Pozvánka na 27. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Dňa 27. septembra 2021 (pondelok) o 10.00 hodine (prostredníctvom videokonferencie)

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 27. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

dňa 27. septembra 2021 (pondelok) o 10.00 hodine.

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. júla 2021.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2021.
 4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 5. Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2021 – 2022.
 6. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Brezovec, M. Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín na základe výsledku výberového konania.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 41/21 zastupiteľstva z 23. novembra 2020.
 8. Návrh na zrušenie Uznesenia 17/17 v časti 13. zastupiteľstva z 27. apríla 2020.
 9. Návrh na zrušenie Uznesenia 11/25 v časti 11. zastupiteľstva z 3. júla 2017.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Zmluva o združení medzi Žilinským samosprávnym krajom, Obcou Terchová a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosťou Terchová za účelom sústredenia finančných prostriedkov na zabezpečenie výstavby stavby s názvom „CSS Terchová - kanalizačná prípojka a odstránenie ČOV“.
 13. Dodatok č. 4 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2020/2021“.
 14. SMART koncepcia v oblasti sociálnych inovácií Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030.
 15. Regionálny akčný plán Žilinského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na obdobie 2020 – 2022.
 16. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
 17. Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina pri realizácii projektu Žilina Beskydy 2026.
 18. Návrh na schválenie predloženia a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 7. REACT – EÚ. Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina 2
 19. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
 20. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 21. Návrh na schválenie predloženia a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
 22. Schválenie členstva Žilinského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb InoVia.
 23. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2020.
 24. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2021-2022.
 25. Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2020.
 26. Informácia o činnostiach centra Europe Direct Žilinský kraj.
 27. Zásady kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
 28. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2021.
 29. Interpelácie.
 30. Rôzne.
 31. Záver.

Žilina 17. septembra 2021
Za správnosť
Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky