Stážuj v kraji

Žilinská župa prichádza s možnosťou stáže pre slovenských študentov domácich i zahraničných univerzít.

 

 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj od roku 2021 otvára program stáží pre študentov domácich i zahraničných vysokých škôl. Zámerom je oboznámiť stážistov s fungovaním a veľkým významom vykonávaných činností a zodpovednosti regiónov za chod štátu, sprostredkovať skúsenosti z manažovania jednotlivých kompetencií a v neposlednom rade im umožniť získať nové zručnosti a vedomosti pre ich ďalšiu pracovnú kariéru. Prijatý stážista bude zodpovedať za konkrétnu pridelenú agendu, ktorej riešením môže realizovať svoje kreatívne nápady a návrhy.

Absolvovať odbornú stáž na jednotlivých odboroch Žilinského samosprávneho kraja bude možné v oblastiach:

 • Kultúra
  (vyhľadávanie a sumarizácia smart riešení a inovácií v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, manažmentu služieb v slovenskom, českom a angloamerickom prostredí, návrhy na zavedenie do praxe v zariadeniach kraja, kontrola webových sídel organizácií, ich aktivít na sociálnych sieťach a návrhy na zlepšenie)
 • PR, marketing & propagácia kraja
  (PR aktivity kraja / odboru zdravotníctva, účasť na marketingových aktivitách kraja, tvorba grafiky, fotenie a úprava fotografií)
 • Regionálny rozvoj & cestovný ruch
  (spracovanie štatistických údajov dotýkajúcich sa regionálneho rozvoja a príprava profilov prirodzených regiónov v rámci prípravy strategického dokumentu rozvoja regiónu & získavanie a spracovanie podkladov pre tvorbu projektovej dokumentácie, legalizácie a výstavby cykloturistických trás a cyklodopravných koridorov)
 • Právne záležitosti & verejné obstarávanie
  (kompletizácia spisov pred odovzdaním do registratúry, právne analýzy a stanoviská, riešenie právnych problémov & procesné úkony vo verejnom obstarávaní, vypracovanie vzorových materiálov verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja)
 • Ekonomika & správa majetku
  (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, finančné analýzy & výber a komunikácia so stavebnými a obchodnými firmami, dohľad nad chodom správy budov a rekonštrukčnými prácami)
 • Doprava

  (riešene smart technológií v oblasti verejnej osobnej dopravy, údržby, opráv a rekonštrukcie ciest, návrhy cestovných lístkov, taríf integrácie, cestovných poriadkov a obehov vozidiel v prímestskej autobusovej doprave, porovnania nákladových stredísk a optimalizácia nákladov v príspevkových organizáciách)

 • Preferované študijné odbory podľa zvolenej oblasti:

  - Ekonomika a personalistika 
  - Verejná správa
  - Masmediálna a marketingová komunikácia, žurnalistika
  - Právo
  - Stavebníctvo cestných stavieb a mostov a cestná doprava
  - Cestovný ruch
  - Regionálny rozvoj
  - Informačné a komunikačné technológie
  - Mediamatika a kulturológia
  - Facility manažment

Ďalšie študijné odbory nie sú na prekážku.

Doplňujúce informácie:

Záujemci o stáž môžu zaslať svoj životopis elektronicky na e-mailovú adresu najneskôr do 31. januára 2021. Motivačný list je vítaný.

Adresa podania písomných žiadostí:
Mgr. Lucia Lašová
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

 

 • Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.
 • V životopise je nevyhnutné uviesť požadovanú pracovnú oblasť na základe vyššie uvedených okruhov.
 • Predpokladaný začiatok pracovnej stáže je 1. marec 2021.
 • Stáž v rozsahu 80 h mesačne a v dĺžke trvania 3 mesiace je honorovaná odmenou 4 eurá h /brutto.
 • V prípade obojstrannej spokojnosti je možné stáž predĺžiť najviac o ďalšie 3 mesiace.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.01.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky