Pozvánka 25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Prostredníctvom videokonferencie dňa 17. mája 2021 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a 

V zmysle § 11 ods. 3 v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 25. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

prostredníctvom videokonferencie dňa 17. mája 2021 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 26. apríla 2021.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Spolupráca objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme pri realizácii Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónoch.
 8. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2020/2021.
 9. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021 – podprogram 1.5, s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Hradisko a hrádok Havránok.
 10. Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
 11. Interpelácie.
 12. Rôzne.
 13. Záver.


S pozdravom

Žilina 7. mája 2021

Za správnosť
Mgr. Ing. Veronika Bobáňová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky