Zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 21. februára 2017 o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 


na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

21. februára 2017 (utorok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 5. decembra 2016. 
  3. Zmluva o vytvorení združenia medzi Žilinským samosprávnym krajom a Žilinskou univerzitou v Žiline za účelom spoločnej prípravy projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom „Planetárium Žilina“. 
  4. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
  5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 
  6. Správa o úpravách rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2016.
  7. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2016.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 16. februára 2017

 

RNDr. Peter Dobeš v. r.

predseda komisie    

  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky