Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia ŽK“

Oznámenie ŽSK

 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu informuje verejnosť v zmysle §6, ods.5 Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zverejnení Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“, ktoré je zverejnené na:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strat.

Do uvedeného oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. na adrese:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
Odbor dopravy a regionálneho rozvoja
Ing. K. Náhliková, č.d. 201
Komenského 48
011 09 Žilina

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja “ je možné predkladať najneskôr do 15. 05. 2015 na adresu: 

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Námestie M. R. Štefánika č. 1

010 01 Žilina

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky