Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2020

 

 

 

 

 

Nadácia Výskum Rakoviny

v spolupráci s Gymnáziom Hlinská 29 v Žiline

vyhlasujú pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2020

Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila 7. marec za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom:

Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Pri tejto príležitosti srdečne pozývame študentov a mladých vedcov na stretnutie a prezentáciu svojich vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa bude konať v štyroch kategóriách (študent strednej školy, študent VŠ, študent vysokej školy-doktorand, mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom). Do súťaže budú zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov), ktoré súťažiaci zašlú elektronickou formou na mailovú adresu prezident@nvr.sk do 30. januára 2020 a budú spĺňať nasledovné kritériá:

  • vek autora do 35 rokov vrátane
  • prednáška v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii, ako aj práce prehľadné (teoretické, review)
  • rozsah súhrnu maximálne 1 strana formátu A4 

Predložené súhrny prác posúdi odborná komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia Nadácie Výskum Rakoviny a odborníci z akademických a klinických pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa bude brať do úvahy aktuálnosť problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore. Oznámenie o prijatí resp. neprijatí do súťaže bude autorom doručené po uzávierke prihlášok do 7. februára 2020.

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční v dňoch 9.-10. marca 2020.

Miesto konania: Gymnázium Hlinská 29, Žilina. Autorom bude poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotená bude aj forma spracovania a spôsob prezentácie.

Organizačný výbor súťaže si vyhradzuje právo zaradiť prednášku súťažiaceho formou posterového oznámenia - pri väčšom počte prihlásených.

Odborná komisia vyberie z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori budú odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční večer dňa 10. marca 2020 na koncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Ocenené práce budú zverejnené na web stránke Nadácie Výskum Rakoviny (www.nvr.sk).

Prednesené príspevky vo forme in extenso prác vyjdú v recenzovanom zborníku SMO2020 s ISBN číslom, ktorý vydá Nadácia Výskum Rakoviny.

Podrobnejšie informácie na adrese: prezident@nvr.sk a www.nvr.sk

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky