Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

12. apríla 2021 (pondelok) o 14.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,

ktoré bude 12. apríla 2021 (pondelok) o 14.00 hodine

prostredníctvom videokonferencie


Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 8. februára 2021.
  3. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 12/12 zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
  5. Návrh na zrušenie Uznesenia 16/20 zastupiteľstva z 21. septembra 2020 a zmena Uznesenia č. 21/17 zastupiteľstva z 27. apríla 2020.
  6. Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) k 31. 12. 2020.
  7. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ 2.1.4. Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.
  8. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2020.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

Doplňujúci návrh 1: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2- 2020-61. 

S pozdravom


Za správnosť
Alena Alkas Žilina
7. apríla 2021

MUDr. Štefan Zelník v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky