Výzva na predkladanie ŽONFP

Pre malé projekty v rámci projektu Fond malých projektov s vedúcim partnerom Region Bílé Karpaty, na prioritnú os č. 3 Rozvoj miestnych iniciatív.

 

 

 

 

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 5/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:08.01.2020

Dátum uzavretia: 09.03.2020

Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Prílohy k výzve:

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky