Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto

Lekár samosprávneho kraja na odbore zdravotníctva Úradu ŽSK

 

 

 

 

 

 • na skrátený úväzok 0,2 (7,5 hodín/týždenne)

Náplň práce:

 • plnenie úloh na úseku zdravotníctva - výkon miestnej správy na úseku zdravotníctva ako prenesený výkon štátnej správy.

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Lekárska fakulta (MUDr.),
 • odborná prax v oblasti zdravotníctva min. 5 rokov,
 • aktívna znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • základné znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy a zdravotníctva (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ...),
 • znalosti z oblasti fungovania zdravotníctva vítané,
 • bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • schopnosť tímovej práce,
 • lojálnosť,
 • flexibilita,
 • vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla sk. „B“, aktívne vodič.
Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Platové podmienky:nástupný plat od 378,-- € brutto

Termín nástupu: od 01. 03. 2020

Zamestnanecké výhody, benefity: 

 • stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia,
 • motivačný mzdový systém,
 • pravidelné bonusy k platu,
 • výhody plynúce z kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní:

V prípade záujmu o účasť na osobnom pohovore pošlite žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na e-mailovú adresu: v termíne do 19. 02. 2020. Presný termín a čas osobného pohovoru bude uchádzačom oznámený prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 
Dovoľujeme si Vás informovať, že na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené požiadavky a predpoklady v rámci obsadzovaného pracovného miesta.

 

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky