznejšie do rozpočtu župy?

Áno, Žilinský samosprávny kraj musel v roku 2020 časť investícií, ktoré plánovala financovať z vlastných zdrojov, pozastaviť prípadne presunúť.  Dôvodom bol očakávaný výpadok daňových i nedaňových príjmov.  

V náročných podmienkach spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 bol pripravovaný aj návrh rozpočtu ŽSK na rok 2021. Vplyv pandémie má negatívny dopad na rozpočet kraja najmä v oblasti daňových príjmov. Na hospodárenie kraja môže mať pre neistý vývoj pandémie negatívny dopad aj zníženie nedaňových príjmov krajských organizácií v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, či výpadok príjmov z cestového v prímestskej autobusovej doprave. Na druhej strane, výdavkovú časť rozpočtu budú ovplyvňovať zvýšené výdavky ŽSK na ochranné pracovné a hygienické pomôcky či ďalšie výdavky spojené s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID19.
 
Hoci bude tento rok bude župa pracovať s nižšími príjmami v dôsledku pandémie, snahou  bolo nastaviť priority tak, aby zostali zachované všetky služby a obyvatelia kraja nepocítili výpadky príjmov, prípadne len minimálne. Čo sa týka kapitálových výdavkov, ŽSK sa bude sústrediť predovšetkým na dokončenie rozpracovaných investícií z roku 2020a prípravu nových investícií či už projektovej dokumentácie alebo procesu verejného obstarávania.

Viac ako 8,4 milióna eur poputuje na rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy v každom regióne kraja, opraví sa zhruba 10 kilometrov ciest a 17 mostných objektov. K rozsiahlejším rekonštrukciám dôjde v Rosine, Dolnom Kubíne, či Krásne nad Kysucou. Rozšíriť by sa mala cesta v Dlhom Poli, naplánovaná je sanácia nebezpečného brala v obci Bziny. Ďalších 6,7 milióna eur je určených na financovanie projektov v oblasti dopravy z operačných programov IROP a INTERREG.
V oblasti zdravotníctva je vyčlenených viac ako pol milióna eur na stavebné úpravy a prístavbu pre zriadenie urgentného príjmu vrátane prístrojového vybavenia v Liptovskej nemocnici s poliklinikou.

Časť investícií by mala smerovať aj do školstva, kde je rozpočtovaných viac ako 3,2 milióna eur. Pokračovať by mala rozsiahla rekonštrukcia internátu na Strednej zdravotníckej škole v Žiline ako i dokončenie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Ďalších takmer 4,8 milióna eur je určených na financovanie modernizácie odborného vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
Prevažne zateplenia budov a drobné stavebné úpravy by mali pokračovať aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde je rozpočtovaných 775-tisíc eur


1.2.2021
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)Za aký objem likvidácie a odvozu biologického odpadu zaplatí ŽSK spoločnosti FCC Slovensko sumu 23 940 eur?

Predpokladaný objem odpadu je cca 150 kg týždenne zo šiestich mobilných odberových miest po dobu trvania 19 týždňov, tzn. 2850 kg odpadu vrátane zvozu zo všetkých MOM v rámci Žilinského kraja.

- nakoľko v objednávke je uvedené "odvoz biologického odpadu z MOM do 30.5.2020", ide o službu spätne za minulý rok alebo má byť uvedený rok 2021

V objednávke je chyba/preklep,  dátum je do 30.5.2021 (19 týždňov,  čo logicky vyplýva aj z dátumov uvedených na objednávke)

- v ktorom zo systémov realizoval ŽSK obchodnú súťaž?
Postup výberu bol realizovaný v zmysle zákona a  Smernice o verejnom obstarávaní č. 134/2020 ŽSK, ktorou sa určuje postup verejného obstarávania a to prieskumom trhu. V rámci procesu boli oslovené 4 spoločnosti a len jedna predložila ponuku. Opakovane overujeme ďalšie subjekty o možnosť zníženia nákladov na likvidáciu odpadu.


28.1.2021
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)


Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o info, že ako dopadli župné DSS v okrese Liptovský Mikuláš v skríningovom testovaní. Teda by som Vás chcela porposiť o údaje, ktoré nahlasovali do systému.


Výsledky skríningového testovania v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - v okrese Liptovský Mikuláš:
 
V CSS EDEN v Liptovskom Hrádku
sa skríningového testovania zúčastnilo:   38 zamestnancov           z toho bolo pozitívnych: 2             z toho bolo negatívnych:  36
                                                                  72 PSS                           z toho bolo pozitívnych: 0             z toho bolo negatívnych:  72
 
V DSS a ŠZ v Liptovskom Hrádku
sa skríningového testovania zúčastnilo:   53 zamestnancov           z toho bolo pozitívnych: 0             z toho bolo negatívnych:  53
                                                                  61 PSS                           z toho bolo pozitívnych: 0             z toho bolo negatívnych:  61
 
V CSS ANIMA v Liptovskom Mikuláši
sa skríningového testovania zúčastnilo:    69 zamestnancov          z toho bolo pozitívnych: 0            z toho bolo negatívnych:  69
                                                                   56  PSS                         z toho bolo pozitívnych: 0            z toho bolo negatívnych:  56

PSS - prijímateľ sociálnej služby


26.1.2021
Otázka (Tv Dolný Kubín, Jakub Krška)

Dobrý deň,
mohol by som Vás požiadať o krátke písomné stanovisko ŽSK k petícii ohľadom autobusovej linky?

https://www.peticie.com/autobusy

Pripravujeme o tom krátku reportáž, autor petície ju mal adresovať priamo županke a úradníkom ŽSK.

Podľa súčasne platnej legislatívy SR (zákona 56/2012 o cestnej doprave) licenciu na diaľkovú a medzinárodnú dopravu vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Diaľková a medzinárodná doprava má podľa zákona komerčný charakter a Žilinský samosprávny kraj nemôže na diaľkovú dopravu, ku ktorej sa radí aj medzinárodná doprava, uzatvoriť Zmluvu o službách vo verejnom záujme a uhrádzať z nej stratu. Navyše ŽSK musí dodržiavať zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Linku prevádzkuje poľský dopravca Eurozebra.  Licenciu na linku 503903 Chocholów-Oravice-Zuberec-Dolný Kubín vydalo Malopoľské vojvodstvo, ktoré uhrádza aj stratu z jej realizácie.20.1.2021
Otázka (Erik Vrábel, RTVS
)prosím Vás o spoluprácu pri tvorbe reportáže do Správ RTVS.
 
Ako momentálne ovplyvnil COVID-19 pracovníkov Správy ciest ŽSK?
Máte dostatok ľudí, ktorí sa starajú o zimnú údržbu ciest (pluh, posyp)?
Aká je táto situácia konkrétne na Kysuciach a Orave?


Na závodoch Orava a Kysuce zatiaľ pandémia v súvislosti s vírusom COVID-19 výrazne neovplyvnila zimnú údržbu ciest.  Za posledné dni, bolo len minimálne množstvo zamestnancov v karanténe. Momentálne sa  SC ŽSK vedela vysporiadať v čase hustého sneženia s danou situáciou a všetci veria, že celoplošným skríningom sa situácia radikálne nezmení.
SC ŽSK má k dispozícii v zimnom období 2020/2021 rovnaké počty zamestnancov ako minulé roky.
Situácia na Kysuciach a Orave v rámci COVID19 je v udržateľnom stave.


18.1.2021
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)

V súvislosti s testovaním ľudí na nový koronavírus sa chcem opýtať, ako to aktuálne vyzerá v nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja  s  obsadenosťou lôžok pre covidových pacientov? Koľko pozitívne testovaných pacientov je v nich hospitalizovaných a koľko covidových lôžok je ešte k dispozícii?

K dnešnému dňu máme obsadených 125 reprofilizovaných lôžok z celkového počtu 261. Na umelej pľúcnej ventilácií je 11 pacientov. 

 

 

14.1.2021
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)


Vážená pani Remencová,
chcem Vás poprosiť o informáciu o aktuálnom stave zimnej údržby aj v piatok dopoludnia. Zároveň o informáciu o stave očkovania v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji k pondelku 18. januára 2021.

Zima naplno udrela v utorok (12.1.) v noci. Vozidlá Správy ciest ŽSK v dňoch 12.1. a 13.1.2021 najazdili takmer 24-tisíc  výkonových kilometrov, kde sa spotrebovalo okolo 1150 ton chemického a 1000 ton inertného materiálu. Z ciest bolo odpluhovaných 5 000 výkonových kilometrov.
Počas týchto 2 dní napadlo najviac snehu na Kysuciach a Orave, kde spád snehu bol okolo 50 až 60 cm snehu. Na závodoch Liptov a Horné Považie  spád snehu bol od 15 do 20 cm snehu.

Zimná údržba v Žilinskom kraji sa týka 1 356 kilometrov ciest II. a III. triedy. Správa ciest ŽSK však udržiava aj cesty I. triedy v správe Slovenskej správy ciest a to na základe zmluvy o údržbe v dĺžke približne 500 kilometrov. Do zimnej údržby je nasadených 116 sypačov, 25 nakladačov, 6 snehových fréz a 14 traktorov s radlicou.Čo sa týka vakcinácie, stále čakám na aktuálne informácie ohľadom vakcinácie v nemocniciach.
Čo sa týka zariadení sociálnych služieb, tie sa na vakcináciu aktuálne pripravujú, vytvárajú sa personálno-pracovné podmienky, aby sa mohlo očkovať. Začať s očkovaním by sa malo po 23. januári 2021.

14.1.2021
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)- je pre realizáciu projektu Horizont - Domov na polceste vyčlenená v rozpočte potrebná suma?
Áno,  Žilinský samosprávny kraj počíta v rozpočte s dofinancovaním predmetného projektu z vlastných zdrojov.

- kedy je plánované ukončenie výstavby projektu a začatie fungovania centra?
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, pričom  predpokladaný začiatok realizácie hlavnej aktivity je plánovaný na marec 2021. Stavebné práce v rámci projektu by mali trvať 17 mesiacov, ich ukončenie predpokladáme v lete  2022. Realizácia celého projektu by mala byť ukončená do konca roka 2022.

- kto bude prevádzkovateľom zariadenia?
Nové zariadenie bude organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

- Má ŽSK predstavu, aký by mohol byť priemerný alebo bežný čas využívania domova klientmi? Bude to v horizonte mesiacov, rokov?
V súlade so zákonom  (č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení) pôjde o typ sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

- dôjde k presunu zamestnancov z iného zariadenia alebo pôjde o nových pracovníkov?
K presunu zamestnancov by nemalo dôjsť, nakoľko Žilinský samosprávny kraj plánuje v tomto zariadení s novými zamestnancami.

- plánuje župa vybudovať obdobné zariadenia aj inde v kraji?
V zmysle Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019-2023  a v rámci finančných možností ŽSK plánuje poskytovať sociálne služby komunitného charakteru.

13.1.2021
Otázka (My Žilinské noviny, Branislav Koscelník)


Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre MY Žilinské noviny a sme.sk o moste vo Vraní.

Kto je majiteľom dočasného mosta vo Vraní? Aký podiel majú na vlastníctve spoločnosti NDS, Eurovia, TOOŽ a Hastra?
S takýmito informáciami nedisponujeme.
 
 
Má župa nájomnú zmluvu s každou z týchto spoločností? Akú sumu ročne platíte?
Nájomnú zmluvu máme uzavretú so spoločnosťou EUROVIA Sk, a. s., ročne platíme 168 550 EUR, ale z toho 20 % platí Mesto Žilina, s ktorým máme uzavretú dohodu o spolufinancovaní.
 
Dohadujete sa na predlžení zmluvy s každou zo spoločností? S akými výsledkami?
Áno, rokujeme o predĺžení nájomnej zmluvy, pričom cieľom ŽSK je, aby celú záležitosť týkajúcu sa dočasných mostných objektov prevzala na seba NDS, a. s., keďže tieto dočasné mostné objekty sanujú kongescie na I/11 a slúžia ako obchádzková trasa v prípade nehody na I/11 a sú tam z dôvodu, že nie je doteraz postavený diaľničný privádzač Žilina – KNM a ani úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a v tejto chvíli nepoznáme termín dostavby týchto úsekov.
 
Pripúšťate, že by k dohode nedošlo, alebo by musela župa platiť vysoký nájom?
Na toto je predčasné odpovedať, keďže rokovanie s NDS, a. s., ani Ministerstvom dopravy SR nie sú ukončené a oba tie subjekty prejavili vôľu túto záležitosť riešiť a dočasné mostné objekty ponechať. Dobre si uvedomujú dopravnú situáciu na I/11 v úseku Žilina – Čadca a po otvorení diaľničného úseku D3 Svrčinovec - Čadca, Bukov sa predpokladá v tomto úseku zhoršenie situácie, keďže možno predpokladať, že sa doprava v tomto úseku urýchli a kolóny z Čadce a Svrčinovca sa presunú na križovatku v Kysuckom Novom Meste.

11.1.2021
Otázka (Schniererová Diana, SME)


    Zaujímalo by ma, aké zmeny ste urobili alebo naštartovali v súvislosti so strednými školami vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti?

Odpoveď:

    
    Od nového roka všetky školy prechádzajú na príspevkovú formu hospodárenia
        Profilácia zamerania stredných škôl podľa tradície, potrieb trhu práce a celospoločenských požiadaviek
        Zvýšenú pozornosť venujeme klíme školy a problematike šikanovania
        Dôraz kladieme aj na vzdelávanie výchovných a kariérnych poradcov

o    V roku 2020 ŽSK zrealizoval:
·         výstavbu Atletického a futbalového štadióna pri Spojenej škole v Martine za 2 100 000 €, ktoré sú združenými prostriedkami:
ü  ŽSK – 850 000 €
ü  mesto Martin – 850 000 €
ü  Slovenský atletický zväz – 400 000 €
·         stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB v Gymnáziu v Ružomberku za 320 000 €
 
·         Poslanci Zastupiteľstva ŽSK v septembri 2020 schválili navýšenie rozpočtu na kapitálové investície pre školy vo výške 3 ‪328 000‬ €, z toho medzi najväčšie investície patria:
·         1 000 000 € dofinancovanie realizovanej stavby – stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši (pre rok 2020 naplánované 3 500 tis. €,)
·         300 000 € na zateplenie a výmenu okien v Spojenej škole a Škole umeleckého priemysle v Ružomberku,
·         230 000 € na modernizáciu elektroinštalácie hlavnej budovy SOŠ obchodu a služieb v Čadci,
·         210 000 €  na zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične pri Gymnáziu v Bytči,
·         200 000 € na stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline (začiatok investičnej akcie, celkové predpokladané náklady 2 700 000 €),
·         200 000 € na zateplenie obvodového plášťa na budove internátu pri SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku,
·         135 000 € na modernizáciu elektroinštalácie a sociálnych zariadení v budove Gymnázia A. Bernoláka v Námestove,
·         130 000 € na stavebné úpravy interiéru telocvične pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach,
·         120 000 € na rekonštrukciu dielne na 1. poschodí v SOŠ podnikania a služieb v Námestove.

    Ako sa Vášmu samosprávnemu kraju darí v oblasti ponuky odborného vzdelávania reflektovať dopyt zo strany študentov a rodičov a na druhej strane dopyt zo strany zamestnávateľov?

Odpoveď: Žilinský samosprávny kraj v súvislosti s aktívnou reakciou na dopyt zo strany študentov a rodičov alebo zo strany zamestnávateľov v oblasti ponuky odborného vzdelávania a prípravy spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, kde aktívne komunikujeme o potrebách trhu práce, počte žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania a prípravy. Každoročne sa k tejto otázke aktívne diskutuje na rokovaniach Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravy v ŽSK  a Územnej školskej rady pri ŽSK v súvislosti s určovaním najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách v ŽSK a očakávanou prognózou. Vďaka kompetencii určovať najvyšší počet žiakov 1. ročníkov koordinuje pomer všeobecného – gymnaziálneho vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy  a snaží sa zachovať ho na úrovni 25:75. Uvedomujeme si, že je potrebné profilovať žiakov už na základných školách, správnym výberom strednej školy tak, aby boli uplatniteľní na trhu práce. Po 5 rokoch, kedy sa začal  systém duálneho vzdelávania, môžeme konštatovať, že dopyt zamestnávateľov  prevyšuje dopyt žiakov a rodičov. Žilinský samosprávny kraj a školy aktívne komunikujú so zamestnávateľmi, požiadavky na duálne vzdelávanie napĺňa pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka pri väčšine odborov na 100%, zaraďuje do siete škôl nové študijné odbory. Z tohto dôvodu aktívne rozvíjame spoluprácu s vybranými CPPaP, UPSVaR a prácou s výchovnými a kariérovými poradcami. Taktiež pripravujeme brožúru stredných škôl v ZP ŽSK a internetovú stránku, aby sme žiakom a ich rodičom uľahčili výber strednej školy, poskytli informácie, ktoré potrebujú pre svoj výber alebo zodpovedali otázky, na ktoré hľadajú odpovede. Týmto spôsobom chceme aktívne komunikovať s vybranou verejnosťou o tom, čo im môže byť prínosom, poskytovať aktuálneho novinky na školách, poprípade o aktivitách či službách, ktoré realizujú.

    Tiež by ma zaujímalo, či dochádza v súčasnom funkčnom období k spájaniu stredných škôl vo Vašej územnej pôsobnosti, ku škrtaniu študijných odborov, ktoré nekorešpondujú s potrebami trhu práce, a naopak k posilňovaniu študijných odborov, ktoré si trh práce pýta.

Odpoveď:
Školy nespájame, skôr sa snažíme profilovať ich zameranie na 1 až max 3 oblasti hospodárstva (strojárstvo, elektrotechnika, lesníctvo, drevárstvo, obchod a služby, doprava, informačné technológie, stavebníctvo atď).  Školy, ktoré ponúkali zastarané odbory inovujú svoje portfólio študijných a učebných odborov a inovujú aj svoje školské vzdelávacie programy, spolupracujú so strategickými zamestnávateľmi v regióne. Dôležitým faktorom pre zaraďovanie a vyraďovanie študijných či učebných odborov je potreba trhu práce daného regiónu so zohľadnením reálneho záujmu zo strany žiakov. Aktuálne sme pre potreby trhu práce zaraďovali študijný odbor 2567 M multimédiá pre SOŠ elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku a študijný odbor 2495 K autotronik (experiment) pre SOŠ strojnícku v Kysuckom Novom Meste

HORNÉ POVAŽIE – automobilový priemysel, energetika, stavebníctvo, doprava, ekonomika, obchod a služby, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, umenie
- strategickí zamestnávatelia regiónu – prispeli k špecifickej profilácii tradičných škôl KIA Motors Slovakia, NDŽ s.r.o, Stredoslovenská energetika ,  Váhostav SK, Stavomontáže, YTONG Slovakia, hotely a reštaurácie (Holiday Inn, Villa Nečas, Diplomat, Dubná skala), Metro, DM, Billa, Tesco
KYSUCE – strojárstvo, informačné technológie, drevárstvo, stavebníctvo, ekonomika, obchod  a služby
- strategickí zamestnávatelia regiónu – prispeli k špecifickej profilácii tradičných škôl KIA Motors, Schaefler Kysuce, Omnia KLF , Siemens, s.r.o, Elmax, a.s.)  a drevárske a stavebné podnikateľské subjekty, gastro prevádzky a prevádzky služieb v regióne
TURIEC – strojárstvo, doprava, informačné technológie, polygrafia, obuvníctvo, ekonomika, obchod a služby, pedagogika
- strategickí zamestnávatelia regiónu - prispeli k špecifickej profilácii tradičných škôl  -Volkswagen Slovakia, Vienna Interational s. r.o, ZWL Slovakia s.r.o, KraussMaffei Technologies, Sučany, ŽOS Vrútky, ŽSR a Železničná spoločnosť Slovensko, Slovenská pošta, ECCO Slovakia, Neografia, gastro prevádzky a prevádzky služieb v regióne
ORAVA – strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, ekonomika, obchod a služby, cestovný ruch, informačné technológie, lesníctvo, zdravotníctvo
- strategickí zamestnávatelia regiónu – prispeli k špecifickej profilácii tradičných škôl Miba Sinter Slovakia, OFZ, Istebné , Panasonic Industrial Devices , Visteon Electronics, gastro prevádzky a prevádzky služieb, HERN s.r.o, CHKO Orava, TANAP  
LIPTOV – lesníctvo, drevárstvo, papierenský priemysel,  cestovný ruch, ekonomika, obchod a služby, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo
- strategickí zamestnávatelia regiónu – prispeli k špecifickej profilácii tradičných škôl  Mondi SCP, Štátne lesy, TANAP, NAPANT, Tatry Mountains  Resort,a. s., Kúpele Lúčky, gastro prevádzky a prevádzky služieb, Craemer, s.r.o, Eltek, s.r.o, Tesla7.1.2021
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)


Pracujem na príspevku o ceste do Demänovskej doliny, tá je v správe ŽSK.
Poslanci za okres LM na jej kritický stav upozorňovali na ostatnom zastupiteľstve.
Snažila som sa dať z toho dokopy nejaké stanovisko za kraj, ale téma bola dosť rozkúskovaná, naozaj sa mi to píše zle. Okrem toho vedúca odboru si asi pomýlila cestu na Huty s cestou do Jasnej...

Môžem teda poprosiť o info, že prečo sa v rozpočte nenachádza rekonštrukcia tejto cesty, hoci je vo viacerých úsekoch v kritickom stave?
V akom stave je PD na opravu cesty?
Ak som dobre pochopila, tak sa snažíte získať externé zdroje na rekonštrukciu. Pani vedúca spomínala, že nejaké zdroje sú možné vzhľadom na pripravovaný svetový pohár...
Máte aj nejaký termín, kedy by sa cesta mohla opraviť?
Ešte otázka, je pravdou, že v telese cesty sa nachádzajú vodovodné a kanalizačné potrubia?
Treba povedať, že v zlom  stavebno-technickom stave je celá cesta II/584, nielen v smere od Liptovského Mikuláša na Demänovskú Dolinu. Žilinský samosprávny kraj a Správa ciest ŽSK preto postupne, od najhorších úsekoch, plánuje jej rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu, že na jej rekonštrukciu je možné získať prostriedky z eurofondov, pripravujeme projektovú dokumentáciu aj projekty tak, aby spĺňali ich podmienky. ŽSK už podala žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP na sanáciu zosuvu cesty II/584 v úseku Huty – Liptovské Matiašovce a projektový zámer z IROP na rekonštrukciu v úseku Liptovský Trnovec – Liptovská Sielnica, v dĺžke 4,1 km.
 
V časti od okružnej križovatky v Liptovskom Mikuláši zo zjazdu z D1 po koniec komunikácie II/584 (pri Jazierko – Biela Púť) je cesta v dĺžke cca 13 400 m; z toho dĺžka oporných múrov v tomto úseku je 313 m, záchytné bezpečnostné zariadenia v dĺžke 6644 m.
 
Inžinierske siete v rámci predmetného úseku komunikácie II/584 sú uložené v telese cesty; elektrické (vysoké napätie), plynové (vysokotlakové) a telekomunikačné siete sú uložené v odvodňovacom systéme komunikácie, kanalizačné a vodovodné siete sú uložené priamo v cestnom telese, ako napríklad v úseku 55,950 – 56,020 v tesnej blízkosti oporného múru, čo v tomto prípade veľmi komplikuje projekčné a následne rekonštrukčné práce.
 
Na danom úseku komunikácie II/584 sa pripravujú štyri investičné akcie:
1.       II/584    Zosilnenie povrchu cesty II/584 Liptovský Mikuláš - IN MČ Demänová v ckm 46,640 - 49,115
Predpokladaná cena stavebných prác cca 800 000€, ohlásenie stavebných prác je schválené
 
2.       Sanácia telesa cesty II/584 v ckm 59,138 – 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina
 
Predpokladaná cena stavebných prác cca 510 000€,  zabezpečuje sa inžinierska činnosť a žiadosť o vydanie stavebného povolenia by mohla byť podaná do 02/2021
 
3.       Zosilnenie povrchu cesty a výmena bezpečnostných zariadení na ceste II/584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020- 56,950 v k.ú. Demänovská Dolina
Projektová dokumentácia je zazmluvnená s termínom odovzdania do 15.01.2021, následne sa bude zabezpečovať inžinierska činnosť a predpokladá sa, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia/ohlásenia stavebných úprav by malo byť podané do 04/2021
 
4.       Rekonštrucia opor.múru pod cestou II/584 v ckm 55,950-56,020 v k.ú. Demän. Dolina
Predpokladaná cena stavebných prác cca 250 000€, €, žiadosť o stavebné povolenie by mohlo byť podaná do 04/2021
 
Z celkovej dĺžky komunikácie (13 400 m) je projekčne riešených 5 306 m rekonštrukcie cesty, 70 m rekonštrukcie oporného múru, 75m  vybudovanie nového oporného múru, 1600 m nových a 500 m výmeny jestvujúcich záchytných bezpečnostných zariadení.

Vyššie uvedené projektové dokumentácie budú zaradené do najbližšej možnej výzvy z eurofondov, keďže sa jedná o finančne náročné investičné akcie.

Zvyšné úseky komunikácie, oporných múrov, záchytných bezpečnostných zariadení a odvodňovacích systémov ostávajú v jestvujúcom stave, pričom bude na tomto úseku vykonávaná údržba a budú sa hľadať ďalšie finančné zdroje na rekonštrukciu najviac poškodených miest v rámci tohto úseku.

7.1.2021
Otázka (Pavol Stolárik, MY Kysuce)


Na fb veľmi ľudia preberajú ako je to s tou zubnou pohotovosťou
v Kysuckej nemocnici v Čadci. Rád by som sa opýtal v akom to je teda stave, kedy môžu
obyvtelia Kysúc počítať s otvorením, aké sú dovody že sa nepodarilo pohotovosť otvoriť
včas a kam teda treba ísť ak boila zuby.Z dôvodu zrušenia prevádzkovania ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby poskytovateľom PETRAMED, s.r.o. v Čadci je od 01.01.2021 poskytovanie  zdravotnej starostlivosti zabezpečené na ambulancii poskytovateľa  SK Dental Trnava, s.r.o., s miestom výkonu ul. J. Milca 807/1, Žilina, tel. kontakt: +421 911601158 a to počas   mesiacov január, február 2021.
 
Odbor zdravotníctva  na základe žiadosti poskytovateľa PETRAMED, s.r.o. o zrušenie povolenia (november 2020) oslovil poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo v uvedenej spádovej oblasti, pričom zo strany poskytovateľov nebol prejavený záujem o prevádzkovanie ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Nezáujem  zo strany poskytovateľov je evidujeme najmä z dôvodu poddimenzovaných platieb za výkony z verejného zdravotného poistenia realizované na ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby  (platba od zdravotných poisťovní pozostáva z platby za výkony a paušálu na počet obyvateľov v spádovej oblasti), platby nepokrývajú skutočné náklady  ambulancie (zdrav. materiál, mzdy ...).
 
V záujme ŽSK je zabezpečenie dostupnej zubno-lekárskej pohotovostnej služby pre pacientov okresu Čadca.  Z uvedeného dôvodu odbor zdravotníctva ŽSK  inicioval zriadenie ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby  v priestoroch zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca.  Predpokladaný termín otvorenia ambulancie je február 2021.

Otvorenie novej zubnej ambulancie v termíne od 01. januára 2021 nebolo možné  zabezpečiť za jeden aj pol mesiaca  a to z dôvodu realizácie potrebných stavebných úprav priestorov ambulancie, zabezpečenia materiálno-technického vybavenia ambulancie, zakúpenie prístrojového vybavenia (proces verejného obstarávania) a postupným administratívnym krokom v súvislosti so získaním povolenia  na prevádzkovanie uvedenej  ambulancie a následne postup jednotlivých krokov je ovplyvnený prijatými opatreniami   v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID19.

7.1.2021
Otázka (My Žilinské noviny, Michal Filek)

Chcel by som Vás požiadať o zodpovedanie niekoľkých otázok ohľadom podnetu pani Ďuričníkovej, ktorej matka bola v umiestnená v zariadení Harmónia, ktorého zriaďovateľom je ŽSK. Opísala, že pani tam bola len niekoľko mesiacov počas pandémie, nemohla ju chodiť navštevovať, avšak keď po čase prišla, priviezli jej mamu na vozíčku, nepustili ju k nej do izby a mala dekubit na päte. Bola špinavá, neumytá, akoby pod vplyvom sedatív. Matku odtiaľ už zobrala.
1.       Prečo u tejto pani vznikli preležaniny?
2.       Je pravda, že bola pod vplyvom sedatív?
3.       Ako mala zabezpečenú hygienu a polohovanie?
4.       Dostal ŽSK podnet od pani Ďuriníkovej? Prešetrili ste ho? S akým výsledkom?
5.       Urobíte nápravu?


Na Úrad ŽSK, odbor sociálnych vecí bola 30.novembra 2020 doručená sťažnosť pani Ďuriníkovej vo veci „neposkytnutia adekvátnej služby pre jej 96 ročnú mamu p. Bánovčinovú umiestnenej v HARMÓNII – zariadení pre seniorov, domovu sociálnych služieb a útulku, ul. Republiky 22 v Žiline“.
Dotknutá sťažnosť je momentálne v štádiu šetrenia, nakoľko je potrebné preveriť viacero výpovedí a záznamov súvisiacich s poskytovanou starostlivosťou pani Bánovčinovej v zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulku v Žiline.


28.12.2020
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)koľko je hospitalizovaných pacientov 
Počet aktuálne pacientov s COVID 19 je v našich nemocniciach 109.
 
-nakoľko sú naplnené kapacity COVID oddelení a či plánujete ich rozširovanie.
Zatiaľ neplánujeme rozšírenie lôžok.

-koľko zamestnancov je pozitívne testovaných, koľko z nich je v karanténe a koľkí v nemocnici ďalej pracujú.
Počet nakazených zdravotníkov je ku dnešnému dňu 81.
 
Zároveň chcem poprosiť o informáciu, či už je známy termín, kedy by sa vo vašej nemocnici mohlo začať s očkovaním a či už máte vypracovaný plán očkovania.
Ešte nemáme dovezené očkovacie látky proti COVID 19, ale na očkovacom pláne sa pracuje zatiaľ len v jednej z našich nemocníc. Nakoľko zatiaľ len jedna bola zaradená medzi 25 očkovacích miest.

22.12.2021
Otázka (Jana Andelová, Zdravotnícke noviny)


Privitali by ste v ramci kraja vyhlasenie novej vyzvy na mobilne odberove miesto?


Počet MOM pre PCR a ATG testovanie považujeme v Žilinskom kraji za dostačujúci. Podľa čísel sme kraj , ktorý testuje najviac na Slovensku.

- evidujete zaujem zdravotnikov-poskytovatelov o vytvorenie MOM?

Neevidujeme potrebu zo strany zdravotníkov. V nemocniciach je personál pravidelne každé 2 týždne testovaný a podľa potreby aj častejšie. Rovnako tak aj ambulantní lekári a sestry v primárnom kontakte a špecialisti dostali od odboru zdravotníctva ŽSK antigénové testy pre ich osobné potreby testovania. Rovnako každý poskytovateľ dostal možnosť prijať antigénové testy pre potrebu testovania svojich pacientov pri zdravotných ťažkostiach.

- ma kraj dostatok testov?
Aktuálne eviduje ich dostatok na MOM a v zdravotníckych zariadeniach.


21.12.2020
Otázka (Ján Sokolský, Ružomberský hlas)


1/Kto a kedy sa stane novym riaditelom Liptovskeho muzea v RK?
Novým riaditeľom sa stane PaedDr. Michal Kovačic, PhD.

2/Kedy a akym sposobom bolo realizovane vyberove konanie na tuto funkciu? Z kolkych kandidatov ste vyberali?
 Z desiatich doručených žiadostí bolo prizvaných osem kandidátov, ktorí spĺňali podmienky uchádzača. Prezentácie a vízie rozvoja Liptovského múzea jednotlivých uchádzačov hodnotila deväť členná komisia zložená zo zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, ostatných samosprávnych krajov a riaditeľov múzeí mimo Žilinského kraja.

3/Cim presvedcil/zaujal vo vyberovom konani buduci novy riaditel?
Komisia hodnotila kvalitu vízie rozvoja múzea a jej obhájenie pred komisiou. Riaditeľ musí mať predpoklady schopnosti riadenia inštitúcie, strategicky uvažovať, zvládajúci personalistiku, človek otvorený novým trendom. Víťazný uchádzač bol v požiadavkách na pozíciu najkomplexnejším.  

4/Ako dlho bol riaditelom muzea ten doterajsi Martin Krupa?
Doterajší riaditeľ pôsobil vo funkcii 8 rokov.21.12.2020
Otázka (Anna Zábojníková, RK Magazín)1. Koľko uchádzačov sa prihlásilo o post riaditeľa? Poskytli by ste nám aj mená?

Z desiatich doručených žiadostí bolo prizvaných osem kandidátov, ktorí spĺňali podmienky uchádzača. Prezentácie a vízie rozvoja Liptovského múzea jednotlivých uchádzačov hodnotila deväť členná komisia zložená zo zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, ostatných samosprávnych krajov a riaditeľov múzeí mimo Žilinského kraja.

2. Deväťčlenná komisia odporúčila práve Michala Kovačiča. V čom bol v porovnaní s ostatnými kandidátmi dominantnejší, lepší?
Komisia hodnotila kvalitu vízie rozvoja múzea a jej obhájenie pred komisiou. Riaditeľ musí mať predpoklady schopnosti riadenia inštitúcie, strategicky uvažovať, zvládajúci personalistiku, človek otvorený novým trendom. Víťazný uchádzač bol v požiadavkách na pozíciu najkomplexnejším.

3.Zhodla sa komisia jednohlasne na tomto kandidátovi?

Hlasovanie bolo tajné, víťazný uchádzač získal najvyšší počet hlasov ako aj väčšinu hlasov.
 
4. Ako prebiehalo výberové konanie? Ako sa museli uchádzači pripraviť - čo museli obhájiť/zvládnuť?
Pripraviť víziu – projekt, samotné vyberové konanie sa skladalo z osobnostného testu, prezentácie vízie a odpovedanie na otázky komisie.18.12.2020
Otázka (Daniela Hajčáková, SME)

Mozete, prosim, povedat, kde vsade budu fungovat pohotovosti cey sviatky - poslat presny zoznam? Od kolkej hodiny budu fungovat?

Ambulantné pohotovostné služby v Žilinskom kraji budú fungovať podľa rozpisu e- VUC , bez zmien a obmedzení.
Rozpis služieb je k dispozícií tu: https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba-v-zsk.html?page_id=127105

 
·         Mozete to, prosim, porovnat s vlanajskom - kde sa pohotovosti v porovnani s vlanajskom neotvoria a aky je na to dovod?
 Ambulantné pohotovostné služby ako i  zubné pohotovosti budú pracovať podľa ordinačných hodín v plnom rozsahu bez zmien.
 
·         Moze nastat problem s tym, ze niektore pohotovosti nebudu fungovat, lebo ju neviete obsadit na sviatky lekarom? Reesp budu nejako obmedzene fungovat? A suvisi to so situaciou, ktora tu vznikla v suvislosti s pandemiou - ze su lekari v karantene, nie je ich dostatok? Kde takyto problem hrozi - mozete to, prosim, vysvetlit?
Rozpis služieb je zabezpečený , lekár je povinný si zabezpečiť v prípade nenastúpenia do služby zástup, teda nepredpokladáme výpadok a problémy.

·         Nastala v poslednom obdobi taka legislativna zmena, ktora fungovanie pohotovosti pocas sviatkov tento rok obmedzi - aka?
V poslednom období nenastala žiadna legislatívna zmena, ktorá by mala dopad na fungovanie pohotovostných služieb.

·         Aky je v tomto pripade poplatok za vyuzitie pohotovosti?
Poplatok za pohotovosť je stanovený legislatívou a jeho výška sa nemenila, aktuálne je 2 €


18.12.2020
Otázka (Jana Rojková, Nový čas)


Pekný deň, prosím veľmi o stanovisko súrne k Centru sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste, kde podľa nášho tipu mala byť na funkciu riaditeľky dosadená Lenka Taranová, ktorá neprešla kritériami riadneho výberového konania a je preto iba poverená vedením. Osobné stretnutie so zamestnancami absolvovala bez rúška a náš čitateľ, ktorý je pobúrený, že nerešpektuje nariadenia epidemiológie, nás oslovil, nakoľko majú ľudia strach o svojich blízkych a nechápu to.

Pani Taranová prešla úspešne riadnym výberovým konaním, komisiou bola odporúčaná na menovanie. Predsedníčka, vzhľadom k tomu, že bolo potrebné overiť niektoré informácie, ktoré mali charakter ohovárania dala preveriť, bola táto pani poverená vedením zariadenia. Pokiaľ v tomto čase poverenia preukáže svoje schopnosti, bude opätovne odporúčaná na menovanie Zastupiteľstvu žilinského samosprávneho kraja.

15.12.2020
Otázka (Jakub Łoginow, DenníkN)


1. Koľko peniazí bolo poskytnute na financovanie regionálnej autobusovej dopravy v roku 2018, 2019 a 2020? Aké to bolo percento z celkového rozpočtu kraju?

rok     úhrada straty PAD (€)   % z celkového rozpočtu ŽSK
2020*   31 245 902      30 313 369 eur
2019    23 454 500      23 731 342 eur
2018    19 996 659      19 996 761 eur

*- údaje za rok 2020 zatiaľ nie sú konečné, berte to predpoklad
Požadované doplnenie % celkového rozpočtu – nemá vypovedaciu hodnotu, nakoľko v celkovom rozpočte sú započítané aj finančné operácie, t.j. čerpanie prostriedkov z rezervného fondu, z úverov, na predfinancovanie projektov,...
 
Výška schváleného rozpočtu na rok 2020 je 255 618 957 eur.
Výška rozpočtu po poslednej úprave je 271 285 955 eur.


2. Prosím o najdôležitejšie štatistické údaje ohľadom autobusovej dopravy vo verejnom záujme, ktorá funguje na území kraja. Koľko je liniek, cestujúcich?

        V ŽSK je 210 prímestských autobusových liniek vo verejnom záujme. Počet prepravených cestujúcich za rok 2019 bol 24 149 791. V roku 2020 za január až november to je 14 305 690.

3. Ako kraj rieši otázku zabezpečenia lokálnej cezhraničnej dopravy, aké sú v tejto veci skúsenosti, úspechy, problémy, plány na 2021 a ďalšie roky?

Medzinárodné autobusové linky nie sú v kompetencii ŽSK. V zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave vydáva licenciu na medzinárodné autobusové linky MDV SR.

4. Ako pandémia ovplyvnila situáciu vo verejnej autobusovej doprave, ako sa to poznačilo na štatistikách, ako sa v súvislosti s dnešnou situáciou kraj pripravuje na fungovanie a rozvoj/udržanie verejnej autobusovej dopravy v roku 2021?

        V súčasnosti je PAD v ŽSK prevádzkovaná v obmedzenom režime vzhľadom na prijaté opatrenia v dôsledku vírusového ochorenie COVID-19. V období január až november 2020 má ŽSK pokles cestujúcich na úrovni 7 933 415 cestujúcich voči rovnakému obdobiu roka 2019 a približne 4 000 000 € na vybratých tržbách. Režim prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy v roku 2021 je priamo závislí od vývoja situácie s COVID-19 a opatrení, ktoré budú prijaté.

 

15.12.2020
Otázka (Arkadiusz Kugler, Monitor Polonijny)


1. Ako hodnotí Žilinský kraj spoluprácu s poľským partnerom (Malopoľské vojvodstvo) v súvislosti s prevádzkou linky? Uskutočnili sa v roku 2020 nejaké stretnutia so zástupcami slovenských a poľských úradov alebo ste medzi nimi mali korešpondenciu na tu temu?
Žilinský samosprávny kraj nespolupracuje v súvislosti s prevádzkou linky Chocholów-Oravice-Zuberec-Dolný Kubín, pretože licenciu na túto linku Žilinský samosprávny kraj nevydával, ani ju nemá v kompetencii. Rovnako sa neuskutočnili žiadne stretnutie v roku 2020 k tejto linke. Prevádzka tejto linky je úplne mimo ŽSK.


2. Má Žilinský kraj informácie o prevádzke takejto trate v nasledujúcom roku 2021? Informovali zástupcovia Úradu maršálka Malopoľského vojvodstva Žilinský kraj o pokračovaní spolupráce a financovania (alebo nedostatku financovania) v budúcom roku 2021?

Malopoľské vojvodstvo zaslalo žiadosť o stretnutie, ktorá bola doručená na ŽSK 9. 12. 2020. Podľa súčasne platnej legislatívy, zákona 56/2012 o cestnej doprave vydáva licenciu na diaľkovú a medzinárodnú dopravu  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, nie Žilinský samosprávny kraj. Diaľková a medzinárodná doprava má podľa súčasne platnej legislatívy komerčný charakter.

Rovnako podľa súčasne platnej legislatívy zákona 56/2012 nemôže Žilinský samosprávny kraj na diaľkovú dopravu uzatvoriť Zmluvu o službách vo verejnom záujme a uhrádzať z nej stratu.

3. Konali sa v aktuálnom roku 2020 rokovania s poľskou stranou (najmä s zástupcami Sliezskeho a Malopoľského vojvodstva ) o zavedení ďalších cezhraničných autobusových alebo železničných spojení?

 Nie, nekonali (z dôvodov uvedených vyššie).


14.12.2020
Otázka (Magdaléna Palúchová, My Kysucké noviny)


Budú odberné miesta, ktoré zriaďovalo ŽSK, fungovať aj medzi sviatkami? Resp. dokedy pred sviatkami a kedy po sviatkoch?


Mobilné odberové miesta na antigénové a PCR testovanie v Žilinskom kraji nebudú počas sviatočných dní v prevádzke. Testovať sa v nich budú iba pacienti a zdravotnícky personál.

Napriek snahe, MOM zriadené župu na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva, môžu byť prevádzkované len počas pracovných dní. Zdravotnícky personál je zároveň fyzicky a psychicky vyčerpaní a potrebuje zabezpečiť prioritne plynulý chod lôžkových častí nemocníc.


11.12.2020
Otázka (Žilinak, Marek Fišera)


Dobrý deň,

pre pripravovaný článok by som vás chcel požiadať o bližšie informácie k prezenčnej výučbe tých žiakov, ktorí sú aktuálne vzdelávaní dištančnou formou:

- pripravuje ŽSK ako zriaďovateľ návrat žiakov do škôl?
- aký je približne počet žiakov na školách v pôsobnosti ŽSK , ktorí sa dnes vzdelávajú dištančne?
- aký je najskorší termín, od ktorého by sa mohli žiaci vrátiť do škôl?
- spolupracuje odbor školstva a športu s  ministerstvom školstva alebo iným orgánom na národnej úrovni pri príprave návratu do škôl?


Momentálne aktívne komunikujeme s MŠVVaŠ SR, pretože ani oni nevedia odpovedať na otázky, kto bude zabezpečovať  testy, kto bude testovať, všetko je v procese  prípravy, preto nie je možné sa v tejto chvíli vyjadriť.
 
Školy v pôsobnosti kraja sme emailom informovali, že žiaci ostávajú  do konca roku 2020 doma a vyučovanie bude prebiehať ako doteraz dištančnou formou. Na testovanie žiakov v januári 20212 sa musíme dôkladne pripraviť a to sa za jeden týždeň nedá zrealizovať.

 
11.12.2020
Otázka (Ján Sokolský, Ružomberský hlas)1/V akom stavebno-technickom stave je v sucasnosti tento objekt - pracovisko Tichá 33 Ružomberok - CSS Trojlístok?
– Tento objekt v nevyhovujúcom technickom stave. Okrem vnútorných priestoroch, ktoré je potrebné kompletne rekonštruovať od stavebných konštrukcií až po rozvody inžinierskych sietí, je potrebná rekonštrukcia aj obalových konštrukcií ako je strecha a fasáda.
2/Je tento objekt aktualne nejako vyuzivany? Ak ano, na ake ucely? Na ake ucely bol vyuzivany v minulosti?
– V súčasnosti už objekt nie je využívaný. V minulosti bol využívaný na sociálne účely ako denný stacionár.
3/Ake su parametre tohto objektu - pocet izieb, pocet podlazi...? Ake rocne naklady mate s nevyhnutnou prevadzkou objektu?
- Objekt je dvojpodlažný a má niekoľko izieb, kuchyňu a sociálne zariadenia. Objekt v súčasnosti už nie je prevádzkovaný.
4/Ake zamery ma ŽSK s tymto objektom do buducnosti? Evidujete tento objekt ako prebytocny, prip. planujete ho predavat? Boli uz nejaki zaujemcovia o kupu tohto objektu?
– ŽSK zvažuje všetky možné zámery od opätovného využitia pre sociálne zariadenie resp. zariadenie pre autistov až po jeho prípadný odpredaj, ktorý prichádza najviac do úvahy, nakoľko náklady na rekonštrukciu tohto objektu sú pomerne vysoké vzhľadom na jeho stavebno-technický stav. Riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová otvorila problematiku tohto objektu na poslednom rokovaní sociálnej komisie 9.12.2020.Členovia vyjadrili názor, aby sa objekt zatiaľ nepredával a počkalo sa na vhodnú projektovú výzvu.

10.12.2020
Otázka (Katarína Ragáčová, Mediamedia)    Koľko vám chýba zdravotníkov (lekárov, zdravotné sestry, iný zdravotnícky personál)

V Žilinskom samosprávnom kraji chýba v ústavných zdravotníckych zariadeniach (Kysucká NsP, Hornooravská NsP, Dolnooravská NsP, Liptovská NsP, Fakultná NsP Žilina, Univerzitná nemocnica Martin, ÚVN SNP Ružomberok)  celkom  115 lekárov, 143 sestier a 14 pôrodných asistentiek  (uvedený údaj zisťovaný k 30.6.2020).

    Lákate zdravotníkov aj zo zahraničia? Ak áno, ako sa vám v tomto darí?

Z dôvodu nedostatku zdravotníckych pracovníkov  Žilinský samosprávny kraj realizuje Projekt Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK-  stabilizačný program zameraný na ľudské zdroje v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ((Kysucká NsP, Hornooravská NsP, Dolnooravská NsP, Liptovská NsP, Oravská poliklinika Námestovo).

V rámci stabilizačného programu poskytujeme aj jednorazovú finančnú podporu za návrat pracovať do regiónov Žilinského kraja. Minulý rok sme  podporili vznik šiestich ambulancií v lokalitách a odbornostiach potrebných pre daný región dotáciou vo výške cca 25 000 €/na ambulanciu. Situácia s COVID-19 nám žiaľ znemožnila v programe  v tomto roku pokračovať.
 

    Máte vyčlenené nejaké prostriedky z rozpočtu vuc, na preplatenie zahraničným zdravotníkom kurzy (jazykové), prípadne skúšky? Ak áno, koľko?

V rámci stabilizačného programu  je okrem iného i podprogram zameraný na preplácanie nákladov spojených s jazykovou skúškou, ale do dnešného dňa nebol ešte čerpaný. V rozpočte ŽSK pre rok 2020 na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 250 tis. Eur (výška čerpaných prostriedkov k dnešnému dňu cca 205 tis. Eur).


4.12.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)Chcem sa spýtať, prečo župa pristúpila k ponuke na  odpredaj starej lesníckej školy v Lipt.Hrádku?
 
Župa si uvedomuje historickú hodnotu objektu ako aj ďalších mnohých objektov s historickou hodnotou, ktoré má vo vlastníctve. Avšak župa si uvedomuje aj nutnosť investícií nielen do NKP, ale aj do ostatných objektov vo vlastníctve ŽSK akými sú objekty školy, domovov sociálnych služieb či kultúrnych zariadení a preto veľmi dôsledne zvažuje, kam smeruje investície. A tie sa snaží nalievať tam, kde je to nevyhnutné pre obyvateľov ŽSK, teda v prípade kapitálových výdavkov ich smeruje do objektov, ktoré prispievajú k zvýšeniu vybavenosti a životnej úrovne kraja. Uvedený objekt NKP v LH si vyžaduje vysokú investíciu a avšak ŽSK v tomto období vzhľadom na situáciu nedisponuje prostriedkami potrebnými na obnovu predmetnej NKP. Je lepšie ak sa o zachovanie objektu postará hoc aj iný vlastník, ak by mal objekt ostať nevyužitý a bez nutnej rekonštrukcie. A to je aj dôvod, prečo sa pristúpilo k uvedenému odpredaju – záchrana objektu a jeho historickej hodnoty, nakoľko župa momentálne nedisponuje finančnými prostriedkami na jeho obnovu. Budova bez ohľadu na vlastníka je pod zákonnou ochranou a ktorýkoľvek vlastník ju musí sanovať a zachovať jej kultúrno-historickú hodnotu.
 
 
Prečo župa upustila od plánov na rekonštrukciu budovy?
 
Tak ako už bolo spomenuté, hlavným dôvodom sú financie nutné na obnovu, ktoré sa v dnešnej neľahkej dobe nehľadajú ľahko a sú potrebné na mnohých iných miestach, ktoré sa priamo dotýkajú obyvateľov kraja.
 
Škola bola v nedobrom technickom stave, podarilo sa ŽSK v nej urobiť nejaké záchranné práce?
 
Asi pred rokom boli realizované najnutnejšie práce na streche, aby nedošlo k ešte väčším škodám.
 
Už nie je aktuálna otázka hľadania priestorov pre LKS?
 
Otázka hľadania priestorov pre LKS je stále aktuálna, ale tieto priestory aj po prípadnej rekonštrukcii by neboli najvhodnejšie. A práve prípadný odpredaj by mohol pomôcť riešiť otázku depozitov Liptovského múzea a aj LKS. Župa hľadá vhodnejšie a praktickejšie priestory pre LKS, nielen z pohľadu veľkosti ale zároveň aj bližšie k ľuďom.
 
 
Župa investíciu vylúčila v prvej tohtoročnej úprave - dôvodom malo byť šetrenie v období koronakrízy pre očakávaný prepad príjmu z podielových daní. Župa ale potom dostala bezúročnú pôžičku z ministerstva financií na vykrytie strát. Peniaze na opravu NKP boli teda narozpočtované na rok 2020, rátalo sa s nimi. Prečo župa teda nefinancovala aspoň časť prác z týchto peňazí?
 
Asi sa budeme opakovať, ale vzhľadom na situáciu župa zvážila použitie bezúročnej pôžičky na financovanie investícií do objektov škôl, sociálnych zariadení, či iných kultúrnych zariadení ako napr. riešenie chodníkov NKP v Budatíne či realizáciu stavebných úprav priestorov Liptovskej galérie.  Župa racionálne investuje v prvom rade do budov, ktoré sa využívajú a potrebujú nevyhnutnú opravu aby sa zabezpečila ich plynulá  bezpečná prevádzka a služba obyvateľom, či turistom.

30.11.2020
Otázka (Erik Vrábel, RTVS)

Dobrý deň,
 
prosím Vás o spoluprácu pri tvorbe reportáže do Správ RTVS.
 
Začiatkom tohto roka bola zo strany ŽSK kontrola ((audit??)) v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
Čo sa počas tejto kontroly zistilo?

Útvar hlavného kontrolora, kontroloval subjekt Oravské kultúrne stredisko v mesiacoch september – november 2019. Správa o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2019 bola rokovaná v zastupiteľstve 27.4.2020.
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/sprava-cinnosti-utvaru-hlavneho-kontrolora-zilinskeho-samospravneho-kraja-za-2-polrok-2019.html

Prehľad zistených nedostatkov OKS je na strane 2: https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/cinnosti-organov-kraja/2020/4_april/22.4/28/28-tabulka-c-2-prehlad-nedostatkov-za-ii-polrok-2019_02-03-2020.pdf

26.11.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)


Dobrý deň,

Chceli by sme vás požiadať o informáciu, ako je to so spojmi v
plánovanom novom grafikone od decembra smerom na Skalité a pôvodným
vyhlásením o posilnenie vlakových spojov týmto smerom.
Starosta obce Skalité nás informoval o tom, že v novom grafikone nie je
toto posilnenie uvedené, píše tiež otvorený list ministrovi dopravy.

Ak je to tak, že spoje sa pridávať nebudú, uveďte dôvod tohto
rozhodnutia a riešenie dopravnej situácie.

Všetky vlaky, ktoré mali byť zavedené ako nové vlakové spoje, splatnosťou od  13. 12. 2020 v GVD 2020/2021, nebudú premávať. Týkalo sa to vlakov:
 

    Os 3971 – plánovaný odchod Skalité 8:06 – Čadca 8:26,
    Os 3949 – plánovaný odchod Skalité 9:06 – Čadca 9:26,
    Os 3957 – plánovaný odchod Skalité 18:06 – Čadca 18:26,
    Os 3972 – plánovaný odchod Čadca 8:37 – Skalité 8:58,

 
Objednávanie vlakových spojov na trati Čadca - Skalité je v kompetencii ministerstva dopravy, keďže sme boli pri zrode dohody o rozšírení vlakových spojov, bola táto informácia pre nás nepochopiteľná.
 
ŽSK absolvovalo množstvo rokovaní týkajúcich sa pridania vlakov na trati Skalité - Čadca a rovnako na trati Čadca - Žilina​. V spolupráci so ŽSR, ZSSK a ministerstvom sme pripravili nespočetné množstvo riešení a variant Grafikonu vlakovej dopravy. Vlaky najmä v dopravnom úseku Skalité - Čadca - Žilina sú nevyhnutné, a to najmä z dôvodu veľmi zlej dopravnej situácie, dennodenne sú hlásené dopravné zápchy a nehody.
 
Podľa zistených informácií pristúpilo MD k takémuto kroku z dôvodu nedostatku financií na prevádzkovanie vlakov. Určite nás to nepotešilo, ale dôležité zároveň je, že tieto vlaky zostali súčasťou cestovných poriadkov a pokiaľ sa ministerstvu  podarí uvolniť navýšenie finančných zdrojov, okamžite začnú s ich prevádzkou.
 
Táto nepríjemná situácia postihla viaceré kraje, ktoré vyrokovali vo svojich regiónoch vlakové spojenia navyše ako základ dopravného spojenia.

27.11.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)Navýšili základné imanie letiskovej spoločnosti. Prečo?
 
Je potrebné si uvedomiť, že suma na stabilizáciu Letiskovej spoločnosti a.s. bola schvaľovaná ešte v roku 2019 pri schvaľovaní rozpočtu ŽSK na rok 2020. V súčasnosti chceme pomoc letisku zrealizovať v menej ako polovičnej sume, zarezervovanej v rozpočte ŽSK. Základné imanie letiskovej spoločnosti sme zatiaľ nenavýšili. Zastupiteľstvo ŽSK však odsúhlasilo viaceré možnosti riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie spoločnosti. O konkrétnom spôsobe takéhoto riešenia bude Žilinský samosprávny kraj ako jeden z akcionárov rozhodovať spoločne s druhým akcionárom, ktorým je Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
 
Dohodnutý spôsob pomoci pre LSZA by mal viesť k riešeniu nepriaznivej ekonomickej situácie spoločnosti a jej stabilizácie. Tieto finančné zdroje by mali zároveň umožniť rozvoj bezpečnej leteckej prevádzky letiska, zvýšenie obchodného využitia, skvalitnenie a vzostup prevádzkových služieb a technickej obsluhy. To by malo v konečnom dôsledku viesť k nárastu výnosov spoločnosti.
 
Koľko ešte do letiska investujete?
 

Tento rok bol pre leteckú dopravu kritický. No aj napriek tomu sa na hričovskom letisku podarí znížiť plánovanú stratu a pritom ŽSK použije na pomoc menej ako polovičnú sumu, ktorú zastupiteľstvo ŽSK naplánovalo v rozpočte pre LSZA pre rok 2020. Aj to je znakom, že nové vedenie letiska svoj plán na stabilizáciu letiska zobralo vážne. Vzhľadom na plánované rozvojové aktivity nový manažment Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. predpokladá od roku 2022 vyrovnané hospodárenie.
 
Podľa odsúhlaseného podnikateľského plánu letisko uvažuje s prevádzkovou pomocou, avšak aj podľa predpokladaného výsledku hospodárenia v tomto roku bude suma pomoci nižšia ako pôvodne letisko plánovalo na ďalšie roky. Suma sa mala priblížiť k nule do piatich rokov od prevzatia letiska. Podľa výsledkov to vyzerá, že by k vyrovnanému hospodáreniu prišlo skôr.
 
V akom štádiu je projekt rozlietania letiska ? Aké konkrétne plány máte s letiskom v najbližšom období
?
 
Ďalšie rozlietanie Letiska Žilina predpokladá navýšenie výkonov letiska v jednotlivých  segmentoch leteckej prevádzky.
 
Začatie pravidelnej leteckej dopravy cestujúcich je v súčasnosti vo fáze rokovania s dopravcami o podmienkach prevádzky na navrhnutých linkách, s tým že začiatok prevádzky pravidelnej leteckej dopravy cestujúcich je naviazaný na uvoľnenie podmienok cestovania, ktoré je momentálne obmedzené vzhľadom na COVID-19.
 
Zatiaľ čo začatie pravidelnej leteckej dopravy cestujúcich musí čakať na zrušenie obmedzení v cestovaní, pokračuje realizácia projektu nepravidelných letov s nákladom. V rámci tohto projektu je plánované ponúknuť kapacitu Letiska Žilina na vybavenie lietadiel prepravujúci náklad smerujúci do/z spádovej oblasti Letiska Žilina.
V rámci tohto projektu sa uskutočnil prvý let, pri ktorom sa overili schopnosti jednotlivých zložiek podieľajúcich sa na realizácii takýchto letov (letisková spoločnosť, letecká spoločnosť, Colný úrad, Cudzinecká polícia, špedičné spoločnosti a dalších) operovať z Letiska Žilina. Pri komerčnom lete bol na trase Tunis-Žilina prepravený náklad určený pre spoločnosť v  automobilovom priemysle.
Keďže realizácia tohto letu prebehla bez problémov a ukázalo sa, že Letisko Žilina je schopné vybaviť tento druh letov, je našou snahou ponúknuť možnosť tejto rýchlej prepravy nákladu ďalším spoločnostiam v regióne a v blízkej dobe uskutočniť ďalšie lety s nákladom.
 
Rovnako pokračuje aj snaha letiskovej spoločnosti o zvýšenie výkonov letiska v segmente výcvikových letov. Od októbra má na Letisku Žilina pobočku zahraničná letecká škola, čo sa tiež prejaví zvýšením výkonov letiska. Zároveň veríme, že zahraničná letecká škola pritiahne do regiónu aj záujemcov o letecký výcvik zo zahraničia.

27.11.2020
Otázka (Tv Turiec, Tomáš Hulej)


Dobrý deň, pre pripravovaný príspevok o Spojenej škole v Martine, by sme chceli aj Vaše oficiálne vyjadrenie k zatepľovacím prácam na tejto škole.
Prečo sa ŽSK rozhodla pre uvolnenie peňazí na zateplenie tejto školy.


ŽSK pristúpila k zatepleniu objektu Spojenej školy v Martine z niekoľkých dôvodov. Avšak hlavným dôvodom je, že župa sa snaží minimalizovať náklady na prevádzku a na energie vo svojich zariadeniach  a tým zároveň prispievať aj k ochrane životného prostriedia. Jedným z ďalších dôvodov investície do predmetného objektu je nutnosť obnovy jeho obvodového plášťa, nakoľko objekt bol postavený  pred niekoľkými desaťročiami a zub času sa podpísal na jeho stave.  ŽSK v roku 2020 realizuje viacero projektov, ktorých cieľom je znižovanie nákladov na prevádzku. A jedným z nich je aj zateplenie predmetnej SŠ v Martine.  ŽSK v rámci svojich finančných možností rieši investície, ktoré prispievajú nielen k ekonomickej stránke prevádzky svojich zariadení, ale prispievajú aj k zlepšovaniu ekológie.

26.11.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)


Dobrý deň, pani hovorkyňa, chcem sa informovať, ako to vyzerá s prácami na oblúkovom moste v Rakovej, čo všetko sa tam už urobilo, čo treba ešte dokončiť a kedy sa plánuje s ukončením prác. Aké boli, resp. aké budú celkové náklady na túto stavbu a čo všetko prinesie nielen motoristom. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem a želám úspešný začiatok týždňa

V súčasnosti na moste prebiehajú armovacie a betonárske práce na zosilnení nosnej konštrukcie mosta a práce na mostných krídlach a záverných stienkach.
Doprava je vedená dočasne cez novovybudovanú lávku pre peších.​

Predpokladaná doba výstavby, s tým, že december až február budú musieť byť práce prerušené, je 30. 04. 2021. Vysúťažená suma mostného objektu, vrátane nevybudovanej lávky pre peších je podľa zmluvy o dielo 684 279,59 EUR s DPH. Novovybudovaná lávka pre peších, ktorá sa v súčasnosti využíva na odklonenie dopravy demontovaná nebude a v budúcnosti sa plánuje využiť ako lávka pre cyklistov.

26.11.2020
Otázka (Pavol Stolárik, My Kysuce)      1.    Čo sa podarilo urobiť doteraz aj počas letnej sezóny? S akými problémami sa stretávate?

Počas uplynulej letnej sezóny ŽSK v spolupráci s OZ Husárik a Ski Makov vykonali obhliadku prvkov značenia (smerovníky, tabule s mapami a maľované značenie na trase), ktoré boli osadené v roku 2011 a nutne vyžadujú opravu a údržbu. Niektoré smerovníky a tabule už boli opravené a nahradené. Ďalšie údržbové práce a obnova maľovaného značenia sú  v pláne v lete 2021.
 
2.  V letnej sezóne slúži magistrála pre cyklistova a turistov. Ako by ste zhodnotili uplynulú    
      letnú sezónu? Badáte nejaký pozitívny rozvoj?

Javornícka hrebeňovka (červená turistická značka) sa už roky teší obľube medzi pešími turistami. Za posledné roky sme zaznamenali aj nárast cykloturistov v tejto lokalite, ktorá je vyhľadávaná najmä milovníkmi bicyklovania v ťažšom, horskom teréne. Jednou z priorít ŽSK v oblasti rozvoja cykloturistiky v blízkej budúcnosti je legalizácia Javorníckej hrebeňovky a jej vyznačenie aj pre cykloturistov. Momentálne však ešte nedobehli všetky povoľovacie procesy, ktoré by umožnili vyznačenie, preto tu cykloturisti zatiaľ jazdia na vlastné riziko a zodpovednosť.  
 
3.  Aké sú plány do najbližšej zimnej sezóny?
Prípravy na sezónu 2020/2021 v týchto dňoch vrcholia.  Vykonáva sa servis techniky a potrebné administratívne práce. V nadchádzajúcej sezóne bude ŽSK pokračovať v spolupráci so Ski Makov a po minuloročnej skúšobnej prevádzke aj s Občianskym združením Husárik. Údržbu stopy bude vykonávať spolu 5 pracovníkov, 3 z Makova a 2 z Husárika. Koordinačne a marketingovo sa o chod na magistrále bude starať Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Finančné zabezpečenie údržby zostáva v réžii Žilinského samosprávneho kraja.  
Informácie o úprave stopy bežkári získajú na webovej stránke župy , či na FB stránke Beskydsko – Javornícka lyžiarska bežecká magistrála.
 
4.  Akú časť a akou technikou budete upravovať?
Vozový park BJLBM zostáva nezmenený. Celú magistrálu z Kasární – cez Melocík – Semeteš až na Husárik bude v prípade výdatného sneženia upravovať ratrak Bohuš. Kolegovia z OZ Husárik budú mať k dispozícii štvorkolku so stopovačom, ktorou budú pravidelne vykonávať udržiavanie stopy v úseku Husárik - Semeteš.  Ratrak s druhou štvorkolkou budú mať ako tradične základňu na Makove.
 
5.  Povedzme aké problémy sa vyskytujú pri zimnej úprave, čo všetko treba urobiť?

Nakoľko ide o náročný vysokohorský terén, značné problémy nám dokáže spôsobiť najmä počasie. Silný vietor alebo výdatné sneženie spôsobujú, že sa na trase skôr ako začneme s úpravou, musíme popasovať s polámanými stromami. Aj prudké a nárazové sneženie komplikuje plynulosť úpravy. Nie raz ratrak pred sebou tlačil 2 metrovú snehovú stenu. Silný mráz zase vie spôsobiť problémy technike.
 
6.  Pripravuje ŽSK v nejaké zaujímavé podujatia na magistrále? (v závislosti od situácie)

V štádiu príprav je tradičný prechod BJLBM z Melocíka na Kasárne, ktorý sa v prípade priaznivých snehových podmienok koná vždy začiatkom februára.  V nadchádzajúcej sezóne nás čaká jubilený, 10. ročník, ktorý by sme radi zorganizovali tak ako sa na výročie patrí. No všetko závisí od vývoja situácie a nariadení vlády, ktoré budú v daný moment v platnosti.
 
7.  Náklady na údržbu BJLBM rokoch 2012-2020 vrátane miezd, odvodov, PHM, servisu a údržby strojov presiahli čiastku 53 000,- €.

              53 100,-€


25.11.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)


Počúvam online ŽSK a odznela tam informácia, že župa chce zrušiť pobočku knižnice na najväčšom liptovskom sídlisku Podbreziny. Pochopila som to dobre?

Aký je na to dôvod?
Odkedy by malo dôjsť k zrušeniu?
Bude sa o návrhu rokovať - hlasovať? (neviem totiž, či je to už prerokované v zastupiteľstve)
Máte info o tom, že odkedy knižnica na sídlisku funguje?


Župa zriaďuje päť regionálnych knižníc.
Pobočky plnia mestskú funkciu. Aj z toho dôvodu má župa záujem, aby sa na nákladoch pobočky podieľalo aj mesto.
Knižnica v Ružomberku alebo Liptovskom Hrádku či v rôznych obciach sú financované z ich rozpočtov. Mesto L.Mikuláš má knižnicu s rozpočtom cez 300 tis. € zadarmo od župy.
Keďže nerušíme knižnicu,  nebolo o čom hlasovať.
Župa má záujem na tom, aby od 1.1.2021 mesto L.Mikuláš  podieľalo na financovaní  pobočky, pokiaľ má záujem o jej služby.
Mesto Žilina si pobočky knižnice plánuje financovať samo.

25.11.2020
Otázka (Ján Sokolský, RK hlas)1/Prečo je potrebné zrušiť pobočku knižnice G. F. Belopotockého v Základnej škole Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši?

Župa zriaďuje regionálne knižnice, nie mestské. Ak mesto Mikuláš takúto službu potrebuje vo svojej mestskej časti, mali by sa na prevádzke pobočky podieľať.
Iné mestá napr. Ružomberok , L.Hrádok si musia knižnicu hradiť z vlastných zdrojov. Mikuláš ju má zadarmo od župy.
 
2/Aký význam má knižnica G. F. Belopotockého a jej pobočka pre župu?

Ma veľký význam ako regionálna knižnica aj keď ju využívajú na 70% obyvatelia mesta Mikuláš.
 
3/Koľko stojí ŽSK prevádzka tejto pobočky?

Sú to len personálne náklady cca 9 tis €.
 
4/Koľko knižníc župa prevádzkuje a kde? Zrušia sa aj tie?

Župa knižnice neruší ani neplánuje rušiť. Práve naopak sa usiluje ich rozvíjať. Máme päť regionálnych knižníc. V roku 2020 sme do ich rozvoja investovali na cca 700 tis €.
 
5/Odkedy by malo dôjsť k tomuto zrušeniu?
6/Bude o tomto zrušení rokovať aj zastupiteľstvo ŽSK, kto môže rozhodnúť o tomto zrušení?

Vid otázka 4, riešime pobočky knižníc, nie knižnice

24.11.2020
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)


- kedy je predpokladaný začiatok a koniec stavebných prác v rámci zákazky " Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina: Športovo-rekreačný areál - revitalizácia. "

Je dokončený proces verejného obstarávania a beží zákonná doba pred podpisom Zmluvy o dielo. So stavbou by sa malo začať v ešte v decembri 2020 a skončenie stavby predpokladáme v 05/2021. Všetko závisí aj od počasia a vývoja pandemickej situácie.

- kedy predpokladá ŽSK spustenie VO a areál na ulici Hlinská?
Spustenie verejného obstarávania závisí od dostupnosti finančných prostriedkov ŽSK.

- aký je dôvod pozastavenia stavby na Hlinskej?

 Stavba na Hlinskej bola pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. ŽSK aj napriek nepriaznivej situácií realizuje v tomto roku mnohé investície do objektov zdravotníckych zariadení, školských budov, kultúrnych či sociálnych zariadení, ktoré by mali patriť medzi najvyššie za predchádzajúce roky. Okrem iných investícií sa tento rok dokončila I. etapa výstavby Atletického štadióna  v Martine, na ktorom sa ŽSK podieľal sumou prevyšujúcou 900 tis. €, čo nie je zanedbateľná investícia do športoviska.  

23.11.2020
Otázka (Jana Kubisová, Aktuality.sk)


1.      V Demänovskej doline (tým myslíme hornú časť Demänovskej doliny - Jasná a okolie, ale aj oblasť Lúčky) aktuálne prebieha masívna výstavba. Máme na mysli tieto konkrétne objekty - hotel vyššej kategórie Damián, challety pod Chopkom a nádrže na zasnežovanie na Zadnej vode. Je táto výstavba, prípadne územný plán obce Demänovská dolina, v súlade s územným plánom Žilinského samosprávneho kraja?

 
Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania regionálnej úrovne sa zaoberá územným plánovaním na úrovni celého Žilinského kraja. Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení ( t.j. územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne)  je spracovaný v mierke M = 1:50 000. Zaoberá sa konkretizovaním a riešením  územných rozvojových  javov nadregionálneho a regionálneho významu na podmienky Žilinského kraja. To znamená, že rieši územné rozvojové javy schematicky - v podrobnosti funkčných plôch a územných koridorov regionálnej a nadregionálnej úrovne. Vzhľadom na podrobnosť riešenia nestanovuje podmienky umiestnenia a fungovania stavieb v konkrétnom území. Každá konkrétna lokalita je špecifická a realizácia investičného zámeru by mala byť  v súlade s územným  plánom obce, resp. zóny, ktorý na základe posúdenia limitov a potenciálov územia nastavuje  koncepciu územného rozvoja obce. Obec Demänovská Dolina má platný územný plán.
 
 
 
2.      Má ŽSK k dispozícii štúdiu alebo dokument, ktorý hovorí o únosnosti daného územia?

Nie. Mala by byť posúdená v rámci územného plánu obce, viď vyššie uvedené.
 
3.      Mnohé objekty sa stavajú alebo plánujú stavať na miestach, kde je v podzemí unikátny jaskynný systém s celosvetovým významom a výstavba na povrchu mu môže významne negatívne uškodiť. Oblasť je zároveň najdôležitejším zdrojom pitnej vody Liptovskej doliny a výstavba zvyšuje riziko znečistenia podzemných vôd. Eviduje ŽSK tieto skutočnosti, resp. je v záujme žilinskej župy takýmto spôsobom zaobchádzať s prírodným bohatstvom kraja?

ŽSK nemá informácie o pripravovanej výstavbe v Ramsarskej lokalite Jaskyne Demänovskej doline. ŽSK má jednoznačný záujem na ochrane a udržateľnom využívaní prírodných zdrojov a chránených území v regióne.

20.11.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)1.         Aký je zámer ŽSK s týmto zariadením?
2.         Aký zámer s touto budovou?
3.         Čo chcete urobiť s klientami?

 
Momentálne je v zariadení Centrum sociálnych služieb LÚČ v prevádzke na Hlbokej ceste v Žiline naplánovaná rekonštrukcia z dôvodu nevyhovujúceho stavu budovy, okrem iného nespĺňajúcich prevádzkových podmienok na poskytovanie pobytových sociálnych služieb ako sú špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb.
 
V predmetnej prevádzke sa v zmysle zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb poskytujú nasledovné druhy pobytových sociálnych služieb:
Špecializované zariadenie - s kapacitou 10 osôb,
Domov sociálnych služieb – s kapacitou 14 osôb,
Zariadenie podporovaného bývania  - s kapacitou 4 osoby,
Zariadenie núdzového bývania  (pobytová sociálna služba len na určitý čas pre osoby ohrozené správaním iných osôb) - s kapacitou 12 osôb
 
Sú to  pobytové  sociálne služby poskytované predovšetkým pre ženy s deťmi, pričom kapacita  nie je  dlhodobo využitá.
 
V súčasnosti máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre vytvorenie univerzálnych  20 pobytových miest  v zariadení a 10 ambulantných miest.
 
Samosprávny kraj v rámci ekonomických analýz  hospodárneho nakladania s rozpočtom našiel rezervy v prevádzke na Hlbokej ceste. Aj vzhľadom na dlhodobo nízku obsadenosť tejto prevádzky sa hľadali možnosti, ako efektívne využiť celkovú kapacitu objektu a súčasne, aby budova prevádzky spĺňala zákonom stanovené prevádzkové podmienky na poskytovanie pobytových služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, predovšetkým pre ľudí s duševnými ochoreniami, ktoré sú v Žiline a jej okolí už dlhodobo nepostačujúce.
 
Počiatočným zámerom bolo otvoriť nové moderné centrum pre mladých dospelých ľudí s poruchou autistického spektra.  Po vonkajšej vlne nesúhlasu ostávame pri samotnej stavebnej rekonštrukcii a po jej ukončení a analýze potrieb regiónu rozhodneme, pre koho budú poskytované sociálne služby najpotrebnejšie. Ak bude osamelých žien veľký počet, zariadenie bude špecializované práve na túto skupinu. Po našich analýzach, ktoré súviseli s prípravou strategického dokumentu prijatého v zastupiteľstve ŽSK to však to nepredpokladáme a zrejme prikročíme ku vhodnej kombinácii jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb.
 
Ženám s ich deťmi  sa počas rekonštrukcie podľa nevyhnutnosti potreby poskytne  ubytovanie v Bytči Hrabovom (čo je ďalšou z prevádzok CSS LÚČ), v prípade klientok zariadenia núdzového bývania je možné ale aj potrebné (pre účelnosť poskytovania služby na určitý čas v zariadení podporovaného bývania) postupne poskytovať intervenciu smerom k ich osamostatneniu sa formou pomoci hľadania možnosti  sociálneho bývania napr. v nájomných bytoch, v prípade potreby aj s poskytovaním terénnych sociálnych služieb, ako je napr. podpora samostatného bývania.
 
Ďalšou možnosťou dočasného bývania  do budúcnosti je aj investičný projekt ŽSK financovaný z európskych fondov – výstavba nového zariadenia Horizont – domov na pol ceste s kapacitou 12  osôb v časti Žilina – Bytčica. V predmetnom druhu zariadenia  plánujeme  poskytovať sociálne služby osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení sociálnych služieb.
Po ukončení realizácie rekonštrukčných prác sociálna služba pre osamelé matky a ich deti bude podľa potreby opäť obnovená aj v Žiline.
                                                                                                                    
4.         Aký je názor zamestnancov?
 Uvedený zámer bol riadne prekonzultovaný s riaditeľkou CSS LÚČ a následne so zamestnancami. Zamestnanci sa zúčastnili aj prehliadky obdobného zariadenia sociálnych služieb v inom kraji (v TSK) za účelom prezentácie dobrej praxe pri zabezpečení kvalitných prevádzkových podmienok a ostatných nemenej dôležitých podmienok v pobytovom zariadení pre ľudí s duševnými ochoreniami. Žiaden zo zamestnancov a ani pani riaditeľka  neprejavili  verejne nesúhlas so zámerom ŽSK v transformácii zariadenia.
 
Dovolíme si podotknúť, že povinnosťou správcu zariadenia je účelne, hospodárne, efektívne a účinne nakladať s majetkom samosprávneho kraja a povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni. T. j. okrem iného je poskytovateľ napr. povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, ktorými sú aj prevádzkové podmienky. Nesúhlasiť so zámerom ŽSK rekonštruovať zariadenie s cieľom zabezpečenia plnenia minimálne prevádzkových podmienok pre účely riadneho a kvalitného poskytovania pobytových sociálnych služieb ako je napr. špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb alebo zariadenie podporovaného bývanie, je minimálne nepochopiteľné.
 
5.       Prečo došlo k výmene riaditeľky?

Nakoľko v roku 2020 uplynulo už viac ako štvorročné funkčné obdobie menovania Zastupiteľstvom ŽSK 16 riaditeľom v 16 zariadeniach sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja (vrátane CSS LÚČ), boli vyhlásené a v dňoch 26.-28. október 2020 uskutočnené nové výberové konania. Výsledok vo výberovom konaní má odporúčací charakter pre predsedníčku ŽSK, ktorá následne navrhuje na menovanie za riaditeľa do príslušného zariadenia sociálnych služieb ŽSK do Zastupiteľstva ŽSK spravidla najúspešnejšieho uchádzača o post riaditeľa. V pondelkovom Zastupiteľstve ŽSK 23. novembra 2020 bude následne prebiehať schvaľovanie predkladaných návrhov pani predsedníčky na post riaditeľov.
 
6.       Prečo ste zmenili štatút z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu?

Pilotne sa štatút menil v roku 2019  v troch zariadeniach sociálnych služieb (CSS Straník, CSS Zákamenné a v zariadení TROJLÍSTOK – CSS v Ružomberku) spolu s troma strednými školami a dnes už vidíme prvé výsledky hospodárenia a považujeme to za krok k zefektívneniu fungovania zariadení.
V ostatných 23 zariadeniach sociálnych služieb ŽSK (vrátane CSS LÚČ) sa plánuje zmeniť právna forma z rozpočtovej organizácie na príspevkovú s účinnosťou od 1. januára 2020 (návrh sa predkladá do novembrového Zastupiteľstva ŽSK).
 
Cieľom transformácie zariadení sociálnych služieb je poskytnúť týmto organizáciám možnosti viaczdrojového financovania a mať možnosť získania a použitia vlastných príjmov, tak aby neprechádzali cez rozpočet svojho zriaďovateľa (napr. prenájmy, príjmy z úhrad klientov, dary a iné.).
Navrhované zariadenia sociálnych služieb sú momentálne ako rozpočtové organizácie svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Zmenou dotknutých zariadení sociálnych služieb na príspevkové organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú príspevkom zapojené na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja, bude týmto zariadeniam sociálnych služieb zaistená možnosť hospodáriť nielen s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa, ale aj s vlastnými finančnými prostriedkami a tak vytvárať dodatočné zdroje pre svoju vlastnú činnosť.
Touto zmenou chce Žilinský samosprávny kraj vytvoriť zariadeniam sociálnych služieb priestor na svoju aktívnu finančnú správu a manažment a eliminovať „pasívnu“ formu financovania založenú len na spotrebe pridelených rozpočtových prostriedkov.
 
Pripravovaná transformácia zariadení sociálnych služieb je zároveň žiadúca aj s ohľadom na pripravovaný nový model financovania sociálnych služieb, ktorý pripravuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jednou z podmienok pre získanie finančného príspevku bude aj právna forma zariadení sociálnych služieb, ktoré by mali byť príspevkovými organizáciami, pokiaľ sú verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Nakoľko zmeny vo financovaní sociálnych služieb sa predpokladajú prijať v prvej polovici roku 2021, je vhodné aby zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja boli na dotknuté zmeny včas pripravené, obzvlášť ak vidíme, že je to aj pre ŽSK efektívnejšie. 

19.11.2020
Otázka (Radoslav Blažek, My Kysuce)Koľko mostov a km ciest má ŽSK v správe v regióne Kysúc?

ŽSK má v regióne Kysuce cesty II. triedy v dĺžke 63,894 km a III. triedy v celkovej dĺžke 166,139 km.
Na cestách II. triedy v kysuckom regióne sa nachádza 41 mostov a 109 mostov je na cestách III. triedy
 
 
Všimli sme si, že viaceré mosty prechádzajú rekonštrukciou. Ktoré konkrétne to sú? Koľko financií do nich vcelku investujete, kedy by mali byť práce skončené?

v súčasnosti sa realizujú práce na 7 mostoch na ceste II/487 Čadca – Makov (2 mosty v Rakovej, jeden v Staškove, 3 vo Vysokej nad Kysucou a 1 na Makove) a na 1 moste na ceste III/2021 na Makove.
Práce na 7 mostoch a ceste II/487 sa realizujú v polprofiloch, pričom predpokladáme, že prvý polovičný profil  by mal byť ukončený do konca roka 2020. Druhý profil sa začne po zimnom období.

Rekonštrukcia  týchto 7 mostov na ceste II/487 je realizovaná v rámci eurofondov. Súčasťou celého projektu je rekonštrukcia celkovo 8 mostov (s jedným sa začne v 4/2021) a rekonštrukcia cesty  (o ktorej Vám poskytujeme informácie v nasledujúcej odpovedi). Celková suma na projekt je stanovená 1 806 264,65 pričom 1 721 279,64 EUR je na mosty a 84 985,01 EUR na úseky cesty II/487.

Práce na moste na ceste III/2021 majú byť ukončené v priebehu do konca roka 2020. Zmluvná suma na dielo je 183 601, 96 EUR.
 
Plánujete aj ďalšie kroky v rámci cestnej infraštruktúry na Kysuciach? Aké?

V súčasnosti sa finalizujú posledné prípravne činnosti  na rekonštrukciu cesty II/487 v katastri obce Podvysoká v dĺžke 420 m a  vo. Vysokej nad Kysucou dva úseky v polprofiloch v dĺžke 722 m a 351 m.
Pre rok 2021 máme naplánovanú sanáciu zosuvu telesa cesty III/2095 v  Rudinke a rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058.
 
Na ktorom opravenom úseku ľuďom najviac "odľahne"? Na ktorý ste dostávali predtým najviac sťažností, urgencií na opravu?

ŽSK rekonštruuje a opravuje cesty nie podľa počtu sťažnosti, ale podľa stavebno-technického stavu, intenzity dopravy a dopravnej významnosti danej cesty. Každá cesta, ktorá sa opraví prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, avšak veľmi dlho vo veľmi zlom stave bola cesta II/541 v úseku Turzovka - Semeteš a tiež most v Rakovej.

19.11.2020
Otázka (SME, Ján Krempaský)    Je pravda, že ste ako župy nedostali od organizátorov pilotného/prvého/druhého testovania informácie/zoznamy pozitívne testovaných vo vašom samosprávnom kraji?Áno potvrdzujeme, že sme zoznamy pozitívne testovaných nemali k dispozícii na ŽSK.

Je pravda, že tieto informácie sú pre vás podstatné, aby ste vedeli manažovať situáciu v kraji? Ak je to pravda, môžete povedať na čo a ako by ste tieto údaje využili?
Je výhodou, keď máme presné informácie o lokalitách ( miestach, mestách, obciach) kde je aký výskyt pozitívne testovaných a tým aj možnosť matematického prepočtu, aký je predpoklad o počte pacientov následne vyžadujúcich si ústavnú alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť, čím následne dokážeme manažovať potrebu personálneho obsadenia, reporfilizácie lôžok a rovnako tak koordinovať v spolupráci s pandemickým strediskom na úrovni kraja  aj strategické návrhy opatrení pre zamedzenie šírenia COVID 19

    Podnikli ste nejaké kroky, aby ste sa k tým údajom dostali? Ak áno, aké?
    Na pandemickom stredisku kraja si zdieľame uvedené informácie od RÚVZ o vývoji počtu pozitívnych, vyliečených alebo karanténnych ľudí v súvislosti s COVID 19 a ďalšom vývoji po jednotlivých okresoch, prípadne mestách a obciach. Súčasne máme od RÚVZ  vekovo štrukturované a profesijné dáta, ktoré považujeme za významné. Detailne mená nepreberáme a nepovažujeme to za dôležité.

16.11.2020
Otázka (Miroslava Mlynárová, TASR)


Dobrý deň,
 
chcem sa informovať, ktoré z kultúrnych inštitúcií v správe Žilinského samosprávneho kraja sú aktuálne už otvorené pre verejnosť a ktoré zatiaľ zostali zatvorené, prípadne, kedy sa otvoria?


Registrujeme uvoľnenia zo strany úradu verejného zdravotníctva, mali by sa otvoriť divadlá. Knižnice, galérie, múzeá by mali byť otvorené. Kultúrne strediská realizujú online programy. Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť karantény u zamestnancov v jednotlivých prevádzkach, otváracie hodiny, resp. otvorenie môže byť v niektorých prípadoch obmedzené.

Otvorená je napríklad Liptovská galéria P. M. Bohúňa, či Oravská galéria, zajtra sa otvára pre verejnosť aj Oravský hrad.
Odporúčam pozrieť aktuálne webstránky kultúrnych organizácií.

9.11.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality)Otázka č.1. Všimol som si, že ŽSK, resp. SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne v lete uzatvorila zmluvu s firmou TLM Investment na opravu priestorov v školskom internáte. Bolo to už po tom, čo boli známe negatívne skúsenosti župy s firmou TLM Investment napr. pri dokončení Oravskej polikliniky v Námestove alebo urgentného príjmu na nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Prečo ŽSK ďalej spolupracuje s firmou TLM Investment?
 
Odpoveď všeobecné doplnenie : Verejné obstarávanie na zákazku:  „Oravská poliklinika Námestovo - Stavebné úpravy – dobudovanie 2. NP. rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove“ bolo vyhlásené Žilinským samosprávnym krajom dňa 05.04.2016 a ukončené 23.11.2016, t.j. za obdobia bývalého vedenia a súčasťou súťažných podkladov bola aj zmluva o dielo  875/2016/O, podľa ktorej sa dnes musí postupovať. “
Preberacie konanie na dotknutú stavbu bolo ukončené dňa  ‪25. 10. 2017‬. Na dotknutú stavbu bolo Mestským úradom Námestovo vydané dňa  ‪16. 11. 2017‬  rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Na dotknutú stavbu bolo Mestským úradom Námestovo vydané dňa 28.03.2018 Kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.04.2018
Na stavbu dohliadali pred vydaním rozhodnutia o predčasnom užívaní aj poslanci Zastupiteľstva ŽSK, ktorí v rokoch 2017 až 2018 nevytkli žiadne vady diela voči klimatizácii a nedeklarovali vady ani pri kolaudačnom preberaní voči klimatizácii, čím zhoršili situáciu novému vedeniu pre riešenie situácie v Oravskej poliklinike. Terajšie vedenie už iba napráva chyby z roku 2017.
ŽSK vo všetkých  procesoch verejného obstarávania musí konať postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevie ovplyvniť kto ponuku predloží. V roku 2018 sme požiadali písomne aj ústne prostredníctvom rokovania Úrad pre verejné obstarávania o zaradenie TLM Investment s.r.o.  do registra osôb so zákazom  podnikania so štátom.
Zdôraznili sme, že  uvedená spoločnosť  spôsobuje vážne problémy nielen ŽSK a pod hrozbou znefunkčnenia chodu nemocníc resp. škôl si vymáha pod týmto tlakom všetky finančné plnenia. Zaslali sme na ÚVO hodnotiace referencie, kde pri 2 stavbách zásadným spôsobom porušili zmluvy a získali 0 bodov za referencie a v jednom prípade tiež porušili zmluvu ale získali 20 bodov. Úrad riešil postup podľa zákona o verejnom obstarávaní dostatočne a pretože musia byť minimálne 3 referencie s počtom bodov 0, čo je takmer nemožné dosiahnuť, pretože stačí, ak splní daná spoločnosť minimum z plnenia a získa síce minimálne body ale nie nulu. Žiadne ďalšie subjekty zo Slovenska negatívnu referencie neposlali do dnešného dňa. viď. https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/detail/32346?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=TLM&obec=
 
 
Odpoveď k otázke č. 1
SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne 27.7. 2020 uzatvorila zmluvu s firmou TLM Investment s.r.o. na opravu priestorov v školskom internáte v sume 7 350 € s DPH pričom proces verejného obstarávania vykonávala vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť t.j. na vlastné IČO. Vzhľadom k povinnosti, ktoré vyplývajú z internej smernici o verejnom obstarávaní museli zverejniť zákazku s nízkou hodnotou na stránke https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=45144033
Do súťaže sa prihlásila spoločnosť TLM Investment s.r.o., splnili všetky požadované požiadavky a predložili potrebné doklady, zároveň predložili ponuku s najnižšou cenou SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne musela s danou spoločnosťou podpísať  zmluvu, napriek všetkým rizikám, pretože  v septembri boli nútený mať stavbu ukončenú a otvoriť školu.
 
 
 
OTÁZKA č. 2. Prečo bola na opravu priestorov tohto internátu vybraná práve TLM Investment? Vyskytli sa pri opravách nejaké komplikácie, napr. meškanie prác alebo nekvalitne urobené práce?
ODPOVEĎ č. 2

V danom prípade TLM Investment s.r.o. stavebné dielo dokončilo podľa zmluvy  a načas.
 
3. Uzatvoril ŽSK, resp. organizácie v jeho pôsobnosti tento rok aj ďalšie zmluvy s TLM Investment? Koľko ich bolo okrem tej na rekonštrukciu internátu SOŠ polytechnickej v D. Kubíne?
 
Odbor verejného obstarávania takúto zmluvu neuzatvoril.
 
4. Uzatvoril ŽSK, resp. organizácie v jeho pôsobnosti tento rok aj nejaké zmluvy s firmami TLM Group, TLM Construct alebo Otnava Group?

 
Odbor Verejného obstarávania takúto zmluvu neuzatvoril, za ďalších nedisponujeme takýmito informáciami.

11.11.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)Chcela by som sa Vás spýtať, že čo sa to robí na župnej ceste od Liptovského Trnovca smerom na L.Sielnicu. Ide o ten úsek, kde sa stala v lete tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli 4 deti.

Cesta od Trnovca je v celej šírke zbrúsená. Čo sa to tam robí a prečo?

Pamätám si, že sme písali v roku 2016, že práve tento úsek cesty sa opravoval, resp sa tam dával nový asfalt. A teraz došlo k jeho odstráneniu. Prečo, keď ide o relatívne nový asfalt?


Po dohode s Dopravnou políciou sme sa rozhodli, že v záujme zvýšenia bezpečnosti na ceste pristúpime k úprave asfaltovej vrstvy v predmetnom úseku.
Správa ciest ŽSK zabezpečila v termíne 29.10.2020 – 30.10.2020 zdrsnenie povrchu vozovky cesty II/584 prefrézovaním vozovky v hrúbke 10 mm.

9.11.2020
Otázka (Tomáš Garai, Hospodárske noviny)
Pred troma rokmi sa konali voľby do vyšších územných celkov. Na základe tohto výročia robíme anketu, ktorá sa týka dopravy v krajoch.
 
Ako by ste zhodnotili tri roky vo vedení? Aké úspechy máte za sebou v sektore dopravy a výstavby, opravy, modernizácie infraštruktúry? Koľko ste investovali do ciest za tieto roky? Koľko kilometrov nových ciest ste postavili? Koľko kilometrov ste opravili? nastali zmeny aj vo verejnej doprave?

 
Žilinský kraj je dôležitým dopravným uzlom, územím kraja prechádzajú  viaceré dôležité medzinárodné cestné ťahy. Aj preto je fungujúca doprava pre nás kľúčová.
Žilinský kraj dlhodobo dopláca na zlyhanie štátu pri výstavbe dôležitých úsekov diaľnic D1, D3 a rýchlostných ciest R3 a R5, čo  má za následok nekonečné kolóny a predlžujúce sa doby prepravy obyvateľov kraja. Krízová situácia si žiada krízové riadenie. Aj preto sme pristúpili k zriadeniu pozície krízového koordinátora mobility, ktorý mapuje situáciu jednotlivých stavieb a hľadá možnosti riešenia dopravy v kraji, ktoré minimalizujú škodlivé dopady počas dostavby diaľnic a rekonštrukcie železníc, na životy, majetok občanov a životné prostredie.
 
Poloha Žilinského kraja je významná aj pre železničnú dopravu. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice s priamym  napojením  na cestný a železničný ťah Rajec - Žilina, má nový terminál verejnej dopravy. Vybudovali sme moderný prestupný uzol, ktorý zvýši kvalitu integrovaných dopravných služieb pre spádovú oblasť a okolité obce a zníži potrebu obyvateľov využívať individuálnu automobilovú dopravu. Na autobusovej a susednej železničnej stanici pribudli
prístrešky, informačný panel, lavičky, cyklostojany, chránené bicyklové státie, odpadkové koše a nové parkovacie miesta pre automobily a autobusy. Hodnota projektu predstavovala viac ako 282-tisíc eur, ktoré boli financované z rozpočtu ŽSK a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Už po nástupe na úrad sme museli začať riešiť situáciu v prímestskej autobusovej doprave.
Koncom roka 2019 končili v Žilinskom kraji dvom autobusovým dopravcom desaťročné zmluvy, ktoré boli uzatvorené bez spravodlivej hospodárskej súťaže ešte bývalým vedením. Hoci sme otvorenú a férovú súťaž na zabezpečenie autobusovej dopravy na preklenovacie, 2-ročné obdobie pripravovali viac ako rok, kvôli obštrukčnému správaniu jedného z dopravcov a zdržaniam zo strany Rady Úradu pre verejné obstarávanie sme museli nakoniec súťaž v niektorých regiónoch zrušiť a veľmi starostlivo zvážiť riziká ak by dopravca odstavil dopravu. Nakoniec sme boli nútení pristúpiť k priamym rokovacím  konaniam. Výsledkom obstarávania v regióne Liptova a Oravy je dopravca Arriva-Liorbus. Na Kysuciach, v Hornom Považí a na Turci jazdí SAD Žilina. Aj napriek časovej tiesni sa nám podarilo zabezpečiť, aby autobusy jazdili ďalej a neohrozili tak prepravu ľudí v našom kraji. Bohužiaľ, cena, ktorá vzišla z obstarávania je vyššia a spôsobuje nám rozpočtové problémy.
 
Od nástupu sme zintenzívnili prípravu integrácie dopravy cez IDS Žilinského kraja, s.r.o., ktorá už realizuje konkrétne kroky. Tento rok sme zriadili dispečérsko-clearingové centrum, ktoré bude slúžiť primárne na sledovanie vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ale v rámci integrácie na sledovanie všetkých vozidiel verejnej osobnej dopravy, ktoré sa do integrácie zapoja. Clering bude slúžiť na rozúčtovanie tržieb medzi jednotlivých poskytovateľov a objednávateľov verejnej osobnej dopravy, ktoré sa do integrácie zapoja. Pripravujeme postupne nové, prestupné cestovné poriadky a začiatkom budúceho roka plánujeme spustiť pilotný projekt integrácie regiónu Horné Považie a Kysuce, pričom spustenie značne komplikuje pandémia a s ňou súvisiace mimoriadne opatrenia. V súvislosti s integráciou zmenil ŽSK pásmovú tarifu na kilometrickú, zjednotil zľavy pre jednotlivé skupiny cestujúcich, pričom výšil zľavy pre seniorov od 62 do 70 rokov, ŤZP a sprievodcov ŤZP. Rovnako odstránil obmedzujúcu podmienku doteraz platnú v podobe násobkov cestovného za „každých aj začatých 25 km“ pre deti do 6 rokov“ a seniorov nad 70 rokov“. Odstránením tejto obmedzujúcej podmienky sa týmto skupinám cestujúcich znížilo cestovné na dlhšie vzdialenosti, a to nad 25 tarifných kilometrov.
 
 
Negatívom, ktoré za posledný rok priniesla mimoriadna situácia súvisiaca s pandémickým ochorením COVID-19 je výpadok na tržbách v prímestskej autobusovej doprave vo výške 3,3 mil. EUR a aj napriek tomu ŽSK v maximálnej možnej miere poskytuje túto dopravu a nepristúpil k redukcii spojov.  
 
V tejto etape sme pred spustením verejného obstarávania vo všetkých regiónoch na obdobie 10 rokov, kde uplatňujeme kritéria na zvyšenie kvality cestovania a to nízkopodlažnými autobusmi, autobusmi s akustickým informačným systémom, ktorý umožňuje vnútorné ozvučenie priestoru pre cestujúcich a vonkajšie ozvučenie pre nevidiacich, autobusmi s odbavovacím zariadením, ktoré dokáže čítať aj bankomatové karty a dvojrozmerné QR kódy a USB napíjačky a  wifi budú v autobusoch samozrejmosťou. V blízkej dobe chceme zaviesť tiež mobilnú aplikáciu pre integrovanú verejnú osobnú dopravu v ŽSK.
 
 
 
Za tieto 3 roky sme z vlastných zdrojov opravili 32 mostov a 84 km ciest za 10 mil. EUR z vlastných zdrojov a 31 km a 18 mostov za 3,8 mil. EUR z eurofondov, išlo o náročné rekonštrukcie mostných i cestných objektov. Tento rok sme ukončili napríklad veľkú rekonštrukciu cestu na Semeteši a pred pár dňami aj opravu takmer šiestich kilometrov ciest v obľúbenej rekreačnej oblasti Oravice - Vitanová, rovnako z eurofondov. Zároveň sme rozbehli veľký eurofondový projekt, v rámci ktorého sa začala oprava ôsmich mostov na Kysuciach (napríklad v Rakovej, či v Makove).
Z vlastných zdrojov  opravujeme v týchto dňoch vybrané úseky ciest medzi Novou Bystricou a Veľkým Potokom, v Novoti, v Zázrivej, v Kamennej Porube a v Strečne.
Tento rok sa tiež  intenzívne pripravovala projektová dokumentácia na ďalšie rekonštrukcie ciest a mostov, ktoré sa budú realizovať od jari za viac ako 8mil. Eur.
 
Obnovili sme strojnú techniku na údržbu ciest v celkovej sume za 3 roky 5,3 mil. EUR, z toho najväčší podiel tvorí 20 ks posýpacích vozidiel, 6 ks traktorových kosačiek so zametacími nadstavbami a 10 ks nakladačov.

6.11.2020
Otázka (Pavol Stolárik, My Kysuce)


pripravujem clanok o fungovaní zubných kliník pocas pandémi.
Mám len jednu otázku.. Máme v regióne nejake špecializované zubné zariadenia ktoré
ošetria pacienta s pozitívnym orona testom, prípadne bez testu, či PCR cí antigen
z celoplošného testovania? Napríklad keď ho domietne ošetriť vlasný zubár, kam sa
môže pacient obrátiť.V kompetencii zubného lekára je aj starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Dôležité je, aby si lekár zabezpečil chod ambulancie tak, aby bol pacient s týmto ochorením vyšetrený vo vyhradenom čase a boli zabezpečené bezpečnostné epidemiologické opatrenia a následná dezinfekcia.

V prípade, že zdravotný stav pacienta vyžaduje ošetrenie na vyššom pracovisku (napr.stomatochirurgii), postupuje lekár podľa usmernení hlavnej odborníčky na stomatochirurgiu.

5.11.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Môžem poprosiť o info, že ako dopadlo testovanie antigénovými testami v župných DSSkách na Liptove a nemocnici v LM?


ŽSK má v správe celkom 26 zariadení sociálny služieb. Celoplošného testovania na Covid19 antigénovými testami sa zúčastnilo 1537 zamestnancov a 2660 prijímateľov soc.služieb.

 Na základe testovania bolo s pozitívnym výsledkom testu 40 zamestnancov a 114 prijímateľov soc.služieb.


Celkový počet zamestnancov:        2 310         celkový počet prijímateľov soc.služie 3.137


V okrese Liptovský Mikuláš máme dve zariadenia soc. služieb.
V Centre sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku bolo testovaných36 zamestnancov a 78 prijímateľov sociálnej služby. Z toho žiaden zamestnanec nemal pozitívny výsledok COVID testu, jeden prijímateľ sociálnej služby mal pozitívny výsledok.
V Domove soc.služieb a ŠZ Liptovský Hrádok bolo testovaných 47 zamestnancov a 87 prijímateľov soc. služby. Pozitívny výsledok nemal nikto.

V okrese Ružomberok máme  tri zariadenia.
V Centre soc.služieb Likava bolo testovaných 72 zamestnancov a 199 prijímateľov soc. služby. Žiaden zamestnanec nemal pozitívny výsledok, u siedmych prijímateľov sa potvrdilo ochorenie COVID-19.
V Centre soc. služieb Trojlístok v Ružomberku bolo testovaných 40 zamestnancov a 47 prijímateľov. Pozitívnych bolo 5 zamestnancov a 21 prijímateľov.
V Centre soc. služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši bolo testovaných 84 zamestnancov a 140 prijímateľov. Žiaden zamestnanec nemal pozitívny výsledok, traja prijímatelia mali pozitívny výsledok.

5.11.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)


Chcem sa informovať na aktuálny stav v Kysuckej nemocnici.

Koľko je tam v súčasnosti "covidových" lôžok


Počet reprofilizovaných lôžok je v súčasnosti 86.

Podarilo sa získať pomoc nejakých lekárov či zdravotníckeho personálu?


Áno, nemocnici sa podarilo získať 25 ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať nemocnici.

Koľko pacientov potrebuje v súčasnosti umelú pľúcnu ventiláciu.
Aktuálne je jeden pacient napojený na pľúcnu ventiláciu.

Ešte sa chcem spýtať, ako je v týchto časoch nápomocná župa nemocnici pri riešení týchto náročných problémov.

Odbor zdravotníctva ŽSK koordinuje svoju činnosť s nemocnicou. Komplexne sa zaoberá krízovou intervenciou a riešením problematiky ľudských zdrojov. Aj v týchto dňoch som spolu s riaditeľom bola priamo na lôžkových častiach pre COVID pacientov, kde sme komunikovali s personálom, overovali si nastavenie procesov, zisťovali potreby pre pacientov aj zamestnancov. Považujeme za dôležité dať pocítiť zdravotníkom, že vedenie župy a nemocnice si plne uvedomujú vážnosť situácie a budeme stále plne nápomocní.

2.11.2020
Otázka (Barbora Šišoláková, TA3)


1.Prosím Vás pekne, mohli by ste mi zistiť, koľko pozitívnych prípadov sa odhalilo antigenovymi testami vo Vašom kraji? ( u zamestnancov ako aj klientov)
 
2.Plus ak by ste mi mohli napísať aj to, koľko zariadení vo vašom kraji je, aby sme mali predstavu.


ŽSK má v správe 26 zariadení sociálny služieb. Celoplošného testovania na Covid19 antigénovými testami sa zúčastnilo 1537 zamestnancov a 2660 prijímateľov soc.služieb. Výnimku z testovania malo 218 zamestnancov a 247 príjemcov.
 Na základe testovania bolo s pozitívnym výsledkom testu 40 zamestnancov a 114 prijímateľov soc.služieb.

Celkový počet zamestnancov:        2 310         celkový počet prijímateľov soc.služie 3.137

28.10.2020
Otázka (Ján Krempaský, SME)


Posledné dni boli medializované informácie, že situácia v nemocniciach v žilinskej župe je vážna.
V tejto súvislosti mám jednu otázku:
 
Môžete mi napísať, ako konkrétne riešite preplnenosť vašich nemocníc Covid pacientami a nedostatok zdravotníkov?


V tejto chvíli už postupne dopĺňame lôžka, prechádzame ďalšou fázou reprofilizácie. Rokovali sme na ministerstve, kde sme riešili aj možnosť medzikrajskej spolupráce.

Čo sa týka nedostatku zdravotníkov, odbor zdravtníctva na tom intenzívne pracuje - oslovili sme už aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych zariadeniach, ideme formou osobného kontaktu, oslovujeme zdravotníkov napriamo, niekoľko zdravotníkov nám už prisľúbilo pomoc.


27.10.2020
Otázka (Tomáš Garai, Hospodárske noviny)

Cez víkend sa sprísnili epidemiologické opatrenia. Pociťujete nižší záujem o verejnú dopravu v župe? Viete to nejako vyčísliť?​ Plánujete zmeniť rozsah objednanej dopravy alebo ste nejaké zmeny už podnikli?

Za účelom zosúladenia fungovania režimov cestovných poriadkov v celom kraji a rešpektovania prázdnin stanovených ministerstvom školstva pristúpilo ŽSK k úprave cestovných poriadkov.
 
Do konca týždňa necháme dobehnúť bežný režim CP a od piatku, čiže od ‪29. 11. 2020‬ bude platiť prázdninový režim CP, s pridanými vybranými autobusovými spojmi tak, aby bola zabezpečená dochádzka cestujúcich do práce a detí do materských škôl a prvého stupňa základných škôl.
Táto zmena bude platiť do ‪12. 12. 2020‬, čiže do generálnej zmeny cestovných poriadkov. V prípade, že by do tohto dátumu došlo k uvoľňovaniu opatrení, tak samozrejme režim CP prehodnotíme a prispôsobíme aktuálnej situácií.  

27.10.2020
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)


- koľko je v súčasnosti v nemocniciach ŽSK reprofilizovaných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19
- koľko nových reprofilizovaných lôžok ŽSK vytvorí
- koľko zdravotníkov z nemocníc ŽSK je v karanténe a ako ich výpadok nemocnice zvládajú


Situácia v krajských nemocniciach je vážna, všetky nemocnice už naplnili kapacity reprofilizovaných lôžok na oddelení, kde sú umiestnení pacienti s ochorením COVID-19 a zároveň aj miesta na úsekoch OAIM úsekoch už prekročili počty, ktoré boli nariadené ministerstvom zdravotníctva pre reprofilizáciu.
 
Podľa pokynu ministra zdravotníctva bolo nariadené vyčleniť 10% z lôžkového fondu v každej nemocnici - v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne sme mali 30 lôžok, v Hornooravskej nemocnici v Trstenej 27 lôžok, v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši to bolo 28 lôžok a najviac ich bolo  v Kysuckej nemocnici v Čadci, kde sme mali 43 lôžok, ale dnes sa v nemocnici nachádza už 66 takýchto pacientov. Situácia je však čoraz náročnejšia. V tejto chvíli už postupne dopĺňame lôžka, prechádzame ďalšou fázou reprofilizácie. O presných počtoch reprofilizovaných lôžok bude zajtra ŽSK rokovať na ministerstve zdravotníctva. Našou snahou je, aby boli udržané dostatočné kapacity pre poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti odhliadnúc od COVID-19. To je pre región mimoriadne dôležité.

Máme vytvorené tímy, ktoré sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19. Každá nemocnica však už trpí značným nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, nakoľko nám rastie aj počet infikovaných zdravotníkov na COVID 19. Značný počet zdravotníkov je v karanténe a tak nemocnice musia hľadať všetky cesty pre ich získavanie a zabezpečenie tak plynulému chodu zdravotníckych zariadení a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčší problém je aktuálne v Kysuckej nemocnici v Čadci. Oslovili sme už aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. Vojsko nám aktívne aktuálne pomáha v triážnych stanoch, v Mobilných odberových miestach ako administratívna pomoc a určite aj ako autority pre udržanie pokoja a disciplíny. Proste všetci v našich nemocniciach robia tak, ako je potrebné a pracujú do vyčerpania, začo si ich nesmierne vážim.
 
Nemocnice vyvíjajú maximálne úsilie, aby zabezpečili adekvátnu izoláciu a oddelenie bieleho oddelenia od červenej zóny a zabezpečujú špecifickú liečbu. Naše nemocnice zároveň získali aj posilu v podobe nových pľúcnych ventilátorov ako dar z Ministerstva zdravotníctva. Tie už teraz naplno pomáhajú.
 
Vedeli sme, že nemocnice sa budú nasledujúce týždne, vzhľadom na vývoj zapĺňať. Pevne však verím, že po dvoch týždňoch sa aj vďaka karanténe pozitívne testovaných ľudí z plošného testovania spomalí nárast infekcie a následne sa utíši aj nápor na nemocnice.
 
Týmto by som naozaj chcela apelovať na verejnosť, prosím buďme obozretní, zotrvávajme doma, dodržiavajme opatrenia a nezabúdajme na R O R.

26.10.2020
Otázka (Daniela Krajanová, Denník N)


obraciam sa na vás s niekoľkými otázkami z Denníka N. Pripravujem článok o nových opatreniach, ktoré začnú platiť od zajtra a pre viaceré obce (Tvrdošín a ďalšie) v rámci vašej župy budú prísnejšie. Chcem sa preto spýtať, či dôjde k nejakej redukcii v rámci spojov v kompetencii vášho VÚC a ak áno, ktorých, odkedy dokedy a v akej miere?
Keďže od zajtra musia mať (ak tomu správne rozumiem) ľudia pri nástupe do zamestnania so sebou negatívny test, ako bude napríklad toto zabezpečené bez toho, aby sa obmedzovala nejakým spôsobom doprava hlavne do spomínaných miest s vyšším stupňom obmedzení? (Napríklad ako sa zabezpečí negatívny test pre šoférov autobusov pri nástupe do zamestnania v sobotu ráno?)

Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje vážnosť súčasnej situácie a na jednej strane vyzýva občanov, aby v čo najväčšej možnej miere obmedzovali osobné kontakty a mobilitu a dodržiavali všetky vládou stanovené opatrenia, na druhej strane si uvedomuje aj potrebu zabezpečenia nevyhnutnej mobility občanov, ktorí cestujú za prácou, detí do škôl, mobility záchranných zložiek, lekárov, predavačov, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa o nás v tejto ťažkej dobe starajú a budú starať. A tým všetkým sa budeme snažiť mobilitu zabezpečiť, no nevylučujeme aj obmedzenia. Začiatkom tohto týždňa budeme monitorovať vývoj v autobusovej doprave, situáciu vyhodnotíme a na základe toho budeme prijímať príslušné opatrenia.     

Počas víkendu, kedy sa realizovalo pilotné testovanie v regióne Orave nedošlo k výpadku spojov prímestskej autobusovej dopravy. Nakoľko autobusoví dopravcovia sú subjektami hospodárskej mobility, vodiči sú flexibilní a majú povinnosť nastúpiť do práce v tom regióne, kde si to situácia vyžaduje.

Zároveň robíme všetko preto, aby cestovanie prímestskými autobusmi bolo bezpečné. Priestory autobusov  sú pravidelne dezinfikované, každé dva týždne a šoféri sú vybavení ochrannými pomôckami - tvár majú prekrytú rúškami, prípadne štítmi. Zároveň apelujeme aj na cestujúcich, aby do autobusov nevstupovali bez nasadeného rúška alebo inej ochrany tváre.


26.10.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)


Vydavateľstvo Petit Press, divízia týždenníkov pripravuje spolu so stálym zastúpením EK na Slovensku projekt, prostredníctvom ktorého predstavujeme vybrané podporené projekty v rámci prvej pomoci samosprávam počas pandémie spôsobenej koronavírusum.
 
Chcem Vás preto poprosiť o niekoľko informácií ohľadom tohto vášho podporeného projektu:
 
Žilinský samosprávny kraj Bezpečné bývanie v centrách sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja
20 000,00
 
1.           O aký projekt ide?
2.           Čo je konkrétne jeho obsahom? Budú tam stavebné práce? V akom rozsahu? V ktorých zariadeniach?
3.           Aký bude výsledok projektu? Čo sa pre klientov zmení?
5.           Aké budú celkové náklady na projekt?


Žilinský samosprávny kraj sa zapojil do výzvy na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce. Vyhlasovateľom výzvy bol Úrad podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Jedná sa o nákup tovaru a to nákup  bezdotykových dávkovačov dezinfekcie na ruky  a dezinfekčných roztokov. Projekt bude realizovaný v organizáciách  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Názov projektu: Bezpečné bývanie v centrách sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja
Schválená dotácia: 20 000 Eur (dotácia zatiaľ nebola poskytnutá, nakoľko nie je podpísaná ani zmluva s ministerstvom – momentálne je to v riešení)
 
Prostredníctvom realizácie aktivity projektu sa zabezpečí zvýšená ochrana zdravia prijímateľov sociálnych služieb, ale aj zamestnancov jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita bude realizovaná nákupom a umiestnením dezinfekčných stojanov na vstupe do jednotlivých  budov zariadenia sociálnych služieb, využívané budú denne za bežnej prevádzky zariadenia. Ku každému dezinfekčnému stojanu bude obstaraná aj náplň do dezinfekčného stojana.
 
Očakávaným výsledkom projektu je poskytovať kvalitné sociálne služby v záujme ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ŽSK za podmienky dodržiavania aktuálne záväzných bezpečnostných epidemiologických opatrení

21.10.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)


Ak máte správy zo zariadenia pre seniorov v Čadci - Horelica - ako to tam zvládajú - keď som to chcela riešiť na priamo, odkázali ma opäť na vás.

Podobne ako ostatné zariadenia sociálnych služieb i Centrum sociálnych služieb Horelica je dnes uzatvorené pre návštevy. Kontakty s rodinami zabezpečujeme telefonicky, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. V zariadení sa vyskytol vírus COVID-19, ale situácia je už stabilizovaná. Rodiny všetkých klientov boli ihneď telefonicky informované. Chápu situáciu ako dôsledok všeobecnej situácie na Slovensku, pretože pri návštevách svojho príbuzného, pokiaľ boli ešte povolené, sami zakúsili prísnosť protiepidemiologických opatrení, ktoré boli zavedené v našom zariadení.
O prijímateľov sociálnych služieb sa starajú kvalifikovaní zamestnanci, ktorým by som chcela zároveň vyjadriť veľké poďakovanie. Vďaka ich obetavej práci dokážeme zvládnuť aj takúto situáciu. Rodinám a blízkym našich obyvateľov by som chcela odkázať, že sa nemusia o svojich blízkych obávať, nakoľko je o nich dobre postarané. Pravidelne navštevujú naše zariadenie aj dve psychologičky, ktoré pomáhajú obyvateľom zvládnuť tieto neľahké chvíle. Porozprávajú sa s nimi, vypočujú ich a spolu hľadajú riešenie ako to všetko prekonať. Spoločnými silami to dokážeme zvládnuť a už teraz sa tešíme na návrat do pôvodného chodu nášho zariadenia.

20.10.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk)Chcem sa dodatočne informovať o situácie okolo stavebných prác na Oravskej poliklinike, o ktorej sme písali tu a tu.

Ide o prípad údajných nezaplatených faktúr firiem TLM Investment a Otnava Dolný Kubín, ktoré nemali v plnej výške vyplatiť svojich subdodávateľov ako napr. firmu Horvát klimatizácia a vetranie.

Chcem sa spýtať, župa tento problém ešte ďalej nejako riešila alebo vec považuje za uzavretú.


Žilinský samosprávny kraj nepovažuje predmetnú vec za uzatvorenú. Dali sme si vyhotoviť znalecký posudok na nefunkčnú klimatizáciu, ktorý zodpovedal zásadné otázky. Župa aj na základe tohto posudku zvažuje ďalšie kroky, ktoré by mali smerovať k riešeniu nefunkčnej vzduchotechniky, za ktorú župa generálnemu dodávateľovi riadne zaplatila, súdnou cestou.

Čo sa týka nevyplatených faktúr subdodávateľov generálnym dodávateľom stavby, tam župa ako už niekoľko krát povedala, nevie nájsť spôsob riešenia nevyplatených faktúr subdodávateľov, nakoľko ide o obchodný vzťah dvoch subjektov, do ktorého ŽSK nevie a ani nemôže vstupovať a uhradenie faktúr subdodávateľov za dodanie niečoho čo už bolo zaplatené generálnemu dodávateľovi, by bolo porušením  zákona a rozpočtových pravidiel.

19.10.2020
Otázka (Andrea Hajdúchová, Denník N)1. Koľko stredných škôl je vo vašom kraji, ktorých sa týkalo plošné zatvorenie od 12.10. (ak je možne uviesť celkový počet, ak nie, tak školy, ktorých je zriaďovateľom kraj - len prosím uveďte).
 

V žilinskom kraji je celkom 84 stredných škôl: 30 gymnázií; 5 konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu a 54 stredných odborných škôl.

Od 12. 10. 2020 všetky stredné školy vzdelávajú dištančnou formou. Iba 1. stupeň osemročných gymnázií - prima až kvarta sa vzdeláva prezenčne. Z našich osemročných gymnázií je v tomto období zatvorené iba Gymnázium J. Lettricha v Martine,  prima – kvarta – 8 tried sa  teda vzdeláva tiež dištančne.
 
Pozn.: Len opravíme informáciu, že školy nie sú zatvorené, ale od 12.10.2020 je mimoriadne prerušené školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; prevádzka školy  a ostatné činnosti fungujú;
 
2. Koľko tried v týchto školách bolo počas septembra zatvorených kvôli covidu?
 
Celkovo bolo v kraji v septembri a prvý októbrový týždeň zavretých 133 tried, z toho v 19 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (106 tried) a v štyroch školách iných zriaďovateľov (27 tried).
 
3. Koľko z týchto škôl celých bolo zatvorených kvôli covidu a priemerne na ako dlho?

 
V celom kraji bolo do 12.10. 2020 plošne zatvorených  sedem škôl v pôsobnosti ŽSK (66 tried) a jedna súkromná stredná škola (19 tried) – spolu osem; boli zatvorené na 7 – 14 dní.


16.10.2020
Otázka (Roman Kopka, My Turčianske noviny)

 

Pozdravujem, niektoré organizácie v pôsobnosti ŽSK, nás zaujíma Turiec, čakajú personálne zmeny z dôvodu skončenia funkčného obdobia riaditeľov, či štatutárov.
Malo by to byť minimálne Turčianska knižnica, Slovenské komorné divadlo, CSS Horný Turiec. Sú aj ďalšie? Je už rozhodnuté o nástupcoch?  Akým spôsobom sa vyberajú?

Odpoveď:
Funkčné obdobie skončilo riaditeľom sociálnych zariadení v CSS  Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach a v DSS Méta v Martine. Zároveň skončilo aj funkčné obdobie riaditeľovi
Turčianskej knižnice v Martine a riaditeľovi Slovenského komorného divadla Martin. V tejto súvislosti boli z pozície odvolaní na základe uznesenia zastupiteľstva
 
V tejto chvíli nie je rozhodnuté o nástupcoch. V súčasnosti prebieha séria výberových konaní.  V prípade, že vzhľadom na súčasnú situáciu bude možné zrealizovať všetky naplánované výberové konania s dodržaním odporúčaných  hygienických opatrení, budú návrhy na vymenovanie vybratých uchádzačov predložené predsedníčke ŽSK, ktorá následne predkladá návrh na ich vymenovanie Zastupiteľstvu ŽSK.


16.10.2020
Otázka (Jana Palúchová, SME)


Prosím o vyjadrenie k situácii v CSS Horelica. Ľudia nás kontaktujú s tým, že majú v zariadení príbuzných a šíri sa tam COVID-19. Chceme informácie potvrdiť alebo vyvrátiť. Prosím Vás, aká je tam situácia? Sú klienti chorí na covid? O koľkých klientov ide? Boli hospitalizovaní?
Mohli by ste mi ešte poskytnúť odpoveď na otázku, či sú pozitívni klienti v zariadení, alebo boli niektorí z nich hospitalizovaní?
Došlo k úprave podmienok v zariadení tak, aby boli pozitívni klienti oddelení od "zdravých"? Nežiadali príbuzní o to, aby si mohli klientov v tomto období zobrať domov?
A ako je na tom zariadenie s pracovnou silou? Predpokladám, že pozitívni pracovníci musia byť doma. Majú dosť pracovných síl?
Odpoveď:

Je pravdou, že došlo k zavlečeniu nákazy aj do CSS Horelica. Pozitívnych je 34 klientov z celkového počtu 107 a 25 zamestnancov z celkového počtu 104. Zariadenie je v karanténe, pod lekárskym dohľadom, platia prísne protiepidemické opatrenia. Do zariadenia boli dodané ochranné pracovné prostriedky. Ku kontrolnému pretestovaniu dôjde v stredu budúci týždeň. Pozitívni klienti s ľahkým priebehom sú v zariadení vo vyhradených priestoroch.  Štyria sú v nemocnici.

Máme však akútny nedostatok zamestnancov. Chýbajú nám opatrovateľky a sestry ( zhruba 20 ľudí), ale i upratovačky a údržbári. Pracovníci v zariadení robia maximum pre to, aby bol zabezpečený chod zariadenia a udržali klientov v zdraví a v psychickej pohode. Často však idú na doraz svojich síl,  preto by veľmi pomohlo získať pomocnú pracovnú silu, či dobrovoľníkov... Čo v tejto situácií nie je vôbec jednoduché


16.10.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Všade po Čadci sa hovorí o potvrdených nakazených Covidom v centre soc.služieb v Čadci - Horelica. Padajú tu rôzne čísla, poprosím preto o
zaslanie aktuálnej správy až to uvedieme na pravú mieru.

Odpoveď:
Je pravdou, že došlo k zavlečeniu nákazy aj do CSS Horelica. Pozitívnych je 34 klientov z celkového počtu 107 a 25 zamestnancov z celkového počtu 104.
Zariadenie je v karanténe, pod lekárskym dohľadom, platia prísne protiepidemické opatrenia. Do zariadenia boli dodané ochranné pracovné prostriedky.
Ku kontrolnému pretestovaniu dôjde v stredu budúci týždeň.


16.10.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk)

Dobrý deň,chcem sa dodatočne informovať o situácie okolo stavebných prác na Oravskej poliklinike, o ktorej sme písali tu a tu. Ide o prípad údajných nezaplatených faktúr firiem TLM Investment a Otnava Dolný Kubín, ktoré nemali v plnej výške vyplatiť svojich subdodávateľov ako napr. firmu Horvát klimatizácia a vetranie. Chcem sa spýtať, župa tento problém ešte ďalej nejako riešila alebo vec považuje za uzavretú.

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj nepovažuje predmetnú vec za uzatvorenú. Dali sme si vyhotoviť znalecký posudok na nefunkčnú klimatizáciu, ktorý zodpovedal zásadné otázky. Župa aj na základe tohto posudku zvažuje ďalšie kroky, ktoré by mali smerovať k riešeniu nefunkčnej vzduchotechniky, za ktorú župa generálnemu dodávateľovi riadne zaplatila, súdnou cestou.

 

Čo sa týka nevyplatených faktúr subdodávateľov generálnym dodávateľom stavby, tam župa ako už niekoľko krát povedala, nevie nájsť spôsob riešenia nevyplatených faktúr subdodávateľov, nakoľko ide o obchodný vzťah dvoch subjektov, do ktorého ŽSK nevie a ani nemôže vstupovať a uhradenie faktúr subdodávateľov za dodanie niečoho čo už bolo zaplatené generálnemu dodávateľovi, by bolo porušením  zákona a rozpočtových pravidiel.

14.10.2020
Otázka (Ján Sokolský, Ružomberský hlas)

Chcem Vás poziadat o zodpovedanie otazok, ktore sa tykaju hlavnej prejazdovej komunikacie v obci Liptovska Luzna (okres Ruzomberok), ktoru spravuje VUC.
1/Cesta III. triedy cez obec je v dolnej casti v katastrofalnom stave. Mate poznatky o stave tejto cesty? Kedy planujete cestu opravit?
2/Ake naklady by si tento usek vyziadal (cca. 4 km)?
3/Ake faktory ovplyvnuju casovy horizont zaciatku opravy cesty?

Odpoveď:
1. Cesta III/2224 v intraviláne obce Liptovská Lúžna je v nevyhovujúcom technickom stave z dôvodu uloženia kanalizácie do telesa cesty, čo v celom úseku spôsobuje pokles podložia a vytváranie nerovností. Evidujeme technický stav cesty III/2224, na súvislú opravu 4 kilometrového úseku cesty III/2224 je potrebné vyčleniť vyššiu sumu finančných prostriedkov z rozpočtu.
2.Predpokladané náklady na opravu uvedeného úseku v celkovej dĺžke 4 km by predstavoval zhruba 300 000 EUR.
3. Časový horizont opravy cesty v uvedenom úseku ovplyvňuje najmä schválenie rozpočtu na opravu cesty. Ide o väčšiu investíciu a v súčasnej dobe vzhľadom na dopady pandémie sú finančné prostriedky limitované. Ku komplexnej rekonštrukcii pristúpime hneď ako to finančné možnosti kraja umožnia.


14.10.2020
Otázka (Jana Kubisová, Aktuality)

 

Dobrý deň, rozhodla žilinská župa už ohľadom reprofilizácie menších nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK? Ak áno, viete nám prosím poskytnúť informácie za jednotlivé nemocnice, koľko lôžok vyčlenia pre Covid pacientov?

Odpoveď:
Podľa aktuálneho pokynu ministra zdravotníctva bolo nariadené vyčleniť 10 % z lôžkového fondu, u nás to bude 134 lôžok pre COVID pacientov,  vrátane lôžok pre ventilovaných pacientov s COVID 19.
Čo sa týka lôžok pre jednotlivé krajské nemocnice, tak Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne má 30 lôžok, Hornooravská nemocnica v Trstenej 27 lôžok, Kysucká nemocnica v Čadci má 43 lôžok a Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši má 28 lôžok.

14.10.2020
Otázka (Jana Rojková, Nový čas)

Potrebovala by som dnes podrobnejšie info k správe od pani županky, ktorú dala na facebook. Koľko lôžok sj s personálom sú schopné malé nemocnice vyprodukovať/prijať pre Covid pacientov?
ide o nemocnice, ktoré menovala pani županka:v DK, TS, LM, CA

Odpoveď:
Podľa aktuálneho pokynu ministra zdravotníctva bolo nariadené vyčleniť 10 % z lôžkového fondu, u nás to bude 134 lôžok pre COVID pacientov,  vrátane lôžok pre ventilovaných pacientov s COVID 19.
Čo sa týka lôžok pre jednotlivé krajské nemocnice, tak Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne má 30 lôžok, Hornooravská nemocnica v Trstenej 27 lôžok, Kysucká nemocnica v Čadci má 43 lôžok a Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši má 28 lôžok.

Čo sa týka zdravotníckeho personálu, budeme to musieť zvládnuť vlastnými silami. Máme vytvorené tímy, ktoré sa starajú o pacientov v ťažkých stavoch súvisiacich s ochorením COVID-19. Každá nemocnica sa však borí s nedostatkom personálu. Verím, že nám pomôžu kolegovia z krajov, kde je situácia ešte relatívne pokojná a oslovili sme už aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. Vojsko nám aktívne aktuálne pomáha v triážnych stanoch, v Mobilných odberových miestach ako administratívna pomoc a určite aj ako autority pre udržanie pokoja a disciplíny. Proste všetci v našich nemocniciach robia tak, ako je potrebné a pracujú do vyčerpania, začo si ich nesmierne vážim. Rovnako tak sa snažím ísť aj osobným príkladom a teším sa, že aj dobrovoľníci z radov zdravotníkov nám významne pomáhajú práve pre „zaplátanie“ miesť a situácii, kde je nutná „ruka“ zdravotníka.


14.10.2020
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR, Eva Štenclová, Pravda)

Chcem Vás poprosiť o informáciu, koľko lôžok a aký personál vyčlenia štyri nemocnice Žilinského samosprávneho kraja pre pacientov s ochorením COVID-19.
Aké kapacity pre covidových pacientov v týchto nemocniciach momentálne majú? Koľkých nakazených už hospitalizovali? Sú tam schopní zabezpečiť adekvátnu izoláciu a špecifickú liečbu?
Majú k dispozícii nejaké pľúcne ventilátory? Ak áno, v ktorej nemocnici a koľko? Prípadne aj počet napojených pacientov...Vedia s nimi pracovať?
 
Odpoveď:

Podľa aktuálneho pokynu ministra zdravotníctva bolo nariadené vyčleniť 10 % z lôžkového fondu, u nás to bude 134 lôžok pre COVID pacientov,  vrátane lôžok pre ventilovaných pacientov s COVID 19.
Čo sa týka lôžok pre jednotlivé krajské nemocnice, tak Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne má 30 lôžok, Hornooravská nemocnica v Trstenej 27 lôžok, Kysucká nemocnica v Čadci má 43 lôžok a Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši má 28 lôžok. Čo sa týka zdravotníckeho personálu, budeme to musieť zvládnuť vlastnými silami. Máme vytvorené tímy, ktoré sa starajú o pacientov v ťažkých stavoch súvisiacich s ochorením COVID-19. Každá nemocnica sa však borí s nedostatkom personálu. Verím, že nám pomôžu kolegovia z krajov, kde je situácia ešte relatívne pokojná a oslovili sme už aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. Vojsko nám aktívne aktuálne pomáha v triážnych stanoch, v Mobilných odberových miestach ako administratívna pomoc a určite aj ako autority pre udržanie pokoja a disciplíny. Proste všetci v našich nemocniciach robia tak, ako je potrebné a pracujú do vyčerpania, začo si ich nesmierne vážim. Rovnako tak sa snažím ísť aj osobným príkladom a teším sa, že aj dobrovoľníci z radov zdravotníkov nám významne pomáhajú práve pre „zaplátanie“ miesť a situácii, kde je nutná „ruka“ zdravotníka.

Aktuálne máme v našich nemocniciach 26 pacientov na pľúcnej ventilácii, sú defacto v každej nemocnici. Situácia sa mení z hodiny na hodinu.  Nemocnice vyvíjajú maximálne úsilie, aby zabezpečili adekvátnu izoláciu a oddelenie bieleho oddelenia od červenej zóny a zabezpečujú špecifickú liečbu. V súčasnosti máme na počet lôžok vyhradených pre COVID pacientov dostatok ventilátorov. Naše nemocnice zároveň získali aj 11  nových pľúcnych ventilátorov ako dar z Ministerstva zdravotníctva. Tie sme rozdelili do štyroch župných nemocníc v Žilinskom kraji. Nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Čadci a Dolnom Kubíne získali po tri ventilátory, dva putovali do Trstenej. Pracovníci sú pravidelne na ich obsluhu preškolovaní a to aj z iných pracovísk.


13.10.2020
Otázka (Tomáš Ďurana, Žilinak)

V náväznosti na našu predošlú komunikáciu by som vás chcel požiadať o informáciu, aký je výsledok merania drsnosti vozovky na ceste III. triedy v mestskej časti Žilina - Trnové.
Zároveň prosím o vyjadrenie, aký bude ďalší postup po vyhodnotení meraní / testovania.

Odpoveď:

Z výsledkov merania drsnosti povrchu vozovky úseku cesty III/2085 je z hľadiska protišmykových vlastností vozoviek pre hodnotenie cestnej siete uvedený úsek ako vyhovujúci po celej dĺžke meraného úseku v obidvoch jazdných pruhoch pri dodržaní najvyššej dovolenej rýchlosti t. j. 40 km/h. Návrh opatrení na zlepšenie protišmykových vlastností predmetného úseku cesty III. triedy zaradíme predbežne do plánu opráv na rok 2021.

 


13.10.2020
Otázka (Róbert Hakl, Pravda)


Obraciam sa na vás s prosbou o zodpovedanie nižšie položených otázok. Týkajú sa aktivity jedného zo samosprávnych krajov. Banskobystrický samosprávny kraj od pondelka otvoril možnosť plateného karanténneho ubytovania pre tých, ktorí nemôžu či nechcú povinnú izoláciu stráviť v domácom prostredí. Pre tieto účely župa prispôsobila časť priestorov internátu vo Fiľakove, ktoré majú samostatný vstup a sú oddelené od priestorov určených pre študentov. Kapacita karanténneho ubytovania je celkovo 15 miest.
Nezvažuje samosprávny kraj, ktorý zastupujete, o podobnej iniciatíve (nemusí sa jednať iba o internát)? Ak áno, je už vybrané nejaké miesto a kedy by sa tak mohlo stať? V prípade, že nie, čo tomu bráni?


Odpoveď:
V prípade, ak nastane taká situácia, že bude potrebné zabezpečiť, tak ako v marci 2020, karanténne ubytovanie pre našich zdravotníckych, sociálnych pracovníkov, pripadne bezpečnostné zložky v Žilinskom kraji, tak  budeme nápomocní a vytvoríme takéto karanténne centrá.

9.10.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce a Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Chcela by som vás poprosiť o správu o potvrdených prípadoch Covid 19 aj v Čadčianskej nemocnici. Koľko je tam zatiaľ pozitívnych prípadov prípadne akých oddelení sa to týka. Koľko zamestnancov muselo ostať v karanténe a nakoľko je obmedzená prevádzka nemocnice.

Odpoveď:

V nemocnici Čadca za posledné dni pribudlo sedem prípadov pozitívne testovaných zamestnancov. Časť zamestnancov sa opätovne vracia do práce budúci týždeň.  Nemocnica vydala zákaz návštev. Operačné zákroky sa vykonávajú len nevyhnutné a neodkladné. Znižuje sa počet darcov krvi, aby sa zabránilo možné ďalšiemu šíreniu medzi veľmi dôležitými ľuďmi, ktorý nám dodávajú najcennejšiu tekutinu. Denne naše mobilné odberové miesto (MOM) zabezpečí 190 odberov. V súčasnosti sme pridali naviac jeden odberový deň a odbery sa vykonávajú aj v sobotu. Nemocnica pokračuje v zabezpečovaní v protiepidemiologických opatrení s opakovaným preškoleným zdravotníckeho personálnu ich nemocničným epidemiológom. Každý zamestnanec nemocnice  bol upozornený a požiadaný o dodržiavanie pokynov   protiepidemiologických opatrení. Zároveň boli požiadaní o sociálny dištanc,  aby sa eliminovalo riziko šírenia nákazy medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Čo sa týka technicko-hospodárskych zamestnancov nemocnice, týmto bolo  umožnené  podľa ich druhu práce realizovať home office. Súčasne si touto formou chránime aj kritickú iinfraštruktúru dôležitých zamestnancov v nemocnici napr. radiodiagnostiku. 

8.10.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Prečo vôbec vznikol zámer presťahovania drevenice z Važca do Pribyliny?
Žilinský samosprávny kraj sa snaží chrániť objekty, ktoré má vo svojej správe a vždy sa snaží nájsť najvhodnejšie riešenia, ako s nimi nakladať v prípade, že sa ich udržanie javí ako nehospodárne. Drevenica susedí s Domom J.Hálu, ktorý dnes nie je až natoľko využívaný. Dom prešiel ťažkou skúškou, keď bola v noci 6. mája 2005 vykradnutá jeho stála expozícia. Bolo ukradnutých 26 obrazov, 2 litografie a 2 akvarely, čím sa znížila nielen spoločenská hodnota, ale aj využívanie tejto nehnuteľnosti.  Krádež dodnes nebola objasnená a žiadne obrazy sa nenašli. Nové vedenie ŽSK má záujem na tom, aby pamiatky na území kraja boli riadne udržiavané a slúžili tak pre zachovanie kultúrneho a historického dedičstva nášho kraja, preto hľadá možnosti, ako čo najlepšie spoločné dedičstvo spravovať, najmä ak tento majetok neplní svoju pôvodnú úlohu. Preto v prípade, ak sa nepodarí naštartovať využívanie domu Liptovskou galériou, ktorá už plány má, budeme musieť hľadať iné riešenia. Z toho dôvodu sme chceli poznať všetky možnosti a jedno z nich by spočívalo v premiestnení  drevenice, NKP, do Pribyliny, kde máme skanzen a kde vieme garantovať starostlivosť. Išlo by však o krajný prípad, ak by bol nevyhnutný pre záchranu drevenice. 

V akom štádiu realizácie zámeru presťahovania momentálne ste?
Tento zámer nateraz nejdeme realizovať, keďže to by bola len posledná možnosť záchrany. Z dôvodu, aby sme poznali stanovisko KPÚ, či je presťahovanie drevenice ako NKP vôbec možné, ak by nepriaznivé okolnosti pokračovali, sme toto konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom.

 Ako chcete využiť drevenicu aj budovu galérie ďalej? Teda aký je zámer so samotnými nehnuteľnosťami a ich ďalším fungovaním?
Drevenica je expozičný priestor. Liptovská galéria má plán i ambíciu vytvoriť na tomto mieste také kultúrne centrum, ktoré bude vykonávať svoju činnosť celoročne, so zvýšeným dôrazom na letnú turistickú sezónu. Malo by ísť najmä o rôzne sympózia, plenéry, workshopy a pod. nevylučujeme vytvorenia malého múzea.

Komunikovali ste  zámer presťahovania drevenice s obcou?
Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom Domu Jana Hálu vo Važci, ako aj národnej kultúrnej pamiatky, Hálova drevenica, ale keďže sa obidve nehnuteľnosti nachádzajú v obci Važec, je samozrejmé, že každý takýto zámer bude s vedením obce konzultovaný. Žilinský samosprávny kraj však chcel najskôr poznať názor KPÚ, aby sme vedeli aj vedenie obce informovať o možnostiach, ak by takáto situácia nastala. Žilinský samosprávny kraj plán sťahovania nebude realizovať, ale určite vítame poslednú iniciatívu obce, ktorou sa, verím, naštartuje opätovná  dobrá spolupráca. Veď nie je nič lepšie ako spoločná pomoc, ktorá podporí región. Preto určite zrealizujeme stretnutie a budeme hovoriť o plánoch galérie i obce.

Galéria J.Hálu podľa mojich informácií už rok nevystavuje. Čo sa deje? Prečo je prevádzka uzavretá?
Dom Jana Hálu sa galéria snaží transformovať na multikultúrne centrum, ktoré bude schopné poskytovať kultúrne vyžitie obyvateľom obce a jej návštevníkom počas celého roka, a nielen počas letnej sezóny. V lete sa tu uskutočnilo veľmi úspešné 10-dňové sympózium, ktoré naznačilo, akým smerom by sa v danej ambícii dalo uberať. V tejto chvíli má LGPMB predbežnú dohodu s obcou Važec na tom, že budú spolupracovať na katalogizovaní predmetov, zozbieraných pre účely budúcej zbierky a predbežne  dátum začiatku novej činnosti stanovili na 1.6.2021.  Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši plánuje vytvoriť priestor, ktorý by slúžil  ako pripomienka tvorby Jana Hálu, ale ajako pripomienka ďalších osobností Važca spolu s históriou obce, a tiež ako platforma aktuálnej kultúry.

 Kto sa stará o samotný objekt? Áno, viem, že je v správe Galérie P.M. Bohúňa, ale majú tam správcu? Niekoho, kto sa o objekt stará? Vetrá, otvára návštevníkom?
LGPMB sa o objekt stará v rozsahu, ktorý je pre údržbu objektu nevyhnutný. Galéria má správcu nehnuteľností, ktorý zabezpečuje nevyhnutné revízie, základnú údržbu a priebežnú kontrolu. 

Aké sú Vaše zámery s budovou Galérie J. Hálu vo Važci? Podľa mojich informácií tam bol znalec.
Kultúrne centrum, ktoré bolo opísané vyššie. Na nehnuteľnosti sa dávajú vypracovávať znalecké posudky, aby sme poznali reálnu hodnotu.

Obec Važec požiadala ŽSK o prevedenie Hálovej drevenice do majetku obce. Ako ste sa vysporiadali s touto žiadosťou?
Nebránime sa akejkoľvek spolupráci s obcou  pri hľadaní riešenia pre rozvoj týchto objektov. 


6.10.2020
Otázka (Miroslav Lyko, RTVS)

Dobry den, prosim Vas o informaciu, ci zilinsky samospravny kraj riesi nakup antigenovych testov na Covid pre svoje zariadenia soc sluzieb, pripadne pre dalsie svoje institucie. Ak ano, kolko takych testov ste kupili a za kolko.

Odpoveď:

Aktuálne riešime zabezpečenie antigénových rapid COVID testov pre zdravotníctvo a zariadenia sociálnych služieb zo Štátnych hmotných rezerv. . Podľa vyjadrenie Štátnych hmotných rezerv budú expedované po dodaní na sklady od dodávateľa už o 2 týždne. Veríme, že to bude čoskoro a našou snahou čím najskôr expedovať.

5.10.2020
Otázka (Ján Krempaský, SME)

1.Aktuálne zaznamenávate viac chorých na Covid vo vašich DSS, ako v prvej vlne? Najlepšie by bolo, keby ste mi poslali nejaké číselné porovnanie, ale ak ho nemáte alebo je to časovo komplikované urobiť stačí mi vaša skúsenosťami podopretá odpoveď a porovnanie.
Aj napriek tomu, že v aktuálne prebiehajúcej druhej vlne pandémie je v porovnaní s prvou omnoho viac občanov v kraji pozitívnych na ochorenie COVID – 19, zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK nemajú takýto nárast ochorenia u prijímateľov sociálnych služieb a ani u zamestnancov. Dôvod je ten, že vedúci zamestnanci zariadení stále pracovali v krízovom režime, ktorého prioritou bola ochrana zdravia. Taktiež sa pred zásobili ochrannými pracovnými pomôckami. 

2.Môžete menovať, aké opatrenie/opatrenia vám pomohli najviac v tom, aby ste dostali vo vašich DSS koronu pod kontrolu?
Medzi najúčinnejšie opatrenia môžeme zaradiť určite zákaz návštev v budovách zariadení a používanie ochranných pracovných pomôcok so zvýšenou dezinfekciou. 

3.Máte vo vašich DSS paušálne zakázané návštevy? Ak nie, aký máte kľúč na to, v ktorom DSS ich zakážete a kde povolíte?
S účinnosťou od 5. októbra platí v našich zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev v interiéri a v červených okresoch aj v exteriéri zariadení. Zároveň až do odvolania sú zatvorené aj ambulantné služby v týchto zariadeniach. 

4.Môžete mi menovať jednu DSS, vo vašom kraji ak taká existuje, kde je momentálne najhoršia situácia z pohľadu šírenia Covidu?
Celkovo v rámci Slovenska je oblasť Oravy jedno z centier šírenia nákazy, ale i v týchto zariadeniach je z dôvodu vysokej opatrnosti možnosť šírenia ochorenia COVID – 19 pod kontrolou. 

5.Ako riešite odlúčenosť seniorov od príbuzných? Čo najviac podľa vašich skúseností pomáha, aby prekonali toto odlúčenie?
Zamestnanci sú tí, ktorí pomáhajú našim obyvateľom toto obdobie odlúčenia od príbuzných prekonať. Plánujú rôzne terapie a aktivity, jednoducho robia všetko pre to, aby sa u obyvateľov nezačali prejavovať zdravotné problémy, ktoré môžu byť následkom takéhoto odlúčenia a izolácie. 


4.10.2020
Otázka (Peter Révus, TA3)

Dobrý deň, pred dvomi rokmi sa župa rozhodla zachrániť objekt a areál bývalého múzea K. Plicku. Ako postupuje kraj v projekte? Aký máte zámer s bývalým múzeom? Čo ste už spravili? 

Odpoveď:

Áno, župa uvažovala o možnosti záchrany objektu múzea K. Plicku. Vlastník (Ministerstvo kultúry) SR však aj po viacerých urgenciách nedal odpoveď či a za akých podmienok tento objekt poskytne.
Máme vedomosť o tom, že o objekt sa zaujímala aj obec Blatnica.  Aký je momentálne stav by mal vedieť starosta obce.

2.10.2020
Otázka (Michaela Matejková, Važecké noviny)

Kedy a akým spôsobom sa budovy dostali do majetku VÚC – drevenica a Dom J. Hálu.
Budovy sa dostali do majetku samosprávneho kraja vznikom samosprávnych krajov - delimitáciou z Krajského úradu v roku 2002. Krajsky úrad získal do majetku drevenicu vo Važci a dom J.Hálu do majetku ešte v roku 1984.

Aký úmysel má s budovami VÚC?
Dom J. Hálu je v správe Liptovskej galérie, ktorá pripravuje projekty pre rozvoj týchto objektov. V prípade udržateľnosti a zmysluplnosti projektov je Žilinský samosprávny kraj pripravený podporiť tieto aktivity. V prípade nevyužívania týchto budov sme pripravení hľadať aj iné riešenia, aby objekty neschátrali. V tomto prípade by sme rokovali o možnostiach využitia týchto objektov aj s obcou.

Mal ŽSK v úmysle majetok odpredať? Ak áno, prečo?
Žilinský samosprávny kraj sa musí správať hospodárne, vo svojom vlastníctve má veľké množstvo objektov. Preto ak objekty nie sú využívané a hrozí ich chátranie, zvažuje aj možnosť ich odpredaja.

V odpovedi ste uviedli, že by ste v prípade nevyužívania budov hľadali riešenia, aby objekty nechátrali a rokovali o tom aj s obcou.
Áno, samozrejme sme pripravení rokovať aj s obcou. 

Obec v súvislosti s predmetnými objektmi neeviduje žiadnu komunikáciu so ŽSK (podnet). Avšak obci bola doručená žiadosť z Krajského pamiatkového úradu o vyjadrenie vo veci návrhu ŽSK premiestniť drevenicu J. Hálu do skanzenu v Pribyline. Prečo ŽSK navrhol  premiestniť nehnuteľnosť (kultúrnu pamiatku) do Múzea liptovskej dediny v Pribyline? (bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie s obcou, v ktorej sa v súčasnosti drevenica nachádza) Tento návrh bol doručený Krajskému pamiatkovému úradu 17.8. 2020 (datovaný zo dňa 7.8.2020), teda už v tom čase ŽSK podnikla určité konkrétne kroky ohľadom nehnuteľností.
Žilinský samosprávny kraj sa zaujímal o stanovisko Krajského pamiatkového úradu k zámeru premiestniť drevenicu do Pribyliny. Chceli sme mať k dispozícii stanovisko, že v prípade, žeby sme objekt nevedeli využívať, nedohodli by sme sa napr. s obcou a dom J.Hálu by sa predal, tak aby sme mali aj takéto núdzové riešenie. Cieľom je najprv zachovanie pamiatky in situ. Premiestnenie je krajné riešenie, ktorého cieľom by bolo pamiatku zachrániť. Pamiatkový úrad sme oslovovali len v zmysle hľadania možností a získavania informácií, malo to len informatívny charakter. Rozhodnutie od KPÚ nepožadujeme.  Sme na druhej strane radi, že sa obec o tieto nehnuteľnosti začala viac zaujímať. 

Zároveň som sa pýtala na možnosť prevodu majetku na obec.  Bola by v prípade záujmu obce vôľa zo strany ŽSK uskutočniť prevod majetku?
Nevylučujeme v tejto chvíli žiadnu formu spolupráce. 

2.10.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Dobrý deň, pani hovorkyňa, do redakcie sme dostali Otvorený list dotknutým orgánom vyjadrujúcim sa k projektu: „Zmena trvalého dopravného značenia na ceste II/520 – Lokca-Krásno nad Kysucou“ Píše sa tam, že na základe informácií, ktorými disponujú starostovia, sa v poslednom období začala prerokovávať projektová dokumentácia, ktorej predmetom je „Zmena trvalého dopravného značenia na ceste II/520 – Lokca-Krásno nad Kysucou“, vypracovaná spoločnosťou ZNAČKY s.r.o. zo dňa 17.09.2020. "Nakoľko predmetná zmena dopravného značenia sa výsostne dotýka katastrálnych území nášho mesta a obcí, je veľmi zarážajúce a neospravedlniteľné, že takáto závažná otázka je prerokovávaná bez našej prítomnosti - zástupcov obyvateľov dotknutého územia," uvádza sa ďalej. Tento list bol zaslaný aj ŽSK, ako  správcovi cesty. Chcem vás poprosiť o stanovisko ŽSK - či o tejto zmene vie a aký postoj k tomu zaujal.

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj nebol žiadateľom zmeny dopravného značenia, ani si neobjednal projektovú dokumentáciu na zmenu dopravného značenia. Od apríla je však účinná nová vyhláška o dopravnom značení a vznikla polemika do akej miery je navrhnutá projektová dokumentácia, ku ktorej SC ŽSK mala dať stanovisko, s ňou v súlade. Z toho dôvodu zvolala Správa ciest ŽSK odborné stretnutie na úrovni polície a okresných úradov ako príslušných správnych orgánov vo veci dopravného značenia.  Čo sa týka samotnej projektu zmeny dopravného značenia v Bystrickej doline, Správa ciest ŽSK dala rovnako nesúhlasné stanovisko s projektom a pustením kamiónovej dopravy na cestu II. triedy a to aj z dôvodu, že aj úsek cesty, ktorý je prístupovou cestou k „preložke cesty II/520“ nespĺňa technické parametre pre ťažkú nákladnú dopravu. Zároveň stále platí, že cesta II/520 je dodnes vo vlastníctve štátu, v správe SSC, keďže do dnešného dňa nebolo dokončené majetko-právne vysporiadanie tejto cesty, dokončené usporiadanie cestnej siete a uzavretá riadna zmluva o odovzdaní a prevzatí cesty do vlastníctva ŽSK, správy SC ŽSK.

30.9.2020
Otázka (Martin Domček, Pravda)

V Pravde pripravujeme clanok o tom, ake zmeny nastanu v doprave v suvislosti s prisnejsimi epidemiologickymi opatreniami a pripafdnym zavedenim nudzove stavu. V tej suvislosti sa chcem spytat, ci  uvazujete nad nejakym obmedzenim verejnej, resp. primestskej dopravy, pripadne o zavedení vikendoveho, pripadne prazdninoveho grafikonu?

Odpoveď:

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu infekcie koronavírusu COVID – 19, ktoré majú momentálne hlavne preventívny charakter, zatiaľ neplánujeme zmeny režimu prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy na území kraja. Zmenami režimu prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy sa budeme zaoberať až vtedy, keď dôjde napr. k plošnému uzatváraniu škôl, zamestnaneckých prevádzok, nákupných centier atď.Všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

23.9.2020
Otázka (Branislav Toma, Trend)

Ako pandémia koronavírusu ovplyvnila vaše príjmy? Priblížili by ste prosím pár vetami kde a prečo očakávate najväčšie výpadky príjmov?
Pandémia ovplyvnila príjmy všetkých samospráv, vzhľadom k tomu, že hlavným zdrojom financovania sú dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sa prerozdeľujú medzi obce, mestá a samosprávne kraje. Pokles ekonomiky vplyvom pandémie mal teda priamy vplyv na výšku podielových daní. Okrem výpadku daňových príjmov došlo i k výraznému poklesu príjmov  organizácii v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť, resp. obmedziť počas mimoriadnej situácie – najmä organizácie v oblasti kultúry a vzdelávania. Taktiež došlo k výpadku príjmov z cestovného dopravcom, ktorí pre kraj zabezpečujú služby v oblasti prímestskej autobusovej dopravy. Tieto výpadky príjmov sa negatívne prejavia na hospodárení samosprávneho kraja, pretože sme povinní dopravcom uhradiť  ich straty. 

 Aký veľký výpadok príjmov očakávate v tomto roku v porovnaní s minulým rokom?
Len v dani z príjmov z podielových daní očakávame nižší príjem o 5 miliónov oproti minulému roku, o cca 6,5 mil. menej oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 pre Žilinský samosprávny kraj.

Ako plánujete zvládnuť klesajúce príjmy?
V tomto roku sme pristúpili k viacerým opatreniam, napr. sme v rozpočte zrušili poskytovanie dotácií, požiadali financujúcu banku o odklad splátky úveru. Taktiež sme urobili viaceré úsporné opatrenia vo výdavkoch, napr.  nerealizovali viaceré aktivity, odložili rozbeh niektorých plánovaných investičných akcií, ale aj  siahli na nenárokovateľné zložky mzdy zamestnancov úradu ŽSK.

Ak sa dá, priblížite prosím pár vetami na čom plánujete v tomto alebo budúcom roku šetriť?
Odpoveď v predchádzajúcej otázke, aj v budúcom roku budeme vzhľadom na príjmy, ktoré sú predikované v nižšej sume, ako sme ešte začiatkom tohto roka predpokladali, zvažovať dôkladne všetky výdavky.

Budete si môcť v časoch recesie dovoliť valorizovať platy vašich zamestnancov?
Nie, pravdepodobne si to nebudeme môcť dovoliť.

Plánujete výpadok príjmov prekonať úvermi a ak áno, koľko si plánujete v tomto roku požičať?
Výpadok príjmov plánujeme sanovať prijatím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív, ktoré boli vládou Slovenskej republiky schválené práve na kompenzovanie výpadku príjmov dane z príjmu fyzických osôb. Návratnú finančnú výpomoc plánujeme využiť na financovanie investičných akcií.

23.9.2020
Otázka (Nikola Marhefková, RK magazín)

Kontaktujem Vás ohľadne bezúročnej pôžičky od ministerstva financií v hodnote vyše 6,5 milióna eur, ktorej prijatie schválili župní poslanci na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva. Finančné prostriedky musí župa vyčerpať do konca tohto roka. V tlačovej správe sa uvádzalo, že ich plánuje investovať do modernizácie v zariadeniach sociálnych služieb, škôl či zdravotníckych zariadení. Je nateraz už známe, akým spôsobom budú financie prerozdelené do jednotlivých okresov/miest/obcí? Resp. podľa akého kľúča budú prostriedky alokované? Plánuje sa z uvedenej sumy investovať aj do ružomberského okresu? Ak áno, aký objem peňazí? O aké konkrétne investičné akcie by išlo?

Odpoveď:

Plánované investície sú súčasťou tretej úpravy rozpočtu ŽSK, ktorá bola rovnako prerokovaná na poslednom krajskom zastupiteľstve. Prehľad investícií, ktoré budú realizované aj z návratnej finančnej pomoci nájdete tu: https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/6-navrh-uznesenia-ds_16.9.pdf
Je to v časti kapitálových výdavkov, str. 15

Otázka 
22.9.2020 (Anna Lajmová, Noviny Námestovčan)

Okres Námestovo, resp. už väčšia časť Oravy je, v súvislosti s ochorením Covid  - 19 v červenej zóne, sú teda určite opodstatnené požiadavky aj zariadení, ktorých zriaďovateľom je ŽSK, o dezinfekciu svojich priestorov. Tie o služby tohto charakteru žiadajú dobrovoľných záchranárov, ktorí dezinfekciu priestorov (napr. i nemocnice, Oravský hrad a pod.) už niekoľko mesiacov robia z vlastných prostriedkov, resp. darov od sponzorov. V tejto nutnej službe občanom suplujú teda  štát, ale i župu. Chcem sa teda spýtať: pripravuje, resp. realizuje aktuálne ŽSK v tejto veci nejaké opatrenia na pomoc zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, aby tieto a podobné služby nestáli a nepadali na dobrovoľníctve? 

Odpoveď:

V prípade zariadení sociálnych služieb si tieto realizujú dezinfekciu svojich priestorov po vlastnej linke. Časť dezinfekčných prostriedkov si zaobstarali sami, časť im zakúpila župa. Asi v dvoch prípadoch im bol ponúknutý dar - prostredníctvom bezplatnej dezinfekcie, ktorú samozrejme prijali. 

Nemocnice ŽSK  a poliklinika majú  zavedený od roku 2018 program prevencie nozokomiálnych nákaz a hygieny rúk, súčasne kontinuálne prebiehajú protiepidemiologické opatrenia , vrátane dezinfekcie priestorov v štandardných postupoch. Súčasne sme robili preventabilné opatrenia vzdelávaním personálu, zastabilizovaním nemocničných hygieničiek , zaviedli sme značné množstvo opatrení pre zníženie rizika šírenia nákazy ako pre zdravotnícke, ale aj sociálne zariadenia. Pravidelne monitorujeme hygienicky štandard v našich zdravotníckych a sociálnych zariadeniach aj prostredníctvom regionálnych hygienikov. Dobrovoľný záchranári ochotne pomáhajú a doposiaľ nás nežiadali za uvedenú službu zaplatiť, začo si ich skutočne vážime a veľmi pekne ďakujeme. Snažíme sa im na oplátku poskytnúť aspoň ochranné pomôcky a v prípade, že za svoje služby budú požadovať finančnú úhradu, budeme sa v danom čase touto témou zaoberať. 

22.9.2020
Otázka (Klára Gajdošová, My Turčianske noviny)

V Martine sa uzatvorili dve pobočky Turčianskej knižnice - v Záturčí a na Ľadovni. Aké sú dôvody? Kvôli čomu sú tieto pobočky zrušené? + 
Turčianska knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je regionálnou knižnicou. ŽSK nemá vo všetkých ani okresných mestách svoje zastúpenie prostredníctvom regionálnej knižnice. Napr. Turčianske Teplice, Bytča, Ružomberok, Tvrdošín, Námestovo, Kysucké Nové Mesto. Pobočky v mestských častiach neplnia funkciu regionálnej knižnice, ale slúžia mestskej časti. Vzhľadom k tomu, že aj súčasné obdobie spojené s ochorením COVID-19 nás núti racionalizovať, ponúkli sme pobočky knižnice mestu, resp. mestským častiam. My sa zameriavame na to, aby sa rozvíjala centrálna budova, aby skvalitňovala a rozširovala svoje služby.

Budú v budúcnosti opäť otvorené?
Je to možné ak mesto a mestské časti budú ochotné financovať prevádzku týchto pobočiek.

Knižnice v mestských častiach navštevovali najmä mladí a deti, ktoré chodia do školy a knižnicu využívali na študijné účely. Pre tieto deti to bude znamenať, že budú musieť dochádzať do mesta a to si niekedy môžu dovoliť len v sprievode rodičov. Evidujete už nejaké sťažnosti?
Evidujeme zatiaľ jeden podnet. Do školy, na krúžky, za športom, či do lekárne takisto musia cestovať. Ak chce mať mesto takúto službu blízko k občanovi je na ňom, či je ochotné túto službu financovať.

Otvára sa znovu pobočka na Severe - myslím, že už je otvorená a funguje. Kedy bude oficiálne otvorenie a kto na ňom bude prítomný? Myslím, že by tam mala byť pani županka.
Áno otvárame pobočku Sever, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Je to však budova vo vlastníctve ŽSK. Na rekonštrukciu boli použité aj externé zdroje. V rámci udržateľnosti budeme takisto hovoriť s poslancami za mestskú časť ohľadom ďalšieho fungovania. Otvorenie je zatiaľ naplánované na 29.septembra aj za účasti pani predsedníčky. Presnú pozvánku budeme posielať do médií po doladení podrobností. 


21.9.2020
Otázka (Diana Schniererová, SME)

Zaujímalo by ma, či Žilinský samosprávny kraj reagoval alebo bude reagovať na 55. výzvu na pridelenie nenávratného finančného príspevku zameranú na náhradu spaľovacích zariadení za nízkoemisné v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. O nenávratný finančný príspevok v akej výške v rámci tejto výzvy samosprávny kraj žiada? Aký mechanizmus prideľovania dotácií pre domácnosti má samosprávny kraj v pláne uplatňovať?

Odpoveď:

V 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), takzvaná „kotlíková dotácia“, boli oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky (VÚC). Ich úlohou mala byť administrácia  a na základe „regrantingovej schémy“   poskytovanie dotácie - príspevku fyzickým osobám na výmenu kotlov v domácnostiach. Žilinský samosprávny kraj (ako aj ostatné VÚC) sa do uvedenej výzvy nezapojil, pretože v zmysle platnej legislatívy (Zákone 583/2004 Z.z. , §8)  nie je jasná oprávnenosť vyšších územných celkov  poskytovať dotácie  -  príspevky fyzickej osobám.


21.9.2020
Otázka (Radoslav Varga, SITA)

Počúval som vyjadrenie pani predsedníčky Jurinovej k zmluve s M. Miškovičom počas rokovania ŽSK, rád by som to spracoval, ale potreboval by som ešte informáciu, či zmluva je naďalej platná alebo ju ŽSK vypovedal.

Odpoveď:

V tejto chvíli je zmluva ešte platná. Žilinská župa však aktuálne nevyužíva služby advokátskej kancelárie pána Miškoviča.

17.9.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)

Ako vyzerajú práce na moste v Rakovej?

Odpoveď: 

Pred samotnou rekonštrukciou mosta bolo nutné vybudovať obchádzkovú trasu a lávku súbežne s jestvujúcim mostom. Lávka pre peších je tesne pred dokončením. Betonárske práce sú dokončené, mostné závery prídu montovať budúci týždeň, zábradlie a samopojazdná izolácia bude zrealizovaná rovnako do konca septembra. Pracuje sa na vybudovaní obchádzkovej trasy na ceste II/487, do konca septembra bude hotová aj s asfaltovými vrstvami. Čo sa týka samotnej rekonštrukcie mosta, tak do konca septembra by mali byť hotové pätné prahy a dlažby z kameňa pod mostom, pribetonávky opôr a krídiel po úroveň úložného prahu. Rekonštrukcia mosta v Rakovej je súčasťou veľkého eurofondového projektu Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3, ktorý sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK. Celková investícia je viac ako 620-tisíc eur. 


10.9.2020
Otázka (Pavol Lacko, Demagóg.sk)

Factcheckingový portál Demagóg.SK overuje tvrdenie z politickej diskusie, ktoré sa týka Žilinského samosprávneho kraja. Dovoľujeme si preto požiadať Vás o vyjadrenie.  Overované tvrdenie: "Áno, je pravda, že prišiel pán Miškovič, právnik, ktorý jednoducho pomáhal v minulosti pani županke, a tak isto aj pánovi županovi Viskupičovi, pri kauze alebo pri veľkých kauzách, ktoré ešte mali z minulého obdobia, pri pani županke to bola veľká zákazka, resp. veľká zmluva s pánom Trabelssiem, ktorý podniká v Žiline a všetci v Žiline, ktorí žijú, vedia, kto je pán Trabelssi, a tam sa pán Miškovič osvedčil tým, že pomohol tu župu ochrániť, obrániť pred tými v podstate oligarchami miestnymi" (Michal Šípoš, O 5 minút 12, 6.9.2020) 1) Môžete nám, prosím, uviesť, v akých sporoch zastupoval / poskytoval právne poradenstvo pre žilinskú župu pán Miškovič (jeho advokátska kancelária) a ako tieto spory dopadli + poskytnúť dôkaz (kópiu rozhodnutia súdu / iný dôkaz)? 

Odpoveď č.1: „Áno, je pravda, pán Miškovič, právnik pomáhal v minulosti pani županke pri kauze alebo pri veľkých kauzách, ktoré ešte mali z minulého obdobia. 
Áno je pravda, že pán Miškovič bol pri rušení veľkej zákazke, resp. veľkej zmluve s pánom Trabelssiem.
Nie je pravda, že p. Miškovič pomohol župu ochrániť, obrániť pred miestnymi oligarchami. 

Vysvetlenie: JUDr. Miškovič bol jeden z účastníkom pracovnej skupiny, ktorá zabezpečovala ukončenie 10 ročnej zmluvy na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. 
Jednalo sa o veľkú zákazku, resp. veľkú zmluvu, ktorú si p. Blanár s pánom Trabelssiem vzájomne dohodli bez akéjkoľvek verejnej súťaže v sume ktorá vyhovovala týmto dvom účastníkom vo výške niekoľkých miliónoch eur.

Otázka č.2
1) Môžete nám, prosím, uviesť, v akých sporoch zastupoval / poskytoval právne poradenstvo pre žilinskú župu pán Miškovič (jeho advokátska kancelária) a ako tieto spory dopadli + poskytnúť dôkaz (kópiu rozhodnutia súdu / iný dôkaz)? 

Odpoveď č.2: 
2.1.1 V prvostupňovom správnom konaní voči Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného voči námietkam konanému voči ŽSK, vo veci vyhlásených  zákazkách na “Poskytovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme “  pre 5 regiónov ŽSK
2.1.2 V druhostupňovom správnom konaní voči Rade ÚVO vo veci vyhlásených  zákaziek na “Poskytovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme “  pre 5 regiónov ŽSK
2.2 V správnom konaní pre Dolnooravskú nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, vo veci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rozsahu nevyhnutnom pre overenie príčiny smrti mal. Jakuba Puváka s “Vyzvou na upustenie od protipravneho konania Dolnooravskej nemocnice z 18.09. 2018“
2.3 V správnom konaní podľa zákona 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok voči námietkám proti odmietnutiu vykonania zápisu Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. 
2.4 V správnom konaní medzi Letiskovou spoločnosťou Žilina, a.s.a Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom  dopravy a výstavby SR, vo veci posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti p. Blanára, za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
2.5 V správnom konaní pre ŽSK podľa zákona č. 56/2012 Z..z. o cestnej doprave, vo vykonaní opatrení pre zabezpečenie vnútroštátnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja.
2.6  V správnom konaní medzi ŽSK a krajským súdom Žilina_vo veci žaloby Z 2550_2019.
2.7 V konaniach ŽSK vo veci Dohody o splatení záväzku 28052019 voči existujúcim autobusovým dopravcom v konaní medzi  Slovenskou republikou zast. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ŹSK vo veci prevodu akcií zo štátu na ŽSK. 
2.8 V správnom konaní ÚVO vo veci nadlimitnej zákazky „Multidetektorové počítačové tomography s analýzou možných dopadov v trestnoprávnom konaní.
2.9 Právne poradenstvo pri zákazkách uzatvorených bývalým predsedom ŽSK spolu v miliónoch eur, ktoré boli podpísané bez verejného obstarávania resp. zákazky, ktoré výkazujú zjavné náznaky a vysokú pravdepodobnosť sa stanú predmetom súdneho konania, 
2.10. Právne poradenstvo pre ŽSK v postavení dopravného správneho orgánu vo veci správneho konania podľa ust. § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci udelenia dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu  


Ako tieto spory dopadli?
2.1.2  Rozhodnutiami v spojenom konaní voči trom správnym konaniam pod č.  5902-6000/2019, 5903-6000/2019, 6537-6000/2019 bolo Úradom pre verejné obstarávanie  zamietnutých alebo zastavených  23 námietok podaných  SAD Žilina a.s., SAD Trenčín a.s. a ARRIVA Liorbus, a. s. voči ŽSK. 
Výsledok: Námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. boli zamietnuté v celom rozsahu a námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch bolo konanie voči nim zastavené.  
Dôkaz:  Rozhodnutia ÚVO pod č.  5902-6000/2019, 5903-6000/2019, 6537-6000/201
2.1.2 Správne konanie o odvolaní proti rozhodnutiu č. 5902-6000/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019 sa uskutočnilo za účasti za ŽSK JUDr.Miškoviča, JUDr.Sivovej a Mgr. Turčanovej s členmi RADY ÚVO v druhostupňovom konaní,  v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v čase, keď už verejná súťaž bola zrušená. Z uvedeného dôvodu nebol doručený zápis ani výsledok z tohto rokovania .
Dôkaz: Správne konanie o odvolaní proti rozhodnutiu č. 5902-6000/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019
2.2 Právne poradenstvo pre Odbor zdravotníctva ŽSK s akceptovanou výzvou na upustenie od protiprávneho konania Dolnooravskej nemocnice z 18.09. 2018. 
Dôkaz: konanie č.spisu: 9821/2018/502, PO 151/2018, č. záznamu: 71972/2018, vedenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
2.3 V správnom konaní podľa zákona 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok voči námietkám. Výsledok uzatvorenie Akcionárskej zmluvy MDaVSR a ŽSK Letisková spoločnosť Žilina, a.s. návrh ŽSK 20062019. 
Dôkaz: Zápis  zmien zverejnený v obchodnom registri Okresného súdu Žilina vykonal zápis v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s. v zmysle Návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o akciovej spoločnosti zo dňa 06.11.2019 v spojení s opraveným zápisovým formulárom, v obchodom registri .
2.4 Analýza záporne vlastne imanie ŽLS a trestnoprávna zodpovednosť v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. Výsledok: Riešenie trestnoprávnej zodpovednosti 
2.5 Vykonanie opatrení pre zabezpečenie vnútroštátnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok : zriadenie vecného bremena  v prospech každého dopravcu (a jeho právneho nástupcu), ktorý má
so subjektom: Žilinský samosprávny kraj  na autobusovú stanicu Žilina, Bytča, Martin, Vrútky  podľa §23 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave užívať nehnuteľnosti.
Dôkaz: Zápis v katastri nehnuteľností 
2.6  V správnom konaní medzi ŽSK a krajským súdom Žilina_vo veci žaloby Z 2550_2019
Výsledok: Podanie, zaevidované pod registratúrnym číslom 34/2020 bolo Okresným úradom Žilina a Krajským súdom Žilina akceptované v prospech ŽSK v žalobe Z 2550_2019. 
Dôkaz: Podaná žaloba Z 2550_2019 a doklad pod označením 2.6
2.7. Vo veci Dohody o splatení záväzku 28052019 voči existujúcim autobusovým dopravcom v konaní medzi  Slovenskou republikou zast. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ŹSK vo veci prevodu akcií zo štátu na ŽSK boli uzatvorené dohody. 
2.8 V správnom konaní ÚVO vo veci nadlimitnej zákazky „Multidetektorové počítačové tomografy s analýzou možných dopadov v trestnoprávnom konaní.
Výsledok: ÚVO potvrdil flangrantné porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v 14 porušení, ktoré mali vplyv na výsledok verejného obstarávania, od výsledku sa nedištancoval ani NKÚ a následne Špecializovaný trestný súd Banská Bystrica vydal odsudzujúci rozsudok, ktorý nie je k dnešnému dňu právoplatný. 
2.9 Právne poradenstvo pri zákazkách uzatvorených bývalým predsedom ŽSK spolu v desiatkách miliónoch eur, ktoré boli podpísané bez verejného obstarávania resp. zákazky, ktoré vykazujú zjavné náznaky a vysokú pravdepodobnosť sa stanú predmetom súdneho konania, 
2.10 Právne poradenstvo pre ŽSK v postavení dopravného správneho orgánu vo veci správneho konania


9.9.2020
Otázka (Xénia Makarová, Zastavme korupciu)

Otázka 1) Vo vašom čestnom vyhlásení p. Miškovica z 5.10.2018, ktoré je súčasťou kontraktu pre žilinskú župu a ktoré cez infožiadosť získala Nadácia, sa uvádza, že p. Miškovičš nemá vedomosť, že by voči jeho osobe alebo AKMM alebo zamestnancom AKMM bolo vedené trestné stíhanie v súvislosti s činnosťou advokáta. Portál Aktuality.sk nedávno informoval (https://www.aktuality.sk/clanok/816746/poradca-ministra-financii-je-obzalovany-z-falsovania-podpisu-heger-o-tom-nevedel/) o obžalobe Miškoviča v súvislosti s podozrením z falšovania podpisov v spore firiem Cronson a BH Site Management. Nemáte v tejto súvislosti podozrenie o tom, že by toto čestné vyhlásenie nebolo úplne správne, resp. preverovali ste si to už nejako u p. Miškoviča?

Odpoveď č.1) Na základe medializovaných informácii, sme požiadali  pána Miškoviča o vyjadrenie k obžalovaniu v spore firiem Cronson a BH Site Management, rovnako i Generálnu prokuratúru SR s otázkou, či sú vedené trestné konania voči JUDr. Michalovi Miškovičovi alebo voči spoločnosti JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o. a v prípade kladného stanoviska od akého obdobia,  v akej veci a v akom štádiu konania. Podľa medializovaných informácií nám JUDr. Miškovič pravdepodobne neposkytol v čestnom vyhlásení zo dňa 5.10. 2018 pravdivé informácie, týkajúce sa podaného obvinenia podľa § 33 Trestného poriadku, ako osoby podozrivej zo spáchania trestného činu a obžalovanej. Na základe vyjadrenia potvrdil vo vyhlásení pre médiá sám Michal Miškovič, že mu Slovenská advokátska komora pozastavila advokátsku činnosť. Miškovič mal informovať komoru o vznesení obvinenia voči svojej osobe v roku 2017, o podaní obžaloby v roku 2020. Z uvedeného vyplýva, že existuje dôvodná pochybnosť, že uvedené čestné vyhlásenie pre ŹSK nebolo pravdivé. Z vyššie uvedených dôvodov a tiež, že vo veci plnenia sporových konaní pre právne služby splnil všetky nami zadané úlohy v rámci dohodnutej spolupráce a vykonávať plnenia v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy na poskytovanie právnych služieb môže iba advokát, ŽSK sa rozhodol ukončiť zmluvný vzťah a ukončiť jeho pôsobenie v orgánoch Letiskovej spoločnosti Žilina a.s..  

Otázka č.2) V platobných dokladoch od jeho kancelárie pre žilinskú župu, napr. vo faktúre vydanej 27.6.2019 na sumu 12 000 eur alebo z preberacieho protokolu z 27.11.2019 AK uvádza len oblasť,v ktorej právne služby kancelária pre župu vykonala (napr. čísla nariadení) a počet hodín za kanceláriu. Neuvádza sa tam presne, ktorý právnik, aký úkon a kedy presne urobil, čo je pri podobných zmluvách s verejnými inštitúciami bežnou praxou. Považujete vypĺňanie podkladov od AKMM za dostatočne transparentné?

Odpoveď č.2) Faktúra č. 2706a2019 zo dňa 27.6. 2019  v sume 12 000 €, evidovaná v účtovníctve pod číslom 2019FD0690,  bola vystavená na právne poradenstvo pri uzatváraní nájomných resp. súvisiacich zmlúv za užívanie autobusových zastávok a nástupíšť medzi vlastníkmi a uzatvorenie nájomných a súvisiacich zmlúv na užívanie autobusových zastávok a vytvorenie návrhov týchto zmlúv. Plnenia, ktoré sa uskutočnili prvý krát na Slovensku, t.j. obmedzenia vlastníckych práv z dôvodu zabezpečenia bezproblémových vstupov na autobusové stanice budúcim úspešných uchádzačom v tendri na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy bolo realizované nielen osobnou konzultáciou p. Miškoviča s majiteľmi autobusových staníc, ale aj odrokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena, návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podľa § 23 z.č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, návrh zo dňa 02.04.2019, č.k. Z – 2550/2019. Výsledok je verejne dostupný v katastri nehnuteľností, kde bolo zriadené vecné bremeno a obmedzenie práv podľa § 23 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave užívať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, Bytča, Vrútky, Martin, Čadca..  V rámci konania bola podaná žaloba na katastrálny odbor, zaevidovaná pod registratúrnym číslom 34/2020. K preberaciemu protokolu boli priložené výstupy, ako podklad k fakturácii.  

Vyššie uvedené plnenia vykonal p. Miškovič osobne a je v danom prípade irelevantné požadovať, ktorý právnik, aký úkon a kedy presne urobil. V iných dokladoch pokladáme doručené plnenia  za výsledok práce celej spoločnosti a nemáme právo požadovať menovite interné plnenie v rámci súkromnej spoločnosti.
K preberaciemu protokolu z 27.11.2019 bola vystavená faktúra č. 2808a2019 v sume 9 750 € vrátane DPH (8 125 € bez DPH) na 125 hodín v jednotkovej sume 65 € bez DPH za hod. Faktúra bola vystavená dňa 28.8. 2019 a k preberaciemu protokolu boli priložené písomné výstupy vo forme právnej analýzy:
a) Možnosti obstarania služieb prímestskej autobusovej dopravy
b) Spôsoby prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
V rozsahu 125 hodín bolo uskutočnené okrem uvedeného aj právne poradenstvo spojené s kontrolou a následnou analýzou uskutočnených VO na ŽSK v období 2015 až 2017

Otázka 3) Podľa priloženého preberacieho protokolu (0164_5.jpg) pre žilinskú župu z 25.2.2019 AK pre vykázanie 330 hodín práce použila 2 riadky. Považujete to za štandardný a dostatočne transparentný spôsob dokladovanie práce? Boli mu tieto výkony uhradené?

Odpoveď č.3) Faktúra č. 2702a2019 s plnením 130 hodín v sume celkom 12 480 € s DPH a 200 hodín v sume 11 520 € s DPH t.j. spolu 330 hodín v sume 24 000 € s DPH je evidovaná pod číslom 2019fd0164 Z 27.2. 2019 sa viaže na objednávku č. 00658/2018 v sume spolu  40 800 € s DPH. Plnenie uvedené v tomto liste v otázke č.2 a v otázke č. 3 smeruje k rovnakému obsahu predmetu plnenia, ktorým bolo tzv. vyvlastnenia autobusových staníc a zriadenie vecných bremien. Jedná sa o zhodnú objednávku č. 00658/2018, ktorej plnenie bolo fakturované na dve etapy. Z celkovej sumy 40 800 € s DPH bolo JUDr. Miškovičovi uhradených spolu 36 000 € s DPH v dvoch samostatných faktúrach v sumách 12 000 € s DPH (Faktúra č. 2706a2019 evidovaná v účtovníctve ŽSK pod č. č. 2019FD0690 – viď. odpoveď č. 2) a druhá faktúra v sume 24 000 s DPH (Faktúra č. 2019fd0164 Z 27.2. 2019 evidovaná v účtovníctve ŹSK pod č. 2019FD0164). Prílohou k preberaciemu protokolu sú aj: časový harmonogram vyvlastnenie AS Žilina, Návrh na záznam zákonne vecne bremeno ZSK autobus, Návrh na záznam zákonne vecne bremeno ZSK AS Bytča, Návrh na záznam zákonne vecne bremeno ZSK autobus. stanica Vrútky, Návrh na záznam zákonne vecne bremeno ZSK autobus_final, Právna analýza Vyvlastnenia autobus. stanice Žilina.

Predmetom právnych služieb bolo vykonanie opatrení pre zabezpečenie vnútroštátnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja.Výsledkom zriadenie vecného bremena  v prospech každého dopravcu (a jeho právneho nástupcu), ktorý má so Žilinským samosprávnym krajom zmluvu o poskytovaní služieb medzimestské autobusovej dopravy, týka sa autobusových staníc a ich užívaniu dotknutých nehnuteľností dopravcami  podľa §23 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave:
LV 10626 k.ú. Žilina AS Žilina Organizator RIDS, a.s. Vecne bremeno v prospech dopravcov ŽSK § 23 zákona o cestnej doprave, LV 14569 Čadca autobus .stanica k 11.7.19 vecn .bremeno § 23, orig. LV 14569 k.ú. Čadca vecne bremeno AS Čadca, orig. LV č. 10626 AS Žilina vecne bremeno.

Otázka  4) V auguste 2019 AK pre župu pripravila podrobnú analýzu VO, viď príloha 0943_3.jpg. Čo bolo jej výstupom a môžete nám daný materiál zaslať k nahliadnutiu?

Odpoveď č.4) Uvedená analýza obsahuje predbežné návrhy na riešenie sporných zmlúv a zákaziek v objeme niekoľkých desiatok miliónov eur, ktoré boli zazmluvnené predchodcom, p. Blanárom bez procesu verejného obstarávania aj keď zákon túto povinnosť ukladal a  tiež zákazky, ktoré vykazujú porušenia zákona o verejnom obstarávaní v ich procese obstarania a zazmluvnenia. Analýzu spracoval odbor verejného obstarávania ŽSK za poradenskej činnosti JUDr. Miškoviča, t.j. porovnania dvoch rôznych subjektov v rovnakých zákazkách a zhrnutie týchto výstupov z jednotlivých zákaziek do analytickej správy. Viď. príloha


9.9.2020
Otázka (Roman Kopka, My Turčianske noviny)

Ako sa od 1. októbra zmenia tarify prímestskej autobusovej dopravy v Turci, v čom sú rozdiely?
Nová tarifa prinesie väčšiu transparentnosť a spravodlivosť. Končí sa pásmová tarifa, v prípade ktorej cestujúci platili v príslušnom pásme rovnakú cenu, bez ohľadu na prejdené kilometre. Po novom každý zaplatí iba za toľko kilometrov, koľko v skutočnosti precestuje. Zmena tarify je jedným z krokov k integrácií verejnej osobnej dopravy v kraji a krokom k zavedeniu spoločných cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov a spoločnej „integrovanej tarify“. 

Ako to pocíti občan?
Cestovné poklesne najmä cestujúcim na dlhšie vzdialenosti t. j. tým, ktorí cestujú viac ako 25 km. Cestovné zároveň mierne poklesne aj cestujúcim na kratšie vzdialenosti, čiže do 2 – 3 tarifného kilometra. Cieľom zmeny tarify je tiež výraznejšia zľava v prípade cestovného plateného z dopravnej karty. Platbou z dopravnej karty sa zvýši aj bezpečnosť pri cestovaní, a to najmä v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Takýto spôsob platby navyše zjednoduší nástup a výstup cestujúcich a v konečnom dôsledku zrýchli cestovanie. V novej tarife budú platiť zľavy pre seniorov vo veku od 62 do 70 rokov bez obmedzenia a bude pre nich platiť zľavnené cestovné. Táto skupina sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukáže platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia.  Ďalším pozitívom zmeny tarify je, že osobitné cestovné pre skupinu cestujúcich „deti do 6 rokov“ a skupinu cestujúcich „seniori nad 70 rokov“ už nebude obmedzené vzdialenosťou na 25 km. Zjednotia sa aj zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich - ZŤP, ZŤP-S a sprievodcov ZŤPS-S.  Novinkou, ktorá prinesie cestujúcim úľavu a zlepší komfort pri cestovaní je zavedenie prestupných cestovných lístkov, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali, pričom prestup bude možný do 30 minút. 

Prečo dochádza k tomuto rozhodnutiu?
Hlavnou podstatou úpravy cenníka je príprava na spustenie integrovanej dopravy v Žilinskom kraji a zavedenie systému prestupných cestovných lístkov. Z tohto dôvodu sme boli nútený zmeniť základný princíp cenníka, pretože v súčasne platnom cenníku je tvorba ceny cestovného na základe pásmovej tarify, pričom v novom cenníku je tvorba ceny založená na kilometrickej tarife. Posledná úprava cenníka cestovného ŽSK v prímestskej autobusovej doprave prebehla v roku 2012. Za posledných osem rokov sa zvýšila úroveň minimálnej mzdy SR o približne 77 % a priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR o približne 35,5 %. Každoročný pokles cestujúcich, ktorý bol v rozmedzí 1 - 4 % predstavuje prehlbovanie straty z prevádzkovania autobusovej dopravy vo verejnom záujme, ktorú je kraj povinný uhradiť (za posledných osem rokov bol celkový pokles cestujúcich na úrovni približne 28 %).  


8.8.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Opäť sa ozývam pre ugent v liptovskomikulášskej nemocnici. Dostala som sa ku zmluve o dielo, zákldné údaje som sa teda dočítala tam. Ešte by ma zaujímalo, že aká bude úloha urgentného príjmu, na čo teda bude pacientom slúžiť, ako bude fungovať. 

Odpoveď: 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu bude disponovať urgentným príjmom I. typu. To znamená že súčasťou urgentného prímu bude minimálne jedna samostatná ambulancia (interná, chirurgická alebo neurologická) s prítomným lekárom a ďalším zdravotníckym personálom (sestra či záchranár), ktorý bude nonstop k dispozícii len pre urgentných pacientov. Tento urgentný príjem bude mať napríklad v porovnaní so súčasným fungovaním ústavnej pohotovostnej služby triediaceho pracovníka, ktorý pacientov rozdelí podľa závažnosti ochorenia či úrazu a minimálne jedného lekára prítomného trvalo prezenčne v ambulancii. Zároveň bude k dispozícii minimálne jedno expektačné lôžko, kde môže byť pacient na pozorovaný. Urgentný príjem bude teda slúžiť pre všetkých pacientov či už detských alebo dospelých.

8.9.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Obec Dúbrava včera vyhásila mioriadnu situáciu, pretože tam došlo k podmytiu cesty III/2327 - ide o cestu, ktorú má v správe ŽSK.Chcela by som Vás teda proprosiť, že aký bude Váš ďalší postup. Ľudia sa obávajú, že sa cesta nestihne opraviť do zimy, čo by značne skomplikovalo dopravnú situáciu v obci.

Odpoveď:

Obcou Dúbrava bola vyhlásená mimoriadna situácia dňa 07.09.2020 a zároveň bol vyhlásený aj 2. stupeň povodňovej aktivity. Hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie Správa ciest ŽSK závod Liptov zabezpečila prenosné dopravné značenie v kritickom úseku. Jedná sa o zosuv násypu cesty III/2327 a celého svahu popri ceste. K poškodeniu komunikácie nedošlo.  Na mieste prebehlo stretnutie so statikom a hydrogeológom, ktorý posúdi stav únosnosti komunikácie ako aj celého svahu a navrhne ďalšie opatrenia. V úseku budú osadené semafory a doprava bude vedená do jedného jazdného pruhu, aby bola zaistená bezpečnosť cestnej premávky. 

8.9.2020
Otázka (Anna Zábojníková, Ružomberský magazín)

Pripravujeme článok o otvorení školského roka v Ružomberku a preto by som Vás veľmi pekne chcela poprosiť o informácie ohľadom stredných škôl. Ak mám dobré informácie, tak ste zriaďovateľom 5 stredných škôl z ôsmich. Preto by som sa rada spýtala:
Koľko prvákov nastúpilo do týchto škôl a aký je celkový počet študentov na školách:

Do týchto škôl nastúpilo celkom 1 375, z toho 306 prvákov.

Rada by som sa spýtala aj na to, či školy počas prázdnin, resp. v období voľna (ktoré sa ťahalo už od marca v súvislosti s pandémiou) nezaznamenali rekonštrukciu. Ak áno, čo sa v tých školách rekonštruovalo a kedy?
Rekonštrukcia aktuálne prebieha na Gymnáziu Ružomberok, kde sa menia okná a dvere v celkovej investícií viac ako 300-tisíc eur. Do 31.08.2020 sa preinvestovala zhruba polovica, práce by mali byť ukončené približne do konca septembra. Celkovo sa vymení 204 okien. Súčasťou prác je aj úprava vonkajších parapetov, opravy omietok a obkladov po výmenách výplní, súvisiace stavebné práce a nové maľby. Rekonštrukciou dôjde k výraznej úspore tepla, a teda aj prostriedkov na vykurovanie. Uvedomujeme si, že je to len prvý krok. Nasledujúca etapa tohto projektu, ktorá spočíva v zateplení obvodových stien a striech, bude pokračovať podľa finančných možností ŽSK

Na záver by ma už len zaujímalo, ako budú školy dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Každá z nich by mala mať aj extra miestnosť pre študenta/žiaka, ktorý bude mať príznaky ochorenia, dalo sa to vo všetkých školách zariadiť? Ako je to s obedmi, telocvičňami a pod. Iba o také zhrnutie vás poprosím, že čo sa všetko zmenilo oproti predchádzajúcemu roku a či sú na to školy pripravené.
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja rešpektuje manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 a stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Na školách začína v stredu 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Stredné školy a pracoviská praktického vyučovania vyčlenia na začiatku školského roka jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, ktorá bude slúžiť pre žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas.Používanie rúšok je povinné v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania a v školskom internáte. Povinnosť nosiť rúška platí ako pre žiakov, tak pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy, pracoviska praktického vyučovania a školského internátu. Zatiaľ platí, že do 20.09.2020 sa nebudú nevyužívať telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa a pod., platí aj pre školský internát).

Odbor školstva a športu ŽSK zároveň odporučil školám počas na obdobie prvých dvoch týždňov vypracovať alternatívny rozvrh, resp. alternatívny program, na vyučovanie predmetov (najmä seminárov, cvičení, náboženskej a etickej výchovy), v ktorých sa spájajú žiaci z viacerých tried tak, aby bola dodržaná požiadavka nespájať vo vyučovaní žiakov rôznych tried.  Školské jedálne (obchodná akadémia, internát) majú vypracovaný časový harmonogram pre stravníkov (žiakov, pedagógov), po každej skupine sa dezinfikujú stoly a žiaci sú vždy v sprievode dozoru. Na gymnáziu sa jedlo pre cudzích stravníkov vydáva do plastových nádob cez okienko, do jedálne nevstupujú.

7.9.2020
Otázka (Tomáš Ďurana, Žilinak)

Chcel by som vás požiadať o informácie k nasledovnému podnetu: https://www.odkazprestarostu.sk/zilina/podnety/98491/dolna-trnovska-poskodeny-oporny-mur  Eviduje správca cesty poškodenie oporného múru? Spadá riešenie pod Správu ciest ŽSK, alebo pod Slovenský vodohospodársky podnik?Ak je zodpovedným subjektom župa, kedy sa predpokladá začatie opráv?

Odpoveď:

,,Správa ciest ŽSK vykonala obhliadku predmetného miesta kamenného múru pri ceste III/2085, na základe ktorej je viditeľný čiastočný rozpad kamenného múru. Uvedený kamenný múr nie je v správe správcu vodného toku. Kamenný múr budeme priebežne monitorovať a v prípade zhoršenia situácie, správca cesty vykoná dočasné opatrenia na zabránenie prípadného zosuvu krajnice vozovky cesty.“

7.9.2020
Otázka (Iveta Gombošová, RTVS)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, aký je aktuálny počet, epidemiologických ambulancií. Podľa novely zákona o poskytovateľoch SZ, ktorú ešte v máji podpísala prezidentka, majú/môžu také ambulancie fungovať. Podľa § 12 Ministerstvo zdravotníctva môže vydať výlučne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie len samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom: Čiže aká je realita? Máte vo svojom kraji epidemiologickú ambulanciu? Ak nie, prečo? V čom je problém? 

Odpoveď:

V tejto chvíli nemáme v kraji zriadenú epidemiologickú ambulanciu. Vývoj monitorujeme a vyhodnocujeme a v prípade potreby budeme reflektovať na epidemiologickú situáciu alebo požiadavku všeobecných lekárov, prípadne zdravotníckeho zariadenia na zriadenie takejto ambulancie. Problém by mohol nastať pri materiálno-technickom vybavení ambulancie a personálnom zabezpečení. Bolo by nutné nájsť vhodný zdroj financovania, nakoľko ešte nebola vyhlásená výzva Európskej únie pre epidemiologické ambulancie 


26.8.2020
Otázka (My Kysuce, Iveta Hažíková)

Koľko stredných škôl v kysuckom regióne spravuje žilinská župa?
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 8 škôl v regióne Kysuce. Ide konkrétne o:
1. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto, 
2. Gymnázium, Ľ. Štúra, Turzovka,
3. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca, 
4. SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou, 
5. SOŠ obchodu a služieb, Čadca, 
6. Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto, 
7. SOŠ technická, Čadca, 
8. Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto.

Koľko študentov nastúpi do nich v tomto školskom roku, koľko z toho bude prvákov.
V školskom roku 2020/2021 by malo nastúpiť do škôl v regióne Kysuce približne 3 130 žiakov, z toho 801 prvákov. Ide však o predpokladaný počet žiakov, nakoľko presný počet žiakov ako aj žiakov prvých ročníkov bude určený po 15.9.2020 na základe zberu údajov pre normatívne financovanie. 

Aké opatrenia prijala župa v súvislosti s ochorením COVID 19 - čo budú musieť školy zabezpečiť, či v tejto súvislosti očakávate nejaké problémy,  resp.  ste sa už s nejakými stretli po poradách s riaditeľmi?
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja rešpektuje manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 a stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Na školách začína v stredu 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Stredné školy a pracoviská praktického vyučovania vyčlenia na začiatku školského roka jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, ktorá bude slúžiť pre žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas. Používanie rúšok je povinné v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania a v školskom internáte. Povinnosť nosiť rúška platí ako pre žiakov, tak pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy, pracoviska praktického vyučovania a školského internátu. Zatiaľ platí, že do 20.09.2020 sa nebudú nevyužívať telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa a pod., platí aj pre školský internát).
Odbor školstva a športu ŽSK zároveň odporučil školám počas na obdobie prvých dvoch týždňov vypracovať alternatívny rozvrh, resp. alternatívny program, na vyučovanie predmetov (najmä seminárov, cvičení, náboženskej a etickej výchovy), v ktorých sa spájajú žiaci z viacerých tried tak, aby bola dodržaná požiadavka nespájať vo vyučovaní žiakov rôznych tried. 

Či na niektorých školách na Kysuciach došlo k nejakým rekonštrukciám - čo sa podarilo zrealizovať, aké boli náklady, z čoho sa práce financovali.
V roku 2020 sa realizujú v školách na Kysuciach modernizácia odborného vzdelávania financovaná z eurofondov cez projekty IROP.  Investičné akcie sa realizujú na SOŠ technickej v Čadci, na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste a na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Výška celkovej investície bude viac ako 4,3 milióna eur. 
SOŠ technická, Čadca – výška oprávnených výdavkov 1,33 mil. €, zatiaľ prefinancovaných 144 374,38 €,
aktuálne sú hotové podlahy dielní a strecha jednej budovy, 
ďalej sú rozostavané WC žiakov, spojovací krčok a druhá strecha (budova teoretického vyučovania),
pripravuje sa obstarávanie technického vybavenia školy,

Stredná priemyselná škola informačných technológií, KNM – výška oprávnených výdavkov 1,6 mil. €, zatiaľ prefinancovaných 142 047,38 €,

SOŠ strojnícka, KNM – výška oprávnených výdavkov 1,37 mil. € - s prácami sa ešte nezačalo, na stavbu je vyhlásené verejné obstarávanie.


26.8.2020
Otázka (SITA, Radoslav Varga)

Rád by som vás požiadal o doplňujúce info od Správy ŽSK k oprave cesty v Demänovskej doline - rozsah prác, zmluvná cena a časový rozsah opravy. Na stránke obce je toto: Dňa 21.08.2020 Správa ciest Žililnského samosprávneho kraja odovzdala stavenisko stavby "Zabezpečenie stability telesa cesty II/584 v k. ú. Demänovská Dolina po mimoriadnej udalosti" víťazovi súťaže Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o.  Dňa 24.08.20220 sa zahája stavebné práce na predmetnom stavenisku stavby. 

Odpoveď: 

Stavebné práce v Demänovskej Doline po mimoriadnej udalosti budú podľa zmluvy stáť takmer 93-tisíc eur. Stavenisko bolo odovzdané 21. augusta a práce by mali trvať približne šesť týždňov. Súčasťou prác budú zemné práce (teda narezanie asfaltového telesa, výkop po zemnú šírku budúceho železobetónového prahu, prístupová plošina pre pilotovaciu súpravu a realizácia podkladového betónu), realizácia mikropilót, zhotovenie drieku venca v hlavách pilót, realizácia kotiev a zásypov za rubom múru, napnutie kotiev a samozrejme zhotovenie jednotlivých vrstiev cesty, rigolov a zvodidiel. Práce budú finalizovať začistením a úpravou terénu. 


21. 8. 2020 
Otázka (ŽIJEM V RUŽOMBERKU, Monika Domeniková)

Píšem zo spravodajského portálu Žijem v Ružomberku a chcela by som sa informovať:
- ohľadom realizovaného oporného múru v obci Ludrová: Čo všetko sa v rámci opráv vykoná?
- Stavba sa realizuje ako následok odstraňovania povodní. Kde všade v dolnom Liptove bude potrebné k takýmto opravám pristúpiť? teda čo konkrétne by sa malo v najbližšej dobe realizovať?

Odpoveď:

Oprava oporného múra v Ludrovej (v dĺžke cca 20 metrov) sa začala v závere mesiaca júl a práce za 30-tisíc eur by mali byť hotové koncom septembra.  Stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa vykonávajú zemné práce popri opornom múre. Oporný múr drží a spevňuje cestu tretej triedy a je dôležitý z pohľadu stability. Zároveň sa nový oporný múr rozšíri oproti pôvodnému. Konkrétne na dolnom Liptove sa po povodni a prívalových dažďoch, ktoré boli 26. júna, aktuálne vykonávajú vyššie spomínané práce na opornom múre v Ludrovej. Okrem toho sa ešte urobilo čistenie priekopy po zosuve svahu v Liptovských Sliačoch  a opravovali sa poškodené krajnice v Ludrovej.


21. 8. 2020 
Otázka (ŽILINAK.SK, Marek Fišera)

Chcel by som vás požiadať o informácie k etickému kódexu:
- riešil ŽSK od začiatku platnosti nového kódexu v marci jeho porušenie?
- eviduje ŽSK od začiatku platnosti nového kódexu konflikt záujmov niektorého zo zamestnancov?
- ak áno, v akých prípadoch?
- kto je členom Komisie pre etiku ŽSK?
- zasadala už Komisia pre etiku ŽSK?
- koľko záznamov je aktuálne v registri darov?

Odpoveď:

Nový etický kódex začal platiť koncom marca 2020. Primárnym cieľom nového kódexu bolo jasne zadefinovať pravidlá etického správania zamestnanca, najmä definovať konflikt záujmov, zákaz prijímania darov či podporu budovania etického prostredia - vrátane podpory dôveryhodnosti úradu. Úrad tiež kontaktoval organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorým podobný etický kódex chýba, aby podľa vzoru ŽSK takýto alebo podobný kódex implementovali do svojich štruktúr.  Doposiaľ nebolo riešené žiadne porušenie, ani nebol zaevidovaný konflikt záujmov zamestnanca ŽSK. Komisia pre Etiku ŽSK je ešte v štádiu kreovania členov komisie, to znamená, že boli oslovení členovia zo subjektov mimo ŽSK a tiež predseda komisie Zastupiteľstva ŽSK pre ochranu verejného záujmu za účelom delegovania svojich zástupcov. Predpokladaný termín zasadnutia Komisie pre etiku ŽSK je september 2020. Do registra darov nebol daný žiaden záznam. Pripájam aj odkazy v súvislosti s Etickým kódexom:
https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vacsia-transparentnost-lepsi-kraj.html
https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/hodnota-za-peniaze/2020/marec/zsk_kodex_f.pdf


20. 8. 2020 
Otázka (TASR, Miroslav Jaroš)

Chcem Vás poprosiť o reakciu pani Jurinovej na kritiku zmluvy, ktorú uzatvoril Žilinský samosprávny kraj s advokátskou kanceláriou M. Miškoviča. Zároveň prosím o vyjadrenie, ako bude v tejto veci ŽSK ďalej postupovať.

E.Jurinová nesúhlasí s kritikou spolupráce s právnikom M. Miškovičom

Žilina 20. augusta (TASR) - PredsedníčkaŽilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová nesúhlasí s kritikou v súvislosti s právnymi službami, ktoré ŽSK poskytol Michal Miškovič. Za tie ju kritizoval podpredseda ŽSKIgor Janckulík aj predstavitelia strany Smer-SD. Jurinovej predchodca na čele ŽSK Juraj Blanár (Smer-SD) upozornil, že za jeho pôsobenia platil samosprávny kraj za právne služby menšiu sumu. Predsedníčka ŽSK pripomenula, že samosprávny kraj s Miškovičom spolupracoval na obstarávaní verejnej dopravy, ktoré pripravoval prvý na Slovensku ako prelomové, no extrémne ťažké. "Išlo o špecifickú agendu. Prvýkrát na Slovensku sme skutočne obstarávali verejnú dopravu pre územie kraja a bolo pomerne problematické nájsť akékoľvek podklady. Preto sme vytvorili široký tím, ktorý prácne zisťoval, analyzoval, spracovával dáta. Robili sme možno náročnejšiu, ale nutnú činnosť. Naše podklady z tohto obstarávania dnes využívajú pri nastavovaní obstarávaní vo verejnej doprave aj ďalšie samosprávne kraje," podotkla Jurinová. Rámcovú zmluvu s Miškovičom podpísal ŽSK podľa Jurinovej na základe najnižšej ceny vo verejnom obstarávaní a aj pozitívnych skúseností zo spolupráce v roku 2018 pri riešení sporovej agendy v rámci nemocnice v Dolnom Kubíne. "Pri obstarávaní na verejnú dopravu riešil celú správnu agendu a zhruba od polroka 2019 pomáhal aj pri riešení prevodu letiskovej spoločnosti. Počula som ohlasy, že toto všetko mal robiť právny odbor Úradu ŽSK. Máme právne oddelenie s kvalitnými právnikmi, ktorým dôverujeme, preto bol súčasťou tímu aj náš právnik. Ale, bohužiaľ, pri množstve stálej agendy nebolo možné zvládnuť aj nápor novej agendy obstarávania verejnej dopravy. Okrem toho je vždy nutné pri sporných veciach mať aj viaceré právne názory," vysvetlila predsedníčka ŽSK. "Už minulý rok nás napádali za spoluprácu s pánom Miškovičom niektorí poslanci. Môže to vyplývať jedine z nevedomosti o náročnosti celej agendy. Stále tvrdím, že nám poskytol kvalitné služby," dodala predsedníčka ŽSK. 

20. 8. 2020 
Otázka (LIPTOVSKÉ NOVINY, Martin Pavelek)

V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou v Liptovskom Trnovci zisťujem, kedy bol menený asfaltový povrch cesty II/584 v úseku Liptovský Trnovec Liptovská Sielnica? Kto práce realizoval, kto bol dodávateľom asfaltovej zmesi, ako prebehla kontrola kvality zmesi a jej pokládky, jej priľnavosti a iných vlastností? Aké sú skúsenosti s dodávateľom tejto asfaltovej zmesi na iných úsekoch ciest ŽSK? Pýtam sa preto, lebo som bol na mieste nehody a povrch bol šmykľavý aj pre ľudí, ktorí sa tam pohybovali. pršalo, čo povrch určite ovplyvní, ale aj tak sa nám to zdalo príliš šmykľavé na cestu II. triedy.

Odpoveď:

Ja nám veľmi ľúto vyhasnutých životov pri mimoriadne tragickej dopravnej nehode. Rodinám a blízkym obetí chceme vyjadriť našu úprimnú sústrasť. Dopravná nehoda a príčiny sú v štádiu vyšetrovania a znaleckého skúmania. V prípade, že si to polícia vyžiada, budú Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja i ŽSK súčinní pri vyšetrovaní. Obnova povrchu vozovky na ceste II/584 v úseku L. Trnovec – L. Sielnica bola realizovaná asfaltérskou čatou v roku 2016 a dodávka asfaltovej zmesi bola zabezpečená dodávateľsky z obaľovačky asfaltových zmesí. Nové vedenie Žilinského samosprávneho kraja i Správy ciest ŽSK kladie dôraz na kvalitu realizovaných prác a sprísnilo kontroly kvality asfaltov, a to najmä drsnosť a medzerovitosť. Uplatňuje reklamácie, ktorých výsledkom už bola aj výmena asfaltovej zmesi.

20. 8. 2020 
Otázka (HOSPODÁRSKE NOVINY, Mária Dvořáčková)

Chcela by som vás poprosiť o vyjadrenie k pripravovanému článku. Minister školstva chce riešiť rozdrobenosť škôl a spájanie tých malých do väčších celkov. Krajské samosprávy už majú pripravené programy na zefektívnenie siete stredných škôl. V tejto súvislosti by som vás chcela poprosiť o odpovede na niekoľko otázok. Plánujete v blízkom čase niektoré školy zrušiť alebo spojiť? Prečo je to potrebné? Aká bude za nich náhrada? Nebudú musieť žiaci/študenti napríklad cestovať ďaleko do inej školy? Mohli by ste ich pomenovať konkrétne školy, ktoré ste už zrušili alebo spojili? Aký bol dôvod? 

Odpoveď:

Rušenie či spájanie škôl v blížiacom sa školskom roku neplánujeme. Avšak vzhľadom k tomu, že je v našom regióne stále väčšia kapacita škôl ako počet detí, a vzhľadom na nepriaznivú demografickú situáciu aj Žilinský samosprávny kraj bude musieť zvážiť optimalizáciu siete stredných škôl, nebude to však skôr ako od školského roku 2021/2022. Budeme o tom najskôr rokovať na úrovni riaditeľov škôl. Optimalizácia by sa mala dotknúť škôl alebo školských zariadení, ktoré sú každoročne dofinancované nad 100% normatívu a s malým počtom žiakov. Prihliadať sa bude aj na to, aby boli žiaci presunutí do takej školy , aby nemuseli ďaleko dochádzať a cestovať, aby mali vytvorené podmienky minimálne na takej istej úrovni ako mali v prípade pôvodnej školy alebo školského zariadenia. Pripájam prehľad uplynulých rokov:

Počas školského roka 2019/20 nedošlo k zlúčeniu, resp. rušeniu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
r. 2018
- zrušenie Spojenej školy, Kysucké Nové Mesto – organizačná zložka Obchodná akadémia zanikla, druhá organizačná zložka Stredná priemyselná škola pôsobí dnes ako samostatná škola - Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
r. 2016
- zrušenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Liptovský Mikuláš
- zrušenie Strednej odbornej školy drevárskej, Liptovský Hrádok  - došlo k zmene, resp. zlúčeniu s inou školou - odbory a žiaci prešli do lesníckej školy, ktorá zmenila názov na Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
- zrušenie Strednej odbornej školy, Turany – niektoré odbory a žiaci, ako aj Elokované pracovisko pri ÚVTOS Sučany  prešli do Spojenej školy, Martin, organizačnej zložky SOŠ strojnícka
r. 2015
- Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky  - došlo k zmene zriaďovateľa, gymnázium je organizačnou zložkou Spojenej školy vo Vrútkach, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrútky


19. 8. 2020 
Otázka (Slovenský rozhlas RTVS, Lenka Bodóvá)

Koľko zariadení podporovaného bývania (pre ľudí so zdravotným znevýhodnením) má váš kraj?

Odpoveď:

V Žilinskom kraji je 5 zariadení podporovaného bývania s kapacitou 26.  Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 4 zariadení podporovaného bývania (kapacita 20). Neverejný poskytovateľ – 1 zariadenie podporovaného bývania (kapacita 6).

18. 8. 2020 
Otázka (Žilinak.sk, Marek Fišera)

Chcel by som vás požiadať o informácie k infolinkám ŽSK a tiež zubným ambulanciám, ktoré spolupracujú so ŽSK na zabezpečení ošetrenia pre ľudí v núdzi:
- kto aktuálne pracuje na infolinke a poskytuje volajúcim informácie? (stále aj medici ako pred niekoľkými mesiacmi?)
- koľko približne telefonátov uskutočnili volajúci od spustenia infolinky/infoliniek?
- aký je v súčasnosti približne počet hovorov za deň alebo týždeň?
- dokedy bude infolinka fungovať a vie ŽSK operatívne opäť zvýšiť počet čísel v prípade potreby?
- koľkým ľuďom v núdzi poskytli zubári na Orave a Kysuciach v rámci spolupráce so ŽSK bezplatne zubné ošetrenie?
- koľko žiadostí o ošetrenie ŽSK prijal a aký je ešte počet plánovaných ošetrení?

Odpoveď:

CALL CENTRUM Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sme spustili 19. marca, v tom čase tri telefónne linky, na ktorých poskytovali dôležité informácie v súvislosti s koronavírusom naši dobrovoľníci - medici. Reagovali sme na to, že štátne linky boli neustále preťažené a mnoho ľudí potrebovalo informácie a poradiť. Takto prispievame k väčšej informovanosti o situácii s ochorením COVID-19. Medik na telefóne poskytuje informácie každému, kto v tejto súvislosti potrebuje poradiť, či usmerniť, prípadne zodpovedať otázky. Aktuálne máme aktívne jedno telefónne číslo 0915 396 428, kde informácie poskytuje naďalej študent medicíny.  Od spustenia infoliniek evidujeme približne 2050 telefonátov.  Od júna sme ponechali funkčnosť jednej infolinky, z dôvodu nižšieho počtu volaní. Volajúci sa najčastejšie zaujímajú o to, kde sa môžu dať otestovať, ako je to s uhrádzaním poplatkov za testy, či si ich musia platiť. Pýtajú sa na to, ktoré krajiny sú rizikové. Ďalej ich zaujímajú odporúčania po návrate z dovolenky v zahraničí. Na infolinku volajú aj lekári. Priemerný počet telefonátov za týždeň je cca 35. Nemáme presne stanovený termín ukončenia infolinky, budeme reagovať na aktuálny vývoj situácie s COVID-19. V prípade potreby má ŽSK možnosť rozšíriť infolinku znova o ďalšie dve telefónne čísla.

K dnešnému dňu  bolo ošetrených v rámci projektu 20 pacientov, šesť pacientov ešte čaká na ošetrenie a presne stanovený termín. Ošetrenie je určené pre ľudí v hmotnej núdzi, chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú v neľahkej životnej situácii a na  doplatky v stomatologických ambulanciách nemajú prostriedky. Projekt Daruj úsmev Žilinská župa spustila v spolupráci so stomatológmi, z ich strany ide o solidaritu a charitatívny náklad. ŽSK  v rámci prvého výberového kola dostal 31 žiadostí  a z toho bolo vybraných 17 žiadostí. V rámci druhého kola bolo doručených 26 žiadostí, z ktorých bolo vybraných 9 žiadateľov. V treťom kole bolo doručených 10 žiadostí, ktoré ešte čakajú na posúdenie odbornou komisiou.

17. 8. 2020
Otázka (Žilinské noviny, Michal Filek)

Akú funkciu po novom vykonáva pani Šuteková pre pani predsedníčku? Pretože máme vedomosť (aj osobnú skúsenosť), že sa na pracovných rokovaniach zúčastňuje? Akú odmenu poberá za túto funkciu? Kto je novým riaditeľom kancelárie predsedníčky? Ak ešte nie je miesto obsadené, kedy bude? 

Odpoveď:

Pani Mgr. Miriam Šuteková nevykonáva funkciu riaditeľky kancelárie predsedníčky ŽSK. Od 13. augusta 2020 je novou riaditeľkou kancelárie Mgr. Ľudmila Kučáková. Od 12. augusta 2020 je Mgr. Miriam Šuteková zamestnávateľom (Žilinský samosprávny kraj) dlhodobo uvoľnená na výkon verejnej funkcie – poslankyne NR SR.  Ide o dlhodobé uvoľnenie zamestnanca podľa § 136 ods. 2 Zákonníka práce, za ktoré od ŽSK nepoberá plat. Aktuálne na župe nevykonáva žiadnu funkciu, nepoberá plat, ani odmeny. 


12. 8. 2020 
Otázka( Hospodárske noviny, Tomáš Garai)

Ako ovplyvňuje modernizácia trate pri Púchove časy jázd vlakov? Čo očakávate keď sa k tomu pridá aj modernizácia dopravného uzlu v Žiline?

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj nemá kompetencie v železničnej osobnej doprave,  disponuje však návrhom cestovného poriadku železničnej verejnej osobnej dopravy, ktorý začne platiť mimoriadne od 17.9.2020. Z tohto návrhu je zrejmé, že v jeseni 2020 dôjde k výraznej zmene z dôvodu výlukových prác vyvolaných  modernizáciou železničnej trate 120 v úseku Považská Teplá /mimo/- Žilina /mimo/. Železničné spoločnosti nás o tom  informovali už pri jeho príprave. Z pohľadu Žilinského kraja sa zmena dotýka úsekov Považská Bystrica – Žilina a Žilina – Rajec. V úseku Považská Bystrica – Žilina dôjde k výrazným posunom vlakov do skoršej časovej polohy pri príchode do Žiliny a väčšina vlakov bude odchádzať zo Žiliny neskôr.  K zmene dôjde aj pri vlaku RR 767, ktorý navyše nebude zastavovať v Plevníku-Drienové a Predmieri z dôvodu  zabezpečenia križovania vlakov počas jednokoľajnej prevádzky v celom úseku Púchov – Považská Bystrica.  V spolupráci s dopravnou spoločnosťou SAD Žilina, a.s. (zmluvný autobusový dopravca v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce), už pripravujeme mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave  k 17.9.2020. Našou snahou je v čo najvyššej možnej miere  zabezpečiť úpravu časov autobusov tak, aby boli zachované existujúce prestupné väzby vlak - autobus v železničnej stanici Bytča.

Ďalšie zmeny cestovného poriadku železničnej verejnej osobnej dopravy nás čakajú od decembra 2020, v ktorom budú premietnuté  aj plánované stavebné práce na sieti ŽSR a z nich plynúce výlukové činnosti v úsekoch Poprad -Tatry – Lučivná, Kraľovany - Ľubochňa  a  výluka uzla Žilina v rozsahu od ŽST Varín – Odb Váh – Žilina. Na železničnej trati 180 v úseku Žilina – Liptovský Hrádok budú časy jázd osobných vlakov ovplyvňovať časové  prirážky z dôvodu výlukovej činnosti. Dôjde k  posunom odchodov a príchodov vlakov. Niektoré rýchliky na trase Žilina – Banská Bystrica alebo Ostrava – Banská Bystrica nebudú vedené v úseku Žilina – Vrútky.  Konkrétna podoba cestovného poriadku (grafikonu vlakovej dopravy) by mala byť známa po zverejnení konečného návrhu cestovného poriadku železničnej verejnej osobnej dopravy na obdobie 2020/2021 približne v septembri.

Na jednej strane je dôležité, aby rekonštrukčné práce železničnej siete napredovali, avšak na strane druhej si uvedomujeme,  že pre cestujúcich to bude znamenať mnoho obmedzení a budú musieť vynaložiť veľa trpezlivosti pri cestovaní. Pevne veríme, že aj napriek tomuto ťažkému  obdobiu, ktoré v doprave (ako železničnej, tak i cestnej) čaká obyvateľov Žilinského kraja, ostanú verní  verejnej hromadnej doprave i naďalej. 

4.8.2020
Otázka (Hospodárske noviny, Kokolová Helena)

Ako sa pohybujú ceny za výkony v zdravotníckych zariadeniach, ktoré nehradia zdravotné poisťovne a čo všetko môže do ceny vstúpiť? Stúpli v porovnaní s minulým rokom? 
Ceny výkonov sú rozdielne a VUC nie je subjekt, ktorý poskytovateľom stanovuje cenovú politiku , pri tvorbe cien majú vychádzať zo zákona o cenách. Katalóg výkonov pojednáva o výkonoch, ktoré sú plne hradené, čiastočne hradené alebo vôbec nehradené zo zdravotného postenia. Tento katalóg výkonov nebol aktualizovaný od roku 2004, čo aj my považujeme za vysoko neaktuálny dokument. Spôsobuje tak „ľudovú tvorbu“ v cenách u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. VUC majú úlohu len registrovať zaslané cenníky/a kontrolovať zoznamy výkonov  u PZS. Absentuje nám spätná väzba z daňového úradu, či sa pri výkone kontroly zameriavajú aj na dodržiavanie cenovej politiky.

Ako často sa cenníky zariadení menia? Do akej miery môže VÚC do cenotvorby zasiahnuť?
Poskytovateľ je povinný pri každej zmene v cenníku zaslať aktualizáciu na samosprávny kraj. Samosprávny kraj však nemá kompetencie zasiahnuť do cenotvorby.

Riešili ste v poslednom období prípady, kedy lekár vybral úhradu alebo si vyúčtoval nejaký úkon neoprávnene, ak áno, ako postupoval VÚC a aké má postupovať pacient? 
Áno, riešili a je ich čoraz vyšší počet. Pacient môže zaslať žiadosť o prešetrenie výberu poplatku na odbor zdravotníctva ŽSK a my následne celú záležitosť prešetríme a vyhodnotíme.

Mohli by ste prípadne aj uviesť, aké pokuty pri porušení zákona hrozia a aké ste uložili?
Hrozba pokuty  je stanovená zákonom (578/2004 Z.z.) a zároveň aj v smernici ŽSK . Maximálna výška pokuty je až do sumy 16 596 eur , Žilinský samosprávny kraj dal najvyššiu pokutu 1500 €. 

Mohli by ste uviesť, aké úkony lekári najčastejšie spoplatňujú, poprípade v akej výške sa pohybujú spomínané úhrady?
Najčastejšie sú to poplatky za nadštandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti , ktorá nie je definovaná v zákone. Najnovšie sú to neoprávnené poplatky súvisiace s COVID 19 ako hygienické poplatky v ambulancii.

Ako je to aktuálne pri vyšetrení COVID-19, čo všetko sa hradí a aká je výška úhrady?
Všetky náklady súvisiace s COVID 19 sú hradené zo zdravotného poistenia, preto nie je oprávnené vyberať žiadny poplatok v súvislosti s COVID19. Nie sú v tom však zahrnuté laboratórne testy na COVID na vlastnú žiadosť, alebo bez indikácie lekára.

Mohli by ste vyčísliť aj úhrady za rôzne ďalšie preventívne očkovania, ktoré sú v tomto období aktuálne? Ktoré očkovania si musí preplatiť pacient, ktoré uhradí v plnej výške zdravotná poisťovňa a na ktorých sa pacient spolupodieľa a v akej výške?
Očkovanie na vlastnú žiadosť pre vycestovanie do zahraničia, iné nad rámec očkovacieho kalendára nie sú hradené zo zdravotnej poisťovne alebo len doplácané komerčnými poisťovňami. Hradené sú prioritne očkovania, ktoré je povinné na Slovensku a je uvedené v legislatíve alebo očkovanie indikované lekárom.

4.8.2020
Otázka (týždenník Kysuce, Radoslav Blažek)

Obraciam sa na vás s prosbou o informácie pre týždenník Kysuce. Robím na téme ohľadom obvodných lekárov pre dospelých, ale aj pre deti a dorast.  Vo viacerých obciach sú bez lekárov, pediatrov, veľa z nich je už v dôchodkovom veku. Mohli by ste mi poslať informácie na túto tému?

Odpoveď:

Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja eviduje  v súčasnosti v spádovej oblasti okresu Čadca 53,5 %  všeobecných lekárov pre dospelých a 58,8  % všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorí sú už v dôchodkom veku.  V spádovej oblasti okresu Kysucké Nové Mesto  je  25 % všeobecných lekárov pre dospelých  a 33,3 % všeobecných lekárov pre deti a dorast v dôchodkovom veku. V  súčasnosti  odbor zdravotníctva ŽSK rieši obsadenie detskej ambulancie v Kysuckom Lieskovci, z dôvodu  odchodu všeobecného lekára pre deti a dorast do dôchodku.  Z dôvodu nedostatku všeobecných lekárov a nezáujmu mladých lekárov v minulosti odbor zdravotníctva ŽSK riešil  zabezpečenie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov spádovej oblasti Čadca  zriadením všeobecnej ambulancie pre deti a dorast a všeobecnej ambulancie pre dospelých v zdravotníckom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca. 

3.8.2020
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)

Chcel by som vás požiadať o informácie k podpísanej zmluve na dodávku a správu stravovacích kariet. Prečo neuzatvoril ŽSK zmluvu v pôvodnej lehote viazanosti ponúk do 31.12.2019?
Úrad ŽSK uzatvoril rámcovú dohodu 30.05.2019 v lehote viazanosti ponúk. Otázka bola položená pravdepodobne na základe nesprávneho výkladu informácií vo vestníku VO.

Má ŽSK informáciu o tom, v akom rozmedzí sa pohybujú provízie účtované stravovacím zariadeniam hromadného stravovania zo strany víťazného uchádzača?
Žilinský samosprávny kraj nemá informácie o tom, ako hospodári úspešný uchádzač. To, ako si dohodne pravidlá s tretími subjektami je vecou úspešného uchádzača. Za predpokladu, že sa ukončí čerpanie,  ušetril Žilinský samosprávny kraj v tejto súťaži viac ako 631 –tisíc EUR. Úrad ŽSK realizoval predmetné verejné obstarávanie ako nadlimitnú zákazku s použitím elektronickej aukcie. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola stanovená na základe prieskumu trhu na 16 700 386,50 EUR pri predpokladanom počte stravných jednotiek 4 053 000. Nákupná hodnota stravnej jednotky (pri PHZ) bola 4,1205 EUR pri nominálnej hodnote 4,10 EUR.  Kritériom hodnotenia bol koeficient prepočtu nominálnej hodnoty stravnej jednotky. Výsledkom elektronickej aukcie bol  koeficient 0,9670 t.j. nákupná hodnota 3,9647 EUR pri nominálnej hodnote 4,10 EUR. Dosiahnutá zľava je takmer 0,14 EUR na stravovacej jednotke. Vyčísliteľná hodnota úspory počas trvania rámcovej dohody je 631 457,40 EUR. Zo všeobecne dostupných informácií nám nie je známe, že by iný verejný obstarávateľ dosiahol  takúto úsporu pri obstarávaní rovnakého predmetu zákazky. Napr . Úrad pre verejné obstarávanie dosiahol úsporu na 1 stravovaciu jednotku 0,01 EUR, Ministerstvo vnútra 0,0037 EUR. 

Majú všetci zamestnanci ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti rovnakú výšku stravného na deň? Ak nie, v akom rozmedzí sa pohybuje stravné? - dostanú/dostali zamestnanci ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nové stravovacie karty?
Nakoľko každá organizácia v pôsobnosti ŽSK je samostatný právny subjekt, výšku stravného si určuje sama. Minimálna výška stravného je 3,83 €, ktoré musí každá organizácia dodržať. Čo sa týka úradu, tak všetci zamestnanci úradu majú rovnakú výšku stravného. Bola vydávaná nová stravovacia karta, ktorej platnosť končí v roku 2028.

 

31.7.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Máme informáciu, že včera prebehlo stretnutie ohľadom zatraktívnenia Trojmedzia, kde sa zúčastnili aj zástupcovia Obce Čierne - Hrčava - Istebna v obci Jaworzynka Chceme sa opýtať, ako dopadlo rokovanie a či VUC podporuje zatraktívnenie tejto lokality. Boli nejaké konkrétne návrhy a riešenia ktoré by prispeli k rozvoju regiónu?

Odpoveď: 

Stretnutie na Trojmedzí bolo iniciované zástupcami Sliezskeho wojvodstva za účasti Moravskosliezskeho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na úrade Gminy  Istebna/PL  bol odprezentovaný koncept návrhu -oblúkovitého trojramenného premostenia spájajúceho  tri krajiny. Ďalším krokom je stanovenie projektového tímu, spôsobu financovania (fondy EÚ) ako aj určenie hlavných partnerov projektu a zabezpečenie následných technických krokov, potrebných k realizácii uvedeného projektu. Vybudovaním nového mosta spájajúceho všetky tri krajiny by vznikla nová turistická atrakcia, ktorá by výrazne napomohla zvýšiť turistický potenciál celého regiónu. Všetci predstavitelia regiónov vrátane ŽSK podporujú tento projektový zámer.


24.7. 2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)  
 

Videla som, že ste na FB zavesili info o tom, že sa dokončila rekonštrukcia omietky veže na budove gymnázia M. M. Hodžu v LM. Spomínali ste tam, že ide o prvú etapu. Čo plánujete ďalej a kedy na tejto historickej budove opravovať? Oprava fasády sa ešte nedokončila, stále prebieha oprava čelnej fasády od peších komunikácií (hotová je len fasáda na veži). Podľa finančných možností bude Žilinský samosprávny kraj ďalej zvažovať postupnú opravu fasády na celej budove. Mala som telefonáty od ľudí, ktorí sa ma pýtali na budovu Strednej zdravotníckej školy. Volali mi preto, lebo neverili, že taká pekná bude škola (včera som sa bola okolo prejsť a naozaj to vyzerá dobre) Pýtali sa, že čo to tam bude, kedy sa plánuje dokončenie rekonštrukcie, teda kedy by sa tam mohli študenti vrátiť? 

Odpoveď:

V rámci projektu sa kompletne opraví a zmodernizuje vstupná časť, hlavná školská budova aj spojovacia časť, ktorá tvorí komunikačné prepojenie medzi hlavnou školskou budovou a telocvičňou. Zmodernizujú sa všetky časti interiéru, ale aj exteriéru. Nová bude aj zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, či vybavenie plynovej kotolne. Súčasťou projektu je aj debarierizácia priestorov. V rámci rekonštrukcie preto dôjde k vytvoreniu nových rámp pre imobilných, ktoré budú pri hlavnom vstupe ako aj pri vstupe do telocvične. Nový bude aj výťah v átriu budovy. Ten umožní bezbariérový prístup na všetky podlažia školy.K dnešnému dňu je takmer dokončená fasáda na budove, osadené sú nové okná a žalúzie. Zrealizované sú aj rozvody kanalizácie, vody a kúrenia. Aktuálne sa dokončuje zateplenie strešnej konštrukcie. Hotový je aj svetlík zastrešujúci nové átrium školy.  Rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy by mala byť ukončená na konci roka. Študenti by sa tak do svojich lavíc mohli vrátiť začiatkom roka 2021, dovtedy bude výučba pokračovať v náhradných priestoroch. 

23.7.2020
Otázka (Anna Mazreku, TA3)

Renesančný kaštieľ v Divinke pri Žiline chce odkúpiť obec. V súčasnosti je vlastníkom ŽSK. V akom štádiu je proces odovzdávania kaštieľa do vlastníctva obce? Aké podmienky musí obec splniť po prevzatí kaštieľa? Aké práce sa za posledné roky na kaštieli vykonali? Bolo v záujme kraja rekonštruovať pamiatku, alebo na ňu chýbali financie? Koľko by stála jeho obnova?

Odpoveď:

Obec Divinka prišla s návrhom na odkúpenie kaštieľa v Divinke, nakoľko sa v tejto lokalite nenachádza  žiadna oddychová a kultúrna zóna, napriek tomu a počet návštevníkov stále rastie. Kaštieľ je v centre obce, ktorá prejavila záujem rekonštruovať a oživiť ho tak, aby sa pre obyvateľov aj návštevníkov stal dominantou obce a slúžil na kultúrno-spoločenské účely. Žilinská župa v minulosti ukončila 1. etapu rekonštrukcie kaštieľa Divinka, ktorá spočívala v celkovej výmene krovu, čím sa zabezpečil a zakonzervoval stav budovy. Na rekonštrukciu strechy získala prostriedky z grantu ministerstva kultúry SR ešte v roku 2008, kedy sa aj zrealizovala. Tým je táto pamiatka chránená pred nástrahami počasia. Žilinský samosprávny kraj má záujem o záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok na svojom území, preto  dal spracovať aj projektov dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu kaštieľa.

Celková rekonštrukcia je vyčíslená vo výške takmer 2 mil. € Vzhľadom na finančnú náročnosť však župa v súčasnosti nemá možnosti  z vlastných zdrojov ŽSK realizovať opravu kaštieľa a nie sú k dispozícií ani grantové výzvy zo strany štátu alebo EÚ na realizáciu potrebných rekonštrukčných prác. Návrh obce sme považovali za korektný a preto sme sa s ním začali zaoberať. Aktuálne sa pripravuje kúpno-predajná zmluva. S obcou Divinka úzko spolupracujeme a máme záujem o využívanie niektorých priestorov kaštieľa po dohode s obcou najmä na kultúrne účely.

 

23.7.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Ako vyzerá cesta do Jasnej po tom, ako tam bola vyhlásená mimoriadna situácia a doprava presmerovaná do jedného pruhu? Už máte zhotoviteľa opravy? Koľko by mala oprava stáť a kedy by sa mala dokončiť?

Odpoveď:

Čo sa týka cesty v Demänovskej Doline, momentálne sa finišuje s projektovou dokumentáciou, ktorej výsledkom bude aj výpočet predpokladanej hodnoty zákazky a lehota výstavby. Následne musí  podľa zákona o verejnom obstarávaní prebehnúť súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladáme, že by práce mohli byť zahájené v druhej polovici augusta 2020.

23.7.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Poprosila by som zaslať správu k opravenej ceste časť Semeteš.

Odpoveď:

Aktuálne sa  kladie obrusná asfaltová vrstva v poslednom úseku cesty, realizuje sa vodorovné a zvislé dopravné značenie. Na moste je realizovaná predpríprava pred asfaltovaním vozovky.  Stavebné práce začali vlani na jeseň a mali by byť ukončené 31.07.2020.  V zimnom období boli práce prerušené, cesta sa však dala do takého stavu, aby bola prejazdná a mohla sa robiť zimná údržba. Žilinský samosprávny kraj požiadal zhotoviteľa o akceleráciu stavebných prác (z dôvodu COVID-19 a daždivého počasie).  Zhotoviteľ požiadavke vyhovel a pôvodne plánovaný termín bude dodržaný. Projekt vo výške viac ako 1 milión eur je hradený z eurofondov (z programu IROP, ŽSK spolufinancuje 5 %). V rámci projektu sa opravilo 4,1 km cesty a jeden most.

Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Vzhľadom na to, že dlhodobo sa snažíme informovať a propagovať cykloturistiku na Kysuciach, mali by sme zopár otázok ohľadne pripravovanej cyklotrasy / Cyklochodníka a prepojenie regiónu Kysuce so Žilinou. Dohodli sa členovia Združenia na modeli financovania Kysuckej cyklotrasy? Aké sú nabližšie plány a postup Z akých zdrojov má byť cyklotrasa financovaná a s akým rozpočtom sa počíta?

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj zabezpečil na vlastné náklady vypracovanie Technickej štúdie Kysuckej cyklotrasy (v hodnote takmer 19-tisíc eur), ktorú zhotoviteľ odovzdal na konci roku 2019. Táto štúdia bude slúžiť ako podkladový materiál  pre spracovanie  ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DÚR) a pre doplnenie územných plánov jednotlivých dotknutých obcí a miest, ktorými cyklotrasa prechádza. Technická štúdia navrhuje vhodné  trasovanie chýbajúceho úseku cyklodopravnej trasy v koridore rieky Kysuca medzi mestami Žilina, Kysucké Nové Mesto a obcou Dunajov s niekoľkými alternatívnymi úsekmi. Celková dĺžka navrhovaného úseku je 16,5 km s asfaltovo-betónovým povrchom. Základná šírka  je 3 metre, v stiesnených podmienkach sa predpokladá min. šírka 2 metre. Vybudovať by sa mali aj štyri lávky a osem priepustov. Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín spolu so Žilinskou župou v tomto období pripravujú podpísanie zmluvy o združení finančných prostriedkov na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Na aprílovom zastupiteľstve ŽSK bol odsúhlasený peňažný vklad vo výške 20-tisíc eur na financovanie I. etapy (teda zabezpečenie projektových prác, geodetickej práce a inžinierskych činností do nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia).  Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín vloží peňažný vklad vo výške 40 tisíc eur. 

17.7.2020
Otázka (Martin Turček, Aktuality.sk)

Aké množstvo prostriedkov získala firma SOAR od župy v čase, kedy bol J. Blanár županom?
Počas pôsobenia p. Blanára so spoločnosťou SOAR  spol. s.r.o. ŽSK uzatvoril  67 zmlúv v celkovom objeme 21 226 701 €. K 67 zmluvám bolo uzatvorených 19 dodatkov vo finančnom objeme 1 526 893 €.  Spolu s dodatkami bolo uzatvorených 86 zmluvných plnení vo finančnom objeme 22 753 594 €. Zmluvy, kde bolo predmetom navýšenie pôvodnej zmluvy prostredníctvom dodatkov je uvedená v dolu uvedenej tabuľke. Upozorňujeme, že podpisovať dodatky k zmluvám bez súhlasu Rady ÚVO boli zo zákona zakázané uzatvárať od roku 2011 do roku 2013 a žiaden z uzatvorených dodatkov nebol prerokovaný a schválený Radou ÚVO.

Aký je názor župy na tento konflikt záujmov?
Bez preverenia všetkých zákaziek, v ktorých ponuku predkladal  SOAR spol. s.r.o. to nie je možné konflikt záujmov posúdiť. ŽSK na takéto analýzy nie je personálne vybavený.

Plánuje župa na základe týchto informácií preveriť zmluvy firmy SOAR, tendre, ktorými boli vysúťažené a ich výhodnosť?
Na základe podnetu  sa župa rozhodla časť zmlúv preveriť. v 9 –ich z celkových 13 prípadov uzatvorených dodatkov prišlo k porušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu zákona o verejnom obstarávaní pre nedodržanie princípov vo verejnom obstarávaní 


17.7.2020
Otázka (Uj SZÓ, Roland Nagy)

Chcel by som sa Vás opýtať, mohli by ste mi poskytnúť údaje o tom, že zatiaľ koľko lekárov zaviedlo doplnkové ordinačné hodiny vo vašom samosprávnom kraji? Keď v minulom roku to dovolilo ministerstvo zdravotníctva, tak vtedy ešte nebol veľký záujem zo strany lekárov, lebo tvrdili, že administratívny proces je náročný. Aká je situácia dnes?

Odpoveď:

V Žilinskom kraji nemá  v súčasnosti  žiaden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti schválené  doplnkové ordinačné hodiny . Zo strany lekárov bol prejavený záujem len od štyroch  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti, ktorí však nesplnili podmienky stanovené zákonom.


16.7.2020
Otázka (Žilinské noviny, Michal Filek)

Chcel by som Vás poprosiť o zodpovedanie niekoľkých otázok. Pani vedúca kancelárie predsedníčky nastúpila ako náhradníčka do NR SR.
1.Bude aj naďalej vykonávať prácu vedúcej kancelárie predsedníčky ŽSK?
2. Aký priemerný mesačný plat, vrátane odmien, poberala pani Šuteková v roku 2020 ako vedúca kancelárie predsedníčky ŽSK?
3. Ak nebude pokračovať, budete na toto miesto vyhlasovať výberové konanie, prípadne ho predsedníčka obsadí napriamo?
4. Aká je pracovná náplň vedúcej kancelárie predsedníčky ŽSK? 

Odpoveď:

1.Podľa § 136 zákonníka práce zamestnávateľ zamestnanca uvoľní na výkon verejnej funkcie dlhodobo - pričom mu nepatrí náhrada mzdy od zamestnávateľa (prerušuje sa mu povinné poistenie), alebo môže zamestnanec vykonávať verejnú funkciu aj popri pracovnom pomere - v tomto prípade mu zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno v rozsahu najviac 30 dní alebo zmien v kalendárnom roku. Pani Miriam Šuteková nebude naďalej vykonávať prácu riaditeľky kancelárie predsedníčky ŽSK.
2. 2472,77 €
3. Pozícia riaditeľa úradu a riaditeľky kancelárie predsedníčky je v priamej v kompetencii predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja. Výber je založený na dôvere, manažérskych zručnostiach, odporúčaniach odbornej verejnosti a názorovej zhode v pohľade na činnosť kancelárie a Úradu ŽSK v záujme rozvoja kraja.
4. Riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK riadi kanceláriu predsedníčky ŽSK a kanceláriu podpredsedov ŽSK. Okrem samotných sekretariátov priamo riadi činnosť štyroch samostatných oddelení (oddelenie komunikácie, oddelenie zahraničných vzťahov,  oddelenie interného auditu a činností orgánov kraja, útvar hodnoty za peniaze) s 25 zamestnancami.  Napríklad do jej činností patrí koncepčná analytická činnosť, v spolupráci s odbormi Úradu ŽSK pripravuje podklady na rozhodovanie o otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ŽSK, pripravuje podklady na pracovné rokovania a návštevy predsedníčky ŽSK. Riaditeľka kancelárie vykonáva komplexnú i protokolárnu podporu predsedníčke ŽSK, organizačne zabezpečuje jej pracovný program, vybavuje stránky, pracovné návštevy, podnety, korešpondenciu. Do pracovnej náplne riaditeľky kancelárie predsedníčky ŽSK patrí koordinácia činností súvisiacich s prípravou zasadnutí komisií a zastupiteľstva ŽSK, ako aj organizácia zasadnutí poslaneckého grémia. Riaditeľka kancelárie predsedníčky vykonáva a plní ďalšie úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov pani predsedníčky ŽSK.

 

15.7.2020
Otázka (TV Markíza, Marián Lechan a TV JOJ Andrea Miková)

Informácie k rekonštrukcii cesty cez Semeteš.

Odpoveď:

Aktuálne prebiehajúce práce:
- Kladenie obrusnej asfaltovej vrstvy v poslednom úseku cesty, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia.
- Práce na moste – predpríprava pred asfaltovaním vozovky na moste.
Termín dokončenia 31.07.2020.
Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o akceleráciu stavebných prác (z dôvodu COVID-19 a daždivého počasie). Zhotoviteľ požiadavke vyhovel a pôvodne plánovaný termín bude dodržaný.
Začiatok rekonštrukcie: jeseň 2019
Cena: vyše 1 milióna eur
Financie čerpáme z EUfondov – program IROP, ŽSK spolufinancuje 5 %
Rekonštrukcia: 4,1 km cesty a 1 most
Komplikácie v úvode prác: skomplikovala spodná voda, ktorá podmáčala podložie vozovky, ale našlo sa vhodné technické riešenie.
V zimnom období boli práce prerušené, cesta sa však dala do takého stavu, aby bola prejazdná a mohla sa robiť zimná údržba.
Cesta bola dlhé zanedbávaná, látala sa po kúskoch, vodiči a miestni ju prezývali tankodróm 

15.7.2020
Otázka (Žilinské noviny, Michal Filek)

Chcel by som Vás poprosiť o informáciu, aké služobné vozidlo využíva pani županka v práci. Aký je to typ auta, koľko má najazdené, aká je jeho výbava a cena.  Tiež prosím o informáciu, v akom štádiu je predaj služobného Audi A8, ktoré využíval predchádzajúci župan. 

Odpoveď:

Pani županka Erika Jurinová používa  osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB L&K 2.0 TDI 140 kW 7 stup. automat 4x4. Ide o vozidlo strednej kategórie.
- rok výroby: 2018,
- rok kúpy: 2018,
- cena: 39.900 eur s DPH,
- počet najazdených kilometrov k 01.07.2020  je 81 016 km
Služobné auto AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro 250k TT8 bolo predané 13.11.2019 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže za 20 614,80 eur (+ kupujúci zaplatil aj znalecký posudok v sume 110 eur). Využívanie limuzíny Audi A8L označila županka za zbytočný luxus, ktorý je navyše veľmi nákladný – ako na údržbu, tak aj spotrebu. Zároveň deklarovala záujem kúpiť vozidlo strednej kategórie. V rokoch 2014 až 2019 iba údržba Audi A8 L stála župu približne 26-tisíc eur a tieto prostriedky sa dali využiť zmysluplnejšie (vozidlo bolo zakúpené za predchádzajúceho vedenia kraja za obstarávaciu cenu: 69.400 eur, rok výroby: 2012, rok kúpy: 2014).


12.7.2020
Otázka (TV JOJ, Jana Veľasová)

Venujeme sa problematike optimalizácie a racionalizácie stredných škôl v rámci jednotlivých samosprávnych krajov. Prosím o informáciu, či vo Vašej župe došlo k zlúčeniu respektíve zrušeniu nejakých stredných škôl a hlavne čo sa týka spájania gymnázií s inými strednými školami.

Odpoveď:

Počas tohto školského roka (2019/20) nedošlo k zlúčeniu, resp. rušeniu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

r. 2015 
- Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky  - došlo k zmene zriaďovateľa, gymnázium je organizačnou zložkou Spojenej školy vo Vrútkach, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrútky

r. 2016
- zrušenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Liptovský Mikuláš
- zrušenie Strednej odbornej školy drevárskej, Liptovský Hrádok  - došlo k zmene, resp. zlúčeniu s inou školou - odbory a žiaci prešli do lesníckej školy, ktorá zmenila názov na Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
- zrušenie Strednej odbornej školy, Turany – niektoré odbory a žiaci, ako aj Elokované pracovisko pri ÚVTOS Sučany  prešli do Spojenej školy, Martin, organizačnej zložky SOŠ strojnícka

r. 2018
- zrušenie Spojenej školy, Kysucké Nové Mesto – organizačná zložka Obchodná akadémia zanikla, druhá organizačná zložka Stredná priemyselná škola pôsobí ako samostatná škola - Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

9.7.2020 
Otázka (Zuzana Holienčiková, Žilinský večerník)

Prosím o vyjadrenie sa k poškodenej cyklotrase po povodni. Ide o tú novovybudovanú cyklotrasu popri Váhu. Môže župa potvrdiť, že sa poškodila? V akom rozsahu? Bude sa musieť opraviť? Je dnes už cyklotrasa dokončená?

Odpoveď:

Úsek novej ,,ľavobrežnej“ cyklotrasy bol poškodený po intenzívnych zrážkach a lokálnej povodni (v mieste výpustu spoločnosti SEVAK). Na mieste sa zrealizovali dve stretnutia so zhotoviteľom stavby aj s projektantom za účasti Okresného dopravného inšpektorátu, spoločnosti SEVAK, Slovenského vodohospodárskeho podniku aj Vodohospodárskej výstavby. Aktuálne hľadáme vhodné riešenia na úpravu  a opravu tohto úseku. Otázka financovania je zatiaľ v štádiu riešenia. Kolaudačné konanie na novú cyklotrasu k dnešnému dňu ešte nebolo zrealizované.  V súčasnosti sa rieši predčasné užívanie tejto stavby.


9.7.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

Aký je postoj župy k tejto iniciatíve a k ich argumentom?
Župa venuje iniciatíve manželov Lipkovcov náležitú pozornosť a je pripravená na vecnú argumentáciu. Sme presvedčení, že sme vždy konali transparentne, v zmysle platných zákonov a obhajovali najmä verejný záujem, ktorý bol potvrdený aj dopravno-sociologickým prieskumom v roku 2015. Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie trvalo približne päť rokov a bolo potvrdené vydaním záverečného stanoviska Okresného úradu Žilina, v ktorom boli zohľadnené odborné stanoviská Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR Správa Malá Fatra, či názory občianskych združení a dotknutej verejnosti. Manželia Lipkovci spochybňujú odborný názor a oficiálne stanoviská štátnych inštitúcií. Župa trvá na pôvodnom návrhu trasovania Vážskej cyklodopravnej trasy.  

 Je reálne, aby cyklotrasa viedla po štátnej ceste I/18, čo je v súlade so samotnou cyklostratégiou Žilinskej župy?
Vedenie Vážskej cyklodopravnej trasy zo Strečna do Vrútok po alebo popri ceste 1/18 v súčasnosti nie je možné. Analytická časť cyklostratégie ŽSK (dokument - Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja) bola spracovaná ešte v rokoch 2010-2011 a následne v rokoch 2011-2013 bola pripomienkovaná. Stratégia v tom čase vychádzala z českej a švajčiarskej normy, keďže v tom období sme na Slovensku nemali príslušné technické podmienky. V roku 2013 (teda po spracovaní tejto „cyklostratégie“) bola na Slovensku prijatá Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorú schválila vláda svojim uznesením. V závere roka 2014 boli prijaté technické podmienky 07/2014 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“. Tie boli zásadne novelizované až v roku 2019 a vstúpili do platnosti v závere roka 2019 pod tým istým názvom ( ale s označením TP 085/2019). ŽSK sa v svojom legislatívnom konaní od týchto dátumov riadil týmito predpismi a tak aj postupoval. Tie už neumožňovali realizovať viacero riešení, ktoré sa navrhovali pred týmto dátumom. Uvádzame, že každá stratégia je len územno-plánovacím podkladom a nemá záväzný charakter. Bezpečnosť je prvoradá. Aj preto trasovanie Vážskej cyklodopravnej trasy v úseku Strečno – Lipovec po ceste I/18 nie je možné, nakoľko podľa TP 085 je spôsob vedenia cyklistov po komunikácii I. triedy (európskeho, medzinárodného významu s mimoriadne vysokými intenzitami dopravy a vysokou nehodovosťou) úplne vylúčené, nehovoriac o absolútne nevyhovujúcom šírkovom usporiadaní tejto komunikácie pre účely cyklistickej dopravy.

Ako sa vyvíjalo smerovanie cyklotrasy a prečo vedie chráneným územím? 
Prvotné  trasovanie Vážskej cyklodopravnej trasy v úseku Strečno – Lipovec bolo navrhnuté v cyklostratégii ŽSK po ceste I/18. Neskôr (2014) bola spracovaná technická štúdia Vážskej cyklotrasy  Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin, ktorá už počítala s niekoľkými premosteniami Váhu a cyklotrasu umiestnila pod cestu I/18 so zásahom do národnej prírodnej rezervácie (NPR) Krivé. Do súčasnej podoby a bez zásahu do NPR Krivé sa Vážska cyklodopravná trasa v úseku Strečno – Lipovec dostala v rokoch 2016-2019. Tomu predchádzal niekoľkoročný proces hľadania najvhodnejšieho trasovania a zohľadňovanie požiadaviek a stanovísk všetkých zainteresovaných, čo bolo potvrdené jednak v schválených zmenách a doplnkoch Územného plánu Žilinského samosprávneho kraja, kde táto cyklotrasa v tomto koridore bola zaradená do záväznej časti ako verejnoprospešná stavba, ako aj  vydaním záverečného stanoviska Okresného úradu Žilina (EIA).

Úsek Strečno – Vrútky bude mať dĺžku 16,5 km. Z hľadiska chránených území sa stavba nachádza v ochrannom pásme národného parku Malá Fatra (NP MF). Vo viacerých úsekoch ide cyklotrasa len v súbehu s hranicou národného parku a na jeho územie vstupuje trojmetrovou šírkou zhruba 50 metrov pod CHO Jánošíkovo v dĺžke cca 300 metrov pozdĺž  Váhu. CHO Jánošíkovo leží v NP MF. Trasa vedie aj územím NP Malá Fatra a to v dĺžke asi 2 km po existujúcej asfaltovej ceste z Lipovca do Jánošíkova, po ktorej však chatári z Jánošíkova jazdia autami. V tesnej blízkosti trasy sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia  Starhrad, Domašín a Krivé. Stavbou cyklotrasy sa do týchto území zasahovať nebude.

Z hľadiska lokalít NATURA 2000 a SKCHVU013 Malá Fatra stavba od plánovanej lávky pod Starhradom po Obec Lipovec zasahuje do chráneného vtáčieho územia, ale v ňom je aj štátna cesta I/18, železnica, elektrické vedenie VN a aj CHO Jánošíkovo.  Počas výstavby cyklotrasy môže  dôjsť k zhoršeniu životného prostredia vplyvom hlučnosti a prašnosti. Cyklotrasa po spustení do prevádzky už nebude zdrojom hluku, prašnosti, ani žiadnych emisií. ŽSK bude pravidelne zabezpečovať  údržbu a čistenie cyklotrasy.

Pripúšťate diskusiu s Jurajom Lipkom, osobné stretnutie a prerokovanie petície na zasadnutí zastupiteľstva? 
Samozrejme. Už tento týždeň je naplánované osobné stretnutie predsedníčky ŽSK s pánom Lipkom k petícii a požiadavkám chatárov z Jánošíkova. Na stretnutí bude prerokovaná aj možnosť zaradenia tohto bodu na jedno z plánovaných zasadnutí zastupiteľstva ŽSK.

Aký je aktuálny stav výstavby?
Po takmer piatich rokoch trvajúcom procese posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) nadobudlo začiatkom roku 2020 právoplatnosť záverečné stanovisko. V súčasnosti je na projekt Strečno – Vrútky spracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie a prebieha jej pripomienkovanie jednotlivými dotknutými subjektmi. Po získaní všetkých potrebných vyjadrení sa požiada o vydanie územného rozhodnutia. Akejkoľvek stavebnej činnosti v tomto náročnom teréne musí predchádzať vydanie právoplatného stavebného povolenia a s tým súvisiace hľadanie a zabezpečenie finančných zdrojov na vybudovanie celého úseku, ktorého dĺžka je zo Strečna do Vrútok 14,2 km. Odhadované náklady na realizáciu stavby sú vo výške 10 – 15.mil eur a predpokladaný termín začatia výstavby v roku 2022 - 2024. Realizátorom stavby bude ŽSK.


8.7.2020
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)

- prečo bol bod "Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave" z rokovania stiahnutý?
Počas komisie dopravy prebehla diskusia, ktorá spochybnila materiál i zámer pripravený našou spoločnosťou IDS a odborom dopravy. Vnímala som všetky pripomienky z komisie, preto ešte v tejto chvíli dochádza k úprave taríf tak, aby zmena taríf nebola finančne náročná pre obyvateľov. Zameriame sa na platbu v hotovosti. Veľmi pozitívnou vecou, ktorá však zostala úplne v úzadí, je informácia, že prechádzame na kilometrickú sadzbu, čo znamená, že každý zaplatí iba za to, čo skutočne precestuje a rovnako dôležitá je aj možnosť prestupných lístkov, čo určite prinesie zlacnenie pre všetkých, ktorí prestupujú z jednej linky na druhú. Toto sú všetko dôležité kroky k budúcej, verím, že skorej integrácii dopravy. Je našou snahou v čo najvyššej miere z hľadiska bezpečnosti eliminovať hotovostnú platbu a pripraviť pre cestujúcich zaujímavejšiu ponuku na bezhotovostnú platbu kartou. Tarifa je nezmenená od roku 2012, odvtedy sa skokovo menili viaceré položky ako napr. mzdové náklady, tie sa hýbu v úplne iných číslach. Rovnako si však uvedomujem aj neistú situáciu na Slovensku „po korone“, takže sme si zobrali čas na dopracovanie a úpravy návrhov.

- plánuje Žilinský samosprávny kraj od 1. augusta 2020 zmenu tarify v prímestskej autobusovej doprave? Alebo dôjde k posunu termínu plánovanej zmeny?
Pre prípravu na integráciu by bolo určite najlepšie, aby sme nastúpili so zmenenou tarifou od 1.8. Uvidíme ako sa nám podarí zapracovať zmeny. Sme otvorení aj termín posunúť, v súvislosti s prípravou, zapracovaním a nasadením technických riešení.

- bude zmena v súlade so správou, teda sa bude jednať o prechod z pásmovej tarify na kilometrickú tarifu a budú sadzby zodpovedať tým z návrhu?
S kilometrickou tarifou rátame, je to spravodlivejší systém, budeme však upravovať sadzby smerom nadol. Ako som uviedla, považujeme to za dôležitý medzi krok pri prechode na integrovanú dopravu.

- aké budú ďalšie kroky ŽSK po schválení materiálu s názvom "Správa k možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu, a.s.r v dopravných spoločnostiach SAD" a bolo by možné tento materiál v podobe predloženej poslancom poskytnúť?
Na zastupiteľstvo bola na základe požiadavky z komisie dopravy vypracovaná krátka analýza o možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu v dopravných spoločnostiach. Čas bol krátky a nemali sme ani možnosť oboznámiť sa s komplexnosťou problému, ktoré je pre konečné rozhodnutie nevyhnutné. Správa bola zastupiteľstvom zobratá na vedomie, ale nevyplýva z nej ďalšie konanie. Každopádne, budeme ďalej vyhodnocovať argumenty za a proti spomínanej transakcii. 


8.7.2020
Otázka (Radoslav Varga, SITA)

1. Váš predchodca Juraj Blanár bol vyznávačom princípu, že "pokiaľ má niekto väčšinu v zastupiteľstve a zároveň aj pozíciu predsedu, hlavného kontrolóra bude vykonávať niekto z opozície". Aký je váš postoj k tomuto princípu?

Na zastupiteľstve sa stáva veľmi často, že návrhy sú prijímané naprieč politickým spektrom, takže je ťažko hovoriť o koalícii. Dokonca sa stáva, že hlasovanie nie je jednotné aj v rámci klubov. Náš koaličný klub práve v tejto súvislosti ani nemá väčšinu v krajskom parlamente, takže neviem, komu by malo pripadnúť „dohodnúť sa“ na pozícii hlavného kontrolóra. U mňa je vnímanie tejto veľmi dôležitej pozície pri Úrade Žilinského samosprávneho kraj jednoznačne zamerané na dôsledné dodržiavania zákonov a všetkej legislatívy, ktorá sa týka využívania verejných zdrojov. Je veľmi dôležití, aby sa už kontroly v zariadeniach neurčovali na základe náklonnosti, alebo rivality medzi krajom a organizáciou. Rovnako tak, aby boli riešené okrem plánovaných kontrol aj podnety, ktoré spochybňujú konanie nie len vo verejných či neverejných zariadeniach, ktoré využívajú verejné zdroje, ale aj priamo na Úrade a aby neboli účelovo zneužívané na politické účely. 

2. Blanár vyššie spomenutý princíp voľby ocenil v roku 2014, kedy bol zvolený ako kandidát za KDH pán kontrolór Konušík a podporený jednomyseľne cez všetky poslanecké kluby. Plánujete pred septembrovou voľbou hlavného kontrolóra stretnutia s poslaneckými klubmi k tejto téme alebo ponecháte voľbu výhradne na poslancoch?

Určite je najlepšie, ak je kandidát dôveryhodný pre celé poslanecké spektrum. Zatiaľ nepoznáme kandidátov, je však dôležité, aby sme pripravili otvorené prostredie, v ktorom prebehne odborná i osobnostná súťaž a verím, že zvolený bude ten najlepší, ktorý má záujem skutočne dozerať na nakladanie s verejnými zdrojmi a nie byť ,,štafážou“ niektorého z pomyselných táborov.

1.7.2020
Otázka (Marek Fišera, Žilinak)

- eviduje samospráva poškodenie cyklotrasy a plánuje ju opraviť?

Áno, úsek novej ,,ľavobrežnej“ cyklotrasy bol poškodený po intenzívnych zrážkach a lokálnej povodni (v mieste výpustu spoločnosti SEVAK). Na mieste sa zrealizovali dve stretnutia so zhotoviteľom stavby aj s projektantom za účasti Okresného dopravného inšpektorátu, spoločnosti SEVAK, Slovenského vodohospodárskeho podniku aj Vodohospodárskej výstavby. Aktuálne hľadáme vhodné riešenia na úpravu  a opravu tohto úseku.

- ak áno, z čoho bude financovaná?

Otázka financovania je zatiaľ v štádiu riešenia. 

 - prečo došlo k zmene projektu a vybudovaniu obchádzky namiesto prejazdu? 

Rešpektovali sme požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu, podľa ktorého bola obchádzka vhodným riešením. Ide o bezpečnosť všetkých užívateľov tejto komunikácie (obchádzková trasa má slúžiť najmä v kritických situáciách– napríklad v prípade prívalových dažďov, s čím súvisí veľký objem vody v odľahčovacej stoke SEVAKU, ktorá preteká cez cyklotrasu do Váhu)

 - boli pri vypracovaní úpravy projektu v riešení aj iné návrhy ako realizovaná obchádzka? Ak áno, aké a prečo neboli realizované tieto?

Podľa vyjadrenia projektanta iné riešenie nebolo vhodné, nakoľko v berme nie je možné vybudovať žiadne pevne zabudované objekty (mostný objekt)

 - plánuje ŽSK prehodnotiť riešenie obchádzky dažďovej stoky?

Obchádzka formou schodov je najjednoduchším variantom, ktorý nepredstavuje výrazný zásah do objektov Vodného diela Žilina.  

 - je dnes cyklotrasa skolaudovaná a daná do užívania? 

Kolaudačné konanie na novú cyklotrasu k dnešnému dňu ešte nebolo zrealizované.  V súčasnosti sa rieši predčasné užívanie tejto stavby.

 - plánuje ŽSK slávnostné otvorenie?

ŽSK plánuje slávnostné otvorenie cyklotrasy po vybavení potrebných povolení na predčasné užívanie, prípadne po kolaudácií. 

25.6.2020 
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)

Chcem Vás poprosiť o reakciu Žilinského samosprávneho kraja na výzvu o Vrbickom moste v Lliptovskom Mikuláši (prikladám nižšie), ktorú zaslal p. Lengyel z odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši predsedníčke ŽSK. Vopred ďakujem za ochotu.
 
Odpoveď:
Vrbický most v Liptovskom Mikuláši, ktorý spája centrum s mestskými časťami Iľanovo a Ploštín, je pred havarijným stavom. Jeho správcom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Rekonštrukciu kraj v minulosti už viackrát odložil a mesto očakávalo jeho opravu už v tomto roku. Prísľubom realizácie bola aj suma vyčlenená na jeho opravu v samosprávnom rozpočte. ŽSK však realizáciu opäť zrušil.
„Táto informácia nás nemilo prekvapila. Rekonštrukcia je nevyhnutná najmä kvôli stavebnotechnického stavu mosta, ktorý je kategorizovaný ako veľmi zlý, čo je posledný stupeň pred vyhlásením havarijného stavu. Ten by spôsobil jeho úplnú uzávierku a závažnú komplikáciu v doprave pre mesto Liptovský Mikuláš, napríklad pri vedení liniek autobusov, ale aj pre dopravné spojenie mesta a mestských častí vidieckeho typu. Situáciu s týmto mostom považujeme za kritickú, ohrozujúcu nielen plynulosť, ale aj bezpečnosť cestnej dopravy a chodcov. Most nevyhnutne potrebuje stavebný zásah,“ zhrnul Gabriel Lengyel z odboru dopravy mestského úradu v Liptovskom Mikuláši vo výzve, ktorú zaslal predsedníčke kraja s požiadavkou o prioritnú opravu mosta ešte v tomto roku. „Rozpočet samosprávneho kraja aj obyvatelia Liptovského Mikuláša s touto opravou počítajú,“ pripomenul.

Správa ciest ŽSK mala v pláne na tento rok zahrnutú aj opravu mosta ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom marca bola vyhlásená aj súťaž na zhotoviteľa stavby. Počas súťaže však bolo nutné vykonať dodatočnú obhliadku mosta, kde sa zistilo, že nie je vhodné pokračovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie pretože došlo k zhoršeniu stavu spodnej stavby piliera. Muselo ísť o relatívne nový stav, nakoľko v pôvodnej diagnostike nebola táto závažná porucha zistená. Projektová dokumentácia musí byť prepracovaná, pričom bude vychádzať z nových zistení. Z toho dôvodu bola súťaž na zhotoviteľa zrušená. Aktuálne sa ukončujú podklady pre súťaž na novú projektovú dokumentáciu. 
Po zhotovení novej projektovej dokumentácie sa vyhlási nová súťaž na zhotoviteľa. Po jeho vysúťažení a podpise zmluvy sa začne s opravou mosta.25.6.2020 
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Dostali sme info, že ŽSK zrušil verejnú súťaž na rekonštrukciu mostu na ceste č. III/2333 - je to Vrbický most ponad rieku Váh  v meste Liptovský Mikuláš. Môžem poprosiť o vysvetlenie, prečo sa tak očakávaná rekonštrukcia mosta v tak zlom stave odkladá?

Odpoveď:

Správa ciest ŽSK mala v pláne na tento rok zahrnutú aj opravu mosta ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom marca bola vyhlásená aj súťaž na zhotoviteľa stavby. Počas súťaže však bolo nutné vykonať dodatočnú obhliadku mosta, kde sa zistilo, že nie je vhodné pokračovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie pretože došlo k zhoršeniu stavu spodnej stavby piliera. Muselo ísť o relatívne nový stav, nakoľko v pôvodnej diagnostike nebola táto závažná porucha zistená. Projektová dokumentácia musí byť prepracovaná, pričom bude vychádzať z nových zistení. Z toho dôvodu bola súťaž na zhotoviteľa zrušená. Aktuálne sa ukončujú podklady pre súťaž na novú projektovú dokumentáciu.  Po zhotovení novej projektovej dokumentácie sa vyhlási nová súťaž na zhotoviteľa. Po jeho vysúťažení a podpise zmluvy sa začne s opravou mosta.

25.6.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)

Prvý článok sa týka chýbajúcich špecialistov v Kysuckej nemocnici, poliklinikách v Kysuckom Novom Meste a Turzovke. Viem, že sa vám v minulosti podarilo niečo zrealizovať, chcela by som vedieť, ako  sa darilo tento problém župe riešiť tento rok, či sa podarilo nejakých špecialistov do KNM, Turzovky či nemocnice v Čadci zabezpečiť, či o to usiluje, aké sú perspektívy.

Odpoveď:

Začiatkom roka (marec) sa zastabilizovali  v Kysuckom Novom Meste dve ambulancie - vnútorného lekárstva a  nefrológie, ktoré v tejto oblasti veľmi chýbali. Uvedomujeme si však, že problém s chýbajúcimi lekármi teraz nekončí. Medzi obyvateľmi je naďalej dopyt po všeobecných lekároch, v niektorých regiónoch chýbajú špecialisti a asi tretina pediatrov má viac ako 65 rokov. Žilinský samosprávny kraj  sa  intenzívne zaoberá stabilizáciou  lekárov  v primárnej   a v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  ako i v ústavných zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ŽSK. Odbor zdravotníctva spolupracuje s Lekárskymi fakultami, pripravil  motivačné programy pre študentov lekárskych fakúlt a vlani spustil aj dotačný program na podporu nových ambulancií v kraji.  Žiaľ, z dôvodu negatívnym dopadov pandémie na finančné možnosti kraja boli tieto programu dočasne prerušené. ŽSK však má záujem ich obnoviť hneď ako to situácia umožní. 

23.6.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)

Chcem informovať, ako sa darilo v tomto roku župe v súvislosti s pridaním vlakových spojov na trati Skalité - Čadca a späť. 

Odpoveď:

Samotný proces pilotného riešenia zahustenia vlakovej dopravy na trati Skalité – Čadca bol poznačený zavedením opatrení spojených s ochorením COVID-19, a teda aj s výzvami obmedziť cestovanie. Žilinský samosprávny kraj však má aj naďalej záujem, aby došlo k posilneniu vlakových spojov na Skalité, preto začal o zahustení vlakovej dopravy na trati Skalité – Čadca  rokovať s novým ministrom dopravy, s možnosťou, že pridané vlakové spoje by financoval štát, nakoľko objednávateľom vlakovej dopravy na tomto traťovom úseku je štát. ŽSK je objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy a táto povinnosť mu vyplýva priamo z platnej legislatívy a vzhľadom na negatívny ekonomický dopad pandémie sú jeho možnosti veľmi finančne obmedzené. Na konci júna sa uskutoční prerokovanie rámcového návrhu nového grafikonu vlakovej dopravy medzi zástupcami ŽSR, ZSSK a ministerstva dopravy, na ktorom sa prerokujú všetky pripomienky, ktoré zaslal Žilinský samosprávny kraj a rovnako na tomto rokovaní bude ŽSK požadovať pridanie vlakových spojení na trati Čadca – Skalité. Nový grafikon bude platiť na budúci rok, resp. od 2. decembrovej nedele 2020.

18.6.2020
Otázka (Tomáš Ďurana, Žilinak)

Chcem sa informovať na aktuálny stav projektu Vážskej cyklodopravnej trasy v úseku Žilina - Bytča. V akom štádiu sa projekt nachádza v súčasnosti?

Odpoveď:

Jednou z časti Vážskej cyklodopravnej trasy je  úsek Žilina - Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považká Bystrica) v dĺžke približne 26,5 kilometra.  Pre túto cyklotrasu bola v roku 2019 spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, v závere roka bolo pre ňu vydané aj platné územné rozhodnutie. Pozemky so Slovenským vodohospodárskym podnikom sú vysporiadané, pričom ich župa získala do prenájmu za symbolickú sumu.  Na prvú etapu výstavby tejto cyklotrasy máme vydané už aj platné stavebné povolenie (od 7.2.2020).  Prvá etapa je naplánovaná dvoma novými úsekmi mimo zóny dopravy - medzi Žilinou a Považským Chlmcom a od Hričovskej priehrady do Kotešovej. V tejto časti sa vybuduje aj nová 185 metrov dlhá lávka pre cyklistov a peších ponad Váh v Žiline a 100 metrové nájazdy z každej strany. Súčasťou projektu je aj sprejazdnenie Hričovskej hate pre bicykle. Medzi oboma úsekmi ja trasa dočasne plánovaná po existujúcich komunikáciách s osadením dopravného značenia. Na financovanie tejto časti sa budeme uchádzať o eurofondy, projekt na realizáciu sme predložili do aktuálneho kola IROP (rozpočet je cca. 5,7 mil Eur). Na prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na ďalšie úseky (od Kotešovej po hranicu s TSK a chýbajúci úsek medzi Hričovskou priehradou a Považským Chlmcom) získala župa dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby SR na rozvoj cyklodopravy 150 000 eur.


18.6.2020
Otázka (Simona Ivančáková, TASR)

Mohla by som sa spýtať ako to vyzerá s otváraním stredných škôl vo vašej pôsobnosti od pondelka 22. júna. Budete ich otvárať? Ak áno, tak bude to od pondelka 22.6 alebo o týždeň neskôr? Ďakujem za informáciu. 

Odpoveď:

Rozhodnutie sme nechali v rukách riaditeľov, ktorí najlepšie vedia, aké majú možnosti a potreby do konca školského roka. Máme informácie, že niektoré školy budú otvorené celý posledný týždeň –napríklad Jazyková škola v Žiline, väčšina však privíta študentov na posledné dva júnové dni (29.06. a 30.06.). Tento čas využijú najmä na vrátenie učebníc, odovzdanie vysvedčení a rozlúčku so žiakmi pred letnými prázdninami.

 

18.6.2020
Otázka (Peter Madro, Hospodárske noviny)

Chcel by som vás poprosiť o vyjadrenie k slovám pána ministra Krajčího. Krajčí hovorí, že do systému slovenského zdravotníctva by mohlo ísť zo štrukturálnych fondov Európskej únie 2,5 miliardy eur. Z toho chce dve miliardy nasmerovať do rekonštrukcie nemocníc, čo by bol historicky najväčší balík a 500 miliónov na jednotný informačný systém, ktorý podľa neho nemocnice nutne potrebujú.
1. Ktoré nemocnice vo vašom kraji sú horúcim kandidátom na rekonštrukciu? 

Všetky nemocnice v Žilinskom kraji potrebujú rozsiahlu modernizáciu a rekonštrukciu, nakoľko ešte stále trpia modernizačným dlhom z minulosti. Finančné zdroje alokované zo zdrojov župy alebo zdravotných poisťovní nepokrývajú v plnej miere možnosti rozvojových programov alebo modernizačných zámerov.

2. Čo všetko sa dá za takýto balík urobiť? 

S takouto finančnou pomocou by bolo možné zmodernizovať a technicky plnohodnotne vybaviť nemocnice špičkovou zdravotníckou technikou a tiež zastabilizovať ľudské zdroje v zdravotníctve.  Zároveň by sa tým otvorili cesty pre elektronizáciu v plnom rozsahu s možnosťami integrácie telemedicínskych technológii a tiež pre zavedenie vedeckého výskumu do praxe v oblasti medicíny.

3. Myslíte si že sa tie peniaze dokážu využiť? 

Určite áno a budeme medzi prvými, ktorí sa budú uchádzať o financie pre svoje nemocnice, aby sme získali možnosť rozvíjať a zlepšovať kvalitu zdravotníckych služieb v Žilinskom kraji.

17.6.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysuce)

Chcem sa informovať, ako sa podieľa žilinská župa na financovaní Kysuckej cyklotrasy do Budatína, či už poskytla nejaké financie, uvažuje nad ďalšími, aké budú jej parametre, kadiaľ bude prechádzať, koľko financií si pravdepodobne vyžiada, z čoho pôjdu a kedy je predpoklad, že by mohla začať slúžiť. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu ochotu, pozdravujem a želám pekný deň, Iveta Hažíková

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj zabezpečil na vlastné náklady vypracovanie Technickej štúdie Kysuckej cyklotrasy, ktorú zhotoviteľ odovzdal na konci roku 2019. Táto štúdia bude slúžiť ako podkladový materiál  pre spracovanie  ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DÚR) a pre doplnenie územných plánov jednotlivých dotknutých obcí a miest, ktorými cyklotrasa prechádza. Technická štúdia navrhuje vhodné  trasovanie chýbajúceho úseku cyklodopravnej trasy v koridore rieky Kysuca medzi mestami Žilina, Kysucké Nové Mesto a obcou Dunajov s niekoľkými alternatívnymi úsekmi. Celková dĺžka navrhovaného úseku je 16,5 km s asfaltovo-betónovým povrchom. Základná šírka  je 3 metre, v stiesnených podmienkach sa predpokladá min. šírka 2 metre. Vybudovať by sa mali aj štyri lávky a osem priepustov. Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín spolu so Žilinskou župou v tomto období pripravujú podpísanie zmluvy o združení finančných prostriedkov na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Na aprílovom zastupiteľstve ŽSK bol odsúhlasený peňažný vklad vo výške 20-tisíc eur na financovanie I. etapy (teda zabezpečenie projektových prác, geodetickej práce a inžinierskych činností do nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia).  Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín vloží peňažný vklad vo výške 40 tisíc eur.


16.6.2020
Otázka (Monika Domeniková, zijemvrk.sk)

Píšem z portálu Žijem v Ružomberku a chceli by sme informovať o rekonštrukcii na Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku. Preto by som chcela poprosiť o odpovede na nasledovné otázky? Prečo kraj pristupuje k plnej debarierizácii školy? Aké práce sa aktuálne vykonávajú? Práce museli byť kvôli statike pozastavené, kedy sa opätovne spustili/spustia? Čo sa všetko sa v rámci tejto rekonštrukcie robí? Kedy to bude dokončené? Kraj škrtal viaceré investičné akcie. Dotkne sa nejakým spôsobom koronakríza aj tejto rekonštrukcie? Stopku dostala aj rekonštrukcia Liptovského Múzea i telocvičňa obchodnej akadémie. Do akého termínu? kedy sa tým budete zaoberať?

Odpoveď:

Modernizácia odborného vzdelávania na Škole umeleckého priemyslu Ružomberok začala ešte koncom roka 2019. Je financovaná z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Okrem stavebných úprav, prístavby a modernizácie odborných učební sa bude riešiť aj debarierizácia priestorov školy vrátane nového výťahu v celkovom rozsahu okolo 900 tis. eur.  Súčasťou projektu je modernizáciu vybavenia školy s cieľom podporiť koncept duálneho vzdelávania a prispieť tak k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce.  Počas rekonštrukcie sa objavili problémy so statikou, pre ktoré museli byť práce dočasne pozastavené, aby bola spracovaná projektová dokumentácia bezpečného technického riešenia zo strany projektanta. Harmonogram stavebných prác je 12 mesiacov, momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie na spomínanú modernizáciu vybavenia. Predpoklad ukončenia projektu je koniec roka 2020, prípadne začiatok roka 2021.Pandémie nemala dopad na modernizáciu Školy umeleckého priemyslu, rovnako sa nedotkla ani ďalších investičných akcií financovaných z európskych finančných zdrojov. V prípade plánovaných aktivít v meste Ružomberok sme museli pre dopady pandémie presunúť na neskoršie obdobie dve investície. Ide o stavebné úpravy vstupného schodiska pred budovou Liptovského múzea v Ružomberku (súčasťou prác malo byť vybudovanie výťahu v interiéri) v predpokladanej hodnote zhruba 200 000,- eur. Zároveň sme odložili II. etapu modernizácie Obchodnej akadémie v Ružomberku, v rámci ktorej sa mala zatepliť budova telocvične v celkovej investícií asi 60 000,- eur. Tieto investičné akcie sa presunuli zatiaľ na rok 2021 a budú realizované v závislosti od finančnej situácie Žilinského samosprávneho kraja.


16.6.2020
Otázka (Tomáš Ďurana, zilinak.sk)

1. Eviduje ŽSK podnety od občanov na tento nebezpečný úsek?
2. Počíta sa v najbližšom období s úpravou cesty, prípadne realizáciou nových opatrení na zlepšenie bezpečnosti?
3. V akom časovom horizonte dôjde k oprave poškodených zvodidiel?

Odpoveď: 

1. Správa ciest ŽSK má vedomosť o dopravných nehodách aj o škodových udalostiach v tomto úseku od Okresného riaditeľstva policajného zboru (oddelenie dopravného inšpektorátu). Podnety od občanov neeviduje.
2. Správa ciest ŽSK sa neustále zaoberá možnosťami zlepšenia bezpečnosti na svojich cestách. V tomto prípade sa riešila aj možnosť osadenia takzvaných spomaľovačov, avšak v tomto úseku by umiestnenie spomaľovačov mohlo premávku ohroziť vzhľadom na smerové vedenie trasy a nedostatočné rozhľadové pomery. Správa ciest ŽSK preto požiada Slovenskú správu ciest o premeranie a vyhodnotenie drsnosti vozovky na predmetnom úseku cesty III. triedy. Podľa výsledkov ,,testovania“ pristúpi k ďalším krokom.
3. Na opravu zvodidiel boli objednané nové časti zvodidlového systému. Hneď po ich dodaní budú poškodené zvodidlá opravené.

16.6.2020
Otázka (Tomáš Garai, Hospodárske noviny)

Stav mostov na Slovensku je alarmujúci. Ako hodnotíte stav mostov vo vašej pôsobnosti? Aké kroky robíte pre zlepšenie ich stavu? Koľko ročne investujete do opráv?

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 786 mostov. Pravidelne vykonávame obhliadky mostov, hodnotíme ich technický stav a podľa naliehavosti pristupujeme k ich oprave a modernizácií. Väčšie investície sa snažíme realizovať z európskych finančných zdrojov. V súčasnosti máme 59 mostov vo veľmi zlom stave a 114 mostov v zlom stave.  V roku 2018 sme zrekonštruovali 15 mostov za takmer 1,8 milióna eur z rozpočtu kraja a deväť mostov za viac ako 2,4 milióna eur z eurofondov. Vlani  ŽSK zrekonštruoval 13 mostov za viac ako 1,3 milióna eur. 

15.6.2020
Otázka (Martin Vančo, Trend)

1. Nie je tajomstvo, že školy na distančné vzdelávanie neboli príliš pripravené. Urobili ste na úrovni VÚC nejaké aktivity, ktoré viedli k zlepšeniu v tejto oblasti alebo túto vec nechávate na samotné školy (prípadne ministerstvo)?
2. Máte presné štatistiky o tom, koľko žiakov sa na vašich školách zapájalo do distančného vzdelávania?
3. Robili ste si prehľad o tom, aké metódy distančného vzdelávania sa využívali na vašich školách?
4. V čom sa ukázali byť najväčšie bariéry distančného vzdelávania?

Odpoveď:

1. V tejto neľahkej situácií sme sa snažili byť školám nápomocní. Zasielali sme im metodické usmernenia, pokyny, odporúčania k zvládnutiu špecifickej situácie v súvislosti s týmto celosvetovým problémom. Odbor školstva bol v každodennom kontakte so školami, bol nápomocný so zvládaním individuálnych požiadaviek škôl na zabezpečenie ich plynulého chodu.
2. Z celkového počtu 59 stredných škôl a 1 jazykovej školy sa  distančne vzdelávalo 95% žiakov. V prípade 18 škôl  sa do dištančného vzdelávania zapojilo 100% žiakov, u 33 škôl sa zapojilo od 90 – 99% žiakov a v prípade 9 škôl  sa zapojilo zhruba 80% - 89% žiakov.
3. Školy a učitelia sa snažili prispôsobiť vzdelávanie aktuálnym možnostiam a potrebám, pričom sa prejavila ich akčnosť a kreativita. Na vzdelávanie využívali viaceré programy a aplikácie, ktoré sa líšili. Všetky školy sa však opierali o EduPage a školský e mail, ktorý slúžil na komunikáciu,  zadávanie úloh i kontrolu. Okrem toho často vzdelávali prostredníctvom Zoom meeting, Skype, komunikovali prostredníctvom aplikácie WhatsApp, využívali produkty od Microsoftu (Microsoft Teams - vedenie záverečných maturitných prác – konzultácie, online konzultácie so žiakmi,  tvorba videoprezentácií, Microsoft OneDrive - zdieľanie programátorských projektov, zdieľanie videoprezentácií, Microsoft OneNote - náhrada klasickej tabule, vysvetľovanie učiva, písanie zadaní a pod.), sprístupňovali videá prostredníctvom Youtube a podobne.  Počas výučbu sa opierali aj o výukové stránky (učíme na diaľku, zborovna.sk, komenskehoinstitut.sk  -webináre a mnohé iné). Vyučujúci vzdelávali formou videokonferencií, videohovorov, výučbových videí alebo prezentácií spracovaného učiva. Žiaci dostávali priebežne úlohy k učivu, ktoré museli splniť, vypracovávali pracovné listy, prezentácie, kazuistiky, seminárne práce, referáty,  riešili komplexné úlohy, boli testovaní, v rámci videohovorov aj ústne preskúšaní. Natáčali niektoré svoje praktické práce na video – filmovali sa pri práci, v elektronickej podobe zasielali všetky práce, odosielali vypracované domáce zadania zo všetkých predmetov, písali písomné práce online.
4. Školy neboli pripravené na túto formu vzdelávania, museli sa popasovať s problémami technického charakteru – slabá kvalita pripojenia na internet, nedostatočné hardvérové vybavenie PC –napr. chýbajúca kamera, mikrofón... Niektorým pedagógom chýbali skúsenosti a znalosti rôznych digitálnych technológií, učitelia využívali vlastné technické zariadenia a vlastné internetové pripojenia (rôzna kvalita, dostupnosť signálu a i.).V niektorých rodinách bolo potrebné vyriešiť kolízie pri využívaní techniky (počítače, notebooky, smartphony) v rámci domácností (štúdium viacerých detí, "home office" rodičov...). Sociálne slabšie rodiny nevlastnia techniku (niektoré školy zapožičali notebooky, aby sa žiaci mohli zúčastňovať dištančného vzdelávania).Medzi ďalšie nedostatky distančného vzdelávania môžeme zaradiť chýbajúci databázový systém výukových materiálov pre akademické a odborné predmety. Nakoľko neboli jasne stanovené pravidlá o tejto podobe vyučovania, učitelia postupovali rozdielne, podľa svojich skúseností alebo podľa intuície. Žiaci boli  pri vzdelávaní izolovaní, čo sa odrazilo aj v nízkej  motivácií k študijným výsledkom. 

11.6.2020
Otázka (Nikola Marhefková, Ružomberský magazín)

1.Konkrétne: V akej fáze sa nachádza rekonštrukcia Obchodnej akadémie? Župa tu už realizovala prvú etapu, druhá (zateplenie obvodového plášťa telocvične a výmena bleskozvodu v hodnote 50-tisíc eur) bola preložená pre neaktuálnu projektovú dokumentáciu. Plánuje sa uskutočniť v pôvodnomrozsahu a rovnakých nákladoch?
2. V akej etape sa nachádza renovácia Školy úžitkového výtvarníctva? S akými stavebnými úpravami sa počíta v jednotlivých etapách, kedy je predpokladané ukončenie prác? V akej výške je investícia a z akých zdrojov bude hradená?

Odpoveď: 

1. V procese vybavovania je stavebné povolenie, čomu predchádza súhlas vlastníka pozemku – mesta Ružomberok. Týka sa to najmä časti prác pri budovaní vstupných bezbariérových rámp na pozemku mesta.Pre dopady pandémie sa však plánovaná investičná akcia presúva na neskoršie obdobie a bude realizovaná v závislosti od finančnej situácie Žilinského samosprávneho kraja. Rozsahu plánovaných prác a rozpočtovaných nákladov sa zmeny nedotkli. 

2. Modernizácia odborného vzdelávania na Škole umeleckého priemyslu Ružomberok (nový názov Školy úžitkového výtvarníctva) začala ešte koncom roka 2019. Je financovaná z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).Okrem stavebných úprav, prístavby a modernizácie odborných učební sa bude riešiť aj debarierizácia priestorov školy vrátane nového výťahu v celkovom rozsahu okolo 900 tis. eur. Súčasťou projektu je modernizáciu vybavenia školy s cieľom podporiť koncept duálneho vzdelávania a prispieť tak k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce.  Počas rekonštrukcie sa objavili problémy so statikou, pre ktoré museli byť práce dočasne pozastavené, aby bola spracovaná projektová dokumentácia bezpečného technického riešenia zo strany projektanta.  Harmonogram stavebných prác je 12 mesiacov, momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie na spomínanú modernizáciu vybavenia. Predpoklad ukončenia projektu je koniec roka 2020, prípadne začiatok roka 2021.


10.6.2020
Otázka (Marek Fišera, zilinak.sk)

1. Dve ambulancie, ktoré sú zatiaľ zapojené do projektu, pomáhajú dobrovoľne alebo ide o zmluve podmienenú reciprocitu za nejaký finančný príspevok?
2. Ide o ambulancie, ktoré ŽSK podporila v rámci vlastného dotačného programu na štart ambulancií? 
3. Bude sa ŽSK podieľať na hradení nákladov v prípade bezplatných ošetrení?
4. Koľko predbežne komplexných ošetrení plánujú ambulancie poskytnúť a v akom časovom horizonte?
5. Bude pomoc dostupná len pre obyvateľov v dvoch okresov, v ktorých sídlia ambulancie?  Alebo budú vybrané prípady z celého kraja?

Odpoveď:

1. Zubní lekári sa zapojili do projektu dobrovoľne, nie je to podmienené žiadnou reciprocitou ani zmluvným vzťahom s lekárom.
2. Nie, v tomto prípade ide o ambulancie mimo dotačného programu samosprávneho kraja. Zatiaľ sa do projektu zapojili dve ambulancie, jedna ambulancia je na Kysuciach vo Vysokej nad Kysucou a na Orave v Tvrdošíne. Oslovili sme aj ďalších zubných lekárov, zatiaľ nemáme spätnú väzbu.
3. Na hradení nákladov sa kraj podieľať nebude. Náklady idú výlučne zo zubnej ambulancie a bude to mimo účtovania do zdravotnej poisťovne. ŽSK projekt zastrešuje, záujemcovia o ošetrenie sa nahlasujú priamo nám a  následne v spolupráci s tímom ľudí zo zdravotníctva a odboru sociálnych vecí rozhodneme, kde je tá pomoc najviac potrebná.
4. Počet pacientov bude limitovaný možnosťami lekára. 
5. Pomoc je určená obyvateľom Žilinského kraja, bez ohľadu na to, z ktorého regiónu pochádzajú. Je však dôležité, aby mal možnosti sa na vyšetrenie dostaviť. Posudzovať budeme každý jeden prípad.  Pacientov, ktorí bezplatné ošetrenie získajú, budeme vyberať podľa naliehavosti a skutočnej potreby. 

9.6.2020
Otázka (Martina Sivačková, Mestská televízia Ružomberok)

V rámci rekonštrukcie cesty a chodníkov na moste v Ružomberku - Rybárpole, ktorú financuje Žilinský samosprávny kraj boli osadené už aj semafory. V prílohe prikladám fotografiu. Predmetný semafor je umiestnený v strede chodníka. Na základe mnohých dopytov od ľudí vás chcem poprosiť o vyjadrenie, či je toto osadenie semaforov v súlade s projektom a teda má to tak byť, prečo je semafor práve v strede chodníka a nie na jeho okraji, kde by neprekážal, či semafor nebude prekážať napríklad imobilným alebo mamičkám s kočíkmi pri prechode týmto úsekom,  ak došlo k chybe, či bude napravená a kedy.

Odpoveď:

Investorom zelenej vlny v meste Ružomberok, ktorá zahŕňa aj komplexnú výmenu cestnej svetelnej signalizácie na jednotlivých križovatkách v meste Ružomberok je NDS a.s. Realizátorom výmeny cestnej svetelnej signalizácie je spoločnosť SIEMENS s.r.o., a rekonštrukciu chodníkov v blízkosti križovatky ciest I/18 a III/2211 vykonáva mesto Ružomberok. Správa ciest ŽSK vykonáva len stavebné úpravy stredového ostrovčeka a mostného objektu s jeho príslušenstvom (oprava chodníkov, vozovky a zábradlia na mostnom objekte), nie presun cestnej svetelnej signalizácie a rekonštrukciu chodníka mimo mostný objekt.  Preto sa s otázkami ohľadom semaforu skúste obrátiť na investorov – mesto Ružomberok, spoločnosť Siemens alebo NDS.

5.6.2020
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

Pripravujem článok o nebezpečnom úseku cesty vo Varíne. Konkrétne ide o Starohradskú ulicu - 2073 z Varína do Nezbudskej Lúčky. V jednej časti bola cesta v minulosti rozkopaná kvôli budovaniu kanalizácie. A práve tu vzniká problém. Asfalt po prácach upadol a medzi vozovkou a časťou, kde sa kopala kanalizácia, cesta poklesla a vzniká tam nerovný terén - bolo tam už niekoľko nehôd na bicykloch a nie je to nijakým spôsobom označené. Naposledy nám písala jedna pani, ktorá tam mala nehodu 22. mája -išla na bicykli s dcérkou, podšmyklo sa jej koleso, spadla a s končila so zlomeným palcom na urgente. Písala, že v sobotu 30. mája tam bola aj s policajtmi, ktorí tento úsek označili pre výstrahu sprejom - lebo doteraz tam nebolo žiadne značenie - len jedna rúra (viď. foto). Podľa mojich informácií sa za posledný mesiac odohralo na tomto úseku už niekoľko nehôd (cyklisti) - v jeden deň dokonca tri po sebe - zlomená ruka, vážny úraz hlavy - bola privolaná aj sanitka. Pokiaľ mám správne informácie, tento úsek by mal patriť ŽSK, aj keď kanalizáciu tam budovala obec. Ak je cesta vo vašej správe, prosím, viete mi k tomu poskytnúť nejaké oficiálne stanovisko? Teda, či registrujete tento problém a či ste už komunikovali s obcou, aby cestu upravila tak, aby tam nevznikali podobné nehody, resp. ako zasiahnete po zistení týchto skutočností?

Odpoveď:

Správa ciest ŽSK ako správca cesty odovzdala koncom septembra tento úsek cesty za účelom výstavby novej kanalizácie obci Varín, ktorá bola investorom. Pri preberaní cesty na seba zároveň prebrala aj zodpovednosť za škody  vzniknuté tretím osobám (viď. Príloha). V rámci pravidelných obhliadok Správa ciest ŽSK však zistila pokles vozovky v mieste ryhy kanalizácie. Ihneď vyzvala investora (obec Varín)  na vykonanie nápravy, ktorá bola tento týždeň zrealizovaná (foto v prílohe).
Uvedený úsek bude Správa ciest ŽSK kontrolovať.


4.6.2020
Otázka (Martina Sivačková, Mestská televízia Ružomberok)

- koľko žiakov absolvovalo, resp. v týchto dňoch vykonáva ústnu maturitnú skúšku na stredných školách v Ružomberku, ktorých zriaďovateľom je kraj, príp. aj v ktorých konkrétnych školách
- a koľko maturantov celkovo ste tento rok evidovali v ružomberských stredných školách. 

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom piatich stredných škôl v Ružomberku, na ktorých bolo v tomto roku spolu 259 maturantov. Z nich absolvovalo maturitnú skúšku administratívnym spôsobom  256 žiakov. Na Obchodnej akadémii v Ružomberku požiadali dvaja žiaci o ústnu internú časť maturitnej skúšky z ANJ na vyššiu úroveň. Na Spojenej škole v RK jeden žiak požiadal o ústnu internú časť dňa 27.5.2020 z ANJ na vyššiu úroveň. Jeden žiak zo SOŠ polytechnickej vzhľadom na komisionálne skúšky v 4. ročníku bude môcť požiadať o maturitu v septembri.

4.6.2020
Otázka (Monika Domeniková, zijemvrk.sk)

1. Koľko maturantov je v Ružomberku?
2. Koľko z nich absolvovalo maturitnú skúšku administratívnym spôsobom?
3. Koľkí maturanti z ružomberských škôl požiadali o vykonanie bežnej ústnej skúšky - ( z ktorých škôl a ktorých predmetov?)
4. Prihlásili sa nejakí zo škôl v Ružomberku na maturitnú skúšku v septembri?
5. Koľko žiakov absolvovalo prijímacie konanie v Ružomberku? koľkí sa hlásili na nejakú strednú školu?

Odpoveď:

1. Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom piatich stredných škôl v Ružomberku, na ktorých bolo v tomto roku spolu 259 maturantov.  Údaje zo súkromných zariadení (Gymnázia sv. Andreja, zo Súkromného bilingválneho gymnázia a zo Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej) nemáme k dispozícií, je potrebné sa obrátiť priamo na školy alebo ich zriaďovateľov.
2. V piatich krajských školách v Ružomberku absolvovalo maturitnú skúšku administratívnym spôsobom  256 žiakov.
3. Dvaja žiaci z Obchodnej akadémie sa ešte v septembri prihlásili na konanie maturitnej skúšky z anglického jazyka na vyššej úrovni B2, než ako je na stredných odborných školách požadovaná (B1). Preto požiadali o ústnu maturitu. (absolvovali ju ešte 26.5.2020, preto to školstvo nezahrnulo do odpovede). Na Spojenej škole v RK jeden žiak požiadal o ústnu internú časť dňa 27.5.2020 z ANJ na vyššiu úroveň.
4. Jeden žiak zo SOŠ polytechnickej vzhľadom na komisionálne skúšky v 4. ročníku bude môcť požiadať o maturitu v septembri.
5. Záujem o štúdium na stredných školách uvádza Centrum vedecko-technických informácií SR. Podľa dostupných informácií na www.cvtisr.sk bol nasledovný záujem o štúdium:
Gymnázium, Š. Moyzesa – 136  - 4 ročná forma štúdia.
Obchodná akadémia - 91
Škola umeleckého priemyslu - 139
SOŠ polytechnická - 92
Spojená škola - 178

Aktuálne platné legislatívne predpisy umožnili každému žiakovi 9. ročníka základnej školy podať štyri prihlášky na štúdium na strednej škole, dve v odboroch, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností  alebo nadania (talentové skúšky – umenie, šport, bilingválne štúdium, zdravotnícky odbor masér) a dve v odboroch, o ktoré má záujem a v ktorých si predstavuje svoju budúcu prípravu na povolanie. (preto sú počty záujemcov vysoké, reálny počet detí je nižší). V zmysle rozhodnutia ministra školstva sa klasické prijímacie skúšky nekonali. Školy vytvorili poradie prihlásených žiakov podľa prospechu na základnej škole a výsledkov absolvovaných súťaží a umiestnení v nich.

4.6.2020
Otázka (Nikola Marhefková, Ružomberský magazín)

Oslovujem Vás v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou gymnázia na Moyzesovej ulici v Ružomberku. Ide o dlhodobejšie plánovanú investíciu ŽSK. Rada by som poprosila o bližšie informácie. Aktuálne začala prvá etapa renovácií - výmena okien. Mohli by ste konkretizovať rozsah prác? Kedy je predpokladané ukončenie prác? Koľko finančných prostriedkov si úpravy vyžiadajú? Súčasťou renovácie má byť aj zateplenie budovy. Uskutoční sa v druhej etape alebo vo viacerých? Na kedy je naplánovaná táto etapa a čo všetko bude zahŕňať? V akom časovom horizonte by malo byť gymnázium kompletne zrekonštruované?Pôvodne bola investičná akcia naplánovaná na rok 2019, bola však presunutá na tento rok. Županka Erika Jurinová odklad odôvodnila v januári tohto roka nasledovne: „Verejné obstarávanie sme uzavreli ešte na konci roka 2019, ale keď sme mali podpísať s víťazom zmluvu, prestal komunikovať. Preto naše oddelenie kontaktovalo ďalšieho uchádzača v poradí, aby sme s ním rokovali o podpise zmluvy. Tam je však cena naozaj vyššia, a preto je možné, že napokon súťaž aj zrušíme a vyhlásime novú.  Uvidíme, ako bude táto firma reagovať.“ Realizuje rekonštrukciu gymnázia teda druhá oslovená firma v poradí alebo ide o víťaza novej súťaže?  Navýšila sa pôvodná cena, ak áno, o koľko?

Odpoveď

Vzhľadom na nákladnosť investície pristúpil Žilinský samosprávny kraj k etapizácii stavebných prác.  V tejto chvíli sa realizuje I. etapa, v rámci ktorej sa vymenia všetky okná na budove gymnázia. Finančné prostriedky boli schválené v roku v 2019, nového zhotoviteľa sa podarilo vysúťažiť začiatkom roka 2020. Stavenisko bolo odovzdané v marci. Práce by mali podľa zmluvy trvať pol roka. Celková výška investície je necelých 300-tisíc eur. Súčasťou prác bude aj úprava vonkajších parapetov, opravy omietok a obkladov po výmenách výplní,   súvisiace stavebné práce a maľby opravených omietok. Ďalšia etapa tohto projektu ,v ktorej by malo pokračovať zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy gymnázia zateplením obvodových stien a striech, bude pokračovať podľa finančných možností Žilinského samosprávneho kraja resp. sa plánuje prípadné zapojenie sa do eurofondovej výzvy.


4.6.2020
Otázka (Martina Sivačová, Mestská televízia Ružomberok)

V súvislosti so šetrením financií z dôvodu ekonomických dopadov koronakrízy a presune niektorých investičných akcií do ďalších rokov vás chcem poprosiť o vyjadrenie pre Mestskú televíziu Ružomberok, ktoré investičné akcie, kt. ste mali realizovať tento rok v Ružomberku, sa nakoniec realizovať nebudú, koľko € tým Žilinský kraj ušetrí a na kedy sa ich realizácia presúva (o rok, neurčito a pod.)? Vopred ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobré.

Odpoveď:

V prípade plánovaných aktivít v meste Ružomberok sme museli pre dopady pandémie presunúť na neskoršie obdobie dve investície. Ide o stavebné úpravy vstupného schodiska pred budovou Liptovského múzea v Ružomberku (súčasťou prác malo byť vybudovanie výťahu v interiéri) v predpokladanej hodnote zhruba 200 000,- eur. Zároveň sme odložili II. etapu modernizácie Obchodnej akadémie v Ružomberku, v rámci ktorej sa mala zatepliť budova telocvične v celkovej investícií asi 60 000,- eur. Tieto investičné akcie sa presunuli na rok 2021 a budú realizované v závislosti od finančnej situácie Žilinského samosprávneho kraja.


4.6.2020
Otázka (Marek Fišera, zilinak.sk)

1. Ktoré osoby využívali vozidlo v rokoch 2018 a 2019 a za akým účelom? Aké vozidlo v rokoch 2019/2020 využíva/la predsedníčka ŽSK?
2. Aké vozidlo v rokoch 2019/2020 využíva/la predsedníčka ŽSK?
3. Bolo používanie služobného vozidla podmienené schválením pracovnej cesty vopred?
4. Koľko vozidiel zakúpil Úrad ŽSK počas roku 2019?
5. Prípadne iné informácie

Odpoveď:

1. Predsedníčka ŽSK od nástupu do svojej funkcie deklarovala predaj osobného motorového vozidla Audi A8L z dôvodu, že toto auto považovala za zbytočný luxus a prejav papalášstva. Údržba a prevádzka vozidla si vyžadovali náklady, ktorých odstránením župa mohla získať prostriedky na zmysluplnejšie ciele. V roku 2018 predsedníčka ŽSK prioritne používala motorové osobné vozidlo značky Renault Koleos, ktoré aj sama šoférovala. Vzhľadom na to, že nebolo dostatočné bezpečné, na dlhé pracovné cesty mimo Žilinský samosprávny kraj a na zahraničné pracovné cesty používala osobné motorové vozidlo značky Audi A8L s prideleným šoférom. Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa rozhodol na konci roka 2018 obstarať nové vozidlo strednej kategórie, ktoré je reprezentačné a poskytuje dostatočné bezpečnostné parametre.
2. Od roku 2019 predsedníčka ŽSK používa osobné motorové vozidlo značky Škoda Superb. V tomto roku s ním najazdila takmer 51 tisíc kilometrov.
3. Predseda samosprávneho kraja má v zmysle zákona č.438/2001 Z.z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie nárok na používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou.
4. Z dôvodu zastaraného vozového parku sa v roku 2019 zakúpili na Úrad ŽSK štyri nové hybridné vozidlá. Tri vozidlá značky Toyota Corrolla Touring Sports comfort a jedno vozidlo značky Toyota Yaris, ktoré sa vo všeobecnosti vyznačujú ekologickejšou a ekonomickejšou prevádzkou a zároveň šetria životné prostredie. Celková obstarávacia cena týchto vozidiel bola v hodnote 79 988€.
5. Žilinská župa sa pokúšala odpredať vozidlo Audi A8L prostredníctvom Obchodnej verejnej súťaže. Verejná súťaž bola úspešná až na šiesty pokus. Samotná údržba vozidla bola mimoriadne finančne náročná a v rokoch 2014 – 2019 stála župu spolu približne 26 tisíc eur.

4.6.2020
Otázka (Marek Fišera, zilinak.sk)

Pre pripravovaný článok by som vás chcel požiadať o informácie k športovému areálu na Varšavskej ceste v Žiline: vakom štádiu je projekt športového areálu a kedy by mala začať jeho výstavba? Čo spôsobilo zdržanie oproti pôvodným plánom? Zmenila súčasná pandémia časový harmonogram realizácie? Pripravuje ŽSK výstavbu iných areálov na školách v jej pôsobnosti?

Odpoveď:

Na rekonštrukciu areálu na Varšavskej sa dokončuje projektová a inžinierska činnosť. Rekonštrukcia tohto areálu je plánovaná na tento rok, pričom v rozpočte na rok 2020 bolo schválených 150 tis €. Areál na Varšavskej zahŕňa 4 dráhový ovál dĺžky 300 m, potom sú riešené doskočisko, futbalové ihrisko, doplnkové konštrukcie, osvetlenie, spevnené plochy s parkoviskom a hokejbalové ihrisko. Predbežné náklady sú vo výške cca 650 tis. €. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa uvažuje nad rozdelením výstavby na etapy , pričom v prvej etape by bol realizovaný atletický ovál s ihriskom a následne parkovisko s príjazdom a v konečnej etape stavebné úpravy hokejbalového ihriska. Okrem areálu na Varšavskej má župa pripravený aj projekt športového areálu na Hlinskej. Ten patrí medzi drahšie projekty, kde sa počítalo s tým, že bude slúžiť na vrcholové športové podujatia. Financovanie projektu a jeho realizácia je však tento rok reálne ohrozená dopadmi koronakrízy na rozpočet samosprávy. Župa počíta s výpadkom daní ročne vo výške zhruba 8 -12 miliónov eur v závislosti od vývoja pandémie. V prípade, že by sa negatívny scenár nenaplnil, máme záujem v projekte určite pokračovať.

Okrem toho župa rozbehla výstavbu atletického štadiónu v Martine pri Spojenej škole, ktorý bude spĺňať štandardy na súťaže podľa medzinárodných predpisov. Práce začali ešte koncom minulého roka. V prvej etape výstavby  sa počíta s dobudovaním atletického 400 metrového oválu s ôsmymi dráhami, postavením športovísk pre atletiku - doskočisko pre skok do diaľky, vrh guľou či beh cez prekážky, vhodných aj na medzinárodné súťaže a ihrisko pre školské súťaže. Práce budú stáť viac ako dva milióny eur. Atletický zväz podporí výstavbu štadióna dotáciou vo výške 400-tisíc eur, zvyšné náklady bude zdieľať Žilinská župa s mestom Martin.

4.6.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Obec Liptovské Matiašovce vyhlásila na svojom území mimoriadnu situáciu pre zlý, život ohrozujúci stav cesty. Cesta je v správe ŽSK. Obec si na vlastné náklady nechala spracovať hodnotenie technického stavu cesty, vyšlo veľmi zle. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj vzhľadom na toto hodnotenie. Obec však dlhodobo upozorňuje na to, že súčasná cesta je pre tranzitnú nákladnú dopravu úplne nevyuhovujúca. Ako sa ku vzniknutej situácii postaví ŽSK ako vlastník a správca? Aké opatrenia urobíte? Obec dlhodobo poukazuje na to, že treba obchvat.

Odpoveď:

Pri príprave Stratégie územného rozvoja dopravy a mobility ŽSK boli spracované dopravné prieskumy na cestách II. a III. triedy, zamerané na preverenie objemov a smerovania dopravy. Vo vzťahu k plánu výstavby obchvatov prebiehal dopravný prieskum v 14 obciach ŽSK, vrátane obce Liptovské Matiašovce. Dopravné zaťaženie tejto obce ako aj úroveň tranzitnej dopravy sa na základe prieskumu radia k najnižším zo 14 posudzovaných obcí. Tento úsek nepatrí ani k nehodovým úsekom. Treba tiež povedať, že tranzitná doprava je z predmetného úseku vylúčená. Na ceste II/584 je však schválené dopravné značenie zákaz vjazdu nákladných vozidiel do 12 ton okrem dopravnej obsluhy. Dopravnú obsluhu si však každý vodič vysvetľuje inak.  Zvislé dopravné značenie, ktoré presúva tranzit mimo obce Liptovské Matiašovce, sa nachádza na okružnej križovatke ciest I/18 a II/584 v Liptovskom Mikuláši, kde tranzitnú dopravu usmerňuje na cestu I/18 smer Ružomberok. Projekt obchvatu  v Liptovských Matiašovciach by bol finančne veľmi nákladný, na ktorý župa momentálne nemá v rozpočte prostriedky, nakoľko musíme prioritne riešiť kritické križovatky a nebezpečné úseky ciest. Máme viac ako 150 mostov, ktoré sú v zlom a vo veľmi zlom stave a tiež viac ako dve stovky kilometrov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave a 13 km ciest II. a III. triedy v havarijnom stave. Všetko sa žiaľ nedá spraviť za rok, dva, ani tri, ale postupne znižujeme modernizačný dlh na našich cestách, pričom ako prvé sa opravujú vždy tie najrizikovejšie. 

Samozrejme budeme hľadať možnosti financovanie obchvatu z prostriedkov EÚ fondov, no v tomto programovacom období takéto výzvy neboli vypísané a v nasledujúcom programovacom období sa priority Európskej komisie uberajú prioritne smerom k ekológii, či inteligentným dopravným systémom,  SMART CITY a bohužiaľ nie na výstavbu regionálnych ciest. 2.6.2020
Otázka (Tomáš Garai, Hospodárske noviny)

1. Koľko váš kraj investuje  do bicyklovej dopravy (najlepšie aj s medziročným porovnaním) a na čo tie peniaze idú?
2. Koľko kilometrov cyklotrás máte, prípadne koľko sa stavia.
3. Aké sú vaše ambície pre popularizáciu tejto dopravy?

Odpoveď:

1. Podpora cyklodopravy v rámci kraja patrí k jednej z priorít Žilinského samosprávneho kraja. Od roku 2010 do roku 2019 ŽSK investoval do bicyklovej dopravy 1 536 631,88 eur, pričom 1 081 343,02 eur bolo použitých z rozpočtu župy a z mimorozpočtových zdrojov 455 289,86 eur. Okrem toho župa každoročne (už po šiestykrát) financuje aj sezónu prevádzku cyklobusov, ktoré dopravia cyklistov k vybraným destináciám.  ŠPECIFIKÁCIU  VÝŠKY  FINAČNÝCH ZDROJOV ŽSK je možné si dohľadať v nižšie uvedenom linku: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/pristup-k-informaciam/vy-ste-pytali-my-sme-odpovedali/ziadosti-informacie-roku-2020/doprava/vyska-financnych-prostriedkov-z-rozpoctu-zsk-cyklisticku-infrastrukturu.html

2. Na Slovensku je sieť 15 643 km cykloturistických trás. Z toho v Žilinskom kraji je 2 864,7 km, čo činí 18,3% celkovej dĺžky siete.  Ide po BBSK o druhú najdlhšiu sieť.Samostatnú skupinu tvoria budované cyklochodníky mimo zóny dopravy s úplným vylúčením automobilovej dopravy. Buduje  ich nielen ŽSK, ale aj mestá a obce, alebo ich združenia (spolu cca. 88 km ). Aktuálne je v procese príprav niekoľko úsekov. V závere roka 2019 ŽSK uzatvoril zmluvu s externým dodávateľom pre projekt Technická štúdia a inžiniering Vážskej cyklotrasy vedenej celým Žilinským krajom. Hodnota zákazky bola 60 720 Eur. Má byť hradená v roku 2020 z rozpočtu ŽSK. Ide o chýbajúci úsek tejto kostrovej cyklotrasy na území ŽSK od obce Lipovec k hranici ŽSK/PSK. Taktiež sa dokončuje 3,8km dlhý úsek ľavobrežnej cyklotrasy v Žiline, ktorým sa zokruhuje obľúbená cyklotrasa Bike Kia. V rámci cezhraničného projektu a partnerstva (ŽSK - Moravskosliezsky kraj - obec Strečno) bude realizovaná generálna oprava rekonštrukcie mosta (Strečno – Nezbudská Lúčka)  ponad rieku Váh, takisto realizácia cyklotrasy dlhej 2,2 km po ľavom brehu rieky Váh, ktorá vedie z Vodného Diela do Strečna. 

3. Hlavnou dlhodobou ambíciou ŽSK je vybudovať Vážsku cyklodopravnú trasu v dĺžke 160 km, ktorá bude súčasťou 400 km dlhej cyklotrasy prechádzajúcej cez územie SR, konkrétne cez Nitriansky, Trnavský kraj, Trenčiansky, Žilinský, až  po hranicu Prešovského kraja. ŽSK bude nápomocné pri riešení projektov samostatných cyklotrás do jednotlivých regiónov ŽSK (Kysuce, Rajec, Orava, Turiec, Bytča, Terchová). Cieľom župy je aj naďalej poskytovať finančné prostriedky na udržiavanie a rozvoj siete cykloturistických trás na celom území ŽSK. 

29.5.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

Prečo sa vedenie ŽSK rozhodlo odpredať kaštieľ v Divinke? Ako ďaleko pokročila projektová a inžinierska príprava zámeru rekonštrukcie kaštieľa?  Prečo župa nezískala zdroje na obnovu pamiatky? Má župa záujem využívať v budúcnosti priestory kaštieľa? 

Odpoveď:

Obec Divinka prišla s návrhom na odkúpenie kaštieľa v Divinke, nakoľko sa v tejto lokalite nenachádza  žiadna oddychová a kultúrna zóna, napriek tomu že počet návštevníkov stále rastie. Kaštieľ je v centre obce, ktorá prejavila záujem rekonštruovať a oživiť ho tak, aby sa pre obyvateľov aj návštevníkov stal dominantou obce a slúžil na kultúrno-spoločenské účely. Žilinská župa v minulosti ukončila 1. etapu rekonštrukcie kaštieľa Divinka, ktorá spočívala v celkovej výmene krovu, čím sa zabezpečil a zakonzervoval stav budovy. Na rekonštrukciu strechy získala prostriedky z grantu ministerstva kultúry SR ešte v roku 2008, kedy sa aj zrealizovala. Tým je táto pamiatka chránená pred nástrahami počasia. Žilinský samosprávny kraj má záujem o záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok na svojom území, preto  dal spracovať aj projektov dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu kaštieľa.  Celková rekonštrukcia je však vyčíslená vo výške takmer 2 mil. € Vzhľadom na finančnú náročnosť však župa v súčasnosti nemá možnosti  z vlastných zdrojov ŽSK realizovať opravu kaštieľa a nie sú k dispozícií ani grantové výzvy zo strany štátu alebo EÚ na realizáciu potrebných rekonštrukčných prác. Návrh obce sme považovali za korektný a preto sme sa s ním začali zaoberať. S obcou Divinka úzko spolupracujeme a máme záujem o využívanie niektorých priestorov kaštieľa po dohode s obcou najmä na kultúrne účely.

29.5.2020
Otázka (Katarína Števčeková, Mestská televízia Ružomberok)

Pripravujeme reportáž o rekonštrukcii Gymnázia na ul. Š. Moyzesa v Ružomberku. Radi by sme od vás, ako zriaďovateľa, dostali potrebné informácie.  O rekonštrukcii tejto školy sa hovorí už dlhšie, v roku 2018 kraj deklaroval investíciu vo výške 2 miliónov eur. Najprv ste chceli investíciu presunúť do roku 2020, nakoniec poslanci schválili túto rekonštrukciu ešte v roku 2019. Ale sa nerealizovala. Prečo? Bola hotová projektová dokumentácia, tiež stavebné povolenie. Mali sa vymieňať aspoň okná (2019). Župa vtedy hovorila, že na zateplenie budovy by chcela využiť eurofondovú výzvu na energetické hospodárenie budov, čo vychádzalo na tento rok 2020. S nejakou rekonštrukciou sa už začalo - vidno, že sa vymieňajú okná. O akú rekonštrukciu teda nakoniec ide? čo všetko sa urobí? V akom časovom horizonte? Dôjde ku komplexnej obnove budovy za pôvodne plánované 2 milióny? Alebo sa vymenia len okná? Prípadne čo sa urobí? Ak je to tak, prečo? V akej výške má byť táto rekonštrukcia? Na čo sa použili prostriedky, ktoré minulý rok boli schválené pre  ružomberské gymnázium? Bude rekonštrukcia rozdelená na etapy? Odkiaľ župa získala prostriedky na rekonštrukciu? Aká firma rekonštrukciu realizuje?
Môžete, prosím, stručne zhrnúť, koľko financií bolo použitých do rekonštrukcie škôl v Ružomberku, ktoré patria pod zriaďovateľskú pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja v  minulom a tomto roku (zatiaľ)? Prosím vymenovať, o ktoré školy išlo.

Odpoveď:

Vzhľadom na nákladnosť investície pristúpil Žilinský samosprávny kraj k etapizácii stavebných prác. V tejto chvíli sa realizuje I. etapa, v rámci ktorej sa vymenia všetky okná na budove gymnázia. Finančné prostriedky boli schválené v roku v 2019, nového zhotoviteľa sa podarilo vysúťažiť začiatkom roka 2020. Stavenisko bolo odovzdané v marci. Práce by mali podľa zmluvy trvať pol roka. Celková výška investície je necelých 300-tisíc eur. Súčasťou prác bude aj úprava vonkajších parapetov, opravy omietok a obkladov po výmenách výplní,   súvisiace stavebné práce a maľby opravených omietok. Ďalšia etapa tohto projektu ,v ktorej by malo pokračovať zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy gymnázia zateplením obvodových stien a striech, bude pokračovať podľa finančných možností Žilinského samosprávneho kraja resp. sa plánuje prípadné zapojenie sa do eurofondovej výzvy.
Čo sa týka ďalších rekonštrukcií stredných škôl v Ružomberku, preinvestovaných bolo za dva roky viac ako 1 milión 172 tisíc eur.  Prinášame Vám prehľad za roky 2019 a 2020:
SOŠ polytechnická, Ružomberok - Rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1
Termín realizácie r.2018/2019
Finančné prostriedky vo výške 690 189,31 EUR s DPH
SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy spojovacej chodby objektov D1, D2
Termín realizácie r. 2019
Finančné prostriedky vo výške 10 536,90 EUR s DPH
SOŠ polytechnická, Ružomberok - odstránenie havarijného stavu autodielne
Termín realizácie r. 2019
Finančné prostriedky vo výške 70 908,00 EUR s DPH
SOŠ polytechnická, Ružomberok - odstránenie havarijného stavu autodielne - spevnené plochy (vyvolaná investícia zo stavby)
Termín realizácie r. 2019
Finančné prostriedky vo výške 22 560,00 EUR s DPH
SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením - havarijný stav

Termín realizácie r. 2019
Finančné prostriedky vo výške 81 570,56 EUR s DPH
Gymnázium, Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB
Termín realizácie 23.03.2020 – 23.09.2020
Finančné prostriedky vo výške 296 988,00 EUR s DPH


Okrem toho Žilinský samosprávny kraj spustil v závere roka veľkú modernizáciu stredných odborných škôl za zhruba 13-miliónov eur. Jednou zo škôl je Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.

Cieľom projektu je skvalitnenie podmienok pre odborné vzdelávanie a navýšenie počtu žiakov, ktorí by mali umožnení prístup ku kvalitnému vzdelávaniu zodpovedajúcemu technologickému pokroku a aktuálnym potrebám na trhu práce v tomto odvetví. Výsledkom projektu má byť aj plná debarierizácia školy.

Na škole sa dnes vyučuje úžitková maľba, textilné výtvarníctvo (ako na jedinej škole na Slovensku); modelárstvo a návrhárstvo odevov, tvorba hračiek a dekoratívnych produktov, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, scénická kostýmová tvorba, produktová tvorba, ale aj reklamná tvorba, fotografický, či odevný dizajn. Vyučované odbory sú vhodné aj pre osoby žiakov so špeciálnymi potrebami.
V rámci prvej etapy prác sa počíta s vybudovaním pergoly a hľadiska na jestvujúcej terase. Vybuduje sa pódium, nový výťah a debarierizujú sa toalety.
V nasledujúcej etape sa zateplia učebne a výmenníková stanica, čím sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
V rámci projektu sa vybavia učebne a ateliéry pre jednotlivé odbory – novou elektronikou (fotoaparáty, objektívy, počítače so softvérom, premietacia technika...), novými strojmi (žehliaci a vyšívací stroj, kotúčová píla, lasery, obrábacia technika...), ale aj novým nábytkom (polohovací stôl, pracovné stojany..) a podobne.
S prácami sa začalo v novembri 2019. Ukončené by mali byť do konca tohto roka.
Celková investícia bude viac ako jeden milión eur. Bude hradená z európskych finančných zdrojov.


27.5.2020
Otázka (Marína Debnárová, Regína)

1. Aké má žilinský kraj konkrétne plány na rozvoj letiska? Plánuje konkrétne kroky aj v tomto roku? Ak áno, aké? Bude sa budovať dlhšia dráha?
2. V začiatkoch sa hovorilo aj o chartrových letoch a pravidelných linkách na sever Európy. Je niečo z toho v najbližšej dobe reálne?
3. Povedzme si viac o podnikateľskom zámere, ktorý je aktuálne na ministerstve.
4. Kto je cieľovou skupinou pre toto letisko?
5. Chcete využiť aj študentov leteckej katedry Žilinskej univerzity? Ak áno, na akých pozíciách?

Odpoveď:

1. Žilinský samosprávny kraj sa stal majoritným vlastníkom Letiskovej spoločnosti Žilina v januári 2020 a v tomto roku sa zameria na stabilizáciu spoločnosti a prípravu zavedenia pravidelných liniek na Letisko Žilina. Pôvodný zámer,   otvoriť pravidelnú linku z Letiska Žilina už koncom roka 2020 musel byť pre aktuálnu situáciu, keď je letecká doprava vzhľadom na Covid-19 pozastavená, posunutý o niekoľko mesiacov na marec 2021. V roku 2020 po zrušení obmedzení na cestovanie a lietanie  sa na letisku predpokladá rovnaká prevádzka ako v minulom roku. Budú naďalej prebiehať výcvikové lety, lety aerotaxi, športové lety a súčasne sa budú realizovať opatrenia na zníženie nákladov spoločnosti  a príprava na otvorenie pravidelnej linky formou výcviku personálu a technickej prípravy letiska . Do konca roka 2020 by letisková spoločnosť spolu s regionálnymi partnermi chcela uskutočniť výber dopravcu na pravidelnú linku, tak aby v januári 2021 mohol začať predaj leteniek. S predlžením vzletovej a pristávacej dráhy na Letisku Žilina sa v najbližších dvoch –troch rokoch nepočíta.
2. Na základe prieskumu je najväčší záujem obchodných cestujúcich, na ktorých sa chce letisko zamerať, o letecké spojenie smerom do západnej Európy . Ide hlavne o spojenie  do Nemecka, Belgicka, Holandska a v menšej miere aj Francúzska. Z tohto dôvodu sa  letisko zameriava  hlavne na prípravu leteckého spojenia týmto smerom. Keďže príprava nového pravidelného leteckého spojenia trvá obvykle  6 až 12 mesiacov reálne aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v leteckej doprave z dôvodu pandémie Covid-19 plánujeme začiatok pravidelného leteckého spojenia z Letiska Žilina od marca 2021.  Klasické dovolenkové charterove lety by si vyžiadali predlženie vzletovej a pristávacej dráhy, čo sa  vzhľadom na náklady na predlženie neplánuje.
3. Podnikateľský plán na rok 2020 bude schvaľovať Riadne valne zhromaždenie akcionárov spoločnosti v júni.  Plán predpokladá objem prevádzky a tržieb v tomto roku na úrovni minulého a zároveň  počíta s postupným nárastom prevádzky a tým aj rastom tržieb spoločnosti v rokoch 2021. V rokoch 2022 až 2023 predpokladáme hospodárky výsledok spoločnosti blízko nule. Nárast prevádzky a  tržieb  je generovaný plánovaním rozlietaním pravidelnej dopravy z Letiska Žilina a zavedením niektorých nových služieb poskytovaných na letisku (ako napríklad predaj leteckého benzínu) bez ďalšieho nárastu nákladov spoločnosti.
4. Vzhľadom na technické parametre letiska a ekonomickú silu nášho regiónu je hlavnou cieľovou skupinou obchodný cestujúci, ktorý  smeruje do nášho regiónu prípadne od nás do Európy z dôvodu svojich obchodný aktivít. Ďalšou významnou  skupinou cestujúcich na ktorých sa chce letisko zamerať sú turisti, ktorí smerujú do nášho regiónu čím by bol podporený aj aktívny cestovný ruch.
5. Zámerom vedenia spoločnosti je ponúknuť  študentom Žilinskej univerzity možnosť získať počas štúdia prax v reálnych podmienkach leteckej  prevádzky a zúčastniť sa prác súvisiacich s vybavením lietadiel a cestujúcich. Plánom je formou dlhodobej študentskej brigády a po riadnom zaškolení ponúknuť študentom Žilinskej univerzity prácu takmer na všetkých prevádzkových pozíciách pri vybavení lietadiel a cestujúcich.


27.5.2020
Otázka (Peter Madro, Hospodárske noviny)

1. Niektorí z lekárov si chcú účtovať covid-príplatky pretože nakupujú dezinfekcie a ochranné pomôcky.
2. Mnohí z nich dostali pomôcky od VÚC no zdá sa, že takejto pomoci bolo málo.
3. Chcel by som sa preto spýtať ako ste vnímali situáciu vy – dostali ste od štátu dostatok ochranných pomôcok ktoré ste distribuovali zubárom?
4. Museli ich nedostatok riešiť nejako improvizovane – dokupovať po vlastnej osi?
5. A ešte som sa dozvedel, že poplatky v ambulanciách musí najskôr schváliť VÚC, tak sa chcem spýtať či by ste s takýmto opatrením súhlasili, alebo či sa na vás ambulancie obrátili s podobnou požiadavkou.

Odpoveď:

1. Súčasná legislatíva nepozná termín „covid príplatky“. Ošetrenie plne hradené zo zdravotného poistenia je pre pacienta bezplatné, pričom zdravotnícki pracovníci sú  povinní dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v záujme ochrany svojho zdravia ako i pacientov (Osobné ochranné pracovné pomôcky -OOPP sú povinnou súčasťou vybavenia ambulancie, pričom náklady nesmie znášať pacient). V tomto prípade zvýšených nákladov na OOPP z nášho pohľadu, ak je lekár zmluvný so  zdravotnou poisťovňou, mal byť požiadať zdravotnú poisťovňu o zvýšenie objemu finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 
2. V Žilinskom kraji boli OOPP poskytnuté zo štátnych hmotných rezerv a zo zdrojov ŽSK. Samotné posúdenie dostatočnosti je na samotných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, nakoľko predom nás nikto neinformoval, aké majú vlastné zásoby ochranných pomôcok.
3. V čase vypuknutia pandémie bol nedostatok OOPP, čo avizovali aj samotní poskytovatelia. OOPP poskytnuté zo ŠHR bolo zo začiatku aj z nášho pohľadu nedostatočné, čo malo vplyv aj na následnú distribúciu len pre lekárov v prvom kontakte (všeobecný  pre deti a dorast, všeobecný pre dospelý, zubár, ADOS). Následne boli distribuované OOPP zo ŠHR  vo väčšom množstve aj pre  všetkých poskytovateľov.  Je pravda, že nebol poskytnutý algoritmus prerozdelenia OOPP pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo spôsobilo neprehľadnosť a tým spôsobenú aj nespokojnosť. Pre odbor zdravotníctva to znamenalo značnú záťaž na prerozdeľovanie a distribúciu, bolo potrebné využiť aj služby dobrovoľníkov, aby sme to stihli v požadovanom čase.
4. ŽSK zabezpečoval OOPP aj vo vlastnej réžií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to: prateľné rúška a ochranné masky FFP2. Bolo snahou dostať ochranné pomôcky čím skôr a zabrániť tak nedostupnosti pacientov k prístupu ku zdravotnej starostlivosti.
5. Samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy nemá kompetenciu schvaľovať poplatky. Rovnako tak máme zato, že nepovažujeme za správne, aby ambulancie spoplatňovali bežné výdavky na ochranné pomôcky.


22.5.2020
Otázka (Michala Staníková,Žilinský večerník)

Chcela by tento týždeň konečne spracovať tú lávku vo Varíne, ktorá pre nedokončené prístupy dodnes nie je skolaudovaná. V poslednom stanovisku, ktoré ste mi k tejto téme dávali, ste uviedli, že ste vašu stranu vyriešili tak, že ste tam osadili kovové schody. Mám však výhrady  od obyvateľov Varína voči tomuto riešeniu, lebo schody neústia na cestu, ale dole pod most, odkiaľ nie je zas výstup hore na cestu. Ak by sa obyvatelia chceli vyštverať na cestu, buď musia prejsť dookokla - čo je možno 5 min, lebo je tam výstavba alebo by sa museli štverať po strmom nespevnenom svahu rovno na cestu (v prílohe posielam foto pre predstavu) Rada by som sa opýtala, či je pre vás toto riešenie konečné alebo plánujete výstup na cestu ešte nejakým spôsobom zabezpečiť?

Odpoveď: 

Most aj s lávkou sa začal budovať ešte v októbri 2017. Tento rok ho ŽSK ukončil. Schodisko bolo zrealizované a ukončené podľa projektu, ktorý bol schválený príslušným stavebným úradom. Iná možnosť v tomto prípade nebola, ak sme chceli dodržať platné normy a odporúčania polície. V dohľadnej dobe bude zvolávané Okresným úradom Žilina kolaudačné konanie, na ktorom sa rozhodne, či bude možné mostný objekt skolaudovať, alebo nám budú stanovené určité podmienky, na základe ktorých bude možné vydať kolaudačné rozhodnutie

22.5.2020
Otázka (Lýdia Vojtaššáková, My Oravské noviny)

Chcela by som Vás poprosiť o informácie k oprave cesty medzi Vitanovou a Oravicami.  Pred rokom tam ŽSK ako správca cesty dokončili opravu troch mostov, teraz robí (v rámci druhej etapy) ďalší vo Vitanovej a všimla som si, že už opravujete cestu, pokladá sa tam nový koberec. V akej dĺžke? Pôjde o súvislé pokrytie celej cesty Vitanová - Oravice? Koľko bude stáť druhá etapa, z akého zdroja, kto to robí, aký je plánovaný termín končenia cesty a kedy by mal byť hotový most vo Vitanovej? Písali sme pred rokom, že išlo o jeden projekt - aj už hotové mosty aj terajšia oprava cesty - z eurofondov. 

Odpoveď: 

Ide o dva rôzne projekty, ktoré však na seba nadväzujú. Prvý projekt z predchádzajúceho obdobia riešil najmä mosty v úseku Vitanová - Oravice, ale tiež 800 metrový úsek cesty v Hladovke („Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín“). Druhým projektom je projekt ,,Tatry spájajú", v rámci ktorého sa opraví takmer šesť kilometrov dlhý úsek cesty III/2311 a jeden most v obci Vitanová. Rekonštrukcia bude ekologická-  ide o modernú technológiu recyklácie podkladových vrstiev za studena. Zvýši sa únosnosť vozovky, obnoví sa funkčnosť povrchových odvodňovacích zariadení (priekopy, priepusty), vymenia sa jestvujúce zvodidlá, osadia sa smerové stĺpiky, zrealizuje sa vodorovné dopravné značenie a doplnia sa moderné bezpečnostné prvky. Práce realizujú dvaja zhotovitelia. Celková investícia je viac ako 2,2 milióna eur. Partnerom prvého aj druhého projektu je Malopoľské vojvodstvo. Oba projekty sú financované zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Interreg SK-PL. Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do septembra 2020. 


21.5.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Zariadenie, resp časť jeho priestorov, sa prestavuje na karanténne centrum.  Môžete nám prosím ku tomu poskytnúť viac informácií? Prečo práve Trojlístok? Bude to na úkor doterajších priestorov? Zariadenie poskytuje aj denný stacionár. Toto neplánujete otvoriť? Ako bude karanténne centrum fungovať, aká bude jeho kapacita?

Odpoveď: 

V čase mimoriadnej situácie sú z dôvodu znižovania rizika šírenia ochorenia COVID-19 ambulantné sociálne služby zatvorené a týždenné pobytové taktiež. Pre ľudí odkázaných na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby sa vytvárajú tzv. „karanténne miesta“, v ktorom by absolvovali bezprostredne pred začatím poskytovania sociálnej služby v „bežnom“ zariadení  najmenej 14-dňovú preventívnu karanténu. Podľa odporúčaní MPSVR SR sa môžu takéto karanténne miesta vytvoriť v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa aktuálne sociálne služby neposkytujú, ako napr. v menovaných zariadeniach ambulantných sociálnych služieb a týždenných pobytových sociálnych služieb. Zariadenie TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb je  poskytovateľom práve ambulantných a týždenných sociálnych služieb (ktoré sa aktuálne neposkytujú).  Z toho dôvodu  sa v týchto priestoroch dočasne vytvára prevádzka karanténneho miesta (cca na 4-6 týždňov) s kapacitou 15 miest. Aj naďalej trvá mimoriadna situácia a opatrenia sa uvoľňujú len postupne. V tejto chvíli sa ešte nemôžu poskytovať  ambulantné sociálne služby. Jedným z dôvodov je, že klienti ambulantných a týždenných pobytových služieb s ohľadom na ich zdravotné postihnutie nedokážu dodržiavať v súčasnosti platné opatrenia ako napr. odstup, nosenie rúšok, používanie dezinfekcie a pod. Preto sa denný stacionár v tejto chvíli otvoriť neplánuje.  Do karanténneho miesta budú najmenej na 14 dní prijímaní ľudia odkázaní na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení (nebudú to ľudia suspektní - s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo ľudia s týmto ochorením a budú testovaní. Ak po 12-tom dni preventívnej karantény absolvujú test na COVID-19 s negatívnym výsledkom môžu byť umiestnení už do „bežného“ zariadenia sociálnych služieb. Na karanténnom mieste budú poskytované sociálne služby s obmedzeným rozsahom – ubytovanie, stravovanie, pomoc pri odkázanosti – predovšetkým sebaobslužné úkony a obslužné činnosti na základe zmluvy a budú dodržiavané postupy a usmernenia uvedené na internetovej stránke MPSVR SR.

21.5.2020
Otázka (Nikola Marhefková, Ružomberský magazín)

Rybárpole - V danom úseku teraz prebieha rekonštrukcia svetelnej križovatky, ktorú realizuje Národná diaľničná spoločnosť v rámci budovania zelenej vlny v meste. Následne má ŽSK začať s úpravou ostrovčeka a rekonštrukciou vozovky a chodníka na moste smerom na Rybárpole. Môžete tieto informácie potvrdiť? Koľko finančných prostriedkov si oprava vyžiada? Ako dlho potrvajú práce? Župa tento rok plánovala opravu mosta, avšak bez presného termínu - snažili ste sa časovo zladiť s NDS, resp. komunikovali ste so spoločnosťou?

Odpoveď: 

Úpravu deliaceho ostrovčeka križovatky ciest I/18 a III/2211 v meste Ružomberok plánuje Správa ciest ŽSK (závod Liptov) realizovať v mesiacoch jún/júl.  V polovici mája vydal Okresný úrad v Ružomberku platné ohlásenie stavebných úprav a v zápätí 18. mája sa začalo so stavebnými prácami na stredovom ostrovčeku ako aj na moste ponad rieku Váh. Práce na úprave stredového ostrovčeka sme zosynchronizovali so zhotoviteľom stavby tak, aby nedochádzalo ku kolíziám v postupnosti prác. Zhotoviteľ stavby začal s prekopom stredového ostrovčeka a SC ŽSK závod Liptov postupne odstraňovala liaty asfalt na chodníkovej časti mostného objektu. Stavebné úpravy budú zahŕňať komplexnú úpravu stredového ostrovčeka -  dôjde k zmenšeniu stredového ostrovčeka, aby bola šírkovo dostatočne prejazdná vetva cesty III/2211 v smere zo Žiliny na Rybárpole, vybúrajú sa obrubníky a vyberie sa zámková dlažba na stredovom ostrovčeku a dôjde k celkovej výmene povrchu ostrovčeka aj s doplnením pásov pre nevidiacich, priechodov pre chodcov a nových obrubníkov Úprava ostrovčeka a rekonštrukcia mosta smerom na Rybárpole by mala stáť zhruba 30-tisíc eur a bude hradená z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. V rámci stavebných prác na mostnom objekte smerom na Rybárpole sme pristúpili k oprave vrchnej stavby mostu - to znamená, výmenu asfaltového krytu na vozovke a chodníku, obnova náteru zábradlia na mostnom objekte

20.5.2020
Otázka (Denisa Horváthová, Nový čas)

Chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie - Cez víkend sa stala tragická dopravná nehoda v obci Radôstka (okr. Čadca). Ozvali sa nám čitatelia a následne aj riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline Gustáv Kasanický uviedol, že fatálne následky nehody majú za následok nedokončené zvodidlá na ceste. Cestu spravuje VÚC. Prečo tie zvodidlá neboli dokončené a neviedli do zeme? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Nie je pravda, že cestné zvodidlo na danom mieste nebolo dokončené, teda začiatok zvodidla bol voľne uložený bez uchytenia. Prvý diel cestného zvodidla bol namontovaný v šikmom nábehu do výšky zvodidla a bol riadne pevne uchytený na tri cestné stĺpiky.  Ide o štandardný postup (ktorý bol platný pre celé územie SR v čase, keď sa zvodidlá osádzali).


14.5.2020
Otázka (Petra Hollá, globe.sk)

Ako zasiahne koronakríza rozpočet kraja? Máte už predbežne vyčíslené straty, ktoré vírus a reštriktívne opatrenia spôsobili? Ako sa pokúsite straty vyrovnať? Ktoré aktivity obmedzíte, aby ste čo najviac zmiernili straty? Ktoré oblasti šetrenie najviac ovplyvní? Ovplyvní straty v rozpočte aj kultúrne podujatia?  Dotkne sa prípadné šetrenie aj opráv komunikácií, či cestovného ruchu v kraji? Budete žiadať aj o podporu z eurofondov? 

Odpoveď:

Nakoľko samosprávne kraje sú financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb, tak očakávaný výpadok výnosu tejto dane bude mať zásadný vplyv na rozpočet kraja. Podľa prognóz počítame s výpadkom daňových príjmov v objeme od 8 mil. do 12.mil. eur.  Rozpočet kraja a našich organizácií pripravila mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu aj o príjmy v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj zdravotníctva (nevykonávané zákroky). Ku koncu júna sa predpokladá výpadok v týchto oblastiach vo výške štyri milióny eur. Zároveň sa nám navýšili výdavky, strata z cestovného, do prímestskej autobusovej dopravy, na ochranné pracovné pomôcky, či hygienické pomôcky. Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj za dva mesiace (marec, apríl) viac ako 750-tisíc eur.  Z tohto dôvodu musela župa pristúpiť k úsporným opatreniam – samozrejme obmedzujeme bežné výdavky. Poslanci na zastupiteľstve odsúhlasili zrušenie dotácií pre rok 2020, čím sa uvoľnili zdroje 1,3 milióna eur. Mrzí nás, že musíme niektoré aktiviy zrušiť, ale zákon o rozpočtových pravidlách a finančnej disciplíne nám v takejto finančnej krízovej situácii ani inú možnosť nedáva. Ušetrenú sumu budeme môcť použiť na nevyhnutné výdavky v súvislosti s pandémiou. Bohužiaľ, odložia sa i viaceré investičné aktivity, nedotkne sa to však eurofondových projektov, ako aj strategických projektov, či stavieb pred dokončením. Župa požiadala aj o odklad splátok istiny úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne v celkovej výške takmer dva milióny eur v roku 2020. Zmena splátkového kalendára zabezpečí finančné prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti splnením základných funkcií samosprávneho kraja.  Finančné opatrenia na úsporu výdavkov robíme aj priamo na úrade. Obmedzujú sa práce na dohody o  vykonaní práce a o pracovnej činnosti, pristúpili sme k vyplácaniu miezd na úrovni základných miezd,  s malým priestorom na motivovanie zamestnancov, obmedzuje sa nákup tovarov a služieb. Snažíme sa vyhnúť výraznému brzdeniu investičných aktivít. Uvedomujeme si, že práve verejný sektor môže výraznou mierou prispieť k oživeniu ekonomiky v regióne práve cez naštartované investičné zámery.Veríme, že uvoľňovaním opatrením sa podarí viaceré aktivity dostať do normálu a postupne budeme nabiehať. No všetci sme si vedomí, že krízové obdobie a rozbeh ekonomiky môže trvať dlhší čas.


14.5.2020
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

1. Na poslednom župnou zastupiteľstve ste dávali schvaľovať návrh o odpredaji Ciachovne do súkromných rúk, a to spoločnosti Istrofinal, ktorá je vlastníkom mestského bloku Elektrárne. V návrhu sa okrem kúpnej ceny za objekt uvádzala aj cena za historickú hodnotu NKP, s čím vraj kupec nesúhlasil a odmietol zaplatiť túto položku. Prečo ste na zastupiteľstve predložili návrh, s ktorým kupec nesúhlasí?

Spoločnosť ISTROFINAL ELEKTRÁRNE prejavila záujem  o kúpu objektu Ciachovne. ŽSK má povinnosť chrániť verejný záujem, záujem samosprávy, preto navrhla zastupiteľstvu schváliť návrh, ktorý v plnej miere rešpektuje ochranu pamiatky a je výhodný aj pre druhú stranu najmä z dôvodu, že župa prejavila záujem o dlhodobý prenájom priestorov v Ciachovni. Návrh vychádzal zo vzájomných rokovaní, zohľadňujúc reálnu hodnotu nehnutelnosti, časovú líniu investora a to, že sa ŽSK nepodarilo získať na rekonštrukciu finančné zdroje. V prípade, že  z akýchkoľvek dôvodov k odpredaju nedôjde, budeme rešpektovať rozhodnutie investora. Návrh, ktorý bol zastupiteľstvom schválený bol však výsledkom procesov a pripomienok poslancov, odbornej verejnosti i finančnej komisie.

2. Podľa pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Žiline je nezvyčajné, aby sa do kúpno- predajnej zmluvy započítavala aj cena za historickú hodnotu pamiatky. Údajne sa s niečím takým ešte nestretol. Prosím, viete zdôvodniť, prečo ste sa do konečnej sumy za Ciachovňu rozhodli pripočítať aj túto položku a ako ste prišli k sume 249-tisíc eur?

Súdnoznalecký posudok má svoje postupy a metodika je jasne upravená. Hovoríme o kultúrnej pamiatke v centre mesta Žilina a investorovi sme vopred ponúkali zmluvu o budúcej zmluve na dlhodobý prenájom priestorov v Ciachovni. Ponuková cena nehnuteľnosti Ciachovne ako stavby, vrátane pozemkov vychádza z jej reálnej hodnoty. Znalecky posudok bol len jedným z relevantných podkladov, ktorý ju potvrdil. Posudok ako celok prijímame a jeho výsledok odráža celkovú hodnotu nehnuteľnosti. Každopádne úmysel samosprávy odpredať nehnuteľnosť za primeranú cenu máme jedine z dôvodu, aby sme nebrzdili projekt. 

3. V článku, ktorý tento týždeň vyšiel v Žilinskom večerníku, uvádzate, že Istrofinal prišiel s návrhom kúpy tohto objektu. Istrofinal zas tvrdí, že o tento objekt nikdy nemali záujem. Potrebovali od župy len stanovisko k stavebnému povoleniu. Následne župa prišla s tým, aby Istrofinal zrekonštruoval Ciachovňu a neskôr sa dohodli na odpredaji. Prosím, ako to teda bolo? Aký je váš názor na túto verziu odpredaja Ciachovne? 

Rokovania ohľadom Ciachovne bežali dlhšie. V istej fáze ISTROFINAL ELEKTRARNE, zrejme v snahe o urýchlenie procesov, prejavil záujem o kúpu. Až vtedy začal hovoriť aj o rekonštrukcii Ciachovne. Čiže rekonštrukciu by ISTROFINAL ELEKTRARNE už realizoval na svojom majetku. 

4. Spoločnosť Istrofinal vraj už rok čaká na vaše stanovisko k stavebnému povoleniu pre rekonštrukciu Elektrární. Prosím, môžete uviesť, na čom to stojí? Prečo ste sa doteraz k stavebnému povoleniu nevyjadrili?

ŽSK je povinná ako samospráva reagovať na všetky zákonne lehoty, ktoré jej zo zákona vyplývaju. Tak to bolo aj v tomto prípade. Všetky časové predĺženia plynuli z toho, že ISTROFINAL ELEKTRARNE nevedel poskytnúť primerané záruky v takej forme, aby bol objekt Ciachovne zachovaný a riziko jeho poškodenia, prípadne zničenia počas výstavby projektu minimalizovaná. Práve počas asanačných prac developera  ISTROFINAL ELEKTRARNE pravdepodobne došlo k narušeniu časti objektu, preto je naša opatrnosť maximálna.

5. Pracovník Krajského pamiatkového úradu v Žiline tvrdí, že je potrebné, aby ste sa čo najskôr dohodli, inak sa ohrozujú obe národné kultúrne pamiatky - Ciachovňa aj Administratívna budova Elektrární, ktoré sú v dezolátnom stave a nutne potrebujú rekonštrukciu. V článku uvádzate, že je vašou snahou zachovať národnú kultúrnu pamiatku pre budúce generácie.... Akú máte predstavu o vyriešení tohto "sporu"? Aký je pre vás najprijateľnejší variant?

V prípade, ak dôjde k dohode na predaji nehnuteľnosti, bude sa o nehnuteľnosť starať a mať zodpovednosť za ňu budúci vlastník. V prípade, že nedôjde k odpredaju nehnuteľnosti, bude ŽSK hľadať zdroje a robiť všetko preto, aby sa nehnuteľnosť neznehodnotila a mohla byť zachovaná pre ďalšie generácie. 

6. Viete si do budúcnosti predstaviť spoluprácu s možným budúcim vlastníkov Ciachovne - Istrofinalom aj napriek všetkým týmto komplikáciám?

ISTROFINAL ELEKTRARNE je štandardným subjektom na trhu, ktorý chráni svoje záujmy. ŽSK chráni verejný záujem.  A robíme všetko preto, aby sme udržali korektné vzťahy. Tým, ako sú umiestnené naše objekty sme na spoluprácu odkázaní a ak by sa eskalovalo napätie, utrpí tým celý projekt a tým aj verejný priestor. 

7. Prečo župa nemôže Ciachovňu zrekonštruovať? 

Nateraz ŽSK rokovalo o predaji uvedenej nehnuteľnosti. Ak sa predaj neuskutoční, budeme opäť hľadať financie na jej rekonštrukciu, vlastné zdroje na to bohužiaľ nemáme. Avšak stále máme víziu Ciachovne ako kvalitného kultúrneho priestoru.14.5.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)

Chcel by som Vás požiadať o zodpovedanie niekoľkých otázok. Vlastne o také zhrnutie, ako pandémia ovplyvnila kraj a jeho organizácie, aké opatrenia ste prijali a ktoré z nich boli najlepšie, najúčinnejšie. Na ktoré opatrenie ste najviac hrdí? Ako ste sa dokázali postarať o klientov v DSS? Aké situácie ste museli riešiť v nemocniciach? Ako ste pomáhali prostredníctvom nadácie? Ako to ovplyvnilo rozpočet ŽSK? 
 
Odpoveď: 

Žilinský samosprávny kraj začal s prvými opatreniami veľmi skoro, už na začiatku februára spustil informačné kampane pre obyvateľov, zdravotníckych pracovníkov v ktorých sme upozorňovali na príznaky ochorenia a na spôsoby ako čo najlepšie zamedziť jeho šíreniu nového vírusu. A od prvého marca sme realizovali aj prvé opatrenia pre koronavírus, ešte pred ústredným krízovým štábom. Rozhodli sme o zákaze návštev v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, o pár dní o zatvorení škôl, divadiel, múzeí, galérií, knižníc, o rušení podujatí a aktivít, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí a teda aj riziko šírenia nákazy je vysoké. 
Nedá sa povedať, ktoré z opatrení bolo najlepšie, všetky sa ukázali ako nevyhnutné a správne. Navzájom sa dopĺňali a spoločne vytvárali priestor na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Žilinskom kraji a najmä chránili ľudí v kraji, či našich zariadeniach. 
OPATRENIA
Najväčšia pozornosť bola sústredená na nemocnice a zdravotníkov, ako aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o tých najzraniteľnejších. Začali sa intenzívne a vo zvýšenej miere dezinfikovať priestory, pracovníkom sme zabezpečili ochranné pracovné prostriedky a dezinfekčné roztoky. Veľká pomoc prichádza od dobrovoľných hasičov a záchranárov, ktorí plošne dezinfikujú naše nemocnice a polikliniky  Pred župnými nemocnicami a poliklinikami sme zriadili filtračné vstupy, ktoré pomáhajú oddeľovať pacientov s podozrením na nový koronavírus od ostatných a od zdravotníckeho personálu. Zdravotná starostlivosť sa zamerala len na akútne stavy. Nemocnice odložili plánované zákroky a operácie, aby mali dostatočné personálne aj lôžkové kapacity a pripravili sa na reprofilizáciu (aj ju uskutočnili) pre prípad zhoršenej epidemiologickej situácie.  Vzhľadom na to, že v čase najväčšej kulminácie neistoty sme sa nevedeli spoľahnúť na štátne hmotné rezervy s dodávkou dezinfekcie a ochranných pracovných pomôcok – zabezpečovali sme ich sami a neskôr spolu s materiálom zo ŠHR distribuovali lekárom a sociálnym zariadeniam. Veľmi pozitívne vnímame silné zapojenie sa mnohých firiem do materiálnej pomoci, ale aj bežných obyvateľov do rôznych dobrovoľníckych aktivít, ktoré ešte doteraz koordinujeme. Spolupratričnosť bola veľmi citeľná v najťažších chvíľach. 
Veľmi rýchlo sme zareagovali na poskytnutie a vytvorenie karanténnych zariadení najmä pre zdravotníckych, sociálnych a ďalších pomáhajúcich profesií a poskytli sme priestory aj pre repatriantov. 
Ako prvá župa sme zriadili špecializovanú ambulanciu zubnej pohotovosti na pomoc pacientom s podozrením na nový koronavírus, kde môžu byť za prísnych hygienických opatrení ošetrení aj ľudia v karanténe.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline sme zriadili župnú mobilnú odberovú jednotku, ktorá robí po regióne výtery a jazdí i za imobilnými pacientmi, ľuďmi v domovoch dôchodcov, do centier sociálnych služieb. Tieto aktivity zabezpečujú opäť naši dobrovoľníci lekári i medici. Práve oni testovali aj v martinských DSS, kde bol potvrdený COVID-19.
Mimoriadne nám záleží na ochrane zariadení sociálnych služieb, kde sa nachádza najzraniteľnejšia skupina ľudí. Už od vzniku pandémie sme začali robiť opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu nákazy COVID-19. Uzatvorili sme pobytové zariadenia sociálnych služieb a nastavili krízové plány. Z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu bolo prerušené poskytovanie ambulantných a terénnych služieb. Vyškolili sme pracovníkov na novú situáciu, zrušili sme skupinové terapie a pozastavilo sa prijímame nových klientov. 24 hodín denne monitorujeme výskyt nákazy  v zariadeniach a v prípade pozitívnych testov nastupujú klienti i zamestnanci do karantény, okamžite dopĺňame ochranné pomôcky prioritne do týchto zariadení. 
Zriadili sme nepretržité telefonické linky na základné sociálne poradenstvo. Celoplošné testovanie sociálnych zariadení zabezpečujeme vlastnou motorizovanou jednotkou. Spúšťame karanténne centrá pre ľudí, ktorí potrebujú bezodkladnú sociálnu službu podmienenú odkázanosťou, sme nápomocní pre mestá obce pri zriaďovaní centier pre ľudí bez domova, obete násilia a občanov. Najmä zo začiatku bola situácia náročná, prísne obmedzenia ťažko niesli nielen klienti, ale aj ich rodinní príslušníci. Ochrana zdravia a života klientov však bola prioritou a zamestnanci zariadení boli nekompromisní. 
Spustili sme tzv. službu ucha, i linky pomoci a informačné linky pre lepšie zvládnutie náročných situácii v každej oblasti, kde aktívne pomáhajú psychológovia, právnici, i rehoľné sestry a medici.  Spustili sme milú aktivitu dopisovanie so seniormi, ktoré zastrešujú naši dobrovoľníci. 
Ako jednu z aktivít, na ktorú sme obzvlášť hrdí je práve organizovanie dobrovoľníkov, ktorú vykonáva cez našu Regionálnu rozvojovú agentúru, sekciu pre mládež a odbor zdravotníctva. Dobrovoľníci pomáhajú skutočne na všetkých frontoch, na infolinkách, kde sa snažia ľuďom zodpovedať ich otázky v súvislosti s ochorením COVID-19, s neistotou ohľadom postupu pri návrate zo zahraničia a podobne v zdravotníckych i sociálnych zariadeniach, robia nákupy, prinášajú lieky, strážia deti, testujú ľudí, šijú rúška, perú ich, čistia priestory okolo ciest, ale i odborná pomoc... 
Pomocnú ruku pridala aj naša krajská Nadácia na podporu rodiny ŽSK, ktorá telefonickú pomoc rozšírila aj o sociálne, právne a psychologické poradenstvo, otvorili zbierku pre financovanie dobrovoľníckych aktivít, ale tiež zabezpečovanie stravy, potravín a inej pomoci pre rodiny a jednotlivcov.
Kapacity internátov pri našich stredných školách sme poskytli ako karanténne ubytovanie pre lekárov, sestry, pracovníkov sociálnych zariadení, ktorí musia zostať v karanténe a izolovaní, alebo nechcú vystaviť riziku svoje rodiny a ďalších ľudí. 
V krátkom čase sme v oblasti prímestskej autobusovej dopravy vodičov autobusov zabezpečili rúškami. Z dôvodu obmedzenia migrácie obyvateľstva a zníženia rizika nákazy sme prešli na prázdninový režim a obmedzili spoje, ktoré vykazovali veľmi nízku alebo takmer žiadnu vyťaženosť, s dôrazom na to, aby sa každý pracujúci mohol dostať do práce a domov. 
DARCOVIA
Veľká vďaka však patrí aj darcom, jednotlivcom, neziskovým organizáciám aj súkromným spoločnostiam, ktorí našim zariadeniam pomáhali z rôznych kútov Slovenska - darovaním ochranných pomôcok, štítov, dodávkou ovocia a zeleniny z obchodného reťazca Tesco pre nemocnice, zapožičaním 10 automobilov zo spoločnosti Škoda Auto, takmer 11-tisíc rúšok, ktoré darovala Nadácia automobilky KIA pre naše zariadenia sociálnych služieb, množstvo štítov z firiem na Považí, Orave, Liptove, množstvo darovanej dezinfekcie, pomoc hasičov so stavaním stanov, s dezinfekciou nemocníc ... 
DOPADY NA ROZPOČET
Nakoľko samosprávne kraje sú financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb, tak očakávaný výpadok výnosu tejto dane bude mať zásadný vplyv na rozpočet kraja. Podľa prognóz počítame s výpadkom daňových príjmov v objeme od 8 mil. do 12.mil. eur.  Rozpočet kraja a našich organizácií pripravila mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu aj o príjmy v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj zdravotníctva (nevykonávané zákroky). Ku koncu júna sa predpokladá výpadok v týchto oblastiach vo výške štyri milióny eur. Zároveň sa nám navýšili výdavky, strata z cestovného, do prímestskej autobusovej dopravy, na ochranné pracovné pomôcky, či hygienické pomôcky. Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj za dva mesiace (marec, apríl) viac ako 750-tisíc eur. 
Z tohto dôvodu musela župa pristúpiť k úsporným opatreniam – samozrejme obmedzujeme bežné výdavky. Poslanci na zastupiteľstve odsúhlasili zrušenie dotácií pre rok 2020, čím sa uvoľnili zdroje 1,3 milióna eur. Župa požiadala aj o odklad splátok istiny úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne v celkovej výške takmer dva milióny eur v roku 2020. Zmena splátkového kalendára zabezpečí finančné prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti splnením základných funkcií samosprávneho kraja.
Finančné opatrenia na úsporu výdavkov robíme aj priamo na úrade. Obmedzujú sa práce na dohody o  vykonaní práce a o pracovnej činnosti, pristúpili sme k vyplácaniu miezd na úrovni základných miezd,  s malým priestorom na motivovanie zamestnancov, obmedzuje sa nákup tovarov a služieb. Snažíme sa vyhnúť výraznému brzdeniu investičných aktivít. Uvedomujeme si, že práve verejný sektor môže výraznou mierou prispieť k oživeniu ekonomiky v regióne práve cez naštartované investičné zámery.
Veríme, že uvoľňovaním opatrením sa podarí viaceré aktivity dostať do normálu a postupne budeme nabiehať. No všetci sme si vedomí, že krízové obdobie a rozbeh ekonomiky môže trvať dlhší čas.14.5.2020
Otázka (Kermiet Mário, Tv Markíza)

1.Aký je súčasný stav "projektu" obchvat obce Liptovské Matiašovce? Plánuje v ňom súčasné vedenie ŽSK pokračovať a kedy?

Projekt obchvatu obce Liptovské Matiašovce pripravovala ešte Slovenská správa ciest v roku 2004. Bolo naň vydané územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane rozpočtu  však má zhruba 18 rokov. Za ten čas sa nezrealizovalo ani majetkové vysporiadanie vzhľadom na množstvo vlastníkov. 

2.Ak na obchvate nie je plánované pokračovanie, tak prečo?

Obchvat  v Liptovských Matiašovciach by bol nepochybne významnu spojnicou medzi Oravou a Liptovom, pravdou však je, že by išlo o finančne veľmi nákladný projekt, na ktorý župa momentálne nemá v rozpočte prostriedky, nakoľko dnes vnímame v kraji  iné priority - musíme vyriešiť kritické križovatky a nebezpečné úseky ciest.

3.Koľko peňazí by mal obchvat stáť? Mala by župa možnosti ako ho zafinancovať?

Financovanie obchvatu z prostriedkov EÚ fondov je nepravdepodobné, pretože priority Európskej komisie v ďalšom plánovanom programovom období sú ekológia, inteligentné dopravné systémy, SMART CITY a nie výstavba regionálnych ciest. Financovanie z vlastných zdrojov župy je tiež ohrozené, pretože musíme riešiť akútne problémy - máme viac ako 150 mostov, ktoré sú v zlom a vo veľmi zlom stave a tiež viac ako dve stovky kilometrov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave a 13 km ciest II. a III. triedy v havarijnom stave. Všetko sa žiaľ nedá spraviť za rok, dva, ani tri, ale postupne znižujeme modernizačný dlh na našich cestách, pričom ako prvé sa opravujú vždy tie najrizikovejšie. 

4.V dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja", ku ktorému 20.04.2020 požiadal Okresný úrad v Žiline o stanovisko obec Liptovské Matiašovce, sa uvádza, že obchvat obce nie je plánovaný ani po roku 2048. Nakoľko je tento dokument záväzný pre pokračovanie procesu výstavby obchvatu a prečo sa v ňom prakticky uvádza, že obchvat obce nie je vôbec potrebný?

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility bude podkladom pre spracovanie územného plánu ŽSK. Pri jej príprave boli spracované dopravné prieskumy na cestách II. a III. triedy, zamerané na preverenie objemov a smerovania dopravy. Vo vzťahu k plánu výstavby obchvatov prebiehal dopravný prieskum v 14 obciach ŽSK, vrátane obce Liptovské Matiašovce. Dopravné zaťaženie tejto obce ako aj úroveň tranzitnej dopravy sa na základe prieskumu radia k najnižším zo 14 posudzovaných obcí. Tento úsek navyše nepatrí k nehodovým úsekom.  Tieto údaje musíme rešpektovať a preto ako sme už spomenuli, vyplývajú nám z toho v tejto chvíli iné priority. 14.5.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Chcela by som sa spýtať na plošné testovanie v župných zariadeniach poskytovania sociálnych služieb - konkrétne na Liptove. Už ste ho dokončili? Ako dopadlo?

Odpoveď: 

V týchto dňoch sa realizuje testovanie v župných zariadeniach sociálnych služieb. K dnešnému dňu bola otestovaná asi polovica krajských zariadení. 


14.5.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

1. Zaujímalo by nás ako pokračujú projekty a výstavba D3 na Kysuciach a ďalší vývoj z pohľadu VÚC čo sa týka dopravy.

Dostavbu diaľnice D3 považujeme za kľúčovú nielen v zmysle regionálneho hľadiska, ale aj medzinárodného, nakoľko je to úsek, ktorý má napojenie na poľskú, tak aj českú diaľničnú sieť a vedie cez ňu tranzitná doprava. Z pozície samosprávneho kraja urobíme všetko pre to, aby nová vláda dala prioritu všetkým nedostavaným diaľničným úsekom a úsekom rýchlostným ciest.

2. Ako to vypadá s vlakovou dopravou - posilnenie Čadca - Skalité?

Samotný proces pilotného riešenia zahustenia vlakovej dopravy na trati Skalité – Čadca bol poznačený zavedením opatrení spojených s ochorením COVID-19, a teda aj s výzvami obmedziť cestovanie. Žilinský samosprávny kraj však má aj naďalej záujem, aby došlo k posilneniu vlakových spojov na Skalité, preto začal o zahustení vlakovej dopravy na trati Skalité – Čadca  rokovať s novým ministrom dopravy, s možnosťou, že pridané vlakové spoje by financoval štát (nakoľko objednávateľom vlakovej dopravy je štát a je to v jeho kompetencii. ŽSK zabezpečuje prioritne prímestskú autobusovú dopravu a vzhľadom na dopad pandémie sú jeho možnosti obmedzené).

 

13.5.2020
Otázka (Silvia Kajanková, vregione.sk)

Poprosím Vás o zaslanie aktuálnych informácií ohĺadom realizácie cyklodopravnej trasy „úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin". Vakom štádiu realizácie sa v dnešnej dobe "stavba" nachádza, aké práce, činnosti boli doposiaľ v súvislosti s realizáciou vykonané -kto je/bude realizátor stavby, náklady na jej realizáciu a predpokladaný termín dokoncenia.

Odpoveď:

Po takmer piatich rokoch trvajúcom procese posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) nadobudlo začiatkom roku 2020 právoplatnosť záverečné stanovisko. V súčasnosti je na projekt Strečno – Vrútky spracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie a prebieha jej pripomienkovanie jednotlivými dotknutými subjektmi. Po získaní všetkých potrebných vyjadrení sa požiada o vydanie územného rozhodnutia. Akejkoľvek stavebnej činnosti v tomto náročnom teréne musí predchádzať vydanie právoplatného stavebného povolenia a s tým súvisiace hľadanie a zabezpečenie finančných zdrojov na vybudovanie celého úseku, ktorého dĺžka je zo Strečna do Vrútok 14,2 km. Odhadované náklady na realizáciu stavby sú vo výške 10 – 15.mil eur a predpokladaný termín začatia výstavby v roku 2022 - 2024. Realizátorom stavby bude ŽSK. Čo sa týka realizácie úseku Vrútky – Martin je potrebné sa s otázkami obrátiť na MsÚ v Martine alebo vo Vrútkach.


13.5.2020
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Ako pokračuje výstavba  - prepojenie cyklochodníka KNM - Žilina? Do konca roka 2019 mala byť odovzdaná projektová štúdia, - poprosím k nej viac info + zaslanie samotnej dokumentácie. Ako to vidí župa tento rok s podobnými projektami. (financie - korona) https://www.mojekysuce.sk/udialo-sa/kysucku-cyklotrasu-podporuju-mesta-obce-aj-zupa

Odpoveď:

Na konci roka nám zhotoviteľ odovzdal vypracovanú Technickú štúdiu Kysuckej cyklotrasy. Táto štúdia bude slúžiť ako podkladový materiál  pre spracovanie  ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DÚR) a pre doplnenie územných plánov jednotlivých dotknutých obcí a miest, ktorými cyklotrasa prechádza. Technická štúdia navrhuje vhodné  trasovanie chýbajúceho úseku cyklodopravnej trasy v koridore rieky Kysuca medzi mestami Žilina, Kysucké Nové Mesto a obcou Dunajov s niekoľkými alternatívnymi úsekmi. Celková dĺžka navrhovaného úseku je 16,5 km s asfaltovo-betónovým povrchom. Základná šírka  je 3 metre, v stiesnených podmienkach sa predpokladá min. šírka 2 metre. Vybudovať by sa mali aj štyri lávky a osem priepustov. Kysucká cyklotrasa má byť prioritne využívaná na cyklodopravu medzi mestami a obcami, ale aj na dochádzku do zamestnania, škôl a ďalšou sociálnou infraštruktúrou. Jej využitie bude aj pre účely cykloturistiky, nakoľko sa na túto trasu napája aj niekoľko existujúcich cykloturistických trás. Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín spolu so Žilinskou župou rokujú o možnosti združení finančných prostriedkov na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Vzhľadom na negatívne dopady pandémie  na ekonomiku všetkých samospráv však nevieme v súčasnosti presne povedať, do akej miery bude možné financovať spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie v tomto roku.

12.5.2020
Otázka (Anna Mária Domeová, aktuality.sk)

Kedze policia zacala trestne stihanie pre sirenie kovidu v DSS v Martine, zaujimalo by ma, ci v v tomto konkretnom zariadeni boli uz nejake komplikacie v minulosti. Ide mi o kontrolne zistenia, alebo preverenie podnetov, ktore predchadzali aktualnym zisteniam policie, alebo s nimi suvisia. Riesila zupa podnety tohto druhu? Ak ano, ako boli vyriesene zistene problemy? Zaroven by ma zaujimalo, ci a ake podnety eviduje zupa uz v case pandemie? Ak ano, o aky druh podnetov ide? Ako ich zupa v aktualnej situacii dokaze vyhodnotit a overit a potvrdili sa? Ak ano, ako boli vyriesene opisane problemy?

Odpoveď:

V prípade Domu Sv. Martina (ktoré je súkromným zariadením, nie v správe ŽSK) sme neevidovali žiadne podnety ani sťažnosti. Odbor sociálnych vecí ŽSK mal v tomto roku v rámci plánu kontrol zahrnutú aj kontrolu Domu sv.Martina. Zatiaľ sú však v súvislosti s mimoriadnou situáciou a bezpečnostnými opatreniami kontroly pozastavené. V  období pandémie boli na odbor sociálnych vecí doručené podnety najmä z oblastí pracovno – právnych vzťahov, nesúhlasom zo strany zamestnancov s postupom štatutára v rámci hygienických opatrení, ale napríklad aj od obyvateľa Martina, ktorý sa hneval na pracovníčky zariadenia, pretože boli nakupovať pre prijímateľov sociálnych  služieb počas hodín určených seniorom. Všetky podnety sa vzhľadom na situáciu riešia bez osobných návštev v zariadení, intenzívnou komunikáciou s vedením zariadenia a všetkých dotknutých osôb. 

12.5.2020
Otázka (Veronika Folentová, DenníkN)

1. Pacienti sa stále nevedia dostať k niektorým lekárom (najmä špecialistom). Ozyvaju sa ja vam obyvatelia s tym, ze ich lekari nechcu osetrit? Kolko mate za posledne mesiace takychto pripadov? U ktorych odbornosti je to najcitelnejsie? Ak ano o ake pripady islo? 

Po vypuknutí pandémie COVID – 19 narástol počet telefonických podnetov týkajúcich sa hlavne toho, že lekári nedvíhali telefón, obmedzujú prístup pacienta pri ošetrovaní a neposielajú dostatočne k špecialistom. Najciteľnejšie to bolo najmä prvé dva týždne, potom sa situácia upokojila. Najviac telefonických podnetov bolo na odmietnutie ošetrenia u zubára a to sa týkalo najmä pacientov, ktorí boli v karanténe. Pacientov sme usmernili a odporučili ošetrenie na zubnej APS, ktorá ošetrovala pacientov v karanténe a podozrivých z ochorenia COVID-19. Čo sa týkalo odmietnutia ošetrenia, boli nám doručené 2 písomné podnety. Jeden podnet sa týkal odmietnutie ošetriť na neurologickej ambulancii – pacient sa domáhal rehabilitácie a druhý podnet pacienta, ktorý namietal odmietnutie ošetriť na psychiatrickej ambulancii. 

2. Je realny problem, ze sa pacienti nevedia dostat k lekarom? 

Je dlhodobý problém dostať sa na špecializované vyšetrenie, v kraji je nedostatok neurológov, endokrinológov, oftalmológov, či urológov.  Treba však povedať, že v tejto mimoriadnej situácií sa aj pacienti sa obávajú možnosti nakazenia pri návšteve v ambulancii a aj oni sami v niektorých prípadoch odsúvajú vyšetrenia.  

11.5.2020
Otázka (Lucia Simona Horváthová, Hospodárske noviny)

Stredné školy majú šetriť a na čom plánuje ušetriť kraj? Pocíti obyčajný obyvateľ kraja výpadky nejakých služieb, napr. nižšia starostlivosť o cesty? Koľko percent z rozpočtu je objem Vami plánovaného šetrenia, resp. aký veľký balík chcete ušetriť v porovnaní s pôvodnými plánmi? 

Odpoveď: 

Odbor školstvo ŽSK nechal rozhodnutie o úprave platov na riaditeľov škôl. Požadoval od nich však spätné informácie,či a  akých zamestnancov sa zmena zákona v ich organizácií týka (teda náhrada mzdy v sume 80% v prípade prekážky na strane zamestnávateľa). Máme vedomosť, že niektoré školy pristúpili k úprave mzdy zamestnancom, pre ktorých nevedeli nájsť v mimoriadnej situácií prácu (najmä nepedagogickí pracovníci - školníci, upratovačky..). Žilinský samosprávny kraj v tejto chvíli neuvažuje o tom, že by od riaditeľov škôl požadovali plošné znižovanie mzdy. Ostáva to na ich rozhodnutí. Vývoj situácie však budeme aj naďalej sledovať. K šetreniu pristúpil aj samosprávny kraj, nakoľko výpadky príjmov v súvislosti s pandémiou sa počítajú v miliónoch. Prvým veľkým ,,šetrením" je návrh na zrušenie regionálnych a participatívnych dotácií. Bohužiaľ, odložia sa i viaceré investičné aktivity, ktoré nie sú nevyhnutné. Nedotkne sa to však eurofondových projektov, ako aj strategických projektov, či stavieb pred dokončením. Župa požiadala aj o odklad splátok istiny úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne v celkovej výške takmer dva milióny eur v roku 2020. Zmena splátkového kalendára zabezpečí finančné prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti splnením základných funkcií samosprávneho kraja. Okrem toho Úrad ŽSK obmedzil  práce na dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti a pristúpil k vyplácaniu miezd na úrovni základných miezd bez akýchkoľvek doplnkových foriem mzdy, obmedzuje sa aj nákup tovarov a služieb. Na nevyhnutné aktivity bude Úrad ŽSK čerpať   prostriedky aj z rezervného fondu a podľa vývoja situácie bude hľadať ďalšie zdroje a možnosti úspory. S cieľom naštartovať efektivitu zariadení a úradu zriadila Žilinská župa Krízový ekonomický manažment, ktorý podrobne analyzuje nielen výdavky úradu a krajských organizácií, ale rozoberá aj ich organizačnú štruktúru.

7.5.2020
Otázka (Zuzana Holienčiková, Žilinský večerník)

S akým výsledkom dopadlo hospodárenie, aké finančné prostriedky boli vyčlenené na údržbu, aké sa napokon investovali - ušetrila župa, alebo, naopak, bolo treba investovať viac? Ak ušetrila, je reálne, že týmito prostriedkami pokryje oblasti, v ktorých financie chýbajú? V akých?

Posledné zimné obdobie  môžeme hodnotiť ako priemerné a teplejšie ako minuloročné. Spád snehu bol takmer o polovicu nižší ako v období  2018/2019, čo sa odrazilo aj na výkonových kilometroch a nižšej spotrebe posypového materiálu. Na druhej strane sa však často striedali plusové a mínusové teploty a pravidelné dažde, ktoré doslova poumývali cesty a Správa ciest ŽSK musela zasahovať s posypom proti poľadovici oveľa častejšie ako po iné roky. Zimné obdobie a s tým aj zimná údržba skončili na konci marca. Rozpočet na zimnú údržbu vychádza z prepočtu na priemernú zimu za tri roky. V tomto prípade boli skutočné náklady boli čerpané na 104,7 % plánovaného rozpočtu (dosiahli čiastku 3 155 tis. €). 

Vieme, že veľká časť strojov je v pomerne zlom technickom stave - potvrdilo sa to aj počas tejto údržby? Teda či bolo treba stroje často servisovať a podobne

Zimnú údržbu na území ŽSK zabezpečovalo spolu s ďalšími mechanizmami (nakladače, snehové frézy, traktory s radlicou, traktorové sypače, nákladné vozidlá, autogrédre) 112 špeciálnych posýpacích vozidiel, z ktorých je 14 ks úplne nových (dodaných v decembri 2019). Priemerný vek posýpacích vozidiel je 22 rokov. Aj z toho dôvodu sme museli niektoré vozidla častejšie servisovať. Celkové výdavky na servis a údržbu boli v roku 2019 prekročené o 30 % oproti plánovanému rozpočtu, na čom má podiel okrem zlého technického stavu, tiež globálne zvýšenie cien poskytovaných služieb. 

Letná údržba - aký finančný balík je vyčlenený?

Financie na letnú údržbu /tzv. bežnú údržbu/ sa každý rok plánujú vo výške cca 1 mil. €.


5.5.2020
Otázka (Radoslav Varga, Sita)

Chcel by som vás poprosiť o sprostredkovanie info od pána Lišku zo Správy ciest ŽSK k pripravovanej akcii "Sanácia oporného múru Turzovka", všimol som si na vestníku VO, že dodávateľ je vysúťažený, potreboval by som ešte krátke zhrnutie prác, ktoré sa tam budú robiť; termín, kedy by sa mohlo začať, ako dlho to bude trvať; požiadavka na dopravné obmedzenia.

Odpoveď:

Svah nad cestou predstavuje frontálnu časť zosuvu, kde sa nachádza teleso vozovky a vodný tok. Vozovka je na spodnom okraji spevnená oporným múrom, ktorý je v súčasnosti poškodený a v niektorých miestach úplne rozpadnutý. V dôsledku poškodenia priepustu pod vozovkou došlo k vyplaveniu vody aj do konštrukčných vrstiev vozovky.  Predmetom stavby je sanácia oporného múru na ľavej strane vodného toku Predmieranka a pozemnej komunikácie II/484. Sanácia bude spočívať vo vybudovaní pilotovej steny spriahnutej železobetónovým vencom zabezpečenej kotvením (v dĺžke cca 82metrov). Oporný múr je navrhnutý v trase pôvodného múru. Súčasťou prác bude systém štrkových drénov vo svahu nad cestou v dĺžke cca 30metrov s vyústením do novovybudovanej kalovej jamy.  A zrekonštruuje sa priepust  (DN 800). Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 22. apríla.  V týchto dňoch sa realizujú práce na dočasnom rozšírení cesty o 1 meter, aby bol zabezpečený prejazd vozidiel v jednom jazdnom pruhu počas realizácie prác. Sanácia oporného múru by mali podľa zmluvy trvať štyri mesiace. Doprava bude obmedzená do jedného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou, regulovčíkmi, resp. podľa postupu a potreby prác iba zvislým dopravným značením.


30.4.2020
Otázka (Marek Fišera, zilinak.sk)

Chcel by som vás požiadať o bližšie informácie k cyklobusom: Budú premávať od 1. mája? Ak nie, je už známe, od akého dátumu budú premávať?Ktorých liniek sa týka odklad spustenia?

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj pre mimoriadnu situáciu pozastavil štart cyklobusov a posunul na neskoršie obdobie. Pôvodne, ešte pred vypuknutím koronakrízy sa počítalo s ich nasadením už od 1. mája, kedy mali začať jazdiť autobusy pre cyklistov na Kysuce a do Turca.  Kedy začnú premávať bude závisieť od vývoja pandémie a uvoľňovania opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

30.4.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

1. Odkiaľ vyšla iniciatíva na predaj Ciachovne? Prečo už ju župa nechce mať vo svojom majetku? Ako chcete využívať priestory v prípade, že k predaju dôjde a župa si ch zoberie do podnájmu?

Žilinský samosprávny kraj pristupoval i pristupuje k tejto Národnej kultúrnej pamiatke s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou v snahe zachovať ju pre budúce generácie a vidí v nej kultúrno-spoločenský potenciál.  Vzhľadom na zámer investora, ktorý je dlhý čas plánovaný v areáli bývalých elektrární a ktorého súčasťou je aj Ciachovňa, iniciatíva na odkúpenie vyšla zo strany vlastníka areálu, Istrofinal. ŽSK bol viackrát neúspešný v získaní prostriedkov na obnovu Ciachovne zo zdrojov EÚ i ministerstva kultúry a potrebnú sumu 1,2 mil.€ na rekonštrukciu nedokázal dlhodobo vyčleniť ani zo svojho rozpočtu.                                                                 Zrealizovaním investorského zámeru „Viacúčelovej blokovej zástavby – Elektrárne Žilina“  by mal byť celý komplex budov prestavaný,  zrekonštruovaný vrátane vnútrobloku, v ktorého centrálnej časti sa nachádza Ciachovňa. Kedže župa nedisponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi  a je pri rekonštrukcii odkázaná na “cudzie zdroje”, investor má obavu, že zo strany ŽSK nedôjde k obnove Ciachovne v termíne, ktorý bude korešpondovať s termínmi prestavby ostatných budov komplexu a tým by narúšal celý urbanisticko – architektonický koncept. Závažným je aj fakt, že práce na rekonštrukcii jednotlivých objektoch musia prebiehať v určitej následnosti, keďže súčasťou projektu je aj výstavba podzemných garáží. Tiež je faktom, že rekonštrukcia objektu Ciachovne, ktorá by sa konala po zrealizovaní developerského zámeru by bola zo strany ŽSK veľmi obtiažna, ťažko realizovateľná, nakoľko bude obmedzený prístup stavebnej techniky k stavbe z dôvodu zahustenia okolitej zástavby, vzhľadom na zrevitalizované okolie ako aj z iných technických dôvodov.  Prioritným zámerom ŽSK nie je predaj Ciachovne, ale jej rekonštrukcia. ŽSK má záujem na tom, aby objekt Ciachovne i naďalej slúžil ako kultúrny priestor a má v pláne zriadiť v objekte Ciachovne  technické múzeum, alebo ho využiť ako galerijný priestor, o čom svedčí aj ponuka dlhodobého nájomného vzťahu pre investora, ak by došlo k odpredaju pamiatky. K rokovaniam o predaji Ciachovne pristúpil ŽSK výhradne a len z dôvodov koordinácie s projektom “Elektrární”. V prípade, že by župa mala zdroje na rekonštrukciu Ciachovne, sama by sa pustila do rekonštrukcie a ponechala vo svojom majetku. Aktuálna situácia však ukazuje, že zdroje na investície budú výrazne oklieštené ako na úrovni rozpočtu kraja, tak aj na úrovni štátu. 

2. Aký je technický stav objektu? Aký významný je problém so stabilitou základov?

Ciachovňa je v zlom technickom stave a možno hovoriť až o havarijnom stave. Hoci výstavba v bývalom elektrárenskom komplexe ešte nezačala, zo strany developera boli realizované asanačné práce niektorých objektov bývalého komplexu elektrární, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou mali vplyv aj na budovu Ciachovne do takej miery, že sme museli pristúpiť k asanácii jednej z prístavieb ( došlo k väčšiemu narušeniu statiky prístavby).  ŽSK si vo svojej komunikácii s developerom jasne zadefinoval poskytnutie záruky investora, že pri ďalšom postupe stavebných prác nedôjde k porušeniu objektu Ciachovne. Vnímame, že práve budovanie podzemných garáži v tesnej blízkosti budovy predstavuje vysoké riziko pre túto národnú kultúrnu pamiatku, a preto ŽSK trvá na jasných zárukách ochrany, najmä počas doby realizácie projektu. 

3. Prečo sa doposiaľ nepodarilo získať financie na rekonštrukciu objektu?

Projekt rekonštrukcie Ciachovne je odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom  a je naň vydané právoplatné stavebné povolenie. Rozpočtovaný náklad na takúto komplexnú rekonštrukciu vrátane odsúhlasenej pamiatkovej obnovy v zmysle požiadaviek KPÚ je vo výške cca 1,2 mil. €.ŽSK sa opakovane pokúšal o získanie externých zdrojov na rekonštrukciu Ciachovne, bohužiaľ neúspešne za bývalého i súčasného vedenia. Procesy schvaľovania projektov a prideľovania peňazí z fondov EÚ, alebo ministerstva kultúry nám nenáleží hodnotiť. Faktom je, že financie na tieto projekty neboli pridelené. Tiež si treba uvedomiť, že objekt nateraz nebol prevádzkovaný a financie z vlastných zdrojov boli určené prioritne na rekonštrukcie tých objektov v havarijnom stave, kde vykonávame činnosti.

4. Aké sú riziká takéhoto návrhu predaja majetku? Aké záruky žiadate od Istrofinalu?

ŽSK vníma predaj národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Ciachovňa pri jej zachovaní a následnej možnosti využitia ako kultúrno-spoločenského priestoru ako dobrý zámer. Predajom objektu sa štatút NKP nestratí, dôjde k zrekonštruovaniu NKP v čase, kedy to investor v rámci komplexnej prestavby zosúladí s ostatnými prácami a pri samotnej rekonštrukcii budú musieť byť akceptované požiadavky Krajského pamiatkového úradu. Rizikom zostávajú výkopové prace vo vnútrobloku  Elektrární a to konkrétne pri budovaní podzemných garáží. To je dôvod, prečo ŽSK vo svojej komunikácii s developerom striktne zadefinoval podmienku poskytnutia záruky vo forme finančnej zábezpeky, vinkulacie alebo bankovej záruky, aby sa garantovala istota, že pri ďalšom postupe stavebných prac nedôjde k porušeniu a tým možnej devastácii objektu Ciachovne. ZSK zároveň deklaruje svoj záujem dlhodobého nájmu časti priestorov Ciachovne pre účely kultúrnej inštitúcie. 

5. V čom sú odlišné predstavy župy a investora v súvislosti s aktuálne schváleným návrhom? Prečo s ním Istrofinal nesúhlasí?

Prečo investor nesúhlasí s našim postupom nám neprináleží komunikovať. V návrhu, ktorý bol predložený na zastupiteľstvo ŽSK sa odrazilo zváženie rizika. Máme za to, že po finančnej stránke je predchádzajúca dohoda a uznesenie prijaté zastupiteľstvom finančne neutrálne. Preto verím, že po vyjasnení vzájomných postojov investora a župy dôjde k dohode. Nemáme záujem brzdiť rekonštrukciu celého priestoru, ale potrebujeme korektnú dohodu, z ktorej bude plynúť uistenie oboch strán o tom, že tento priestor bude dobrým príkladom zachovania NKP súkromným investorom a následného využitia i verejnou inštitúciou.  

30.4.2020
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

1. Ako napreduje výstavba cyklotrasy popri ľavom brehu Váhu z Budatína ku Vodnému dielu Žilina? Aké práce sa doteraz podarilo urobiť?

Výstavba cyklotrasy ,,ľavobrežnej" napreduje dobre, stavebné práce sa realizujú  v súlade so schváleným harmonogramom podľa projektovej dokumentácie.  V súčasnosti sú osadené všetky obrubníky a konštrukčné vrstvy cyklochodníka sú realizované po ložnú asfaltovú vrstvu.  

2. Má súčasná koronakríza dopad aj na výstavbu cyklotrás v kraji? Museli ste kvôli súčasnej situácii stopnúť investície v tejto oblasti?

Napriek tomu, že mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu ovplyvnila mnohé oblasti, do tohto projektu našťastie výrazne nezasiahla, len niektoré práce čiastočne spomalila. Nemalo to  však vplyv na časový harmonogram prác. Investície stopnuté zatiaľ neboli.

3. Pokiaľ mám správnu informáciu, tento rok je ohrozená prevádzka cyklobusov, resp. nezačnú jazdiť od 1. mája, ako tomu bolo doteraz. Prečo? Je možné, že tento rok ešte cyklobusy vyrazia na cesty?

Žilinský samosprávny kraj pre mimoriadnu situáciu pozastavil štart cyklobusov a posunul na neskoršie obdobie. Pôvodne, ešte pred vypuknutím koronakrízy sa počítalo s ich nasadením už od 1. mája, kedy mali začať jazdiť autobusy pre cyklistov na Kysuce a do Turca. Kedy začnú premávať bude závisieť od vývoja pandémie a uvoľňovania opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

30.4.2020
Otázka (Garai Tomáš, Hospodárske noviny)

1. Koľko  minula vlani vaša župa na autobusovú dopravu?

Predbežné náklady na autobusovú dopravu boli minulý rok vo výške 23 707 200 €. Konečné čísla ešte nemáme k dispozícii, pretože v súčasnosti prebiehajú kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami ŽSK za obdobie január až november 2019, ktoré boli poskytnuté na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme u dopravcu.  Uvedená hodnota sa preto môže na základe výsledku kontrol zmeniť.

2. Rozmýšľate pri ďalšom kontrakte o znížení/navýšení kilometrov? Prečo?

Na území ŽSK je zámerom vybudovanie integrovanej dopravy, aktuálne sa realizuje postupná optimalizácia cestovných poriadkov v Žilinskom kraji. Až po ukončení tohto procesu budeme vedieť, či výsledkom optimalizácie cestovných poriadov bude znižovanie resp. zvyšovanie dopravného výkonu (kilometrov)

3. Dokedy máte platný kontrakt so súčasným dopravcom?

V regiónoch Liptov a Orava, ktoré obsluhuje ARRIVA Liorbus,  je kontrakt platný od 30.11.2019 po dobu 24 mesiacov s možnosťou predĺženia formou uplatnenia 12 mesačnej opcie. V regiónoch Kysuce, Horné Považie a Turiec, ktoré obsluhuje SAD Žilina je kontrakt platný od 30.11.2019 maximálne na päť rokov do podpisu zmluvy s novým dopravcom (Presne: do uplynutia posledného kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom mesiaci uplynie lehota pätnástich mesiacov nasledujúcich po dni, v ktorom ŽSK na svojom webovom sídle alebo v centrálnom registri zmlúv zverejní poslednú zmluvu uzatvorenú ŽSK s Novým dopravcom, maximálne však päť rokov.)

30.4.2020
Otázka (Martina Sivačková,Mestská televízia Ružomberok)

Od 1.5. (za bežných okolností) by mal byť otvorený verejnosti hrad Likava, kt. patrí pod Liptovské múzeum, kt. zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Preto vás prosím o informáciu pre Mestské televíziu Ružomberok, či od 1.5. bude hrad verejnosti neprístupný alebo prístupný a za akých podmienok. A zároveň či je možné navštíviť individuálne Archeologické múzeum v prírode - Havránok, kt. by malo otvoriť sezónu detto 1.5.

Odpoveď: 

V zmysle uvoľňovania obmedzení v súvislosti s koronavírusom, je možné uvažovať o otvorení vonkajších expozícií v priebehu mesiaca máj. Od 1.5. to však ešte nebude. Zároveň bude musieť uvoľniť obmedzenia aj vedenie župy svojím pokynom. Všetko bude závisieť od vývoja ďalšej situácie.

29.4.2020
Otázka (Roman Kopka, My Turčianske noviny)

 Chcel by som sa Vás spýtať, či pri prerokovaní zmeny rozpočtu sa riešila aj výstavba atletického štadióna v Martine - v Spojenej škole. Aká čiastka je vyčlenená na vystavbu pre tento rok. 

Odpoveď:

V rozpočte na rok 2020 ostáva schválených 400 tisíc eur. V I. úprave rozpočtu bude predložených na dofinancovanie I. etapy 450 tisíc eur.


25.4.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

1. Budete nútení znižovať mzdy na úrade a v župných zariadeniach? Ak áno, na ktorých pozíciách a o koľko?

Úrad ŽSK postupne zavádza opatrenia na zníženie dopadov pandémie na fungovanie kraja. Treba si však uvedomiť, že ak by sme hovorili o plošnom znižovaní miezd, muselo by dôjsť k dohode so zamestnancami. Tiež vnímame, že viaceré odbory sú v tomto čase pracovne až preťažené, iné majú svoje činnosti obmedzené. V tejto chvíli vyhodnocujeme prácu na homeoffice, pozastavili sme vyplácanie odmien a hľadáme spôsob ako šetriť najmä na bežných výdavkoch. 

Uvádzame príklad opatrení:

- Z hľadiska mzdových opatrení župa pristúpila k vyplácaniu miezd na úrovni základných miezd bez akýchkoľvek doplnkových foriem mzdy.

- Zamestnanci, ktorí sú na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa dnes majú vyplácanú náhradu mzdy v sume 100 % priemerného zárobku, no v zmysle novely Zákonníka práce č. 66/2020 účinnej od 4.4.2020 Úrad ŽSK pristúpime k vyplácaniu náhrady mzdy v sume 80 % priemerného zárobku od 1.5.2020;

- Niektorí zamestnanci sú v týchto dňoch na OČR, prípadne PN, čo v tejto chvíli predstavuje šetrenie mzdových prostriedkov v sume zhruba  12-tisíc eur mesačne.

- Úrad ŽSK zároveň pristúpil k opatreniu týkajúcemu sa čerpania riadnej dovolenky zamestnancov úradu, zamestnanci dočerpávajú staré dovolenky a časť tohtoročnej dovolenky.

Obdobné opatrenia boli prijaté aj na úrovni organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Niektoré typy organizácií – ako napríklad školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú  okrem zriaďovateľa usmerňované aj zo strany MŠVVaŠ SR – nakoľko výkon práce ich zamestnancov má v súčasnosti viaceré špecifiká – ako napr. vyučovanie online.

2. Budete niektoré pracovné pozície rušiť? Ktoré a od kedy?

Každý správny hospodár musí vedieť optimalizovať  tak, aby zabezpečil chod a výška nákladov neohrozila jeho fungovanie. Operatívne sme vytvorili Krízový ekonomický manažment (KEM), ktorý podrobne analyzuje nielen výdavky úradu a našich organizácií, ale rozoberá aj organizačnú štruktúru organizácií. Výsledkom bude návrh optimalizácie fungovania úradu i organizácií. Berieme pri tom do úvahy neustále zvyšujúce sa nároky z pohľadu dodržiavania legislatívy a zväčšovania objemu kompetencií od štátu, ktorú musí VÚC zvládať. Už dnes však Úrad ŽSK obmedzil práce na dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti. Samosprávne kraje sú financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb a očakávaný výpadok výnosu tejto dane kvôli pandémii  bude mať zásadný vplyv na finančnú kondíciu samosprávneho kraja. Podľa prognóz počítame s výpadkom daňových príjmov v objeme od 10 mil. eur do 32 mil. eur.  Rozpočet kraja a našich organizácií v tomto čase, kedy sú mnohé prevádzky stále povinne zatvorené nás zároveň pripravili o príjmy a to najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj zdravotníctva (nevykonávané zákroky) a naopak navýšili výdavky ŽSK v oblasti prímestskej autobusovej dopravy, na ochranné pracovné pomôcky, hygienické pomôcky a ďalšie výdavky spojené s opatreniami v súvislosti s pandémiou.

Vývoj situácie neustále sledujeme a na základe toho prijímame opatrenia.  Prvým výrazným ,,škrtaním" je návrh na zrušenie dotácií pre regióny, z čoho sa netešíme, ale zákon o rozpočtových pravidlácha finančnej disciplíne nám v takejto finančnej krízovej situácii ani inú možnosť nedáva. V pondelok to bude i predmetom zastupiteľstva. Sumu 1300 000€ tak budeme môcť použiť na nevyhnutné výdavky v súvislosti s pandémiou. Bohužiaľ, odložia sa i viaceré investičné aktivity, nedotkne sa to však  eurofondových projektov.

3. Koľko zamestnancov má ŽSK na úrade a v zariadeniach, ktoré má v pôsobnosti a koľko by ste chceli ušetriť na personálnych záležitostiach?

Na Úrade ŽSK pracuje 250 zamestnancov. V stotrinástich organizáciách v pôsobnosti ŽSK pracuje viac ako 9-tisíc ľudí, čím sa VÚC radí medzi najväčších zamestnávateľov. Práve kvôli očakávanému nižšiemu výberu daní a výpadkoch príjmov zo vstupného či iných úhrad sa zaoberáme znížením mzdových nákladov vo výške okolo 20 %.

 

24.4.2020
Otázka (Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník)

Rada by som sa informovala ako Útulok a zariadenie podporného bývania na Hviezdoslavovej ulici pristupuje v dobe pandémie ku svojim klientom. Poskytuje zariadenie službu ubytovania ľuďom bez domova aj v týchto dňoch? Ak áno, za akých opatrení?   Prijíma aj nových klientov alebo si v tejto dobe "ponecháva" len tých dlhodobejších? Koľko klientov sa v zariadení momentálne nachádza? Ide len o ľudí bez domova alebo aj iné sociálne slabšie skupiny (aké?)? Poskytuje zariadenie svojim klientom ochranné pomôcky - rúška, dezinfekcie? Má ich dostatok alebo by prijala prísun týchto pomôcok? 

Odpoveď:

Zariadenie Harmónia – útulok na Hviezdoslavovej ulici v Žiline poskytuje sociálne služby pre klientov bez domova. V súčasnosti v zariadení sociálnych služieb v útulku tak,  ako na celom území SR platia nariadenia, ktoré vydala vláda SR a hlavný hygienik SR. Služby sa poskytujú ľudom bez domova s určitými obmedzeniami – v zariadení platí zákaz návštev a obmedzenie pohybu klientov bez domova – zotrvávajú v zariadení útulku. Kapacita zariadenia je 52 miest. V dnešného dňu  je ubytovaných v zariadení útulku 49 občanov bez domova a 3 miesta sú ako izolačné v prípade potreby odizolovať už ubytovaných klientov bez domova. Klienti boli poučení o dodržiavaní základných hygienických návykov a nosení ochranných pomôcok / rúška, rukavice/. Zamestnancami zariadenia je sledovaný zdravotný stav klientov.

Zariadenie útulku dbá vo väčšej miere na dezinfikovanie priestorov  zariadenia. Máme dostatok dezinfekčných prostriedkov, ktoré poskytuje zariadenie. Rúška sme ušili samostatne prostredníctvom pracovníčky, ktorá v zariadení pracuje. Zároveň sme dostali rúška na tvár od darcov aj od zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja. Situácia v útulku je pokojná a napätie v spolunažívaní je primerané cieľovej skupine, ktorej sa služba poskytuje. Útulok by od darcov prijal v prípade ponuky – rúška na tvár, dezinfekciu plošnú aj na ruky, prípadne ovocie alebo trvanlivé potraviny pre ľudí bez domova.

24.4.2020
Otázka (Zuzana Holienčiková, Žilinský večerník)

1. S rekonštrukciou areálu na Hlinskej sa malo podľa doterajších informácií začať tento rok. V akom štádiu je tento proces, vie župa priblížiť aj možný časový horizont začiatku prvých prác a rovnako aj predpokladané ukončenie a sprevádzkovanie?

S rekonštrukciou Športového areálu na Hlinskej sa malo v roku 2020 začať len za predpokladu získania dotácie z atletického zväzu na výstavbu či rekonštrukciu atletických štadiónov. Výstavba športového areálu je podmienená finančnými možnosťami župy. Ak by boli k dispozícií dostatočné finančné zdroje, s výstavbou by sa mohlo začať hneď, nakoľko tento projekt má zabezpečenú kompletnú projektovú prípravu vrátane inžinierskej činnosti s právoplatnými povoleniami. Projekt športového areálu na Hlinskej patrí medzi drahšie projekty, kde sa počítalo s tým, že bude slúžiť na vrcholové športové podujatia. Financovanie projektu a jeho realizácia je reálne ohrozená dopadmi koronakrízy na rozpočet samosprávy. Župa počíta s výpadkom daní ročne vo výške od 10 do 35 miliónov eur v závislosti od vývoja pandémie. V prípade, že by sa scenár nenaplnil, máme záujem v projekte určite pokračovať. 

2. Čo všetko je súčasťou projektu - teda aké prvky a technické disciplíny by mal areál zahŕňať?

Športovo rekreačný areál pri gymnáziu Hlinská rieši viacero stavebných objektov a disciplín. Podstatou projektu je realizácia 400 m atletického oválu s futbalovým ihriskom. V  areáli sa uvažuje aj s výstavbou basketbalového a volejbalového ihriska. S tým súvisí aj prístavba šatní. K tomu samozrejme patria aj pridružené stavebné objekty ako prípojky na inžinierske siete, oporné múry, parkovisko, oplotenie či sadové a terénne úpravy. V rámci atletického oválu a ihriska budú riešené disciplíny ako: doskočisko pre skok do diaľky či trojskok, skok o tyči, hod diskom, hod kladivom, vrh guľou, skok do výšky, hod oštepom, vodná priekopa a bežecké disciplíny.

3. Financie v akej výške sú pridelené na tento projekt?

V rozpočte na rok 2020 boli pre túto investíciu pridelené finančné prostriedky vo výške 100 tis. €, ktoré mali v prípade schválenia dotácie z atletického zväzu slúžiť na rozbehnutie výstavby. Investícia na celý projekt prekračuje 2,1 mil. €. V prvej etape sa uvažovalo len s vybudovaním atletického oválu s ihriskom s nutnými pridruženými stavebnými objektami. Náklady na túto etapu predstavujú sumu 1,1 mil. €.

4. V minulosti sa spomínala aj rekonštrukcia areálu na Varšavskej. Máme dnes možno predbežný termín spustenia aj tohto projektu? Aká je jeho špecifikácia? V čom sa bude líšiť od toho na Hlinskej? (ak je už známa, tak aj cena)

Na rekonštrukciu areálu na Varšavskej sa dokončuje projektová a inžinierska činnosť. Rekonštrukcia tohto areálu je plánovaná na tento rok, pričom v rozpočte na rok 2020 bolo schválených 150 tis €. Areál na Varšavskej je menšieho rozsahu- ovál je iba 4 dráhový dĺžky 300 m, potom sú riešené doskočisko, futbalové ihrisko, doplnkové konštrukcie, osvetlenie, spevnené plochy s parkoviskom a hokejbalové ihrisko. Predbežné náklady sú vo výške cca 650 tis. €.

23.4.2020
Otázka (Peter Révus, TA3)

Pred rokom vedenie župy informovalo novinárov o audite zmlúv, ktorý odhalil viaceré pochybenia vo verejných obstarávaniach bývalého vedenia. Avizovali ste podania na Najvyšší kontrolý úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a rovnako podanie trestných oznámení. Ako dopadli tieto podania? Ako ste ďalej postupovali v tejto veci? Viete už konkrétne vysvetliť najzávažnejšie pochybenia, ktoré ste pred rokom nechceli spresniť?

Odpoveď:

05.04.2019 ŽSK podal trestné oznámenia pre porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku z dôvodu vyhnutiu sa povinnosti uzavrieť zmluvu spôsobom alebo postupom podľa tohto zákona, t. j. bez procesu verejného obstarávania na nasledovné zmluvy podpísané Jurajom. Blanárom:

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť (Zmluva č. 1451/2009) z 10. decembra 2009
Zmluva o pripojení č. 302/2004 "Zabezpečenie dátovej komunikácie organizačných zložiek ŽSK -VUCNET" z 29. decembra 2004
Dohoda o Voice VPN č. 0120040847 (Zmluva č. 129/2004) z 19. októbra 2004
Zmluva o poskytovaní služieb PRIVAT CLOUD (Zmluva č. 992/2016/RÚ) z 22. decembra 2016

Následne v októbri 2019 bola Úradom pre verejné obstarávanie doručená na ŽSK žiadosť o poskytnutie informácie, týkajúcej sa nevykonania procesu verejného obstarávania pri vyššie uvedených zmluvách. Odpovedali sme 20. 11. 2019.
V apríli 2020 nám prišlo z Úradu pre verené obstarávanie „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy vo vzťahu k postupu verejného obstarávateľa, ktorého výsledkom bolo uzavretie Dohody o Voice VPN č. 0120040847 z 19.10. 2004." V súčasnosti kompletizujem požadovanú dokumentáciu a budeme čakať na výsledok kontroly. 

V súvislosti s nákupom CT prístrojov pre Liptovskú Nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu a Hornooravskú Nemocnicu s poliklinikou Trstená a realizáciou verejnej súťaže „Multidetektorové počítačové tomografy“ vyhlásenej ŽSK v roku 2011 počas pôsobenia bývalého predsedu ŽSK Juraja Blanára,  bola Úradom špeciálnej prokuratúry GP, Slovenskej republiky podaná obžaloba pre trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. ŽSK si dal vypracovať k uvedenému trestnému konaniu vypracovať znalecký posudok na vyčíslenie spôsobenej škody, ktorá bola znalcom vyčíslená na 500 000 eur. Súdne pojednávanie vytýčené na apríl 2020 trestnej veci vedenej na  Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bolo pre vyhlásenie mimoriadneho stavu odročené. 

Z každého možného pochybenia spôsobeného bývalým vedením ŽSK hrozia ŽSK pokuty najmenej vo výške 5%, čo by v prepočte predstavovalo stovky tisícov EUR. ŽSK sa preto rozhodol v ďalších možných pochybeniach vo verejnom obstarávaní postupovať tak, aby v prípade takejto povinnosti bol schopný uhradiť predpokladané pokuty. Ďalšie konania začneme riešiť až po doručení rozhodnutí z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. 

23.4.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

1. V akom technickom stave je Ciachovňa? Sú pravdivé informácie, že ju výstavba v bývalom elektrárenskom komplexe poškodila?

Ciachovňa je v zlom technickom stave, možno hovoriť až o havarijnom stave. Z toho dôvodu musela byť asanovaná aj jedna z prístavieb, konkrétne juhovýchodná prístavba, nakoľko ju už nebolo možné opraviť. K asanácií sa pristúpilo preto, aby nedošlo k ohrozeniu ľudských životov a ďalšieho majetku.  Pre sprístupnenie objektu a jeho využívanie verejnosťou je nutná komplexná rekonštrukcia vrátane pamiatkovej obnovy.  Výstavba v bývalom elektrárenskom komplexe ešte neprebieha. Boli realizované asanačné práce niektorých objektov bývalého komplexu elektrární, ktoré do určitej miery mohli mať vplyv na objekt Ciachovne. Avšak vzhľadom na zlý technický stav už pred asanačnými prácami, nie je možné určiť presný dosah asanačných prác na budovu Ciachovne.  Preto ŽSK vo svojej komunikácii s developerom striktne zadefinoval podmienku poskytnutia záruky, že pri ďalšom postupe stavebných prac nedôjde k porušeniu objektu ciachovne. Vybudovanie podzemných garáži v tesnej blízkosti ciachovne predstavuje dostatočné riziko na to, aby ŽSK trval na maximálnej úrovni ochrany národnej kultúrnej pamiatky počas doby realizácie projektu. 

2. Aké sú riešenia rekonštrukcie? Stále platí, že župa chce na jej obnovu získať extérne zdroje z eurofondov?  Bude možné rekonštruovať budovu, ak je majiteľom areálu súkromný developer?

Rekonštrukcia objektu Ciachovne je komplexne naprojektovaná a na danú rekonštrukciu je vydané aj právoplatné stavebné povolenie. Rozpočtovaný náklad na takúto komplexnú rekonštrukciu vrátane odsúhlasenej pamiatkovej obnovy v zmysle požiadaviek KPÚ je výške cca 1,2 mil. €. ŽSK sa opakovane pokúšal o získanie externých zdrojov na rekonštrukciu Ciachovne, avšak neúspešne a to hlavne z dôvodu vysokého finančného objemu. Rekonštrukcia objektu Ciachovne po zrealizovaní developerského zámeru bude zo strany ŽSK veľmi obtiažna, nakoľko bude obmedzený prístup k stavbe z dôvodu zahustenia okolitej zástavby, tiež s ohľadom na zrevitalizované okolie ako aj z ďaších dôvodov. Pôvodne sme hľadali možnosti spolupráce aj s mestom Žilina. Problém však bol rovnako vo financiách, ako sme hovorili ide o veľmi finančne náročnú obnovu. Teraz ŽSK pracuje aj s alternatívou predaja Ciachovne, ale len za podmienky, že v budúcnosti bude zachovaný jej charakter a bude využívaná verejnosťou na kultúrno-spoločenské účely.

3. Aká je komunikácia s developerom, čo sa týka budúceho využitia Ciachovne? Bude komplex otvorený pre vstup verejnosti na podujatia župy a PGÚ?

S developerom prebieha zatiaľ seriózna komunikácia. Bez vzájomnej spolupráce a koordinácie ŽSK a developera nie je možné realizovať jednotlivé zámery. Zrevitalizovaný vnútroblok by mal v budúcnosti slúžiť ako otvorený priestor tak pre verejnosť ako aj návštevníkov PGU.


23.4.2020
Otázka (Robert Varga, SITA)

1. uvažovali ste aj nad iným spôsobom rokovania, než je videokonferencia?

Hneď ako nadobudla účinnosť novela zákona  (73/2020 Z. z.) sme sa rozhodli rokovanie zastupiteľstva počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie. Je to efektívny spôsob ako zabezpečiť fungovanie kraja a zároveň nevystavíme riziku žiadneho z poslancov.

2. čo všetko bolo treba technicky nachystať, aby sa rokovanie mohlo uskutočniť, jednak na úrade a jednak u poslancov?

Pre potreby videokonferencie bolo potrebné na Úrade pripraviť miestnosť pre virtuálnu konferenciu s kamerou, monitorom, konferenčným mikrofónom a nainštalovať potrebný software. Na strane poslancov je technické vybavenie zabezpečené, na začiatku volebného obdobia dostali pridelené notebooky, ktoré sú na videokonferencie pripravené.

3. ktoré body programu považuje županka za najdôležitejšie k prerokovaniu?

Medzi dôležité body okrem iného patrí odklad splátok úveru (č.10), správa o dopade koronakrízy na kondíciu župy a s tým spojené rušenie poskytovania dotácií (č.11), ale aj nakladanie s majetkom (č.17), kde sa hovorí o odpredaji národnej kultúrnej pamiatky ,,ciachovne."

4. robilo sa predbežné zisťovanie medzi poslancami, či sa videokonferencie zúčastnia?

Krajskí poslanci boli informovaní o tomto spôsobe vedenia zastupiteľstva, neevidujeme žiadne výhrady z ich strany a sú pripravení na takýto spôsob rokovania. Poslanci sú po technickej stránke vybavení tak, aby sa mohli aktívne zúčastniť videokonferencie a Žilinský samosprávny kraj im poskytuje potrebnú technickú podporu.


23.4.2020
Otázka (Martina Sivačková, Mestská televízia Ružomberok)

Podľa našich informácií by mal byť tento rok zrekonštruovaný ostrovček a tiež vozovka na moste do mestskej časti Rybárpole v Ružomberku. Z daného dôvodu vás prosím o vyjadrenie: V akom termíne chystáte rekonštrukciu daných objektov? Koľko € budú opravy stáť? Most je z technického hľadiska zaradený do 4. kategórie na 7-dielnej stupnici (7. stupeň= havarijný stav). Plánujete/uvažujete aj o jeho komplexnejšej oprave (nielen vozovky)? A v akom časovom horizonte? 

Odpoveď:

Úpravu deliaceho ostrovčeka križovatky ciest I/18 a III/2211 v meste Ružomberok plánuje Správa ciest ŽSK (závod Liptov) realizovať v mesiacoch jún/júl. V týchto dňoch sa vybavuje nutné ohlásenie stavebných úprav na Okresnom úrade v Ružomberku. Predpokladáme, že by mali byť ukončené v polovici mája. Hneď potom začneme s realizáciou. Stavebné práce budú koordinované so spoločnosťou Siemens, ktorá bude v rámci zelenej vlny v Ružomberku realizovať výmenu cestnej svetelnej signalizácie. Úprava ostrovčeka a rekonštrukcia mosta smerom na Rybárpole by mala stáť zhruba 30-tisíc eur a bude hradená z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Most smerom na Rybárpole bol posúdený z hľadiska stavebno-technického stavu, kde sa zistilo, že spodná stavba mostu si nevyžaduje opravu. Preto sme pristúpili k oprave vrchnej stavby mostu - to znamená, výmenu asfaltového krytu na vozovke a chodníku, obnova náteru zábradlia na mostnom objekte

22.4.2020
Otázka (Petra Holla, globe.sk)

Majú zamestnanci dostatok ochranných pomôcok? 

V tejto situácii je ťažko hovoriť o dostatočnom množstve, pretože sa situácia mení zo dňa na deň. To čo spotrebovali v čase pokoja za týždeň, teraz spotrebujú za deň. Môžeme však konštatovať, že priebežne majú zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK dostatočné množstvo ochranných pomôcok pre momentálnu situáciu, keď sa v našich zariadeniach zatiaľ nenachádzajú infikovaní na COVID-19. V jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb denne zasadajú krízové štáby a analyzujú situáciu. Podobne i ŽSK denne monitoruje situáciu v jednotlivých zariadeniach a snaží sa priebežne zabezpečovať doplnenie chýbajúcich pomôcok i  prostriedkov (vzhľadom k tomu, že z preventívnych dôvodov prebieha zvýšená dezinfekcia).  ŽSK požiadal osobné ochranné pomôcky aj zo skladov Štátnych hmotných rezerv. 

Ako reagujete na kroky štátu - zdajú sa vám dostatočné? 

Viete, my musíme reagovať okamžite bez čakania. Vzhľadom k tomu, že ide o novú situáciu pre každého z nás,  systém je dostatočne funkčný a zásobovanie ochrannými pracovnými prostriedkami a dezinfekčnými prípravkami sa ešte len rozbieha. Kroky štátu sú primerané situácii na Slovensku. Vláda zisťuje, koľko máme poskytovateľov sociálnych služieb ( počty zamestnancov, počty klientov ), začína posielať štátne hmotné rezervy. Ich množstvo však nepostačujú pokryť všetky potreby poskytovateľov, preto sa rozdeľujú v prvom rade poskytovateľom, kde testy na COVID-19 boli pozitívne.

Ako reagujete na skutočnosť, že vláda začala konať až keď jej “začalo horieť pod zadkom” a prípadov v DSS začalo stúpať? 

Vláda SR, ako jedna z prvých v Európe, reagovala a zaviedla opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19. Sociálne zariadenia dokonca reagovali ešte pred rozhodnutím vlády. Vláda sama nemôže realizovať všetky opatrenia, môže však určiť legislatívne rámce. Pridať sa musia samosprávne kraje a aj mestá, obce, či samotní poskytovatelia. Zariadenia sociálnych služieb boli a sú usmerňované k zabráneniu šírenia COVID-19, prijali viaceré opatrenia, no i napriek tomu sa v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb sa môžu vyskytnúť infikovaní – či už klienti alebo zamestnanci. Klienti zariadení sociálnych služieb sú veľmi zraniteľní vzhľadom k ich zdravotnému stavu i viacerých vážnym diagnózam. Preto je u nich zvýšená pravdepodobnosť nákazy a nákaza COVID-19 má „silnejší“ priebeh.  Myslíme si, že robíme, čo sa dá. Sociálne služby sú proste rizikové, preto nevidíme veľký priestor na zbytočné predlžovanie usmernení.

Je podľa vás testovanie rýchlotestami dostatočné? 

Ku kvalite rýchlotestov by sa mali vyjadriť odborníci, ktorí ich vyhodnocujú. Mali sme však prípad, keď pri podozrení na COVID-19 bol rýchlotestom testovaný klient nášho zariadenia sociálnych služieb a výsledok testu bol pozitívny. Následne bol klientovi a zamestnancom tohto zariadenia sociálnych služieb vykonaný „normálny“ test na COVID-19, všetky testy boli negatívne.

17.4.2020
Otázka (Ján Krempaský, SME)

1. Aké opatrenia platia v domovoch sociálnych služieb vo vašom kraji, aby sa do nich nedostala nákaza?
Zariadenia sociálnych služieb boli jedny z prvých zariadení, v ktorých Žilinský samosprávny kraj prijal prísne hygienické opatrenia. V našich zariadeniach sociálnych služieb platí zákaz akýchkoľvek návštev už od začiatku marca.

Zamestnanci vstupujú do zariadenia len s ochranným rúškom na tvári, chrániacim nos a ústa. Pri vstupe do zariadení sa nachádza antibakteriálna dezinfekcia rúk, pravidelne sú dezinfikované priestory zariadení - podlaha, kľučky, skrinky, nočné stolíky, rohože. Zamestnanci sa prezliekajú do pracovných odevov. Nových klientov prijímame iba v prípade, že boli negatívne testovaní na ochorenie COVID-19. ŽSK neustále vyhodnocuje situáciu, kontaktuje zariadenia. Vyhodnocuje situáciu na trhu s ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky ako sú rúška, ochranné rukavice, okuliare, jednorázové ochranné obleky, dezinfekciu. Pravidelne zasadá krízový štáb, ktorý denne analyzuje situáciu a vyhodnocuje, na základe čoho navrhuje preventívne opatrenia.

2. Momentálne môžu v zariadeniach DSS vychádzať klienti z izieb a stretávať sa na chodbách? Môžu vychádzať na dvor?

Klienti zariadení sociálnych služieb môžu vychádzať za účelom prechádzky či pobytu na čerstvom vzduchu na dvor, záhradu, či priľahlé ohraničené priestory zariadenia, nemajú povolené opustiť areál zariadenia. V prípade, že klienti musia byť nevyhnutne ošetrení v nemocnici, majú oblečené jednorázové oblečenie, z ktorého sa po príchode ihneď vyzliekajú a následne sú klienti umiestnení do jednolôžkových izieb na 14 dní.

3. V jedálňach sa môžu stravovať alebo im jedlo nosia na izbu? Majú nejaké spoločné aktivity alebo tie sa zrušili? 

Klientom je strava vynášaná do ich izieb. Zamestnanci zariadenia sa stravujú v jedálňach za podmienok, že sedia sami pri stole, vzdialenosť je min. 2 m a majú určené časy, kedy ktorý úsek môže ísť do jedálne. Spoločné aktivity i skupinové terapie boli z dôvodu ochranných opatrení zrušené. Klienti majú na izbách TV, rádiá a spoločný rozhlas, ktorým sú klientom oznamované opatrenia krízového štábu na zvýšenie ochrany, zabezpečenie prevencie. Prostredníctvom spoločného rozhlasu klientom púšťajú bohoslužby, ale i rozhlasové hry, rozprávky

4. Ako je vyriešené to, že ošetrovatelia cestujú domov, aby nenakazili ľudí v zariadení? Aké opatrenia sú prijaté - majú napríklad krajom zabezpečenú dopravu, aby nemuseli cestovať MHD? 

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb cestujú domov súkromnými autami, peši aj MHD – s ochranným rúškom na tvári, chrániacim nos a ústa, v prípade MHD s ochrannými rukavicami. Nemajú zabezpečenú dopravu. Pred výkonom práce sa zamestnanci prezliekajú do pracovných odevov, takže oblečenie, v ktorom cestovali, neprichádza do kontaktu s klientami.

5. Sú klienti/zamestnanci testovaní na koronavírus?  

Klienti i zamestnanci sú testovaní na koronavírus v prípade podozrenia, symptómov, v prípade výskytu ochorenia v okolí zamestnancov. Zatiaľ bolo vykonané testovanie v dvoch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – v CSS Žarec v Čadci a v CSS Likava v Likavke. Aktuálne sa potvrdil výskyt ochorenia COVID-19 u pracovníčky v treťom zariadení CSS Ľadoveň v Martine, aktuálne čakáme na rozhodnutie, kedy budú klienti a zamestnanci testovaní a kým.  

6. Koľko máte DSS vo svojej správe a koľko je v nich ľudí?
Žilinský samosprávny kraj má v správe 26 zariadení sociálnych služieb, kde pracuje zhruba 2 200 zamestnancov a približne 3 400 klientov - prijímateľov sociálnych služieb

15.4.2020
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

Chcela by som nadviazať na článok, ktorý sme spolu robili k lávke vo Varíne v júni minulého roka. Lávka pri zrekonštruovanom moste ponad rieku Varínka stále nie je sprístupnená, aj keď bolo avizované, že by sa sa tak mohlo stať do konca minulého roka. https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/zabarikadovanu-lavku-chcu-spristupnit-este-v-tomto-roku/9746/ Prosím, prečo lávka stále neslúži svojmu účelu? Na čom to momentálne stojí?Viete povedať, kedy by sa konečne mohla sprístupniť pre chodcov? Pri lávke na strane od Nezbudskej Lúčky pribudlo oceľové schodište. Ide o vašu aktivitu, resp. investíciu?

Odpoveď: 

Most s lávkou sa začal budovať ešte v októbri 2017 a práce na týchto stavebných objektoch boli zrealizované a ukončené v súlade s projektovou dokumentáciou.  Dnes je most v predčasnom užívaní. Viedli sa rokovania medzi zástupcami ŽSK, Správy ciest ŽSK a starostom Varína, aby sa situácia, ktorú sme zdedili po našich predchodcoch, vyriešila. Ešte v minulom roku bolo dohodnuté, že župa vybuduje prístup k lávke v smere od Nezbudskej Lúčky a obec mala zabezpečiť prístup na lávku v smere od Varína. Župa oceľové schodisko ukončila ešte koncom minulého roka. Ďalej je na ťahu obec, ktorá musí doriešiť druhú stranu. Následne sa môže požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia na most aj lávku. 

15.4.2020
Otázka (Ria Gehrerova, Dennik N)

1. Koľko zariadení sociálnych služieb má župa v zriaďovateľskej pôsobnosti? Koľko majú spolu klientov? Koľko majú spolu zamestnancov?

Žilinský samosprávny kraj má v správe 26 zariadení sociálnych služieb, kde pracuje zhruba 2 200 zamestnancov a približne 3 400 klientov - prijímateľov sociálnych služieb. 

 

2. Pripravuje/prijala župa nejaké opatrenia, ktorými chce zabrániť šíreniu koronavísu v týchto zariadeniach? Ak áno, aké?

Zariadenia sociálnych služieb boli jedny z prvých zariadení, v ktorých Žilinský samosprávny kraj prijal prísne bezpečnostné opatrenia. V našich zariadeniach sociálnych služieb platí zákaz akýchkoľvek návštev. Zamestnanci vstupujú do zariadenia len s ochranným rúškom na tvári, chrániacim nos a ústa. Pri vstupe do zariadení sa nachádza antibakteriálna dezinfekcia rúk, pravidelne sú dezinfikované priestory zariadení - podlaha, kľučky, skrinky, nočné stolíky, rohože. Zamestnanci sa prezliekajú do pracovných odevov. Nových klientov prijímame iba v prípade, že boli negatívne testovaní na ochorenie COVID-19. V prípade, že klienti musia byť nevyhnutne ošetrení v nemocnici, majú oblečené jednorázové oblečenie, z ktorého sa po príchode ihneď vyzliekajú a následne sú klienti umiestnení do jednolôžkových izieb na 14 dní. Klienti zariadení sociálnych služieb môžu vychádzať za účelom prechádzky či pobytu na čerstvom vzduchu na dvor, záhradu, či priľahlé ohraničené priestory zariadenia, nemajú povolené opustiť areál zariadenia. Klientom je strava vynášaná do ich izieb. Zamestnanci zariadenia sa stravujú v jedálňach za podmienok, že sedia sami pri stole, vzdialenosť je min. 2 m a majú určené časy, kedy ktorý úsek môže ísť do jedálne.Spoločné aktivity i terapie boli z dôvodu ochranných opatrení zrušené. Klienti majú na izbách TV, rádiá a spoločný rozhlas, ktorým sú klientom oznamované opatrenia krízového štábu na zvýšenie ochrany, zabezpečenie prevencie. Prostredníctvom spoločného rozhlasu klientom púšťajú bohoslužby, ale i rozhlasové hry, rozprávky.

ŽSK neustále vyhodnocuje situáciu, kontaktuje zariadenia. Vyhodnocuje situáciu na trhu s ochrannými pracovnými prostriedkami, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky ako sú rúška, ochranné rukavice, okuliare, jednorázové ochranné obleky, dezinfekciu. Pravidelne zasadá krízový štáb, ktorý denne analyzuje situáciu a vyhodnocuje, na základe čoho navrhuje preventívne opatrenia. 


15.4.2020
Otázka (Pavol Lacko, demagog.sk)

Factcheckingový portál Demagóg.SK overuje tvrdenie, ktoré sa týka priestorov samospráv, ktoré by mohli slúžiť pre štát na karanténu občanov kvôli koronavírusu. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyjadrenie. Tvrdenie: "...momentálne (k 29. marcu 2020) rokujeme aj s vyššími územnými celkami a samosprávou o možnosti sprístupnenia ďalších voľných kapacít, ako sú internáty a ďalšie zariadenia." (minister vnútra Roman Mikulec). Rokovalo k tomuto dátumu resp. v tomto období s Vami Ministerstvo vnútra (alebo iný štátny orgán) o možnosti sprístupnenie Vašich voľných priestorových kapacít na účely karantény kvôli koronavírusu? Ak áno, s akým výsledkom? 

Odpoveď:

Ministerstvo vnútra SR nás oslovilo so žiadosťou o poskytnutie priestorov pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú na Slovensko z cudziny. Žilinský samosprávny kraj je pripravený byť súčinný v tejto mimoriadnej situácií a podať pomocnú ruku. Zatiaľ sme navrhli jeden školskí internát v Žiline, ktorý by mohol byť použitý ako karanténne ubytovanie s kapacitou 290 lôžok. V zálohe budeme postupne pripravovať aj ďalšie štyri internáty s kapacitou 700 lôžok. Treba povedať, že naše internáty už slúžia ako karanténne ubytovanie, a to pre našich zdravotníkov a sociálnych pracovníkov. 


14.4.2020
Otázka (Eva Štenclová, Pravda)

Prosím o informácie - koľko priestorov a aké vyčlenila vaša župa na karanténu? Viete už, ako by ste postupovali v prípade, že by narástol počet nakazených a museli by ísť do nemocnice?

Odpoveď:

Žilinská župa má aktuálne k dispozícií 518 lôžok na piatich internátoch: pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline (80 lôžok), pri Spojenej škole v Ružomberku (60 lôžok), pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši (158 lôžok), pri Spojenej škole v Nižnej (40 lôžok) a na internáte pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine (180 lôžok). Posledný z internátov je vyhradený pre sociálnych pracovníkov, zvyšné štyri sú k dispozícií zdravotníkom.  Zároveň sme navrhli jeden školský internát v Žiline, ktorý by mohol byť použitý ako karanténne ubytovanie pre repatriantov s kapacitou 290 lôžok. V zálohe budeme postupne pripravovať aj ďalšie štyri internáty s kapacitou 700 lôžok. Pripravené sú aj naše štyri krajské nemocnice. Odložili všetky plánované operácie a ambulantné zákroky. Poskytujú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, tak aby v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie mali k dispozícií voľné lôžkové aj personálne kapacity. Vyčlenených majú 149 lôžok pre pacientov s COVID-19.


8.4.2020
Otázka (Martina Sivačková, Mestská televízia Ružomberok)

Do koľkých ambulancií v Ružomberku, príp. v okrese Ružomberok, budete ochranné pomôcky distribuovať? O aké konkrétne pomôcky pôjde? (len rúška, príp. rukavice a pod.). Dostanú ochranné pomôcky všetci zdravotníci, t.j. aj tí, ktorí aktuálne neordinujú?A pre overenie informácie – ide o pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv plus pomôcky, ktoré zabezpečil Odbor zdravotníctva Žilinského kraja?

Odpoveď:

Ochranné pomôcky pôjdu do všetkých ambulancií v Žilinskom kraji, teda aj do každej ambulancie v okrese Ružomberok. Pomôcky dostanú všetci lekári, avšak tí, ktorí aktuálne neordinujú si budú musieť prísť pomôcky vyzdvihnúť.


1.4.2020
Otázka (Nagy Roland, Uj Szo)

Dneska sme dostali informácie od ambulantných lekárov, že ešte stále nedostali sľúbených respirátorov od štátu. Túto informáciu potvrdil aj Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva následne informovalo, že v týchto dňoch sú postupne distribuované ochranné pomôcky na jednotlivé VÚC, ktoré ich budú podľa svojich kľúčov distribuovať jednotlivým poskytovateľom. Chcel by som sa Vás opýtať, mohli by ste nám povedať, že kedy budú distribuované spomínané respirátory k jednotlivým poskytovateľom?

Odpoveď:

Ochranné pomôcky vrátane respirátorov  zo štátnych hmotných rezerv pre Žilinský samosprávny kraj  boli dodávané  v priebehu dnešného dňa, následne budeme prerozdeľovať  na všetkých poskytovateľov  a  v najbližších dňoch budú distribuované  na  jednotlivé ambulancie v Žilinskom kraji.


1.4.2020
Otázka (Andrea Liptaiová, Tv Turiec)

Dovolila by som si požiadať o vyjadrenie sa k poskytnutiu k stredoškolských internátov pre zdravotníkov v karanténe. Prečo ste sa tak rozhodli? Na koľkých stredných školách to bude, koľko lôžok bude k dispozícii? Prečo ste si vybrali aj mesto Martin a Strednú odbornú školu dopravnú?  Ako sa spolupracovalo s vedením Strednej odbornej školy v Martine?

Odpoveď:

Školský internát pri SOŠ dopravnej, Martin bude fungovať ako karanténne centrum pre sociálnych pracovníkov našich zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinskej župy.  Svoju funkciu začne plniť 04.04.2020. Ostatné štyri internáty budú k dispozícií pre zdravotníkov. Pani riaditeľka SOŠ dopravnej bola veľmi ochotná a ústretová. Pohotovo zareagovala na situáciu a pomohla nám rýchlo zabezpečiť potrebné lôžka, ktoré budú v čase mimoriadnej situácie slúžiť ako núdzové ubytovanie tým, ktorí to potrebujú. V tomto prípade sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú s tými najzraniteľnejšími - seniormi.

31.3.2020
Otázka (Anna Mazreku, TA3)


Ktoré internáty sa rozhodol ŽSK poskytnúť ako miesto pre karanténu? Aká je kapacita lôžok? Pre koho budú prioritne určené a kedy budú k dispozícii? 

Odpoveď:

Internáty pri našich stredných školách ostali po prerušení vyučovania prázdne a  tak sme ich kapacity poskytli ako núdzové ubytovanie. V prvom rade budú slúžiť zdravotníkom, ktorí musia byť izolovaní a zároveň nechcú  vystaviť riziku svoje rodiny a blízkych. 

K dispozícií máme 518 lôžok na piatich internátoch: pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline (80 lôžok), pri Spojenej škole v Ružomberku (60 lôžok), pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši (158 lôžok), pri Spojenej škole v Nižnej (40 lôžok) a od soboty 4. apríla sa k nim pridá aj internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine (180 lôžok). 


27.3.2020
Otázka (Zuzana Holienčiková, Žilinský večerník)

 Vieme, že písomné maturity a monitor nebudú. Koľkých študentov (Žilina) sa dotknú tieto zmeny? T. j. počet maturantov na stredných školách a počet žiakov 8-ročných gymnázií v Žiline, ktorí mali písať monitor

Písomné maturity malo na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti v žilinskom okrese (v meste Žilina, Bytča a Rajec) absolvovať 1 307 maturantov riadneho denného štúdia a 75 maturantov nadstavbového denného štúdia, teda spolu 1382 maturantov. V osemročnej forme štúdia na dvoch gymnáziách v pôsobnosti župy v Žiline a v Bytči malo písať Testovanie 9 /2020  - 81 kvartánov (63+18).

 Ešte doplňujúca otázka - k aktuálnej situácii s vyučovacím procesom. Disponuje župa informáciami, či sa vyučovanie zabezpečuje aj napriek zatvoreným školám? Ak áno, vie aj akým spôsobom? 

Úlohou školy v čase mimoriadnej situácie je zabezpečiť vzdelávanie žiakov z domu. Je to nová situácia, ktorej sa školy, pedagógovia, ale aj žiaci musia prispôsobiť. Riaditelia škôl zabezpečujú podľa podmienok a svojich možností vzdelávanie, respektíve samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami. Novinkou je webová stránka Ministerstva školstva SR: učímenadiaľku.sk, ktorá bude bude slúžiť ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

 

26.3.2020
Otázka (Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny)

Župa sprístupnila internáty pre zdravotníkov v karanténe.  O ktoré internáty ide a o koľko miest je na to vyčlenených? Sú v nich izolovaní iba zdravotnícki pracovníci?  Koľko ich je aktuálne v karanténe? Ide iba o zamestnancov župných nemocníc? 

Odpoveď:

Aktuálne máme k dispozícií 438 lôžok na piatich internátoch: 

- Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline (80 lôžok); Školský internát pri Spojenej škole v Ružomberku (60 lôžok); Školský internát pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši (158 lôžok); Školský internát pri Spojenej škole v Nižnej (40 lôžok); Školský internát pri Spojenej škole v Martine (100 lôžok).

Pôvodne bol zamýšľaný aj internát v Strednej priemyselnej škole technickej v Martine, ktorý však nespĺňal bunkový systém, preto bolo odporúčané stanoviskom RÚVZ v Martine, aby bol vylúčený.

Aktuálne nemáme ubytovaných žiadnych zdravotníckych zamestnancov (boli ubytovaní šiesti zdravotníci, ale po dvoch dňoch opustili internát, pretože sa nepotvrdila nákaza COVID 19 u pacienta, s ktorým prišli do kontaktu).


26.3.2020
Otázka (Martina Sivačková, Mestská televízia Ružomberok)

 Chcem vás poprosiť o informáciu pre Mestskú televíziu Ružomberok:

1. koľko lôžok máte k dispozícii na núdzové karanténne ubytovanie v rámci stredoškolských internátoch v Ružomberku

2. a či sú v nich už ubytovaní nejakí zdravotníci, prip. iní ľudia v karanténe. 

Odpoveď:

Aktuálne máme na školskom internáte pri Spojenej škole v Ružomberku 60 lôžok, ktoré sú k dispozícií na núdzové karanténne ubytovanie. V týchto dňoch tam nie sú ubytovaní žiadni zdravotníci.


25.3.2020
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)

1.Koľko všeobecných lekárov nahlásilo doteraz kraju uzatvorenie ambulancie pre fyzické návštevy pacientov v zmysle usmernenia hlavnej odborníčky MZ SR ? 

K dnešnému dňu (25.3.) uzatvorilo svoje ambulancie 143 špecialistov,  10 všeobecných lekárov pre dospelých a 3 všeobecní lekári pre deti a dorast.

2. O aké percento z ambulancií v kraji ide? 

K dnešnému dňu je uzatvorených zhruba 10% ambulancií. 

3. Viete zhodnotiť, ako fungujú aktuálne ambulancie špecialistov v kraji? 

Mnohí špecialisti zatvorili svoje ambulancie, ich činnosť nie je veľmi dostupná.

4. Viete zhodnotiť, ako fungujú v súčasnej situácii ambulancie zubných lekárov v kraji? 

Aktuálne v kraji nepracuje 42 zubných ambulancií. Ďalšie ambulancie rušili objednaných pacientov, a zabezpečujú iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

5. Aký počet ochranných prostriedkov ste žiadali od štátu pre ambulancie a aký ste zatiaľ reálne dostali a distribuovali?

Osobné ochranné pracovné pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv (ŠHR) nám boli pridelené a tie  sme rozdistribuovali  úmerne lekárom primárneho kontaktu - všeobecným lekárom a pediatrom, a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Celkový počet 8000 rúšok, 16 000 rukavíc a 16 000 návlekov na nohy, sme rozdelili po 17 kusov rúšok, 34 návlekov a 34 rukavíc na 1 ambulanciu. Žiaľ, prvá dodávka zo ŠHR nepokryla potreby.  Aktuálne dávame dokopy pre ministerstvo zoznam ochranných pomôcok, ktoré v kraji chýbajú.Okrem toho intenzívne zháňame a rokujeme s distribútormi ochranných pracovných prostriedkov, je to však beh na dlhé trate. Snahou je vybaviť všetkých, ktorí ich potrebujú a k ním patria aj zamestnanci a obyvatelia zariadení sociálnych služieb a ďalší pracovníci župných zariadení. 


20.3.2020
Otázka (Peter Madro, Hospodárske noviny)

Čo všetko ste urobili a čo všetko chystáte v súvislosti s koronavírusom, a najmä: ako spolupracujú s nemocnicami? Napríklad Bratislava aj Trnava riešia lôžka navyše, aby mali nakazení ľudia kde ležať.

Odpoveď:

Žilinský samosprávny kraj začal už v januári s informačnom kampaňou, ktorá sa týkala predovšetkým preventívnych opatrení, prejavov samotnej nákazy aj čo robiť po návrate z krajín, kde sa vírus rozšíril. Postupne prijal sériu preventívnych opatrení a minulý týždeň od 12. marca pristúpil k prerušeniu vyučovania na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Zatvorené sú aj všetky kultúrne inštitúcie ako múzeá a divadlá, prerušené je poskytovanie denných a týždenných pobytových sociálnych služieb.  Platí zákaz návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Krajské nemocnice navyše odložili všetky plánované operácie, plánované ambulantné zákroky a poskytujú iba bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie tak budú mať k dispozícií voľné lôžkové aj personálne kapacity. Pred nemocnicami a centrami zdravotnej starostlivosti sme vytvorili filtračné vstupy, aby sme pacientov s podozrením na nový koronavírus oddelili od ostatných pacientov a zdravotníckeho personálu a znížili riziko šírenia nákazy.  Krajská samospráva posilnila informovanosť o ochorení COVID 19 a pre verejnosť zriadila tri nové infolinky. Na otázky v súvislosti s ochorením odpovedajú dobrovoľníci z radov medikov, ďalší pomáhajú s monitoringom pacientov vo filtračných vstupoch do centier zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ŽSK. 

Žilinská župa je pripravená poskytnúť stredoškolské internáty ako núdzové karanténne ubytovanie. Na internátoch v kraji je k dispozícii 770 lôžok. Začínajú už slúžiť zdravotníkom, ktorí museli byť izolovaní a nechceli ohroziť svoje rodiny a ďalších. Žilinská župa ďalej  tiež zabezpečila rúška pre všetkých vodičov prímestských autobusov a cestárov Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a postupne začína distribuovať ochranné pomôcky pre lekárov primárneho kontaktu, všeobecných  lekárov a pediatrov. 


12.3.2020
Otázka (Miroslav Jaroš, TASR)

Chcem Vás poprosiť o informáciu,  ako sa nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravujú na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie v regióne a či budú rušiť plánované operácie.

Odpoveď:

Od dnes sú zrušené plánované operácie, plánované ambulantné zákroky v HNsP Trstená , DNsP Dolný Kubín, LNsP Liptovský Mikuláš a od pondelka v KNsP Čadca. Budeme poskytovať iba bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. Potrebujeme sa pripraviť na situáciu, kedy by mohlo dôjsť k zhoršeniu epidemiologickej situácie v regióne. Potrebujeme mať k dispozícií voľné lôžkové aj personálne kapacity.


12.3.2020
Otázka (Ján Krempaský, SME)

Podľa včerajších vyjadrení kompetentných momentálne je v každej župe k dispozícii jedna sanitka na mobilné testovanie koronavírusu (okrem BA kraja, kde sú dve sanitky). Stačí to podľa vás? Koľko by ste vo vašom kraji takýchto sanitiek potrebovali?

Jedna sanitka pre Žilinský kraj nepostačuje. Je ťažké definovať presný počet, nakoľko nevieme predpokladať rozsah šírenia COVID 19. V súčasnosti by na kraj bolo vhodné mať minimálne dve. 

Ak to nestačí, máte ako kraj nejaké možnosti ako navýšiť počet týchto sanitiek? Ak áno, aké? Alebo čo s tým chcete robiť?

Snahou ŽSK bolo etablovať vo všetkých našich zriaďovateľských nemocniciach RZP a RLP, avšak bez jasných zdôvodnení sme neboli úspešní aj napriek pripravenosti a aj dostatku sanitiek aj personálu.

Nakoľko výberové konanie nebude aktuálne opätovne vyhlásené a povolenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR (MZSR), nie je legislatívne možné navýšiť ich počet. V súčasnosti ich prevádzkujú iné subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Očakávame, že MZSR ako zriaďovateľ najväčšieho počtu RZP/RLP a súčasne koordinátor operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby rieši mimoriadny stav vo veci zabezpečenia transportu pacientov s rizikom vysoko nákazlivého ochorenia.


6.3.2020
Otázka (Peter Révus, TA3)

 SAD Žilina prijala v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v okolitých krajinách mimoriadne dezinfekcie svojich vozidiel. Bude tento nadštandard preplácať žilinská župa? Koľko stojí špeciálna dezinfekcia pre jeden autobus? S akou celkovou sumou počítate v súvislosti s týmto opatrením? 

Odpoveď:

Je to súčasť našich nákladov, ktoré župa ako objednávateľ verejnej autobusovej dopravy hradí dopravcom (bude to v rámci položky umývania a čistenia vozidiel). Bude sa to týkať zhruba o 240 autobusov. Na dezifenkciu vozidiel sa pripravuje aj Arriva, ktorá by k tomu mala pristúpiť po víkende. Zároveň Žilinská župa robí aj osvetu, informujeme cestujúcich v autobusoch prostredníctvom LCD obrazoviek a wifi, kde sme zverejnili preventívne opatrenia pri hygiene a cestovaní

5.3.2020
Otázka (Romana Vicianová, zijemvrk.sk)

Rada by som sa opýtala, aké cesty sa budú tento rok opravovať v okrese RK.

Odpoveď:

Z rozpočtu župy sa tento rok bude opravovať cesta v Novej Hrboltovej, most cez potok Medokýš v území Liptovskej Osady v časti Korytnica. Okrem toho máme naplánovanú sanáciu oporného múru v intraviláne obce Ludrová a tiež sa upraví aj stredový ostrovček v Ružomberku smerom na Rybárpole a jeden most. Celková investícia bude zhruba 485-tisíc eur a bude hradená z rozpočtu župy. Ide o akcie zo zásobníka, ktoré sú plánované. Ostatné úseky budú známe až po vykonaní jarných prehliadok po zimnej údržbe (niekedy v máji). Okrem toho je rozbehnutá aj príprava modernizácie cesty v Liptovskej Teplej, kde sa z európskych finančných zdrojov opraví takmer jeden kilometer cesty. Práce sú súčasťou veľkého investičného projektu za viac ako 3,5 milióna eur, cieľom ktorého je zlepšenie dostupnosti k pamiatkam na slovenskej a českej strane. Opraví sa celkovo takmer 18 kilometrov ciest  II. a III. triedy vedúcich k národným kultúrnym pamiatkam v rámci piatich historických regiónov kraja (presnejšie v obciach Sklabiňa, Blatnica, Folkušová, Mošovce, Nová Bystrica, Kotešová, Svederník, Žilina, Pribylina, Liptovská Teplá, Bukovina, Vyšný Kubín, Osádka, Malatiná a Zuberec).

5.3.2020

Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

Prosím, v akej fáze je rekonštrukcia knižnice a aké práce sa vám doteraz podarilo urobiť? Aký je váš postoj k vyjadreniam obyvateľa Žiliny, že rekonštrukcia je v sklze? Je pravda, že práce nateraz stoja? Stihne sa rekonštrukcia do júna (teda cca tých 5 mesiacov), ako bolo na začiatku odkomunikované?

Odpoveď:

Stavebné úpravy v Krajskej knižnici v Žiline začali v januári. Podľa zmluvy by práce mali trvať päť mesiacov a ukončené by mali byť v júni.  V januári sa začalo najskôr s prácami, ktoré zabezpečili zriadenie dočasnej prevádzky knižnice. Potom sme spustili búracie práce, ktoré boli intenzívnejšie počas nestránkových hodín tak, aby boli čitatelia čo najmenej vyrušovaní počas návštevy knižnice. Dôležité je si uvedomiť, že práce nie sú sústredené len v hlavnom priestore knižnice, ale pracuje sa aj v zázemí a v suteréne, a tak môže dochádzať k pocitu, že práce sa nerealizujú. To však nie je pravda. V rámci hlavného priestoru knižnice sú práce sústredené v pod stropnom priestore, kde boli demontované všetky existujúce inštalácie (ELI, VZT) a následne realizované rozvody nových inštalačných rozvodov ako aj úpravy povrchov, aktuálne prebieha realizácia kabeláže elektronického požiarneho systému.  Práce prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom a k dnešnému dňu neevidujeme žiadne meškanie.5.3.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Chcem sa informovať, či ešte pacienti platia poplatky za prednostné vyšetrenie - keď nemusia čakať, ale objednajú sa. Funguje to ešte? Ak áno, aké sú taxy.  Ďakujem, prajem pekný deň a všetko dobré, Iveta H.

Odpoveď:

Poplatky za prednostné vyšetrenie sa neplatia (sú zrušené od apríla 2015).


5.3.2020
Otázka (Ľuba Pajtínková, Plus Jeden deň)

Či skoly robia nejake opatrenia ohladom koronavirusu. Dali ste im v tejto suvislosti nejake odporucanie?

Žilinský samosprávny kraj postupoval v súlade s usmernením hlavného hygienika SR a zaslal stredným školám vo svojej pôsobnosti dôležité informácie a informačné materiály ako postupovať pri prevencii  pred šírením koronavírusu COVID 19 – ide najmä o prejavy samotnej nákazy, čo robiť po návrate z krajín, kde sa vírus rozšíril a zavedenie prísnych hygienických opatrení. 

Vyhlásili niektore skoly vo vasej posobnosti karantenu pre žiakov, ktorí boli v zahranici? 

 Zatiaľ na školách v pôsobnosti ŽSK nebola vyhlásená karanténa. Ak sa vyskytne prípad, že žiak javí príznaky respiračného ochorenia (kašle, má zvýšenú teplotu alebo je prechladnutý), škola posiela žiaka do domáceho prostredia, aby sa zabránilo šíreniu infekcie v školskom prostredí. 

 Zrušili ste vy alebo školy kvoli koronavirusu nejake masove podujatia? 

Zatiaľ sme k rušeniu podujatí nepristúpili. Budeme však plne rešpektovať všetky nariadenia RUVZ, ktoré s okamžitou platnosťou zavedieme.

 Je v sucasnom obdobi vela ziakov s chripkou? 

V prípade, že by sa vyskytol  väčší nárast žiakov s chrípkou, školy sa obrátia na Úrad verejného zdravotníctva a svojho zriaďovateľa.  K dnešnému dňu neevidujeme zvýšenú chorobnosť na župných školách.4.3.2020
Otázka (Branislav Koscelník, My Žilinské noviny)

Aký bude postup Úradu ŽSK po odstúpení Igora Janckulíka z postu podpredsedu ŽSK? Navrhne vedenie župy nového podpredsedu? Kto by ním mohol byť? Zostane rozsah práce Petra Dobeša po zvolení do parlamentu rovnaký ako doteraz? 

Odpoveď:

Županka Erika Jurinová zatiaľ o novej voľbe na post podpredsedu neuvažuje. Všetko ukáže čas a to, ako sa situácia vyvinie. Rozsah prác podpredsedu Petra Dobeša ostáva nezmenený. Nakoľko však v týchto voľbách získal mandát poslanca NR SR a tým mu automaticky zaniká nárok na odmenu. 


4.3.2020
Otázka (Radoslav Varga, SITA)

Rád by som vás poprosil o sprostredkovanie reakcie pani županky Jurinovej k vzdaniu sa podpredsedníckej funkcie I. Janckulíkom + informáciu, ako mieni postupovať pri obsadzovaní uvoľneného postu. 

Odpoveď:

,,Rozhodnutie Igora Janckulíka rešpektujem. Počas svojho pôsobenia vynaložil množstvo úsilia a času pre dobré veci. Svoju funkciu zastával zodpovedne a za to mu ďakujem. Dúfam, že i ako poslanec bude ďalej pomáhať svojmu regiónu, za ktorý bol zvolený. O novej voľbe či menovaní zatiaľ neuvažujem, uvidíme ako sa situácia vyvinie.“ 


02.03.2020 
Otázka (Peter Madro, Hospodárske noviny)

Trnavský kraj zriadil „krízový štáb“ pre prípad koronavírusu. Chcel  by som vás preto poprosiť, či vo vašom kraji považujete ochorenie za hrozbu, či ste spravili nejaké opatrenia (cvičenia v nemocniciach, skontrolovanie zásob rúšok pre zdravotníckych pracovníkov, informovanosť na školách) alebo či sa chystáte alebo zvažujete možnosť zriadenia podobného štábu. „Podľa TTSK je hrozba výskytu koronavírusu na Slovensku reálna. "Koronavírus môže byť diagnostikovaný aj u nás, takže je dôležité, aby sme boli na túto hrozbu pripravení a najmä aby všetky inštitúcie postupovali koordinovane a mali dostatok informácií," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Opatrenia kraja sa budú týkať aj informovanosti jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, teda najmä stredných škôl, zariadení sociálnej starostlivosti, múzeí, galérií či piešťanského letiska. Účasť svojho zástupcu potvrdila aj Fakultná nemocnica v Trnave, ktorá je jediným ústavným zdravotníckym zariadením v Trnavskom kraji, ktoré má k dispozícii infektologické lôžka určené na hospitalizáciu pre pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom.“

Odpoveď:

Odbor zdravotníctva ŽSK aktívne pristúpil k riešeniu situácie v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19 a riziku pre obyvateľstvo ŽSK. Už koncom januára začal informovať verejnosť, v spolupráci s RHN (Region Health Network) pri WHO vypracoval informačné letáky, ktoré boli distribuované do zdravotníckych zariadení, všetkých ambulancií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, súčasne do verejných dopravných prostriedkov a tiež prostredníctvom sociálnych sieti. Rovnako tak bola zvolaná protiepidemická komisia pri RUVZ v Žiline, výstupom ktorej bolo zvolanie krízového štábu Okresného úradu v Žiline (členov pandemického strediska), kde boli zadané jednotlivým zložkám úlohy, ktoré sú v súčasnosti v riešení. Odbor zdravotníctva ŽSK pripravil analýzu aktuálneho stavu materiálno- technického a personálneho zabezpečenia v nemocniciach ŽSK, ktorá je aktualizovaná na dennej báze. Rovnako sme zmonitorovali stav zásob špeciálnym zdravotníckym vybavením (ústenky, respirátor, ochranné odevy, iné bariérové prostriedky) vo verejných lekárňach v Žilinskom kraji. Na úrovni nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prebehli preškolenia zdravotníckych pracovníkov, aktualizácia pandemických plánov, operatívne bezpečnostné cvičenia, aktualizácia stavu zásob a prijaté opatrenia v podobe zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a bezpečnostné opatrenia na ambulanciách pohotovostných služieb a urgentných príjmoch. Pre odbornú verejnosť lekárov a sestry v ambulanciách primárneho kontaktu, ADOS a sociálne zariadenia sme operatívne zorganizovali na deň 5.3.2020 Odborné školenie pre zníženie rizika šírenia nebezpečných nákaz v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú a sociálnu  starostlivosť na území ŽSK.

Dnes vidíme, že zrušenie pľúcnych a infekčných oddelení v Žilinskom kraji bolo chybou , ktorá má za následok súčasný nedostatok lôžok práve pre pacientov z respiračnými a infekčnými ochoreniami. Aktuálne chýba v kraji 34 infekčných lôžok a 81 pľúcnych. Prioritou ŽSK je ochrana zdravia obyvateľstva a súčasne aj ochrana zdravotníckych pracovníkov, ktorí priamo prichádzajú do kontaktu s potencionálne rizikovými skupinami obyvateľstva. Súčasne sme odporúčali  preventívne opatrenia pre zamedzenie šírenie nákazy aj našim ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti dopravy, kultúry, školstva , sociálnych vecí a rodiny.

Budeme i naďalej situáciu aktívne riešiť a operatívne prijímať opatrenia pre celý Žilinský kraj v súčinnosti s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a krízovým štábom.

28.2.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)

1. Ako sa zmenil počet zamestnancov Úradu ŽSK od októbra 2017 do januára 2020?

Počet zamestnancov sa mení neustále, aj niekoľkokrát v priebehu roka, v závislosti na  organizačných zmenách či fluktuácii zamestnancov (materské, PN). Preto je výpovednejší priemerný ročný evidenčný počet zamestnancov.  V roku 2017 bol 227, v roku 2018 bol 226, v roku 2019 bol 238.

2. Aké pracovné miesta vznikli, prípadne zanikli (štruktúra pracovných miest)?

V období od októbra 2017 do januára 2020 bolo realizovaných niekoľko organizačných zmien, ktoré súviseli predovšetkým s novým spôsobom prerozdelenia činností a úloh na  Úrade ŽSK. Cieľom je najmä efektívne riadenie župy. Za týmto účelom sme ako prvá župa zriadili pracovisko Hodnota za peniaze, ktoré pomáha strážiť procesy. Na oddelení vzniklo sedem pracovných miest. Uvedené pracovné miesta sú organizačne začlenené do Kancelárie predsedníčky ŽSK. Vďaka systematickým kontrolám a analýzam tohto oddelenia sa podarilo ušetriť kraju financie. Výsledkom je hospodárnejšie a efektívne nakladanie s verejnými financiami úradu a jeho organizácií. Novými útvarmi sú na každom vecnom oddelení pracoviská analýz a kontroly, aby sme mohli efektívne a najmä jednotne spracovávať získavané dáta z jednotlivých našich organizácii. V súvislosti so zvoleným 4 podpredsedov boli doplnené do organizačnej štruktúry miesta podpredsedov a tiež poradcov predsedníčky ŽSK. Ostatné zmeny súviseli s presúvaním kompetencií a so zmenou na jednotlivých odboroch. 

3. O koľko viac/menej finančných prostriedkov ide na platy/odmeny zamestnancov úradu ŽSK (vrátane dohodárov) v porovnaní október 2017 – január 2020?

Od roku 2017 bola zákonom prijatá výrazná úprava platových taríf zamestnancov vo verejnej správe. Zároveň boli platy zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy celoplošne navyšované. Dvakrát po sebe o viac ako 10 %, čo sa samozrejme prejavilo na náraste objemu vynaložených prostriedkov na mzdy. Spolu so všetkými ďalšími zákonnými úpravami (napr. rekreačné poukazy) tvorí nárast miezd viac ako 20 % ročne. V októbri 2017 bolo vynaložené na mzdy (vrátane odmien) zamestnancov a odmeny dohodárov  235 340,66 eur.  V januári 2020 boli mzdy/odmeny vo výške 348 940,27 eur. 

4. Aká je výška platu predsedníčky ŽSK, riaditeľa  úradu, riaditeľky úradu kancelárie predsedníčky, riaditeľov odborov za rok 2019?

Zákonom stanovená mzda predsedníčky ŽSK je 4992 eur.  Riaditeľ Úradu ŽSK mal v roku 2019 priemernú mesačnú mzdu 3000 eur, riaditeľka kancelárie predsedníčky 2913 eur, riaditeľa odboru SO pre IROP 1875 eur, riaditeľa odboru dopravy 1900 eur, riaditeľky odboru sociálnych vecí 2100 eur, riaditeľa odboru kultúry 1813 eur, riaditeľky odboru školstva 1813 eur, riaditeľky odboru zdravotníctva 2520 eur, riaditeľky odboru ekonomického 2233 eur, riaditeľa odboru regionálneho rozvoja 1924 eur, riaditeľky odboru verejného obstarávania 2940 eur a riaditeľa odboru správy majetku a investícií 1750 eur. 

5. Aká je výška odmeny podpredsedov ŽSK a poslancov zastupiteľstva ŽSK?

Počas minulého obdobia bol platený iba jeden podpredseda s odmenou 80 % platu predsedu. Jeho odmena bola v tomto bola v tomto volebnom období rozdelená medzi dvoch podpredsedov.  Ďalší dvaja podpredsedovia nepoberajú odmenu -  sú poslancami NR SR a funkciu podpredsedu berú ako čestnú funkciu a mzda pôvodne jedného plateného podpredsedu bola rozdelená medzi zvyšných dvoch.  Takto za jedny peniaze urobíme štyrikrát viac práce.

Odmeny podpredsedov  ŽSK boli schválené Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 5/3 a č. 6/3 z 29. januára 2018 vo výške 45 % z platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad.
Odmena podpredsedu ŽSK (2020):  2570,27€/brutto/mesačne -  Ako už bolo vysvetlené, iba dvaja podpredsedovia poberajú odmenu.
Odmena poslanca zastupiteľstva ŽSK (2020):   966,67 €/brutto/mesačne

6.  Aká je celková výška úhrad vyplatených za právne služby, ktoré si objednával Úrad ŽSK, predsedníčka ŽSK, ostatní vedúci zamestnanci ŽSK, poslanci... za rok 2019?

Celková výška úhrad za právne služby, ktoré ŽSK zaplatil v roku 2019 je 125 062,26 eur. Právne služby nám poskytovali právne kancelárie Nechala & Co s.r.o. , JUDr. Marek Belka, advokát  KADUC & PARTNERS s.r.o  a  JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o. Išlo napríklad o právne služby na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb v sporových konaniach a tiež právne služby v správnych, rozhodcovských alebo obdobných konaniach.

7. Ktoré externé právne kancelárie využíval ŽSK v minulosti? Aké konkrétne služby preň vykonávali?

Od vzniku ŽSK poskytovalo právne služby niekoľko advokátskych kancelárií. Od roku 2012 poskytovala externé právne služby Žilinskému samosprávnemu kraju advokátska kancelária Mrázovský a partners, s.r.o. Išlo najmä o právne služby pri zastupovaní ŽSK v  exekučnom konaní, v súdnych sporoch, vo veci ochrany dobrého mena ŽSK voči publikovaným neobjektívnym  údajom a podobne.


27.2.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Do redakcie nám prišiel list, z ktorého vyberám - "Dcéra má 45 rokov, na invalidnom dôchodku je viac ako 10 rokov. Všetko sa to udialo v piatok 7.2. Pri telefonickom objednávaní na zubnú hygienu dcéra rozumela, že má prísť v piatok. Mala však prísť 5.2. Prišla teda v piatok, tak, ako rozumela v telefonickom rozhovore. Na recepcii jej povedali, že mala prísť 5.2. Vyrubili jej pokutu za nedodržanie termínu 56,-. Bolo jej vysvetlené, že pani doktorka čakala a ona neprišla,že sú to kompenzácie pre pani doktorku. Akoby sa úplne ľudskosť vytratila, len zarobiť, na všetkom....Ja by som sa chcela spýtať, či majú nárok títo ľudia niekde sa odvolať, či funguje nejaká kontrola poplatkov uhrádzaných za služby a či je toto v súlade so zákonom, predpismi.

Odpoveď:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, s ktorými má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu nesmie požadovať od poistenca úhradu za nedostavenie na dohodnutý termín. Výšku poplatkov stanovuje lekár a cenník týchto poplatkov musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni. Lekár je povinný vystaviť pacientovi doklad o zaplatení poplatku, pričom na tomto doklade musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka. U lekára, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, sa sadzobník poplatkov aj to, za aké úkony si poplatky bude pýtať, sú plne v jeho kompetencii. V prípade platby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, za nedostavenie na vyšetrenie môžete písomne zaslať podnet, na základe ktorého platbu prešetrí Žilinský samosprávny kraj.

Lekári nemôžu požadovať úhradu za: objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu; vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu; potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka; výmenný lístok k špecialistovi; prednostné ošetrenie; odber krvi zo zdravotných dôvodov; vystavenie práceneschopnosti.

27.2.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Pre zlý technický stav z mosta vykázali dopravu nad 3,5 tony. To bolo v decembri 2017. Pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie v Kokave zo zástupcami SC ŽSK.  Chcela by som sa spýtať, aký je záver z toho pracovného stretnutia? Akým spôsobom sa most opraví a za koľko? Hovorilo sa aj o úplne novom moste. Kedy by ste chceli pristúpiť k samotnej oprave mosta? 


Odpoveď:

Koncom januára sa konalo pracovné stretnutie, aby sa prerokovali varianty možnej rekonštrukcie mostu ponad rieku Belá. Predmetom boli tri varianty možných riešení, ktoré boli spracované v rámci štúdie zhotoviteľmi z Katedry stavebných konštrukcií a mostov a Stavebnej fakulty zo Žilinskej univerzity v Žiline.  Varianty boli odstupňované ako z hľadiska technickej náročnosti realizácie, tak aj z hľadiska finančného dopadu. Na stretnutí sa rozhodlo, že rekonštrukcia mosta pôjde podľa  variantu, ktorý predpokladá zachovanie pôvodnej nosnej konštrukcie mosta, avšak s určitými konštrukčnými úpravami s cieľom zvýšiť jej zaťažiteľnosť oproti pôvodnému stavu. Predbežný hrubý odhad predpokladaných nákladov je na takúto realizáciu od 250 tis. Eur. 

V prípade, ak by sa rozhodlo pre výstavbu úplne nového mosta, náklady by boli od 1,5 mil. eur. Okrem výmeny nosnej konštrukcie by došlo aj ku kompletnej výmene spodnej stavby, ktorá musela byť novej nosnej konštrukcií prispôsobená. Variant nového mostného objektu nebol odporúčaný z dôvodu zásahu do brehov a dodržaniu prietočnosti 100- ročnej vody pod mostným objektom. V súčasnosti sa ukončuje štúdia, na základe ktorej sa spracuje projekt rekonštrukcie. Následne po vydaní stavebného povolenia sa môže začať obstarávať samotná realizácia. 
Je predčasné hovoriť o termíne, kedy sa začne s opravou. Všetko bude závisieť od príprav projektovej dokumentácie a vydaní potrebných povolení. 


26.2.2020
Otázka (Ján Zošák, Lekárnik)

1. Ako vo vašom kraji funguje spolupráca so SLeK a lekárňami na poskytovaní lekárenskej pohotovostnej služby?

Po zmenách v Zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinných od 1.1.2020 vychádza zabezpečovanie lekárenskej pohotovostnej služby z dohody medzi Slovenskou lekárnickou komorou a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti. Títo sa vo väčšine okresov Žilinského samosprávneho kraja rozhodli skrátiť časový rozsah poskytovania lekárenskej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom je, že väčšina pohotovostných lekárni zatvára medzi 18. a 20.hodinou, výnimkou je Martin, kde je pohotovostná lekáreň do 21.hodiny a Žilina, kde je až do 22.hodiny. Nakoľko táto služba nie je nijak uhrádzaná, samosprávny kraj chápe uvedený krok lekárnikov a Komory, no uvítal by dlhšie lekárenské pohotovostné služby z dôvodu zabezpečenia prístupu k liekom pre pacientov ošetrených vo večerných hodinách na Ambulantnej pohotovostnej službe (APS).

2. Stalo sa už, že by k dohode vo vašom kraji nedošlo a museli ste lekárenskú pohotovostnú službu lekárni nariadiť? 

K uvedenej situácii v našom kraji zatiaľ nedošlo.

3. Evidujete vo vašom kraji nejaké problémy v súvislosti s lekárenskými pohotovostnými službami (sťažnosti od pacientov, lekární a pod.)?

Skôr ako sťažnosťami sme sa zaoberali skôr pozitívnou situáciou v okrese Tvrdošín, kde poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vyjadrili záujem slúžiť nad rámec časového rozsahu dohodnutého s Komorou. Kraj túto iniciatívu lekárnikov víta z dôvodu zvýšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. 

 

26.2.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Chcem sa informovať, koľko sociálnych zariadení pre seniorov funguje v súčasnosti v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto (tie, ktoré sú v správe župy). Aké sú ich kapacity a aký je o ne záujem, koľko nevybavených žiadostí evidujete. Mnohí seniori si sťažujú, že pre nízke dôchodky nemajú šancu dostať sa do nich, keďže by z dôchodku nezaplatili mesačné platby za pobyt. Prosím, keby ste mi napísali, ako to funguje, kto má nárok na miesto, či je to podmienené len výlučne financiami, alebo sa zohľadňujú aj nejaké kritéria. Čo musia všetko splniť, aby sa dostali do poradnovníka.

V Žilinskom kraji sa mení veková štruktúra obyvateľstva a narastá počet starších obyvateľov. Dopyt po sociálnych službách je preto v súčasnosti väčší, než sú zariadenia schopné pokryť. Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v súčasnosti v okrese Čadca a v okrese Kysucké Nové Mesto šesť poskytovateľov sociálnych služieb s celkovou zaregistrovanou kapacitou 765 miest.

V okrese Čadca pôsobia 4 poskytovatelia sociálnych služieb (zaregistrovaná kapacita 552 miest), z toho:

Centrum sociálnych služieb Žarec (193 miest), 

Centrum sociálnych služieb Horelica (158 miest) 

Centrum sociálnych služieb PARK (96 miest) 

Centrum sociálnych služieb Slniečko (105 miest).

V okrese Kysucké Nové Mesto pôsobia 2 poskytovatelia sociálnych služieb (zaregistrovaná kapacita 213 miest), z toho:

Centrum sociálnych služieb Kamence (141 miest) 

Centrum sociálnych služieb Fantázia (72 miest) 

V týchto zariadeniach je v poradovníku žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súčasnosti 226 ľudí:

- 95 žiadostí v špecializovanom zariadení,    

- 50 žiadostí v domove sociálnych služieb, 

- 81 žiadostí v zariadení pre seniorov. 

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka musí mať žiadajúca osoba vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V prípade zariadení pre seniorov vydáva Rozhodnutie o odkázanosti obec a do špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb vydáva Rozhodnutie samosprávny kraj. Toto právoplatné rozhodnutie je nutné predložiť v zariadení sociálnych služieb, na základe čoho bude žiadateľ zapísaný do poradovníka žiadateľov. Zápis do poradovníka čakateľov a prijatie občana do zariadenia sociálnych služieb nie je podmienené výškou jeho príjmov. 

V septembri minulého roka župa predložila novú koncepciu rozvoja sociálnych služieb. Jedným z cieľov je podpora komunitných služieb, terénnej práce a  ambulantných sociálnych služieb podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

Ešte by som poprosila o doplnenie informácie  čo sa týka financií. Ak má teda senior napr. dôchodok 300, alebo menej eur, má takisto šancu získať umiestnenie? Kto potom zaň dopláca pobyt v zariadení - lebo aj tam je zrejme stanovená mesačná taxa - koľko pobyt stojí.

Samozrejme, každý človek bez ohľadu na výšku príjmu má rovnakú šancu dostať sa do zariadenia. Prijatie občana do zariadenia sociálnych služieb nie je podmienené výškou jeho príjmov. V súlade so živnostenským zákonom platí, že ak prijímateľovi z dôvodu ochrany jeho príjmu nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov alebo zaopatrené plnoleté deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Z toho vyplýva, že rodičia alebo zaopatrené plnoleté deti  sú povinné v tomto prípade platiť úhradu. V prípade, že je prijímateľ (v tomto prípade dôchodca) sociálnej služby je bezdetný, vzniká zariadeniu sociálnych služieb pohľadávka, ktorú si uplatní v dedičskom konaní. Ďalšou podmienkou je, že po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. aj dôchodcovi s dôchodkom 300 €. Čiže prijatie do zariadenia sociálnych služieb nie je podmienené príjmom (v našich to platí, neverejní poskytovatelia to nerešpektujú).


26.2.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Videla som, že ŽSK vyhlásil verejné obstarávanie na stavebné práce na urgent v liptovskomikulášskej nemocnici. To je fajn správa. Zaujímalo by ma, že koľko sa minulo doposiaľ, koľko župa investovala stavby, ktorá je tam teraz + ak aj strážnu službu. Ešte by ma zaujímalo, cena vo verejnom obstarávaní je stanovená na zhruba jeden milión eur. V tom sú čisto stavebné práce, alebo aj zariadenie (teda medicínske prístroje)? 

Odpoveď:

Stavebné práce začali realizovať už v auguste 2016, ale pôvodný zhotoviteľ stavebné práce nedokončil a odvolával sa na nedostatočnú projektovú dokumentáciu. So zhotoviteľom sme sa dohodli na ukončení zmluvy a začali sme s obstarávaním novej projektovej dokumentácie. Tá je dnes už hotová. Oproti pôvodnému projektu dôjde ku zmenám v materiálovom a konštrukčnom prevedení niektorých konštrukcií. Chybne zrealizované a nevyhovujúce konštrukcie budú  vyhotovené nanovo v zmysle platných predpisov a noriem v požadovanom materiálovom vyhotovení. 

Nový zhotoviteľ bude postupovať v zmysle novej dopracovanej projektovej dokumentácie. Projekt rieši aj zateplenie objektu prístavy, stavebné úpravy existujúcich priestorov chirurgického pavilónu, v suteréne v šatniach sa budú realizovať nové maľby, vyhotovia sa nové nášľapné vrstvy na podlahách a nové keramické obklady stien, osadia sa nové dverné krídla. Súčasťou projektu je aj vybudovanie prístupovej komunikácie k budove urgentného príjmu.

Dispozičné riešenie zostane zachované, zmení sa len časť recepcie, ktorá sa otvorí smerom do vstupnej haly a oddelí sa recepčným pultom. Rozpočet stavby v zmysle projektovej dokumentácie je cca 1,15 mil. € (ide o sumu na stavbu, časť prístrojového vybavenia už bola zakúpená). Doteraz bolo investovaná suma zhruba 351-tisíc eur. 25.2.2020
Otázka (Tatiana Kapitánová, SME)

1/ Žilinská župa sa stala majoritným vlastníkom Letiskovej spoločnosti Žilina. Aký je Váš plán na rozlietanie letiska?

Cieľom župy je prilákať na Letisko Žilina tzv. biznis klientelu, teda plánuje organizovať letecké linky šité priamo "na mieru" firmám, ktoré sídlia v Žilinskom kraji. Tieto lety budú prevádzkované menšími lietadlami, ktoré nevyžadujú, aby sa predlžovala vzletová a pristávacia dráha letiska. Ukazuje sa, že dopyt po takejto službe je značný a v tomto období prebiehajú rokovania nového vedenia Letiska Žilina so zástupcami najvýznamnejších lokálnych, najmä priemyselných spoločností o vzájomnej spolupráci. 

Popritom bude letisko slúžiť  ako ,,spojovník,“ ktorý bude približovať cestujúcich na väčšie letiská.Predpokladáme, že významný nárast cestujúcich zo Žilinského letiska bude zaznamenaný už v tomto roku. Chceme naštartovať činnosť letiska tak, aby z neho kraj profitoval predovšetkým v podobe lepšej dopravnej dostupnosti územia, väčšej mobilite obyvateľstva, či v celkovom zvýšení atraktivity územia pre investorov, ale aj turistov.

2/ Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu počtu cestujúcich a odbaveného nákladu? Čo stálo za týmito výsledkami?

V roku 2019, najmä vzhľadom na realizovaný prevod väčšinovej majetkovej účasti štátu v Letisku Žilina na Žilinský samosprávny kraj, bola činnosť Letiska Žilina v značnej miere utlmená, letisko poskytovalo iba základné služby v nevyhnutnom rozsahu, napríklad Leteckej fakulte Žilinskej Univerzity v Žiline v rámci výcviku pilotov.

3/ Aký vývoj predpokladáte na tento rok? Podarí sa Vám prilákať charterové či pravidelné linky?

Tak ako už bolo povedané, tento rok a tiež v ďalšom období by sme sa chceli sústrediť na obchodnú klientelu, u ktorej z pohľadu príjmov letiska očakávame najvýraznejší pozitívny vplyv. O charterových linkách zatiaľ neuvažujeme, vzhľadom na finančnú, technickú, ale aj časovú náročnosť zlepšenia technických parametrov letiska Žilina (najmä predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy a iné.) na úroveň, ktorú si vyžaduje obsluha veľkých dopravných lietadiel s vyššou kapacitou cestujúcich typu Boeing, Airbus a podobne.

4/ Aký je časový a finančný plán na predlžovanie pristávacej dráhy?

V tejto chvíli, vzhľadom na rozbehnuté neformálne rozhovory nevidíme nutnosť predlžovania dráhy, avšak v širšom časovom horizonte táto otázka určite príde, pokiaľ sa letisko bude rozvíjať tak, ako by sme si priali. Každopádne by investíciu potrebnú na predĺženie dráhy o 200m  (okolo 1 milióna EUR) financovala Letisková spoločnosť Žilina, nie Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

 

24.2.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Ako sa osvedčili autobusové spoje zabezpečujúce prepravu robotníkov a študentov za hranice po tom, ako sa vlani zrušili medzinárodné linky na Ostravsko? Rieši sa ešte nejako tento problém, alebo už budú premávať len tie autobusy, ktoré zabezpečil ŽSK. Ďakujem, pekný deň, Iveta H.

Odpoveď:

Po ukončení prevádzkovania komerčnej autobusovej dopravy na  linkách Ostrava – Turzovka a Ostrava – Čadca sa Žilinský samosprávny kraj rozhodol pomôcť  obyvateľom z tejto oblasti pri ich dochádzaní za prácou či do škôl a v spolupráci s Moravsko-sliezskym krajom zabezpečil dopravnú obslužnosť a  v úseku Turzovka – Frýdlant nad Ostravicí. 
Dopravná obslužnosť v úseku  Turzovka – Klokočov – Bílá – Frýdlant nad Ostravicí a späť je zabezpečovaná autobusovou dopravou vo verejnom záujme. Prestupným miestom pre cestujúcich je odstavná plocha nachádzajúca sa na štátnej hranici SR a ČR, kde autobusové spoje oboch autobusových liniek zachádzajú a zabezpečujú prestup cestujúcich.
Termín platnosti cestovných poriadkov bol po vzájomnej dohode a možností oboch samospráv určený na 01. 09. 2019.
Obsaditeľnosť novozavedeného autobusového spojenia je predbežne sledovaná a vyhodnocovaná, zatiaľ ju  hodnotíme ako veľmi nízku.
Momentálne neevidujeme záujem žiadneho komerčného subjektu o obnovenie prevádzkovania cezhraničnej dopravy v úseku Turzovka – Ostrava. 

 

21.2.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk)

1. Nedávno nám do redakcie prišiel podnet týkajúci sa právnych služieb JUDr. Michala Miškoviča pre ŽSK.  Oficiálna zmluva medzi jeho advokátskou kanceláriou a krajom bola podpísaná 13.6.2019, pričom v bode 1.3 zmluvy sa uvádza, že "klient objednáva právne služby podľa konkrétnej potreby podľa tejto Zmluvy písomnou formou vo forme objednávky".  Po dátume uzavretia zmluvy je medzi objednávkami kraja na právne služby JUDr. Miškoviča len jediná objednávka zo 4.9.2019 na sumu 9750 eur. 

Uvedená objednávka bola vystavená, taktiež zverejnená na webe ŽSK, táto objednávka bola advokátskou kanceláriou aj zrealizovaná, avšak ju nebolo potrebné v zmysle ust. bodu 1.3. Rámcovej zmluvy vystavovať. Po splnení uvedenej objednávky sa ďalej právne poradenstvo z Rámcovej zmluvy objednávalo e-mailom a upresňovali sa pokyny na právne poradenstvo písomne, alebo ústne, v zmysle ustanovenia 1.3 zmluvy, keďže administratívny proces pri vystavení prvej písomnej objednávky sa ukázal ako časovo neefektívny. “ 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Klient objednáva právne služby podľa konkrétnej potreby podľa tejto Zmluvy písomnou formou vo forme objednávky (o.i. e-mailom, alebo inou elektronickou formou) a následne konkretizuje pokyny písomne alebo ústne podľa potreby alebo situácie.”

2. Medzi faktúrami kraja je ale po dátume uzavretia zmluvy uvedených 10 faktúr v spoločnej hodnote takmer 117-tisíc eur. Môžete tento nesúlad medzi objednávkami a faktúrami vysvetliť? 

Medzi faktúrami a zverejnenými objednávkami nie je rozpor, pretože po prvej písomnej a zverejnenej objednávke na 9750 EUR sa ďalšie objednávky realizovali v zmysle ust. bodu 1.3 Rámcovej zmluvy písomnou formou – e-mailom z dôvodu administratívnej efektívnosti a pružnosti. Právne služby vykonané na základe Rámcovej zmluvy boli uhradené na základe podrobných písomných súpisov vykonaného právneho poradenstva, ktoré boli potvrdené jednotlivými vedúcimi príslušných odborov úradu ŽSK a tiež riaditeľom úradu ŽSK. Upozorňujeme, že všetky sumy faktúr, objednávok a/alebo zmlúv, ktoré sú zverejnené na webe ŽSK sú uvedené vrátane 20% DPH. 

3. Tiež sa chcem spýtať, na základe čoho robila advokátska kancelária JUDr. Miškoviča právne služby pre kraj aj pred podpisom zmluvy z 13.6.2019, nakoľko kraj uvádza objednávky a faktúry na právne služby aj pred týmto dátumom.

Pred podpisom Rámcovej dohody p. Miškovič poskytoval právne služby (agenda v správnom konaní) napríklad na základe Objednávky č. 658/2018 zo 17.10. 2018 na sumu max. 40 800 EUR. Objednávka nebola vyčerpaná celá, z uvedenej objednávky bola vyčerpaná suma 12000 EUR z faktúry zverejnenej dňa 1.7. 2019 a z faktúry zverejnenej 4.3. 2019 na sumu 24 000 EUR. (spolu 36000 EUR vrátane 20% DPH). Táto objednávka bola JUDr. Miškovičovi z dôvodu maximálnej transparentnosti zadaná na základe uskutočneného prieskumu trhu (verejné obstarávanie), hoci to zákon o verejnom obstarávaní nevyžaduje.

JUDr. Miškovič bol vybraný po ukončení prieskumu trhu (verejné obstarávanie) a ponúkol zo všetkých oslovených advokátov najnižšiu jednotkovú cenu za hodinu poskytovaných služieb. ŽSK išla v tomto prípade z dôvodu maximálnej možnej transparentnosti nad rámec vyžadovaný Zákonom o VO a súťažila dodávku právneho poradenstva, aj keď to zákon o verejnom obstarávaní v tomto prípade nevyžaduje. 

4. Na záver sa chcem spýtať, či zmluva na právne služby medzi krajom a JUDr. Miškovičom spĺňa výnimku vo verejnom obstarávaní, kedy je v prípade sporových vecí možné vybrať právnika aj bez obstarávania. Môžete uviesť, v koľkých súdnych sporoch zastupuje JUDr. Miškovič ŽSK?

Áno, spĺňa, plnenia vyplývajúce z Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb z 13.6. 2019 aj Objednávky č. 658/2018 z roku 2018 je možné realizovať z ktoréhokoľvek odboru ŽSK, prípadne aj organizácií v správe ŽSK, ak za takúto službu zodpovedá ŽSK. Všetky služby poskytnuté z plnenia boli na právne poradenstvo pri príprave správneho konania a pri zastupovaní ŽSK v správnom konaní (konanie na Úrade pre verejné obstarávanie a na Rade ÚVO) a tiež na zastupovanie v súdnych sporoch.

Sporové veci, ktoré riešil p. Miškovič sa týkali v najväčšom rozsahu námietok vo verejnom obstarávaní  5-tich vyhlásených súťažiach pre „Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK medzi dopravcami a ŽSK“ a v konaní UVO o preskúmanie úkonov kontrolovaného (ŽSK) na základe námietok navrhovateľa (dopravcovia) riešenie odvolania, jednalo sa o konania na Rade UVO, spis č. 6362-900/2018, 6363-900/2018 a odvolania voči rozhodnutiu č. 5902-600/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019. Aktuálne JUDr. Miškovič zastupuje z poverenia ŽSK ako väčšinového vlastníka v súdnom spore Letisko Žilina v právnom postavení žalovaného, jedná sa o súdny spor na zaplatenie sumy cca 99.000,- EUR, vedený na Okresnom súde Žilina, spisová značka č.: 19Cb/146/2019. 21.2.2020
Otázka (Matej Dedinský, aktuality.sk)

Na Orave bude fungovať linka z Polska na Slovensko. V tlacovej sprave aktivistov, ktori tuto iniciativu podporovali, sa pise, ze linku bude v plnej vyske financovat polske vojvodstvo. Akym sposobom sa v tejto veci teda podieľa zilinska zupa?

 

Odpoveď:

V tejto chvíli sa župa nepodieľa na zabezpečení spojenia SK-PL. Pôvodne bol pripravený projekt cezhraničnej autobusovej dopravy, ku ktorému bolo zvolaných aj niekoľko stretnutí.  Zo strany Žilinskej župy bolo na realizáciu cezhraničnej dopravy všetko zabezpečené. Celý zámer prevádzkovať cezhraničnú autobusovú dopravu v rámci spoločného projektu však napokon nebol uskutočnený z dôvodu, že poľská strana nezabezpečila dopravcu na vykonávanie autobusovej dopravy v úseku Zakopané – Suchá Hora. 

O dopravu na tomto úseku prejavila záujem súkromná spoločnosť Eurozebra, ktorá začala od  09. 11. 2019 prevádzkovať  medzinárodnú autobusovú linku na trase Chocholów – Oravice – Zuberec – Dolný Kubín. 

Podľa našich informácií je autobusová linka na Poľskej strane prevádzkovaná vo verejnom záujme a na Slovenskej strane je prevádzkovaná ako komerčná medzinárodná autobusová linka.

Žilinský samosprávny kraj, v rámci pripomienkového konania, udelil súhlasné stanovisko dopravcovi EUROZEBRA Sp. na prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky Bukowina Tatrzanska –  Chocholów – Oravice – Zuberec – Dolný Kubín.

19.2.2020
Otázka (Erik Vrábel, RTVS)

Kde je problém s chýbajúcimi lekármi najkritickejší? 
V každom regióne Žilinského kraja evidujeme nedostatok  všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast ako i lekárov – špecialistov. Zároveň je potreba generačnej výmeny lekárov z dôvodu ich vysokého priemerného veku. 
Ktoré lekárske špecializácie sú najviac nedostupné? 
V niektorých regiónoch chýbajú špecialisti a asi tretina pediatrov má viac ako 65 rokov. Konkrétne v kraji chýbajú všeobecní lekári, neurológovia, urológovia, endokrinológovia, alergológovia, kožní lekári, pľúcni lekári, psychiatri, onkológovia, oční lekári, reumatológovia, internisti, ale aj zubári a detskí špecialisti. 
Koľko lekárov župe chýba? 
Na základe dopytu pacientov po ambulantnej zdravotnej starostlivosti v uvedených špecializačných odboroch   a zároveň nenaplnenia verejnej minimálnej siete počtu lekárov na jednotlivé okresy, župe momentálne chýba 42 lekárov. Do uvedeného počtu však nie sú zarátaní lekári, ktorí sú už v dôchodkovom veku a kde bude potrebná generačná výmena. 
Ako s tento problém rieši/chce riešiť? 
Problém s chýbajúcimi lekármi sa snažíme riešiť. Ešte v októbri 2018 ako prvý spomedzi krajov spustili vlastný dotačný program, ktorý je realizovaný prostredníctvom zdravotníckych zariadení v našej pôsobnosti. Program je zameraný na stabilizáciu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, ale slúži aj na podporu praktických sestier, či fyzioterapeutov. Študenti Lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva  môžu získať dotáciu na štúdium, taktiež absolventi môžu čerpať dotáciu ako príspevok ku mzde. Jednorazovým príspevkom máme snahu o „návrat do rodiska“ vybraných kategórií zdravotníckych pracovníkov a vstupnou náborovou jednorazovou dotáciou „na rozbeh“ máme záujem o ich zastabilizovanie. V prípade zahraničného občana – absolventa lekárskej fakulty je možnosť čerpania dotácie na prípravný jazykový kurz a potrebnú skúšku. 
V júni 2019 sme vyhlásili výzvu na dotácie zameranú na všeobecných lekárov aj špecialistov. Získané finančné prostriedky mohli využiť na materiálno-technické zabezpečenie svojej ambulancie. Cieľom bolo prilákať nových lekárov do oblastí, kde ich je nedostatok.  Na tento účel župa  vyčlenila 150-tisíc eur. Minimálna výška dotácie bola 5-tisíc, maximálna 30-tisíc eur. Svoje žiadosti mohli predkladať do 31.augusta. Dotáciu 150-tisíc eur sme nakoniec rozdelili šiestim lekárom, ktorí sa zaväzujú šesť rokov udržať ambulancie vo svojom regióne. Sú to praktickí lekári aj špecialisti, ktorí v našom kraji chýbali.
Vďaka finančnej podpore župy tak vzniknli nové zubné ambulancie v Oravskom Veselom a v Kysuckom Novom Meste, ambulancia klinickej imunológie a alergiológie v Bytči, endokrinologická ambulancia v Martine, angiologická ambulancia v Liptovskom Mikuláši a ambulancia všeobecného lekára v Liptovskom Hrádku.  Prostriedky sú určené na materiálno-technické vybavenie ambulancie, ktoré je pre začínajúceho lekára často finančne náročné. 
V tejto forme pomoci pokračujeme ďalej a už na marcovom zastupiteľstve by mala byť predložená nová výzva na dotácie na podporu lekárov a chýbajúcich ambulancií. 


10.2.2020
Otázka (Lukáš Dzivý, RTVS)

Z ministerstva dopravy ste získali 150 000 eur na výstavbu cyklochodníkov, resp. na prípravu projektov na ich výstavbu. Zaujíma ma ako chcete spomínané peniaze využiť, v ktorých častiach samosprávneho kraja ich chcete využiť?

Odpoveď:
Dotácia v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR pre podporu cyklistickej dopravy bola získaná pre spracovanie projektovej dokumentácia na stavebné povolenie pre stavbu "Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK – (Považká Bystrica)". Pre túto cyklotrasu v predpokladanej dĺžke 26 km bola v roku 2019 spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), v závere roka bolo pre ňu vydané aj platné územné rozhodnutie. Pre prvú etapu tejto cyklotrasy medzi Žilinou - Žilinou Považským Chlmcom, vrátane 200 m dlhej lávky pre cyklistov a peších ponad Váh v Žiline, ako aj úsek z Hričovskej priehrady do Kotešovej sme už spracovali aj dokumentáciu pre stavebné povolenie. Stavebné povolenie nám bolo vydané 7. februára 2020. Pre túto časť chceme v súčasnosti podať projekt na jeho realizáciu do operačného programu IROP.
Dotazovanú dotáciu vo výške 150 000 Eur, získanú vo výzve Ministerstva dopravy a výstavby SR, chceme teda použiť na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a s tým súvisiacu inžiniersku činnosť pre ďalšie dva úseky tejto cyklotrasy v zmysle spracovanej DUR. Prvý je 8,37 km dlhý úsek od hranice TSK/ŽSK po starý cestný most v Bytči a druhý od hate VD Hričov do Žiliny Považského Chlmca v dĺžke 3,1 km. Spolu je to teda cca. 11,5 km cyklotrasy.


6.2.2020
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)


Chcem vás poprosiť o informáciu týkajúcu sa posilnenia spojov na trase Čadca - Skalité a späť. Aký je konečný verdikt? Budú pridané spoje, ak áno odkedy, došlo k dohode ohľadom financovania? Ako to dopadlo?

Odpoveď:
Žilinský samosprávny kraj je v prvom rade objednávateľom verejnej autobusovej dopravy. Vlakovú dopravu zabezpečujú štát. Dopravná situácia, ktorá dnes v okolí Svrčinovca je, je najmä v dôsledku nedostavaného dôležitého diaľničného úseku, a preto by malo byť v záujme vlády tento problém riešiť aj financovať. Pokiaľ by autá neuviazli v kolónach a na cestách by neboli zápchy, bola by dostačujúca aj autobusová verejná doprava. Dnes však aj autobusy stoja v kolónach. Aj naďalej však máme záujem túto situáciu riešiť a s ministerstvom ako aj Železničnou spoločnosťou Slovensko o pridaní vlakov rokujeme. Rokovania sa posunuli do štádia pripomienkovania návrhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na traťovom úseku Čadca – Skalité. Tento návrh je veľmi čerstvý, na Žilinský samosprávny kraj bol doručený na konci januára. Predmetom je aj úprava výšky ceny, keďže už teraz vieme povedať, že vlaky nebudú premávať celý rok 2020. Dôvodom je, že Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., dokáže tieto vlaky pridať až od 2. pravidelnej zmeny Grafikonu vlakovej dopravy (GVD), ktorá pripadne v tomto roku na 14. 06. 2020.


6.2.2020
Otázka (Milan Velecký, RTVS)


Mohli by ste, prosím, spresniť, čo sa v projektovej dokumentácii na výstavbu urgentu v Liptovskom Mikuláši zmenilo? V čom je táto nová iná ako tá predchádzajúca? Aj vecne - aspoň najdôležitejšie zmeny, aj z hľadiska očakávanej ceny / nákladov na výstavbu.

Odpoveď:
Stavebné práce začali realizovať už v auguste 2016, ale pôvodný zhotoviteľ stavebné práce nedokončil a odvolával sa na nedostatočnú projektovú dokumentáciu. So zhotoviteľom sme sa dohodli na ukončení zmluvy a začali sme s obstarávaním novej projektovej dokumentácie. Tá je dnes už hotová. Oproti pôvodnému projektu dôjde ku zmenám v materiálovom a konštrukčnom prevedení niektorých konštrukcií. Chybne zrealizované a nevyhovujúce konštrukcie budú vyhotovené nanovo v zmysle platných predpisov a noriem v požadovanom materiálovom vyhotovení. Nový zhotoviteľ bude postupovať v zmysle novej dopracovanej projektovej dokumentácie. Projekt rieši aj zateplenie objektu prístavy, stavebné úpravy existujúcich priestorov chirurgického pavilónu, v suteréne v šatniach sa budú realizovať nové maľby, vyhotovia sa nové nášľapné vrstvy na podlahách a nové keramické obklady stien, osadia sa nové dverné krídla. Súčasťou projektu je aj vybudovanie prístupovej komunikácie k budove urgentného príjmu. Dispozičné riešenie zostane zachované, zmení sa len časť recepcie, ktorá sa otvorí smerom do vstupnej haly a oddelí sa recepčným pultom. Rozpočet stavby v zmysle projektovej dokumentácie je cca 1,15 mil. € Ak všetko pôjde ako má, verejné obstarávanie na zhotoviteľa by mohlo byť vyhlásené tento mesiac. 


5.2.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)


Poslanec ŽSK Erik Gemzický na minulotýždňovom zastupiteľstve predniesol interpeláciu týkajúcu sa vetrolamov pri župných cestách v regióne Liptov.
Ide o skutočne trefnú interpeláciu, v úsekoch pri L.Sielnici veľmi fúka, sneh je nafúkaný na ceste a dochádza tam k častým dopravným nehodám.
Aké je stanovisko župy k tejto problematike?
Sú vetrolamy z Vašej strany schodným a uskutočniteľným riešením?

Odpoveď:
Správa ciest ŽSK pravidelne monitoruje cesty II. a III. triedy a má vytypované úseky, kde často dochádza k zafúkavaniu ciest z priľahlých polí, najčastejšie je to na otvorených úsekoch ciest v extravilánoch obcí a miest (ide približne o 12 km ciest). Dnes Správa ciest ŽSK nedisponuje žiadnymi certifikovanými snehovými zábranami (zásnežkami). Možnosťou ich zakúpenia a osadenia sa však zaoberá, nakoľko ich používanie v konečnom dôsledku môže uľahčiť zimnú údržbu a zlepší zjazdnosť ciest. Umiestnenie zásnežiek v súčasnosti podlieha súhlasu vlastníka pozemku, na ktorý pozemok sa vetrolamy umiestnia, čiže Správa ciest bude musieť získať aj súhlas týchto vlastníkov s umiestnením zásnežiek. 


5.2.2020
Otázka (Michal Domenik, Ružomberský hlas)


Od začiatku roka nie sú obyvatelia okresu Ružomberok informovaní o Lekárenskej pohotovosti, pretože na stránke e-vuc.sk nie sú dostupné dané údaje.
1) Prečo doposiaľ Žilinský samosprávny kraj nezverejňuje Lekárenskú pohotovosť v okrese Ružomberok (od začiatku roka)?
2) Uvedomujete si vašu zodpovednosť voči obyvateľom okresu Ružomberok? Ak áno, ako je možné, že od 1.1.2020 nemôžu obyvatelia okresu nájsť tieto informácie?
3) Kedy konečne dôjde k náprave?
Prikladám link:
https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba-v-zsk.html?page_id=40490&okres=Okres+Ru%C5%BEomberok


Odpoveď:
Na úvod by som rada vysvetlila zmenu, ktorá nastala v rozpise lekárenských pohotovostí v súvislosti so zmenou platnej legislatívy.

V predchádzajúcom znení zákona bol pevne uvedený čas, kedy sa mala slúžiť lekárenská pohotovostná služba: a to v pracovné dni od 16:00 do 22:30 a cez dni pracovného pokoja o 7:00 do 22:30. Žilinský samosprávny kraj nariaďoval lekárňam v rámci jednotlivých okresov tieto pohotovostné služby, teda určil, ktorá lekáreň bude kedy slúžiť.

Po zmene v zákone prebrala kompetenciu nariaďovať tieto pohotovostné služby Slovenská lekárnická komora. Rovnako zo zákona ,,vypadol,, aj presný časový rozsah lekárenskej pohotovostnej služby, čo znamená, že Komora po dohode s miestnymi lekárnikmi v danom okrese určuje časový rozsah, v akom sa bude v tomto okrese lekárenská pohotovosť poskytovať a vypracuje rozpis, kto bude kedy slúžiť.

Žilinský samosprávny kraj tento rozpis následne zverejní. Ak by sa poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti (=lekárnici) s Komorou nedohodli, preberá úlohu nariadiť lekárenskú pohotovosť kraj.

Pri rokovaní s regionálnou komorou sme vyjadrili nespokojnosť s uplatňovaním novely. Nesúhlasíme s tým, že lekárne nebudú otvorené počas doby fungovania APS (do 22.00). Tým sa narušila kontinuita medzi APS a lekárnickou pohotovosťou a pacient nebude mať možnosť výberu liekov počas celej doby fungovania APS. Komora nás upovedomila, že naše stanovisko je viac poradné ako rozhodujúce. Uvedené vyjadrenie ŽSK v spolupráci so sekciou zdravotníctva SK8 (združenie samosprávnych krajov) preveruje.

Lekárnická komora sa dohodla s lekárnikmi v okrese Ružomberok na tom, že lekárenská pohotovostná služba v okrese sa bude poskytovať nad rámec bežných otváracích hodín lekární iba počas dní pracovného pokoja. Bežné pracovné dni a víkendy bude lekárenská zdravotná starostlivosť dostupná iba v rámci bežných otváracích hodín lekární.

Prikladám link na rozpis, ktorý bol zverejnený na dverách každej lekárne v okrese:
-počas mesiaca január:
https://www.e-vuc.sk/buxus/docs/rozpisy_lekarne_pohotovost/SUZI08_20200102_1577964021692_5170.pdf

-počas mesiaca február:
https://www.e-vuc.sk/buxus/docs/rozpisy_lekarne_pohotovost/SUZI08_20200102_1577964062747_5210.pdf

Samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie vedúce k predĺženiu poskytovania lekárenských pohotovostných služieb. No tieto služby nie sú nijak hradené, a preto lekárnici a ani Komora neboli prístupní slúžiť nad rámec súčasného stavu.
1) Prečo doposiaľ Žilinský samosprávny kraj nezverejňuje Lekárenskú pohotovosť v okrese Ružomberok (od začiatku roka)? ŽSK zverejňuje rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby na dverách každej lekárne v príslušnom okrese a aj na svojom webovom sídle:https://www.e-vuc.sk/e-vuc/pre-prevadzkovatelov-lekarni/rozpisy-lekarenskej-pohotovostnej-sluzby.html?page_id=81502&ROK=2020&MESIAC=2&OKRES=SUZI08 (keď si otvoríte možnosť ,,aktuálny rozpis, PDF,,)
2) Uvedomujete si vašu zodpovednosť voči obyvateľom okresu Ružomberok? Ak áno, ako je možné, že od 1.1.2020 nemôžu obyvatelia okresu nájsť tieto informácie? Túto zodpovednosť si uvedomujeme, preto súčasne rokujeme s Komorou o sprehľadnení rozpisov.
3) Kedy konečne dôjde k náprave? Zmeny v lekárenských pohotovostiach, bohužiaľ, v dôsledku súčasne platnej legislatívy nemôžeme nariadiť. Na webovej stránke ŽSK je dostupný rozpis lekárenských pohotovostí na linku priloženom vyššie. Je dostupný aj rozpis pre mesiac marec: https://www.e-vuc.sk/e-vuc/pre-prevadzkovatelov-lekarni/rozpisy-lekarenskej-pohotovostnej-sluzby.html?page_id=81502&kraj=405

Nakoľko v mesiaci február nie sú žiadne pohotovosti ako také, tzn. nad rámec bežných otváracích hodín lekární, na linku vo Vašom maily nefigurujú žiadne lekárne. Ďakujeme však za upozornenie, uvedieme tam aspoň informáciu o najdlhšie otvorených lekárňach v okrese, ktoré sú v rámci svojich bežných otváracích hodín pacientom k dispozícii.


5.2.2020
Otázka (Eva Štenclová, Pravda)


Eviduje váš samosprávny kraj nejaké sťažnosti od obyvateľov?
Ak áno, čoho konkrétne sa ich podnety týkajú? (napr. v košickej župe pribúdali podnety týkajúce sa porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti – nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie, nedodržiavanie ordinačných hodín, odmietnutie zdravotnej starostlivosti či neoprávnený výber poplatkov)
Ako na sťažnosti reagujete? Zintenzívnite kontroly, alebo niečo podobné?

Odpoveď:
Sťažnosti, ktoré sú doručované na Žilinský samosprávny kraj evidujeme v centrálnej evidencii sťažností. Z hľadiska transparentností zverejňujeme súhrnný prehľad sťažností aj na webe (v sekcii Dokumenty-oznamy je Prehľad vybavovania sťažností http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/hodnota-za-peniaze/2020/januar/tabulka-stavu-staznosti.pdf). Ku každej sťažnosti pristupujeme individuálne - podľa povahy veci. Každú sťažnosť preverujeme a v niektorých prípadoch vykonávame na základe sťažností aj komplexnejšie kontroly. Okrem sťažností župa eviduje aj podnety od ľudí (najčastejšie sa týkajú stavu cestných komunikácií, nedostatku lekárov – špecialistov a s tým súvisiaci problém s objednávaním).


4.2.2020
Otázka (Milan velecký, RTVS
)

V akej fáze je výstavba budovy urgentného príjmu v Liptovskej nemocnici v L. Mikuláši? Naposledy sme o tom robili v októbri, vtedy ste nám povedali: ,,V procese projektovej dokumentácie došlo k nepredvídateľným skutočnostiam, ktoré mali vplyv na rozsah dokumentácie aj termín jej dodania. V týchto dňoch sa projektová dokumentácia finalizuje a po jej ukončení bude vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa stavby."

Odpoveď:
Projektová dokumentácia pre urgent v Liptovskom Mikuláši je už hotová.
V týchto dňoch sa pripravuje proces verejného obstarávania na dokončenie stavby.


31.1.2020
Otázka (Jozef Tvardzík, SME)

1. Vedeli by ste mi definovať, koľko peňazí župa vyčleňuje na fungovanie prímestských autobusov?

V roku 2018 stála prímestská autobusová doprava Žilinský samosprávny kraj stála19 996 761 eur. V roku 2019 zatiaľ 22 961 290 Eur. Presné údaje za rok 2019 budú k dispozícii až po vykonaní kontroly.

2. Máte k dispozícií aj podobné štatistiky využiteľnosti autobusov, ktoré jazdia v kraji? Dokáže župa nahliadnuť do týchto dát?

Župa má k dispozícií údaje o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy napr. informácie o nasadzovaní vozidiel na linky, či počte prepravených cestujúcich. Všetky tieto údaje je nám dopravca povinný vykazovať v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.

3. Prečo sa náklady na prevádzku autobusov zvyšujú každým rokom?

Jedným z dôvodov, prečo sa náklady na prevádzku autobusov každým rokom zvyšujú, sú napr. mzdové náklady - rastie minimálna mzda, či príplatky za prácu cez víkendy, sviatky. Taktiež sa dvíhajú ceny pohonných látok a s prísnejšími emisnými normami rastú aj nároky na ekológiu autobusov.

Ďalším z dôvodov je často už nevyhnutná modernizácia vozidlového parku, ktorá bola v minulosti u niektorých dopravcov spomalená. A tiež pokles tržieb v dôsledku znižovania počtu prepravených cestujúcich. Dnes mnohé domácnosti vlastnia motorové vozidlo a uprednostnia ho pred verejnou dopravou, hoci v našom regióne zápasíme s častými kolónami a zápchami.

Na druhej strane nevidíme na strane dopravcov príliš veľkú snahu o optimalizáciu nákladov, ktoré by šetrili verejné zdroje a výhľady do svojich radov ako sa dodržiavajú pravidlá pri poskytovaní napr. zliav, či výbere cestovného.

4. A posledná otázka: Vlani ste uzatvorili zmluvu s Arrivou, nešlo o dodatok ako v prípade BBSK. Viete mi k tomu povedať viac? Na ako dlho a prebehlo to verejnou súťažou, keďže som počul, že ste to už nestíhali.

Žilinskej župe skončili desaťročné zmluvy podpísané ešte bývalým vedením 29. novembra 2019. Platný zákon umožňoval iba jednu možnosť ako zabezpečiť autobusovú dopravu na ďalšie obdobie a to verejné obstarávanie. Dodatky na základe platných právnych noriem nebolo možné podpísať.

Otvorenú a férovú súťaž pripravovala župa viac ako rok. Župa postupne vyhlásila tri súťaže, cez ktoré chcela vybrať dodávateľa na dva roky s opciou na tretí rok. Cieľom bolo zabezpečiť fungujúcu dopravu na preklenutie obdobia do vyhlásenia a ukončenia súťaže na dlhodobé desaťročné kontrakty. Kvôli obštrukčnému správaniu jedného z dopravcov a zdržaniam zo strany Rady Úradu pre verejné obstarávanie župa musela nakoniec súťaž v niektorých regiónoch zrušiť a pristúpiť k priamym rokovacím konaniam.

Župe sa nakoniec podarilo vysúťažiť autobusového dopravcu v regióne Liptov, v ďalších častiach išla priamym rokovacím konaním. Výsledkom je, že na Orave a Liptove jazdí dopravca Arriva Liorbus, a. s. a na Kysuciach, v Turci a v regióne Horného Považia zostala SAD Žilina, a. s..

So spoločnosťou Arriva Liorbus, a. s. (Liptov a Orava) je zmluva uzavretá na dva roky plus ročná opcia. Tieto podmienky vychádzajú z pôvodne vyhlásenej verejnej súťaže, nakoľko úspešný uchádzač akceptoval naše podmienky.

So spoločnosťou SAD Žilina, a. s. (Kysuce, Horné Považie a Turiec) je zmluva platná do vysúťaženia úspešného uchádzača v ďalšom pripravovanom tendri, čo môže byť od 2 rokov do 5 rokov.

Žilinská župa chce zároveň v krátkom čas začať s prípravou na ďalšie obstarávanie na desaťročné obdobie.


31.1.2020
Otázka (Soňa Vanovčanová, Žilinský večerník)


Potrebovali by sme zistiť, aký je skutočný stav a aký by mal byť stav lôžok na pľúcnych a infekčných oddeleniach podľa Nariadenia vlády SR 640/2008 Z. z. zo 17. 12. 2008 o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré určuje minimálny počet lôžok v Žilinskom samosprávnom kraji.

Odpoveď:

V Žilinskom kraji je v odbore pneumológia a ftizeológia celkom 42 lôžok (Univerzitná nemocnica Martin), pričom verejná minimálna sieť v zmysle Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. stanovuje na Žilinský kraj 123 lôžok. To znamená, že v odbore penumológia a ftizeológia chýba v kraji celkom 81 lôžok.

Počet lôžok v odbore infektológia v Žilinskom kraji je v súčasnosti celkom 37 lôžok (Univerzitná nemocnica Martin - 22 lôžok, Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN Ružomberok – 15 lôžok), pričom verejná minimálna sieť v zmysle Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. stanovuje na Žilinský kraj 76 lôžok. To znamená, že chýba v kraji v odbore infektológia celkom 39 lôžok.

V roku 2011 na základe opatrení realizovaných zdravotnou poisťovňou v rámci optimalizácie siete zdravotníckych zariadení (ZZ) došlo od  1.6.2011 k zrušeniu pľúcneho a infekčného oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina a pľúcneho oddelenia v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. Na základe realizovanej optimalizácie siete ZZ zdravotné poisťovne nezazmluvnili pľúcne a infekčné oddelenia v uvedených zdravotníckych zariadeniach aj napriek enormnej snahe o udržanie uvedených pracovísk v prevádzke.
V Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca došlo k zrušeniu infekčného oddelenia k 31.12.2004.

Z dôvodu zrušenia pľúcnych a infekčných oddelení a z dôvodu nedostatočnej kapacity počtu lôžok v uvedených odboroch, zdravotnícke zariadenia sú nútené hospitalizovať pacientov na oddelení vnútorného lekárstva.
Uvedený fakt spôsobuje, že lôžka na interných oddeleniach sú predimenzované a často sú tam umiestnení pacienti, ktorí si vyžadujú práve špecializovanú starostlivosť.

Odbor zdravotníctva ŽSK začal pred rokom implementovať program prevencie nozokomiálnych nákaz a hygieny rúk vo svojich zdravotníckych zariadeniach a v tej súvislosti so znižovaním rizík infekčných nákaza vytvárame infekčné izby. Už v prvej polovici februára otvárame dve infekčné izby na oddelení dlhodobo chorých a chirurgickom oddelení v DNsP Dolný Kubín, ktoré súčasne prešli výraznou modernizáciou.31.1.2020
Otázka (Martin Pavelek, My Oravské noviny)


Aké opatrenia župa prijala v súvislosti s podozrením na ochorenie v Žiline?

Odpoveď:
Žilinská župa ako zriaďovateľ piatich zdravotníckych zariadení postupuje v súlade s odporúčaním hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Župa oboznámila svoje zdravotnícke zariadenia s usmernením hlavného hygienika o tom ako postupovať v prípade podozrení. Zároveň ich vyzvala (prioritne príjmové ambulancie, ambulantné pohotovostné služby či urgent) k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti a požiadala ich o navýšenie dostupných dezinfekčných roztokov pre verejnosť a súčasne ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov (rúška, rukavice, dezinfekčné roztoky).

Do centier zdravotnej starostlivosti súčasne rozposlala aj informačné letáky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre verejnosť v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zníženie rizika prenosu ochorenia (ako ochoreniu predchádzať - zvýšenia hygiena rúk, používanie ochranných odevov v prípade práce na trhovisku, zásady bezpečného stravovania a tiež ako sa správať pri cestovaní do zahraničia). Tieto informačné materiály budú umiestnené pri vstupe do zdravotníckych zariadení a pri jednotlivých ambulanciách. Zverejnené sú aj na webovej stránke a sociálnych sieťach Žilinskej župy.


30.1.2020
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Do redakcie sme dostali otázku od nášho čitateľa. V roku 2018 župa opravila asfalt na ceste č.II/584 z rázcestia Liptovskej Sielnice po odbočku do obce Liptovská Sielnica a z rázcestia Liptovské Matiašovce po obec Liptovské Matiašovce. Vtedy tam chýbala stredová čiara. Župa vtedy vysvetlila, že cesta nezodpovedá parametrom cesty II - je úzka a stredová čiara sa tam nezmestí. Dnes je situácia iná, čiary tam sú. Čitateľ sa teda pýta, že či sa niečo zmenilo v parametroch cesty II. triedy.

Odpoveď:
V roku 2019 realizovala čata vodorovného dopravného značenia SC ŽSK obnovu deliacej čiary na ceste II/584 v úseku od hranice okresov Tvrdošín – Liptovský Mikuláš po mesto Liptovský Mikuláš. Súčasťou obnovy deliacej čiary boli aj úseky cesty II/584,kde prebehli v roku 2018 obnovy krytu vozovky.

V roku 2017 bola v spomínanom úseku realizovaná len obnova vodiacich čiar, pričom deliace čiary sa nemohli súbežne realizovať z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky. Po vyjazdení vodiacich čiar sme v minulom roku z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky pristúpili k realizácii deliacich čiar.

Obnova deliacich čiar bola realizovaná len v miestach, kde to spĺňalo šírkové parametre usporiadania cesty II. triedy. Vynechali sa úseky, kde to nebolo možné, napr. vo vybraných úsekoch v obci Liptovské Matiašovce vzhľadom na nedostatočné šírkové parametre vozovky nebolo technicky možné realizovať obnovu vodorovného dopravného značenia.

30.1.2020
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)


1. Aké sú zámery kraja so Žilinským letiskom? Máte už vytvorený podnikateľský plán?
Zámerom župy je naštartovať rozvoj letiska a tým zvýšiť atraktivitu nášho regiónu pre investorov či turistov. Kým doteraz bola jeho činnosť na útlme, my máme záujem rozbehnúť pravidelné a príležitostné medzinárodné letecké spojenie. Cieľom je naštartovať činnosť letiska tak, aby z neho kraj profitoval predovšetkým v podobe lepšej dopravnej dostupnosti územia, väčšej mobilite obyvateľstva, či v celkovom zvýšení atraktivity územia pre investorov, ale aj turistov.

Treba si uvedomiť, že aj napriek tomu, že rokovania s niektorými firmami boli už rozbehnuté, oficiálny mandát konať a rokovať za letisko získali členovia orgánov Letiskovej spoločnosti až na mimoriadnom valnom zhromaždení (28.1.2020). Biznis plán predstavíme na najbližšom zastupiteľstve v marci.

2. Koľko peňazí plánujete do modernizácie letiska investovať? Z akých peňazí? Bude nutné predlžovať pristávacie dráhy?
Finančný plán na pomoc letisku bol predstavený už pred rokom, pri predstavení vízie. V tejto chvíli sme však nastavení tak, že viac nie sme ochotní letisku poskytnúť. Letisko musí preukázať, že v dohodnutom časovom horizonte dokáže svoje miesto a opodstatnenie v podobe benefitov pre región. Neočakávame však, že letisko bude o pár rokov ziskový podnik. V tohtoročnom rozpočte je vyčlenených 320 000€, v ďalších rokoch budú navrhované nižšie sumy. V tejto chvíli, vzhľadom na rozbehnuté neformálne rozhovory nevidíme nutnosť predlžovania dráhy, avšak v širšom časovom horizonte táto otázka určite príde, pokiaľ sa letisko bude rozvíjať tak, ako by sme si priali. Každopádne by investíciu potrebnú na predĺženie dráhy o 200m (okolo 1 milióna EUR) financovala Letisková spoločnosť Žilina, nie Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

3. Koľko bude stáť samotná prevádzka? Koľko na ňu ročne pôjde z rozpočtu kraja?

V rámci prevzatia majoritného podielu v spoločnosti ŽSK bude zabezpečené zvýšenie technickej úrovne letiskovej infraštruktúry na aktuálne požiadavky. V roku 2020 sú plánované výdavky 320-tisíc eur, v roku 2021 na 250-tisíc eur, ďalšie roky 160-tisíc eur. Vyššie sumy v úvode súvisia so stabilizáciou finančnej situácie a zvýšením bonity spoločnosti (napr. aby sa mohli čerpať úvery).

Výdavky v súvislosti s bezpečnosťou, záchrannými a hasičskými službami zabezpečuje ministerstvo dopravy a vlani sa pohyboval jeho príspevok vo výške približne 400–tisíc EUR

ŽSK zodpovedne zvažuje priority rozpočtu a pri rozhodovaní o prípadných výdavkoch smerom k letisku bude rozhodovať tak, aby neboli ovplyvnené iné dôležité kapitoly rozpočtu. Investičné projekty pre všetky regióny ŽSK týmto rozhodnutím preto nebudú ovplyvnené, ani ohrozené.

4. Aké plánujete rozlietať letecké linky?
Je to predčasná otázka, viaceré rokovania už prebehli, ale o výsledkoch budeme postupne oboznamovať. Cieľom je najmä začať poskytovať servis firmám v regióne, ktoré vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia. Popritom bude letisko slúžiť ako ,,spojovník,“ ktorý bude približovať cestujúcich na väčšie letiská.

5. Do orgánov ste dosadili pána Kunscha, ktorý tam už v minulosti pôsobil a musel odstúpiť pre kauzy. Prečo práve jeho?
Odborníkov so skúsenosťami v leteckej doprave na Slovensku nie je veľa. Práve preto župa pri svojich nomináciách stavila na ľudí, ktorí majú s leteckým priemyslom skúsenosti, poznajú jeho problémy a majú reálnu predstavu, čo letisko pre svoj rozvoj potrebuje. Ak ideme do minulosti, treba vnímať aj situáciu, ktorá na letisku pred príchodom pána Kunsha do orgánov spoločnosti tom čase bola. Vtedy bolo letisko považované za čiernu dieru. Pán Kunsch sa výrazne zaslúžil o zefektívnenie prevádzky letiska. Ak myslíte kauzy ako umývanie súkromného auta na letisku, štandardná finančná pôžička spoločnosti, ktorá umožnila vyplatiť zamestnancom letiska mzdy, tak toto je osvetlené dostatočne.

6. Ďalší človek, Michal Miškovič, rokoval za kraj so SAD Žilina, čo bude stáť kraj o milióny eur viac. Aká je jeho kvalifikácia na výkon tejto funkcie?
Michal Miškovič je právnik, ktorý pomáhal pri prevode letiska. Bol v tíme, ktorý vyjednával konkrétne znenia stanov, zmlúv. Komunikoval s ministerstvami. V orgánoch spoločnosti bol aj posledné mesiace a reálne bol pri prevode či auditovaní spoločnosti. Pri fungovaní letiska je dôležité vedieť pohotovo reagovať na podnety, ktoré prichádzajú na letisko, čím sa zabezpečí jeho plynulé fungovania a ochránia sa investície, čo sme pocítili aj v čase Vianoc, kedy len pohotová reakcia pána Miškoviča zabrzdila vyplatenie neoprávnenej pohľadávky.

Všetci členovia zvolení do orgánov letiska sú dlhodobo aktívni v prípravách a konečnom prevádzaní letiska, problémy na letisku dôsledne poznajú a majú pripravený plán.

Zaujímavosťou však je, že ministerstvo naopak jedného člena dozornej rady odvolalo a nechalo toto miesto neobsadené, nenominovala nikoho aj keď v zmysle stanov a zmluvy je to ich právo.


30.1.2020
Odpoveď (Romana Vicianová, zijemvrk.sk)

Poslali by ste mi prosím všetky investície na školách za Ružomberok?

Odpoveď:
ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA

Žilinský samosprávny kraj spustil v závere roka veľkú modernizáciu stredných odborných škôl za zhruba 13-miliónov eur. Jednou zo škôl je Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.

Cieľom projektu je skvalitnenie podmienok pre odborné vzdelávanie a navýšenie počtu žiakov, ktorí by mali umožnení prístup ku kvalitnému vzdelávaniu zodpovedajúcemu technologickému pokroku a aktuálnym potrebám na trhu práce v tomto odvetví. Výsledkom projektu má byť aj plná debarierizácia školy.

Na škole sa dnes vyučuje úžitková maľba, textilné výtvarníctvo (ako na jedinej škole na Slovensku); modelárstvo a návrhárstvo odevov, tvorba hračiek a dekoratívnych produktov, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, scénická kostýmová tvorba, produktová tvorba, ale aj reklamná tvorba, fotografický, či odevný dizajn. Vyučované odbory sú vhodné aj pre osoby žiakov so špeciálnymi potrebami.
V rámci prvej etapy prác sa počíta s vybudovaním pergoly a hľadiska na jestvujúcej terase. Vybuduje sa pódium, nový výťah a debarierizujú sa toalety.
V nasledujúcej etape sa zateplia učebne a výmenníková stanica, čím sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
V rámci projektu sa vybavia učebne a ateliéry pre jednotlivé odbory – novou elektronikou (fotoaparáty, objektívy, počítače so softvérom, premietacia technika...), novými strojmi (žehliaci a vyšívací stroj, kotúčová píla, lasery, obrábacia technika...), ale aj novým nábytkom (polohovací stôl, pracovné stojany..) a podobne.
S prácami sa začalo v novembri 2019. Ukončené by mali byť do konca tohto roka.
Celková investícia bude viac ako jeden milión eur. Bude hradená z európskych finančných zdrojov.

GYMNÁZIUM RUŽOMBEROK

Na tento rok je naplánovaná aj modernizácia Gymnázia na Moyzesovej ulici v Ružomberku. Budovu čakajú viaceré stavebné práce. Kľúčovou je najmä výmena okien ako aj dverí v obvodových stenách. V pláne je tiež úprava maľby, omietok a montáž oceľových mreží. Predpokladaná cena je takmer 300 tisíc eur.

OBCHODNÁ AKADÉMIA RUŽOMBEROK

Tento rok začnú aj práce na Obchodnej akadémií v Ružomberku, kde sa pripravuje II.etapa rekonštruk-cie. Spočíva v zateplení priestorov telocvične a vybudovaním bezbariérového prístupu do telocvične. Aktuálne sa vybavuje stavebné povolenie a vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod novonavrhovaným ram-pami pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Po vybavení príslušných povolení sa spustí proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.

Celý projekt bude financovaný z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a predpokladané náklady sú vo výške 50-tisíc eur.


29.1.2020
Otázka (Alexandra Moštková, TASR)

Rada by som vás poprosila o vyjadrenie v súvislosti so zámerom ŽSK vybudovať v Mošovciach Alzheimer-geronto centrum. Zámer zriadenia tejto sociálnej služby deklaroval ŽSK ešte v  septembri 2018, kedy ho na svojom rokovaní schválili aj žilinskí krajskí poslanci.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vtedy informovala, že ŽSK obstará dokumentáciu, ktorá by mala poskytnúť ucelenejší obraz o centre.

Má ŽSK naďalej záujem vybudovať toto centrum?
Aké kroky doposiaľ uskutočnil ŽSK v súvislosti s výstavbou centra? Má už obstaranú dokumentáciu? Komunikoval s Ministerstvom zdravotníctva SR o tejto téme?

Odpoveď:
Žilinský samosprávny kraj pokračuje v projekte alzheimer centra (oficiálny názov projektu je Centrum Pod Lipami v Mošovciach, slúžiť bude na pomoc ľuďom s neurodegeneratívnym ochorením mozgu). Aktuálne je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je spolu so všetkými podkladmi odovzdaná na stavebný úrad v Turčianskych Tepliciach, kde čakáme na vydanie územného rozhodnutia. Celý proces prípravy na územné konanie bol predĺžený v dôsledku nevysporiadaných pozemkov v areáli budovy. Po vydaní územného rozhodnutia bude nasledovať žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

Župa v tejto chvíli vyvíja aktivity s cieľom získať finančné prostriedky na realizáciu projektu. Okrem toho sa bude uchádzať aj o prostriedky z Európskych finančných zdrojov, nové výzvy budú ohlásené v novom programovacom období.


28.1.2020
Otázka (Jozef Ryník, Trend)


1. Prečo musí byť prímestská autobusová doprava dotovaná?

Autobusová doprava nemusí byť dotovaná, ak sú podnikateľské subjekty schopné a ochotné takúto dopravu zabezpečiť na svoje náklady a riziko. Dopravná obslužnosť prímestskej autobusovej dopravy je z ekonomického hľadiska stratová. V zmysle zákona o cestnej doprave (č. 56/2012 Z. z. ) však má Žilinský samosprávny kraj zákonnú povinnosť zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia svojho kraja pravidelnou prímestskou autobusovou dopravou.

Tarifa vo verejnej osobnej doprave je na Slovensku pomerne nízka. Hustota osídlenia nie je prakticky nikde natoľko veľká, aby pri nízkych tarifách dokázala úplne uhradiť úplné náklady pravidelne vykonávanej verejnej osobnej dopravy.

Na základe platnej legislatívy uzatvárajú samosprávne kraje s vybranými dopravnými spoločnosťami zmluvy o službách vo verejnom záujme. Správny orgán kompenzuje dopravcovi náklady predstavujúce protihodnotu za povinnosti služby vo verejnom záujme, na koordináciu dopravy alebo náhrady za plnenie niektorých záväzkov súvisiacich so službami vo verejnom záujme.

2. Boli by inak lístky oveľa drahšie prípadne by sa nejazdilo do každej dediny?

Základom dopravnej obslužnosti územia je preprava cestujúcich do zamestnania a škôl. Nasleduje preprava cestujúcich do zdravotných zariadení a až následne sa zabezpečuje preprava cestujúcich smerujúcich do nákupných centier a za zábavou. V prípade, že by sa mala prevádzkovať prímestská autobusová doprava tak, aby bola zisková, muselo by dôjsť k redukcii autobusových spojov približne o 30% oproti súčasnému objemu. Redukovali by sa spoje premávajúce v čase dopravného sedla, spoje premávajúce vo večerných hodinách, víkendové spoje.

Ak by mala byť verejná osobná doprava v jej súčasnom rozsahu vykonávaná za trhovú tarifu (t. j. doprava by mala byť vykonávaná bez dotácií), narástla by cena lístky na približne trojnásobok súčasnej úrovne. To by ale – s ohľadom na obvyklý slovenský zárobok – znamenalo okamžité vyprázdnenie jestvujúcich spojov a v konečnom dôsledku zánik akejkoľvek verejnej osobnej dopravy.

3. Dá sa vyčísliť koľko kraj dotuje cenu lístkov? Koľko by stáli bez dotácii?

K dispozícii máme údaje za rok 2018. Momentálne prebieha kontrola hospodárenia autobusových dopravcov za rok 2019, preto poskytujeme údaje za rok 2018. Žilinský samosprávny kraj financoval poskytnuté zľavy na cestovnom za rok 2018 v hodnote 5 428 419 €. Údaje za rok 2019 budú k dispozícii až po vykonaní kontroly.

4. Súvisí pokles záujmu o autobusy aj s tým, že nechodia všade a pravidelne?

Určite áno. Aktuálny spôsob zabezpečovania prímestskej autobusovej dopravy je zodpovedá dobe spred desiatok rokov, kedy za hlavnú povinnosť tohto dopravného módu sa považovala doprava do škôl, zamestnania, úradov a k lekárovi. To spôsobilo veľkú a nanajvýš neprehľadnú kumuláciu autobusových spojov počas prepravných špičiek, ktorá je vystriedaná veľmi malou frekvenciou počas dopravných sediel.
Pokles cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave prioritne súvisí s tým, že veľká časť domácností vlastní osobné motorové vozidlo. Umožňuje to byť ďaleko flexibilnejší a nezávislejší. Navyše vlastniť osobné motorové vozidlo nie je v súčasnosti výrazne ekonomicky náročné.

5. Môže za pokles záujmu o autobusovú dopravu aj vlaková doprava „zadarmo“. Presadli ľudia v ZISK kraji z autobusov do vlakov či do aut? Dá sa to doložiť aj číslami?

Treba skonštatovať, že železničná doprava nie je prítomná všade. Preto sa domnievame, že zavedenie bezplatného cestovania pre vybrané skupiny obyvateľstva nebolo správnym krokom, pretože znevýhodňuje regióny bez železničnej dopravy. Nahral železnici len tam, kde majú vlaky dostatočnú prepravnú rýchlosť a kde sú železničné stanice a zastávky v okruhu primeranej dochádzkovej vzdialenosti vo vzťahu k sídlam na jej trase. Z tohto dôvodu nastal pokles počtu cestujúcich v prímestskej autobusovej dopravy len na úrovni jednotiek percent. Domnievame sa, že oveľa významnejším dôvodom dlhodobého poklesu počtov cestujúcich v prímestských autobusoch je neprehľadnosť systému a fakt, že autobusy so železnicou nespolupracujú, ale si navzájom konkurujú.

V prímestskej autobusovej doprave v ŽSK sme nezaznamenali výrazný pokles cestujúcich z dôvodu zavedenia bezplatnej železničnej dopravy. Zavedenie výrazne zasiahlo komerčných autobusových dopravcov, prevádzkujúcich diaľkové autobusové linky. Mnohí prevádzkovatelia diaľkovej autobusovej dopravy kvôli tomuto opatreniu ukončili svoju činnosť.

6. Prečo dotácie SADkám z roka na rok stúpajú? SADky sa sťažujú, že im stúpajú najmä mzdové náklady na šoférov aj kvôli vyššej minimálnej mzde a príplatkoch za víkendy a noci aj náklady na modernejšie autobusy, a preto chcú vyššie dotácie. Je to relevantný argument?

Áno, je to jeden z relevantných argumentov. Ďalším je často už nevyhnutná modernizácia vozidlového parku, ktorá bola v minulosti u niektorých dopravcov spomalená. A dôležitým dôvodom je pokles tržieb v dôsledku znižovania počtu prepravených cestujúcich.
Mzdové náklady v posledných rokoch rapídne stúpajú (opatrenia vlády SR) viď. vývoj minimálnej mzdy a príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky a v noci, pohonné látky taktiež neustále stúpajú. S prísnejšími emisnými normami rastú aj nároky na ekológiu autobusov, kde je potrebné nakupovať moderné autobusy vybavené motormi, ktoré spĺňajú emisnú triedu EURO 6. Na vplyv dotácie potrebnej pre dopravcov majú vplyv aj klesajúce tržby, s čím priamo súvisí aj klesajúci počet cestujúcich.

7. Všetci autobusári hovoria, že chcú dlhodobé zmluvy, ktoré im zabezpečia investície do novších a drahších autobusov. Preto nechcú ísť do tendrov na dva roky je to neistota. Ak by to spravili, museli by nakúpiť stovky nových autobusov, ktoré sa odpisujú 12 rokov. Ak by nedostali dlhšiu zmluvu, nevedeli by čo s nakúpenými strojmi robiť. Čo hovoríte na ich argumenty?

Nie je pravdou, že v prípade krátkodobého kontaktu treba vždy a za všetkých okolností kúpiť nové autobusy. Na jeho realizáciu by v drvivej väčšine postačovali vozidlá, ktoré momentálne majú aktuálni dopravcovia. Nároky na vekovú skladbu vozidlového parku sú v každom prípade vecou súťažných podmienok.
Zákonom stanovená doba na odpisovanie autobusov sú 4 roky. Po dohode zmluvných strán v prípade dlhodobých zmlúv je možné tieto odpisy rozložiť na dlhšie obdobie podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy, čím sa náklady na odpisy autobusov výrazne znížia rozdelia do viacerých rokov a objednávateľ ich rovnomerne počas celej dĺžky kontraktu prepláca.
Budeme konkrétny pre prípad BBSK: Ak súd rozhodol, že zmluva je neplatná, potom pravidlá a cenová kalkulácia by mala zostať ekonomicky porovnateľná ku dňu zrušeniu zmluvy. Nie je podľa nášho názoru reálne aby sa v priebehu niekoľkých dní sa zmenili skutočné náklady dopravcov (v prípade BBSK podľa dostupných informácií o 30 až 34 mil. eur ročne). Počet autobusov sa výraznejšie zvyšuje iba pri dlhodobých zmluvách a dopravcovia zavádzajú, ak tvrdia, že musia pri plnení zmlúv na 2 roky nakúpiť množstvo nových autobusov. Profit z týchto nákupov je pre dopravcov ekonomicky výhodný a to nielen prostredníctvom rýchlych odpisov, ale aj vo forme nákupov bez uplatnenia zákona o verejnom obstarávaní t.j formou dohody s dodávateľom a  „neobstarávania“.


28.1.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk)

V súvislosti na nadväznosť udalostí s autobusovou dopravou v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa chcem spýtať:

Koľko zaplatil Žilinský kraj za prímestskú autobusovú dopravu zmluvným dopravcom za roky 2018 a 2019?

Odpoveď:
Žilinský samosprávny kraj stála prímestská autobusová doprava v roku 2018 19 996 761 eur a v roku 2019 zatiaľ 22 961 290 Eur.

Žilinský samosprávny kraj zaplatil dopravcovi SAD Žilina v roku 2018 preddavky v zmysle uzatvorenej zmluvy v objeme 10 560 100 eur, v r. 2018 zároveň uhradil nedoplatok za rok 2017 v objeme 1 605 474 eur.
Nedoplatok za rok 2018 činil 1 532 522 eur, ktorý bol dopravcovi uhradený v roku 2019.

Dopravcovi Arriva Liorbus zaplatil ŽSK v roku 2018 preddavky v zmysle uzatvorenej zmluvy v objeme 6 800 000 eur, v r. 2018 zároveň uhradil nedoplatok za rok 2017 v objeme 321 932 eur.
Nedoplatok za rok 2018 bol vo výške 1 104 139, ktorý bol uhradený v roku 2019.

ŽSK zaplatil dopravcovi SAD Žilina v roku 2019 preddavky v zmysle uzatvorenej zmluvy v objeme 12 827 241 eur, v r. 2019 zároveň uhradil nedoplatok za rok 2018 v objeme 1 532 522 eur.

Dopravcovi Arriva Liorbus zaplatil ŽSK v roku 2019 preddavky v zmysle uzatvorenej zmluvy v objeme 7 503 218 eur. V roku 2019 zároveň uhradil nedoplatok za rok 2018 v objeme 1 104 139 eur.

Úhrada nedoplatkov, ktoré si budú uplatňovať obaja zmluvní dopravcovia za rok 2019, bude predmetom schvaľovania Zastupiteľstvom ŽSK v máji 2020.


28.1.2020
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk)

Chcel by som Vás požiadať o zodpovedanie otázok ohľadom TLM Investment.

Odpoveď:
Takéto správanie zo strany zhotoviteľa považujeme za nemorálne a neakceptovateľné. Žilinský samosprávny kraj hľadal možnosti ako sa voči firme TLM Investment brániť, avšak aj kvôli dodatkom podpísaným bývalým vedením s cieľom dokončiť stavbu ešte pred voľbami, nemohol zhotoviteľa penalizovať.

Aby sa predišlo podobným situáciám, župa sprísnila podmienky verejného obstarávania a zmluvných vzťahov so zhotoviteľmi.

1. Nedávno som sa pýtal na nevyplatené faktúry a reklamácie pri dostavbe Oravskej polikliniky. Uviedli ste, že reklamácie sa týkali najmä firmy (Horvát - Klimatizácia a vetranie), ktorá pracovala na vzduchotechnike. Táto firma tvrdí, že dokumentáciu od vzduchotechniky má stále u seba, napriek tomu vykonané práce firma Otnava a TLM Investment odovzdali župe. Môžete vysvetliť, akú dokumentáciu na vzduchotechniku župa prevzala?

Dokumentáciu ku kolaudácia odovzdávala firma TLM Investment, ktorá bola generálnym dodávateľom. Firma Otnava bola subdodávateľom stavby, pre ktorú vykonávali práce ďalší subdodávatelia. Na základe dokladov predložených firmou TLM Investment bola zrealizovaná aj samotná kolaudácia, ktorú má na starosti príslušný stavebný úrad.
V článku je trochu nepresné, že Otnava Dolný Kubín odovzdala župe práce bez dokumentácie od vzduchotechniky. Spoločnosť Otnava nám nemala čo odovzdávať, nakoľko ŽSK mala zmluvu s generálnym dodávateľom - TLM Investment. Zdá sa, že aj Žilinský samosprávny kraj bol v tomto smere firmou TLM Investment zavádzaný.

2. Po publikovaní článku o p. Hlavatíkovi a firme TLM Investment sa redakcii začali ozývať ďalšie firmy, ktoré mali pracovať na Oravskej poliklinike a rovnako nemali byť týmto subjektom vyplatené. Koľko takýchto firiem eviduje župa, resp. obrátili sa na Vás v tejto veci ďalšie firmy?

Vnímame nespravodlivosť, ktorá sa udiala subdodávateľským firmám a považujeme konanie firmy TLM Investment za nemorálne. Žilinský samosprávny kraj má vedomosť o požiadavkách na nevyplatené faktúry zo strany TLM Investment resp. Otnava Dolný Kubín svojím subdodávateľom od troch firiem. Ide v podstate o firmy uvádzané v článku. (Horvát Klimatizácie a vetranie, s.r.o, PP Elektro - Patrik Pisarčík, Krovmont).

3. Jednou z firiem, ktorá nemala byť firmami p. Hlavatíka vyplatená a ktorá robila na Oravskej poliklinike rozvody a vykurovanie, je spoločnosť M-Servis zo Žiliny. Ani táto firma vraj neodovzdala k vykonaným prácam protokoly, hoci je stavba skolaudovaná. Robila táto firma práce na poliklinike a obrátila sa na župu vo veci dlžob?

O tejto spoločnosti župa nemá vedomosť. V Zmluve o dielo medzi Žilinským samosprávnym krajom a firmou TLM Investment bola ako subdodávateľ uvedená iba firma Otnava Group a.s..

4. TLM Investment mala zmluvu so župou na stavebné úpravy na prístavbe urgentného príjmu Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Zmluva mala byť neskôr rozviazaná. Môžete uviesť prečo? TLM Investment v istom období s prácami meškala. Vyskytli sa s touto firmou pri urgentom príjme aj ďalšie problémy? Môžete potvrdiť, že prístavba urgentného príjmu nemocnice je stále nedokončená a prečo?

Žilinská župa v tomto prípade doplatila na nekvalitný projekt, ktorý bol pripravený ešte za bývalého vedenia. Vysúťažený zhotoviteľ stavby meškal s realizáciou stavby a neplnil zmluvné termíny, pričom sa odvolával na nekompletnú a nepostačujúcu projektovú dokumentáciu. Po zvážení všetkých okolností a po vzájomnej dohode bol zmluvný vzťah so zhotoviteľom ukončený. Projektová dokumentácia musela byť pripravená nanovo, čo celý proces výstavby urgentného príjmu spomalilo.

Prístavba urgentného príjmu nebola dokončená a v tomto období začína proces verejného obstarávania na dostavbu tejto stavby. So samotnými prácami sa začne po dokončení súťaže, podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska.

5. Má župa v súčasnosti stále platné zmluvy s firmou TLM Investment alebo inou firmou Ľuboša Hlavatíka?

Žilinský samosprávny kraj má v súčasnosti uzavretú zmluvu s firmou TLM Investment prostredníctvom svojej Dolnokubínskej nemocnice, kde firma robí rekonštrukciu hygienických zariadení. Aj v tomto prípade sú práce sprevádzané problémami – nízka kvalita odvedených prác, či nedodržiavanie termínov.


23.1.2020
Otázka (Martina Karasová, TV JOJ)

Do spravodajstva pripravujem reportáž o dotácii z Úradu vlády na vybudovanie hokejových akadémií pre každý kraj vo výške 2 mil. eur.
Chcela by som vás preto požiadať o vyjadrenie:
- ako vítate túto iniciatívu?
- na akadémie by mali prispieť aj VÚC vo výške približne 60%, máte na to prostriedky? Rátate s budovaním akadémie vo vašom kraji v rozpočte?
- ako reálne vidíte vybudovanie hokejovej akadémie vo vašom kraji? Kde by to mohlo byť, v spojení s akou školou, štadiónom?
- rokoval už niekto s vami na túto tému?

Otázka:

Vzhľadom na to, že informácia o schválenom návrhu je veľmi čerstvá, potrebuje určite viac času, aby sme sa s podmienkami oboznámili a vyhodnotili možnosti.

Začiatkom januára sme podpísali memorandum so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Je to pre nás záväzok, že chceme spolupracovať a spoločne rozvíjať hokej v kraji.

Na jednej strane preto určite vítame každú iniciatívu, ktorá by mohla pomôcť rozvíjať športové príležitosti a vzdelávanie v kraji. Na druhej strane niektoré podmienky, ktoré sú v návrhu definované, stavajú samosprávy do neľahkej úlohy. Okrem toho, že by sa župa musela zaviazať financovať až 60% z celkovej sumy, vznikajú jej aj ďalšie záväzky - musela by mať vyriešený pozemok pre tréningovú halu, vytvoriť ambulanciu športového lekára, nové pracovne miesta (tréner, asistent trénera, športový psychológ, fyzioterapeut, správca športovísk). Ďalej nastáva otázka, kto bude zabezpečovať a dotovať údržbu, servis, zakúpenie Rolby na ľad, či platiť zamestnancov na úpravu ľadovej plochy.

Dnes sú v dôsledku legislatívnych opatrení vlády rozpočty samospráv výrazne napäté. Zmeny v legislatíve majú vplyv nielen na ekonomickú kondíciu župy, ale aj miest a obcí. Jediný poslanecký návrh poslancov Národnej rady SR, výsledkom ktorého je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníkov, pre nás znamená výpadok vo výške 5,6 milióna eur na podielových daniach. Navyše musíme čeliť zvýšeným nárokom v oblasti osobných nákladov.

Spoluprácu pri budovaní hokejovej akadémie vidíme cez našu Športovú školu v Žiline. V tomto smere sme aj rokovali so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Našou úlohou bude pripraviť podmienky na škole tak, aby poskytovala kvalitné vzdelávanie a zároveň podporovala šport na profesionálnej úrovni. Zároveň sa prostredníctvom školy budeme snažiť získavať mládež z celého kraja.


23.1.2020
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)


Pripravujem článok o mimoriadnej situácii v Terchovej – teda, či ešte trvá, resp. kedy bola ukončená. Rada by som sa opýtala, či ešte v Terchovej trvajú nejaké dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou brala, resp. aké dopravné opatrenia boli urobené a ak už mimoriadna situácia netrvá, kedy bola premávka na tomto úseku vrátená do bežného režimu?

Odpoveď:
V súvislosti so sanačnými prácami na brale v Tiesňavách bola doprava v termíne od 13. novembra do 19. decembra vedená iba v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Po dohode krízového štábu sa striedavý prejazd vozidiel zrušil a v súčasnosti je doprava v tomto úseku bez výrazných obmedzení. Aj naďalej však ostáva osadené dočasné dopravné značenie, ktoré upozorňuje na zúženú vozovku, práce na ceste a zníženú rýchlosť (30). Dočasné dopravné značenie bude osadené do odvolania mimoriadnej situácie.

Mimoriadna situácia k dnešnému dňu nebola odvolaná.


10.1.2020
Otázka (Magdaléna Palúchová, My Kysucké noviny)


Veľmi pekne Vás chcem poprosiť o informácie ohľadne pohotovosti lekární. Od januára platí nová legislatíva a podľa našich informácií sa majú lekárne dohodnúť s lekárnickou komorou, príp. s VÚC na časoch ich pohotovostných služieb.

1. Chcela by som sa opýtať, čo táto zmena znamená pre ŽSK?


V predchádzajúcom znení zákona bol pevne uvedený čas, kedy sa mala slúžiť lekárenská pohotovostná služba: a to v pracovné dni od 16:00 do 22:30 a cez dni pracovného pokoja o 7:00 do 22:30.

Žilinský samosprávny kraj nariaďoval lekárňam v rámci jednotlivých okresov tieto pohotovostné služby, teda určil, ktorá lekáreň bude kedy slúžiť.

Po zmene v zákone prebrala kompetenciu nariaďovať tieto pohotovostné služby Slovenská lekárnická komora. Rovnako zo zákona ,,vypadol,, aj presný časový rozsah lekárenskej pohotovostnej služby, čo znamená, že Komora po dohode s miestnymi lekárnikmi v danom okrese určuje časový rozsah, v akom sa bude v tomto okrese lekárenská pohotovosť poskytovať a vypracuje rozpis, kto bude kedy slúžiť.

Žilinský samosprávny kraj tento rozpis následne zverejní. Ak by sa poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti (=lekárnici) s Komorou nedohodli, preberá úlohu nariadiť lekárenskú pohotovosť kraj.

2. Ako táto dohoda medzi ŽSK a lekárňami prebieha resp. prebehla, nakoľko na stránke ŽSK sú už nahodené niektoré okresy, Čadca tam napríklad chýba.

Pri rokovaní s regionálnou komorou sme vyjadrili nespokojnosť s uplatňovaním novely. Nesúhlasíme s tým, že lekárne nebudú otvorené počas doby fungovania APS (do 22.00). Tým sa narušila kontinuita medzi APS a lekárnickou pohotovosťou a pacient nebude mať možnosť výberu liekov počas celej doby fungovania APS. Komora nás upovedomila, že naše stanovisko je viac poradné ako rozhodujúce. Uvedené vyjadrenie ŽSK v spolupráci so sekciou zdravotníctva SK8 (združenie samosprávnych krajov) preveruje.

Pre okres Čadca je zverejnený rozpis pre mesiac január. Komora sa s lekárnikmi v tomto okrese dohodla, že rozsah lekárenskej pohotovostnej služby bude kopírovať otváracie hodiny lekární v nákupných centrách (podobne bolo ustanovené vo väčšine okresov).

Špeciálne sa vypisuje iba pohotovosť počas dní pracovného pokoja, v januári sme rozpísali teda príslušné dva dni pracovného pokoja. Nakoľko vo februári a v marci nemáme dni pracovného pokoja, platí, že pohotovosti tu slúžia v rámci svojich bežných otváracích hodín (do 20:00hod ) lekárne v nákupných centrách.

Žiadna lekáreň tieto mesiace neslúži nad rámec bežných otváracích hodín (preto sa to nenachádza v rozpise).

3. Aké kritériá ŽSK hodnotí pri dohode s lekárňami?
Dohoda s lekárňami bola po novele zákona v kompetencii Lekárnickej komory.

4. V akom termíne ŽSK pripraví rozpis pohotovostí?

Rozpis bude zverejnený najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje.
Vždy ale musia byť zverejnené súčasne rozpisy na 3 kalendárne mesiace. Teraz máme teda zverejnený rozpis na január, február a marec.