Oznam

Rozvojový program verejných prác ŽSK na roky 2022 – 2024

 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj informuje obce na svojom území, že v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (zákon o verejných prácach) prebieha proces vypracovania Rozvojového programu verejných prác ŽSK na roky 2022 – 2024 (RPVP ŽSK), ktorý sa následne zasiela Ministerstvu dopravy a výstavby SR a je jedným z podkladov pre vypracovanie Súhrnného programu verejných prác.

Na základe § 5 , ods. 3 a 4 zákona o verejných prácach obec predkladá samosprávnemu kraju požiadavku na zaradenie svojich rozvojových verejných prác do rozvojového programu samosprávneho kraja každoročne do konca januára.

Požiadavku obce na zaradenie rozvojových verejných prác - t.j. investičných akcií financovaných z verejných zdrojov s celkovou cenou nad 5 mil. € do RPVP ŽSK je potrebné doručiť na odbor regionálneho rozvoja Úradu ŽSK v termíne do 31. januára 2021 spolu s vyplnenou tabuľkou VerejnePrace_tab a dokumentáciou stavebného zámeru spracovanou podľa § 9 a § 10 zákona o verejných prácach a prílohy č. 2 Vyhlášky MDVaRR SR č. 83/2008 Z. z..

V prípade, že obec nepredkladá dokumentáciu stavebného zámeru, postačuje zaslanie vyplnenej tabuľky VerejnePrace_tab v stanovenom termíne e-mailom, na adresu: miriam.skacelova@zilinskazupa.sk.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.01.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky