Náplň činnosti

Žilinský samosprávny kraj na území cieľa Konvergencia v SR na procese implementácie ROP participuje ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) zriadený na úrovni regiónov NUTS 3, pričom bude priamo zapojené do procesov implementácie vybraných oblastí podpory ROP:

 • Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
 • Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, okrem oblasti podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania
 • Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Finančná alokácia pre decentralizované opatrenia ROP pre ŽSK

Zapojenie SO/RO v implementačnej rovine zahŕňa komplexné činnosti projektového cyklu.

RO pre ROP poveruje SO/RO pre ROP výkonom kompetencií, ktoré sú na základe ROP schváleného Európskou komisiou dňa 24.9.2007 v implementačnej rovine vymedzené nasledovne:

 • spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej "NFP")
 • prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP
 • spolupráca na hodnotení a výbere žiadostí o NFP
 • zabezpečovanie výkonu výberu príslušných operácií na podporu v súlade so stanovenými kritériami v súlade s legislatívou SR a EÚ
 • príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi vrátane ich dodatkov
 • zabezpečovanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej operácii v počítačovej a tlačenej forme v zmysle legislatívy SR a EÚ
 • zabezpečovanie zberu dát o implementácii nevyhnutných pre finančné riadenie, monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu
 • zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených v článku 69 všeobecného nariadenia v spolupráci s RO a v súlade so schváleným Komunikačným plánom
 • kontrola dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb, vynaloženia výdavkov deklarovaných prijímateľmi v súlade s platným Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 a legislatívou SR a EÚ. Kontrola týchto skutočností na mieste vo vybraných operáciách
 • zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na implementácii programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami podľa usmernení RO
 • zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov a požadovaných auditov potrebných na zabezpečenie správneho revízneho záznamu sa budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
 • zabezpečovanie, aby Certifikačný orgán dostával všetky potrebné informácie o procedúrach a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie
 • vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii a Záverečnú správu o implementácii príslušnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti podpory v súlade s požiadavkami RO

RO pre ROP poveruje SO/RO pre ROP výkonom kompetencií v súvislosti s prípravou tematicky príbuzného OP pre programové obdobie 2014-2020, najmä čo sa týka prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky