Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Mesto Turzovka

 

 

 

 

 

 

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti poškodenie cestného telesa – cesty II. triedy č. 484 Turzovka – Klokočov v mestskej časti Turzovka Predmier v km 43,7 v dĺžke cca 100m , na území mesta a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e 

dňa 03.02.2020 o 21,15 hod. na území mesta mimoriadnu situáciu.

 

 

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia: 
  • Mimoriadna situácia bola telefonicky hlásená na Krajskú dispečerskú službu ŽSK o 21,04 hod.
  • Uzávera cesty II. Triedy č. 484 v kilometri 43,7 v polovičnom profile s následným obmedzením rýchlosti v danom úseku na 30 km/hod.
  • Zvýšenou hladinou vodného toku Predmieranka došlo k poškodeniu oporného múru pozdľž štátnej cesty II.triedy č. 484 , taktiež došlo k úpadku zvodidiel a prasknutiu okrajovej časti vozovky , ktorá je maximálne poškodená v oblasti podzemného priepustu medzi ľavou a pravou stranou vozovky. Je hrozba, že dôjde k ohrozeniu bezpečnosti na tejto komunikácií, čím by mohlo dôjsť k zosuvu cestného telesa do rieky , čo by spôsobilo úplnú neprechodnosť a  uzáveru dopravy v tomto úseku.
  • Doporučujeme sledovať poveternostné podmienky, stav hladiny rieky Predmieranky a sledovať ďalší možný zosuv komunikácie.
  • Správa ciest zabezpečila dopravné značenia , situáciu bude naďalej sledovať a v ranných hodinách po obhliadke poškodenej komunikácie , prjmu opatrenia a zvolia ďalšie riešenie vzniknutej situácie.
  • Člen DHZ Mesta Turzovka p. Martin Dodulík uvedenú situáciu hlásil OO PZ v Turzovke.
  • Na obhliadke sa zúčastnili: MUDr. Viera Belková, JUDr. František Mravec, Ing. Martin Mravec, Ing. Ján Červeník, Rudolf Šobich, zástupcovia Povodia Váhu – p. Pavel, 2 družstva DHZ v počte 10 osôb s 2 hasičskými vozidlami,
  • Na obhliadku sa o 21, 45 hod. dostavili p. Bugala zástupca Slovenskej správy ciest a 2 pracovníci , ktorí zabezpečili dopravné značenie .
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Turzovke dňa 3.02.2020

 

 

okrúhly odtlačok
pečiatky obce 
....................................
MUDr. Viera Belková
Zástupca primátora mesta

 

Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na obecnom úrade, druhý výtlačok je zverejnený na úradnej tabuli obce a tretí výtlačok je zaslaný na Okresný úrad Čadca.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky