Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

13. januára 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

13. januára 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. novembra 2019.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
 4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Regionálne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 1/2020.
 6. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Participatívne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020.
 7. Návrh spolufinancovania projektu pripravovanému do výzvy č. OPII-2019/7/9-DOP s názvom „Digitálna inklúzia“ – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
 8. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 9. Návrh na schválenie predloženie a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
 10. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 11. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 12. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

  Doplňujúci návrh


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová
Žilina 8. januára 2020

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky