Úrad Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje návrh Dodatku č. 3 o poskytovaní príspevkov

k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK


V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 18. decembra 2014.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 15. decembra 2014. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 3. decembra 2014

 

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky