Návrh Dodatku č. 2 k VZN ŽSK č. 63/2019

O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 


V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja zverejňujenávrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 23. novembra 2020.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 16. novembra 2020. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 6. novembra 2020

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky