Čo mám urobiť, keď sa chcem napojiť na cestu II. alebo III. triedy – zriadiť vjazd?

Vlastníkom ciest II. a III. triedy je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a ich správcom je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK).

Na napojenie sa na cestu II. alebo III. triedy – zriadenie vjazdu potrebuje občan povolenie na 
napojenie sa z cesty II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti, o ktoré musí požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je miestne príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií. K žiadosti o povolenie musí predložiť projektovú dokumentáciu, spracovanú zodpovednou osobou, stanovisko dopravného inšpektorátu, stanovisko správcu cesty a stanovisko vlastníka cesty. Všetkým týmto subjektom, od ktorých potrebuje stanovisko, musí žiadateľ predložiť žiadosť o stanovisko spolu s projektovou dokumentáciou a kontaktnými údajmi, pričom vítaný je najmä telefonický kontakt.

ŽSK na tomto povoľovacom procese, spolu so správcom cesty, participuje len vydaním stanoviska k projektovej dokumentácii. Žiadateľ o stanovisko nemusí žiadať osobitne správcu cesty a osobitne vlastníka cesty. Stanovisko spracováva správca cesty – SC ŽSK a toto stanovisko je spoločným stanoviskom aj za vlastníka cesty, ktorým je ŽSK. V stanovisku stanovuje správca cesty podmienky realizácie napojenia sa z cesty II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti. Takýto postup platí však len v prípade, že sa napojenie z cesty II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti, žiadnym spôsobom nedotkne pozemku, ktorý je vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK. V prípade, že sa napojenie z cesty II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti dotkne pozemku, ktorý je vo vlastníctve ŽSK, musí žiadateľ o povolenie na napojenie sa z cesty II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti požiadať aj o zriadenie vecného bremena, a to odbor správy majetku a investícií Úradu ŽSK, oddelenie nakladania s majetkom. Toto vecné bremeno musí navyše schváliť Zastupiteľstvo ŽSK a žiadateľ musí zaplatiť odplatu za jeho zriadenie, v zmysle znaleckého posudku, ktorý dá spracovať ŽSK na náklady žiadateľa.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky