Zverejnie návrhu Dodatku č. 2 k VZN ŽSK číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania FP

Žilina 2. marca 2018

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

 

zverejňuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 10/12 zo dňa 21. 9. 2015, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 19. marca 2018. 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 12. marca 2018. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Žilina 2. marca 2018

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky