Aký je rozdiel medzi zariadením pre seniorov, špecializovaným zariadením a domovom sociálnych služieb?

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (Žiadosť o posúdenie odkázanosti je nevyhnutné podať na miestne príslušnú obec/mesto).

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V (Žiadosť o posúdenie odkázanosti je nevyhnutné podať na Úrad Žilinského samosprávneho kraja).

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa (Žiadosť o posúdenie odkázanosti je nevyhnutné podať na Úrad Žilinského samosprávneho kraja).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky