Výzva na predkladanie ŽoNFP - materské školy

Zverejnená na web stránke Riadiaceho orgánu pre IROP dňa 28.6.2021

 

 

 

 

 

V Ý Z V A
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

  • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
  • Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
  • Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
  • Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky