STRATÉGIA 22+: Kraj pomáha všetkým

Pozrite sa, čo sa nám podarilo.

 

 

 

 

 

Oblasť sociálnej starostlivosti patrí dlhodobo medzi naše priority. Náš kraj je zriaďovateľom 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa staráme o viac ako 3500 klientov. V sociálnej oblasti sme uskutočnili množstvo pozitívnych zmien.


Založili sme Nadáciu ŽSK a Rodinné centrum pomoci v Žiline

Jedným z najdôležitejších krokov bolo zriadenie Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a Rodinného centra pomoci. Prostredníctvom oboch subjektov poskytujeme komplexnú pomoc ako jednotlivcom, tak aj celým rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Vytvorením nadácie a centra zastupujeme štátom rokmi zanedbávanú sociálnu oblasť a podávame týmto spôsobom ruku najzraniteľnejším.

Podporujeme opatrovateľskú službu
V rámci skvalitňovania sociálnych služieb, kraj postupne znižuje kapacitu zariadení, zriaďuje jednolôžkové izby a uplatňuje komunitnú filozofiu. Rekonštruujeme budovy, izby, jedálne, terapeutické miestnosti a postupne modernizujeme priestory. Našou prioritou je aj naďalej podporovať zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, a to rozvojom terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Na župe máme preto zámer zaviesť experimentálne vzdelávanie pre profesiu opatrovateľ/opatrovateľka, ktorým zabezpečíme
kvalitné vzdelávanie v sociálnej oblasti.

Podávame ruku ľuďom so zdravotným postihnutím

Za účelom podpory zamestnanosti znevýhodnených osôb a osôb s ťažím uplatnením sa na trhu práce, sme založili verejnoprospešný Sociálno-ekonomický podnik Žilinského samosprávneho kraja. Zamestnáva dlhodobo nezamestnaných, osoby z vylúčených komunít či zdravotne postihnutých.

Viac miest v zariadeniach komunitného typu

Postupne rozširujeme aj poskytovanie sociálnych služieb komunitného charakteru. Navýšili sme špecializované sociálne poradenstvo, rozšírili kapacity prepravnej služby a navýšili miesta v ambulantných sociálnych službách. Poskytovanie služieb sme rozšírili aj v dennom centre, v podpore samostatného bývania, ako aj v pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností. V najbližších mesiacoch plánujeme realizovať projekt Horizont – Domov na pol ceste, pomocou ktorého dáme šancu ľuďom začleniť sa späť do bežného života.

Viac zamestnancov v sociálnych službách

Medzi naše úspechy patrí aj navýšenie počtu zamestnancov v sociálnych službách a tiež investície do rekonštrukcií centier sociálnych služieb v našej pôsobnosti.

Zveľaďujeme naše zariadenia
Od roku 2018 sme investovali do rekonštrukcií a modernizácie zariadení viac ako 6 miliónov eur.

Odstraňujeme diskrimináciu
Pre zabezpečenie lepšieho fungovania sociálnych služieb sa usilujeme o zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných poskytovateľov. Podieľali sme sa na dočasnom zavedení viacerých podporných stimulov. Ako zástupcovia SK8 za sociálnu oblasť pripravujeme tiež nový koncept financovania služieb v sociálnej oblasti. 

Lepšie podmienky – viac financií

V roku 2019 a 2020 sme pristúpili k zmene formy hospodárenia zariadení sociálnych služieb z rozpočtových organizácií na príspevkové. Vďaka tomuto kroku mohli organizácie získať a použiť vlastné príjmy, napr. príjmy z prenájmov, z úhrad klientov, z darov, či iné príjmy na skvalitňovanie svojich služieb.

Jedinečné centrum v SR
Našim cieľom je tiež realizácia geronto-alzheimer centra v Mošovciach so špičkovou zdravotnou starostlivosťou. Koncom minulého roka nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie a v súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Následne bude spustená inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia. Centrum sa bude starať o pacientov s Alzheimerovou chorobou a bude jediné svoju druhu na Slovensku.

Žilinský samosprávny kraj si nevyberá komu pomáhať - pomáha všetkým. Ďakujeme, že ste jeho súčasťou, a že vám nie je ľahostajný. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej.

Stratégiu 22+ si môžete prečítať na: https://www.zilinskazupa.sk/files/zsk-strategia-22-online.pdf

Stratégia 22+: Napredujeme v regionálnom rozvoji

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky