Zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 22. februára 2017 o 9.00 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

22. februára 2017 (streda) o 9.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 6. decembra 2016.
  3. Správa o úpravách rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2016.
  4. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
  5. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2016.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

 

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 16. februára 2017

Mgr. Martin Barčík v. r.
predseda komisie   

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky