Kto vyplňuje „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý je prílohou „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“?

Lekársky nález na účely posúdenia o odkázanosti na sociálnu službu vyplňuje všeobecný lekár. K žiadosti je nevyhnutné priložiť aj fotokópie odborných vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa odporúčame k žiadosti priložiť prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár. Všeobecný lekár alebo ošetrujúci lekár súčasne potvrdzuje nepriaznivý zdravotný stav účastníka konania v bode 11 Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky