Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

7. mája 2021 (piatok) o 9.30 hodine (prostredníctvom videokonferencie)

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

7. mája 2021 (piatok) o 9.30 hodine

(prostredníctvom videokonferencie)

Program:

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 16. apríla 2021.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hradisko a hrádok Havránok“ z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021 – podprogram 1.5.
 8. Správa o činnosti kultúrnych organizácií ŽSK za rok 2020.
 9. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2020/2021.
 10. Spolupráca objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme pri realizácii Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónoch.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

S pozdravom
Za správnosť
Alena Alkas
Žilina 1. mája 2021

 

Ing. Michal Slašťan v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky